Συνοπτικός τίτλος

1. Ο περί Προσωρινής Αναβολής της Εκδόσεως Ωρισμένων Διαταγμάτων Εξώσεως Νόμος του 1988 και ο περί Προσωρινής Αναβολής της Εκδόσεως Ωρισμένων Διαταγμάτων Εξώσεως (Τροποποιητικός) Νόμος του 1988 θα αναφέρωνται ομού ως οι περί Προσωρινής Αναβολής της Εκδόσεως Ωρισμένων Διαταγμάτων Εξώσεως Νόμοι του 1988.

Ερμηνεία

2.-(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου-

“περίοδος αναβολής” σημαίνει την περίοδον ήτις άρχεται την 21ην Ιανουαρίου, 1988 και λήγει την 31ην Μαϊου, 1988.

(2) Όροι μη ειδικώς οριζόμενοι εν τω παρόντι Νόμω κέκτηνται, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του κειμένου, την υπό του περί Ενοικιοστασίου Νόμου αντιστοίχως αποδιδομένην αυτοίς έννοιαν.

Προσωρινή αναβολή εκδόσεως ωρισμένων διαταγμάτων εξώσεως

3. Παρά τας διατάξεις του περί Ενοικιοστασίου και οιουδήποτε ετέρου Νόμου, διαρκούσης της περιόδου αναβολής, ουδέν διάταγμα εξώσεως δύναται να εκδοθή υπό Δικαστηρίου δυνάμει της υποπαραγράφου (ιιι) της παραγράφου (η) του περί Ενοικιοστασίου Νόμου.