ΜΕΡΟΣ VII ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
Όροι άσκησης επαγγέλματος

25.-(1) Ύστερα από την παρέλευση δεκαοκτώ μηνών από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε θα δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης εκτός αν-

(α) Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του εν λόγω κλάδου ως μηχανικός στον εν λόγω κλάδο δυνάμει του παρόντος Νόμου· και

(β) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος υπό τύπο τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο·

(γ) διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις της ελληνικής γλώσσας για την άσκηση του επαγγέλματος στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τα υφιστάμενα δικαιώματα των αποφοίτων του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου ανεξάρτητα από το χρόνο αποφοίτησης τους:

Νοείται περαιτέρω ότι αδειούχοι εξ’ επαγγέλματος τεχνικοί σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης από τους κλάδους που εντάσσονται ή μπορούν να ενταχθούν στο Επιμελητήριο, δικαιούνται να συνεχίσουν την ενάσκηση του επαγγέλματος τους κατά τον ίδιο τρόπο ως και οι επιστήμονες ή τεχνικοί που είναι εγγεγραμμένοι με βάση τη νομοθεσία του οικείου κλάδου.

Νοείται περαιτέρω ότι οι εξ επαγγέλματος τεχνικοί στους κλάδους επιμέτρησης, εκτίμησης γης και τοπογραφίας δικαιούνται να συνεχίσουν την εξάσκηση του επαγγέλματος τους μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 1994, όπως ακριβώς και πριν από τη 10η Δεκεμβρίου 1992, έστω και αν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων (α) και (β) του εδαφίου (1):

Νοείται έτι περαιτέρω ότι, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που κατέχουν οι δικαιούχοι δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου.

(1Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, πρόσωπο που υπηρετεί στη δημόσια υπηρεσία της Δημοκρατίας δικαιούται να προβαίνει σε εκτιμήσεις γης για τους σκοπούς των καθηκόντων του.

(1Β) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος χωρίς απαραίτητα να διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, το καθιστά ακατάλληλο, για να ασκεί το επάγγελμα στον κλάδο Επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο Τοπογραφίαςδικαιούται να πάρει άδεια από το Επιμελητήριο για να ασκεί επάγγελμα στον κλάδο επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας, αν το Επιμελητήριο πεισθεί ότι-

(α) Έχει τα προσόντα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7·

(β) έχει επαρκείς γνώσεις στον κλάδο επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας, ανάλογα με την περίπτωση·

(γ) κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκεί με καλή πίστη και προσωπικά στη Δημοκρατία επάγγελμα στον κλάδο επιμέτρησης ή στον κλάδο εκτίμησης γης ή στον κλάδο τοπογραφίας:

Νοείται ότι πρόσωπο που κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ασκεί με καλή πίστη και προσωπικά επάγγελμα στους ίδιους πιο πάνω κλάδους και εργάστηκε υπό υπεύθυνη καθ’ ύλην ιδιότητα στη δημόσια υπηρεσία ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου και τα κύρια του καθήκοντα υπάγονταν κατά περίπτωση, όταν βρισκόταν στην υπηρεσία, στους κλάδους επιμέτρησης ή εκτίμησης γης ή τοπογραφίας, αλλά κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου δε διατηρεί την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου ή του υπαλλήλου ημικρατικού οργανισμού έχει το ίδιο δικαίωμα που προβλέπεται στο εδάφιο (1Β) του παρόντος άρθρου· και

(δ) εργάστηκε, όπως αναφέρεται στην παράγραφο (γ), σε οποιαδήποτε πριν από τη 10η Ιουνίου 1991 περίοδο, για τρία τουλάχιστο χρόνια, ανεξάρτητα από το αν αυτά ήταν ή όχι συνεχή.

(1Γ) Κάθε πρόσωπο το οποίο ικανοποιεί τις προϋποθέσεις χορήγησης προς αυτό άδειας άσκησης επαγγέλματος δυνάμει του εδαφίου (1Β), δικαιούται με αίτηση του που υποβάλλεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1993 να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελητήριο και θα χαρακτηρίζεται ως επιμετρητής εξ επαγγέλματος ή εκτιμητής γης εξ επαγγέλματος, ή τοπογράφος εξ επαγγέλματος ανάλογα με την περίπτωση. Ο ειδικός αυτός κατάλογος συμπληρώνεται το αργότερο μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 1994.

(1Δ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε πολίτης της Δημοκρατίας ή σύζυγος πολίτη της Δημοκρατίας που έχει τη συνήθη διαμονή του στη Δημοκρατία ή κάθε πολίτης κράτους μέλους που είναι εγκατεστημένος χωρίς απαραίτητα να διαμένει μόνιμα στη Δημοκρατία και έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και δεν έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης για αδίκημα ατιμωτικής φύσης ή που ενέχει ηθική αισχρότητα το οποίο, κατά την κρίση του Γενικού Συμβουλίου, το καθιστά ακατάλληλο για να ασκεί το επάγγελμα του Τεχνικού Μηχανικού, του Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού ή του Μηχανικού Εφαρμογής, δικαιούται, έπειτα από αίτηση στο Επιμελητήριο και την καταβολή του καθορισμένου τέλους, να εγγραφεί σε ειδικό κατάλογο και να πάρει άδεια από το Επιμελητήριο, για να καταστεί -

(α) Τεχνικός Μηχανικός, εάν είναι καλού χαρακτήρα και κατέχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, η οποία διαπιστώνεται σύμφωνα με διαδικασία και κριτήρια όπως καθοριζόταν από το Επιμελητήριο και κατέχει δίπλωμα Τεχνικού Μηχανικού του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου στην ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής ή δίπλωμα οποιασδήποτε άλλης σχολής ή ιδρύματος του ίδιου επιπέδου και στην ίδια ειδικότητα, αναγνωρισμένο από το Επιμελητήριο, και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε μονοετή τουλάχιστον πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα·

(β) εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός, εάν κατέχει τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (α) προσόντα και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε τριετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις καθοριζόμενες από τους Κανονισμούς, για τον σκοπό αυτόν, επαγγελματικές εξετάσεις·

(γ) Μηχανικός Εφαρμογής, εάν κατέχει τα προσόντα τα αναφερόμενα στην πιο πάνω παράγραφο (β) προσόντα και ικανοποιήσει το Επιμελητήριο ότι απέκτησε εννεαετή τουλάχιστον επιπρόσθετη πείρα σε οικοδομικά ή τεχνικά έργα και πέτυχε στις από τους Κανονισμούς καθοριζόμενες για το σκοπό αυτό επαγγελματικές εξετάσεις:

Νοείται ότι, για τους πολίτες κρατών μελών, περιλαμβανομένων των πολιτών της Δημοκρατίας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα σε άλλο κράτος μέλος όπου είναι μόνιμα εγκατεστημένοι και επιθυμούν τη μόνιμη μετακίνησή τους και παροχή των υπηρεσιών τους στη Δημοκρατία, θα γίνεται αποδεκτό πιστοποιητικό του κράτους μέλους προέλευσης το οποίο να πιστοποιεί την απαιτούμενη στην παράγραφο (α) πείρα, η οποία αποκτήθηκε στο κράτος μέλος προέλευσης και έχει αξιολογηθεί από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους προέλευσης.

(ΙΕ)(α) Κάθε πρόσωπο στο οποίο δίνεται άδεια δυνάμει των παραγράφων (Α), (Β) και (Γ), του εδαφίου (ΙΔ) θα εγγράφεται σε ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελητήριο και θα χαρακτηρίζεται ως Τεχνικός Μηχανικός, Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός και Μηχανικός Εφαρμογής αν γράφτηκε με βάση τις παραγράφους (Α), (Β) και (Γ), αντίστοιχα.

(β) Κάθε πρόσωπο που κατέχει ήδη άδεια Τεχνικού Μηχανικού, Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού και Μηχανικού Εφαρμογής θα μπορεί να συνεχίσει την εξάσκηση του επαγγέλματος του.

(1ΣΤ)(α) Οι Καταλόγοι Αδειούχων Αρχιτεκτόνων εξ Επαγγέλματος, Αδειούχων Τεχνικών Οικοδομών και Αδειούχων Υπομηχανικών εξ Επαγγέλματος που καταρτίστηκαν με βάση τους περί Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών Νόμους θα συνεχίσουν να ισχύουν ως εάν να είχαν καταρτιστεί δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(β) Το Επιμελητήριο μπορεί να διατάσσει να διαγράφεται από τους καταλόγους που τηρούνται με βάση τα εδάφια (ΙΔ) και (ΙΣΤ)-

(α) Το όνομα οποιουδήποτε προσώπου που ζήτησε από το Συμβούλιο να διαγραφεί το όνομα του από τον κατάλογο·

(β) το όνομα κάθε προσώπου που πέθανε, καθώς επίσης και το όνομα ή άλλο στοιχείο που γράφτηκε στον κατάλογο εσφαλμένα ή ανακριβώς, και να προβαίνει στις εκάστοτε αναγκαίες τροποποιήσεις του καταλόγου.

(2) Η παράγραφος (β) του εδαφίου (1) δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που υπηρετούν στη δημόσια ή την εκπαιδευτική υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(3) Η ετήσια άδεια λήγει την 31η Δεκεμβρίου του χρόνου μέσα στον οποίο εκδόθηκε και για την έκδοση της θα καταβάλλεται ποσό που θα ορίζει από καιρό σε καιρό το Γενικό Συμβούλιο.

(4) Κάθε πρόσωπο το οποίο-

(α) Ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής επιστήμης χωρίς να είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου ή χωρίς να είναι δικαιούχος δυνάμει του εδαφίου (5) του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου·

(β) επαγγέλλεται με οποιοδήποτε όνομα, επωνυμία, τίτλο τα οποία δίδουν την εντύπωση ότι είναι εγγεγραμμένο δυνάμει του παρόντος Νόμου·

(γ) ασκεί το επάγγελμα σε οποιοδήποτε κλάδο μηχανικής ενώ του επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής δυνάμει του άρθρου 23(1)(γ),

είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο ποινές.

(5) Κανένας δε δικαιούται να εισπράξει οποιαδήποτε αμοιβή για υπηρεσίες που προσέφερε υπό την ιδιότητα του ως επιστήμονας μηχανικός, εκτός αν είναι εγγεγραμμένος δυνάμει του παρόντος Νόμου και δεν του επιβλήθηκε η δυνάμει του άρθρου 23(1)(γ) ποινή της αναστολής.

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, οι εξ Επαγγέλματος Αρχιτέκτονες, οι Αδειούχοι Τεχνικοί Οικοδομών, οι Αδειούχοι Υπομηχανικοί εξ Επαγγέλματος, οι Τεχνικοί Μηχανικοί, οι Εγγεγραμμένοι Τεχνικοί Μηχανικοί και οι Μηχανικοί Εφαρμογής ευθύνονται με τον ίδιο τρόπο, υπόκεινται στις ίδιες κυρώσεις, και έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως οι Εγγεγραμμένοι Αρχιτέκτονες ή οι Εγγεγραμμένοι Πολιτικοί Μηχανικοί:

Νοείται ότι-

(i) Πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Τεχνικού Οικοδομών, δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου, δε δικαιούνται να αναλαμβάνουν, ούτε να εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό, όταν η εργασία αυτή αφορά οικοδομή που έχει περισσότερους από δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός καθορίζεται στους Κανονισμούς που έγιναν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό που τους τροποποιεί ή τους αντικαθιστά, ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό νόμο ή κανονισμό, που υπερβαίνει τα είκοσι πέντε χιλιάδες κυβικά πόδια·

(ii) πρόσωπα στα οποία παρασχέθηκε άδεια Αδειούχου Υπομηχανικού εξ Επαγγέλματος δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του παρόντος άρθρου δε δικαιούνται να αναλαμβάνουν και να εκτελούν εργασία προσήκουσα σε Αρχιτέκτονα ή Πολιτικό Μηχανικό όταν η εργασία αυτή αφορά οικοδομή μεγαλύτερη από δύο ορόφους, ή όγκο όπως αυτός καθορίζεται στους Κανονισμούς που έγιναν δυνάμει του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, ή σε οποιοδήποτε άλλο Κανονισμό που τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτούς, ή σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό Νόμο ή Κανονισμό, που υπερβαίνει τα τριάντα πέντε χιλιάδες κυβικά πόδια·

(iii) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα με τις παραγράφους (Α) ή (Β) του εδαφίου (ΙΔ) του παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν εργασία μόνο στον τομέα της εφαρμογής, όπως αυτή ειδικά καθορίζεται για κάθε κατηγορία με Κανονισμούς· και

(iv) πρόσωπα στα οποία παραχωρήθηκε άδεια σύμφωνα με την παράγραφο (Γ) του εδαφίου (ΙΔ) του παρόντος άρθρου δικαιούνται να αναλάβουν οποιαδήποτε εργασία, μόνο στον τομέα της εφαρμογής.

(7) Μετά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου κανένας δε δικαιούται να ασκεί το επάγγελμα ή με οποιοδήποτε τρόπο να ενεργεί ως Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλματος ή αδειούχος Τεχνικός Οικοδομών ή Αδειούχος Υπομηχανικός εξ Επαγγέλματος ή Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός Εφαρμογών ή να χρησιμοποιεί αυτό τον τίτλο, εκτός αν-

(i) Είναι εγγεγραμμένος στον ειδικό κατάλογο που θα τηρεί το Επιμελητήριο· και

(ii) του έχει εκδοθεί ετήσια άδεια άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τον τύπο με τον οποίο θα καθορίσει το Επιμελητήριο, με την καταβολή των τελών που καθορίζει το Επιμελητήριο.

(8) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου τίτλου από του-

(i) “Αδειούχου Αρχιτέκτονα εξ Επαγγέλματος”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ) του άρθρου 25.

(ii) “Αδειούχου Υπομηχανικού εξ Επαγγέλματος”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει του εδαφίου (ΙΣΤ)·

(iii) “Tεχνικού Μηχανικού”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Α) του εδαφίου (ΙΔ)·

(iv) ”Εγγεγραμμένου Τεχνικού Μηχανικού”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Β) του εδαφίου (ΙΔ)· και

(v) “Μηχανικού Εφαρμογής”, στην περίπτωση προσώπου στο οποίο παρασχέθηκε άδεια δυνάμει της παραγράφου (Γ) του εδαφίου (ΙΔ).

(9) Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει οποιαδήποτε διάταξη που αφορά πρόσωπα εγγεγραμμένα στον ειδικό κατάλογο είναι ένοχο αδικήματος και υπόκειται στις ποινές που προβλέπει το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου.

(10) Αν Αδειούχος Αρχιτέκτονας εξ Επαγγέλματος ή Αδειούχος Τεχνικός Οικοδομών ή Αδειούχος Υπομηχανικός εξ Επαγγέλματος ή Τεχνικός Μηχανικός ή Εγγεγραμμένος Τεχνικός Μηχανικός ή Μηχανικός Εφαρμογής καταδικαστεί για αδίκημα το οποίο, κατά τη γνώμη του Επιμελητηρίου, ενέχει ηθική αισχρότητα ή αν το εν λόγω πρόσωπο είναι, κατά τη γνώμη του Επιμελητηρίου, ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, τότε το Επιμελητήριο θα μπορεί να επιβάλει μια από τις ποινές που προβλέπονται στο άρθρο 23.

(10Α) Απαγορεύεται η χρήση από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο άλλου τίτλου από αυτό που αντιστοιχεί στο κλάδο μηχανικής που ασκεί.

(11) Το Επιμελητήριο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των προσώπων που εγγράφονται στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου.