ΜΕΡΟΣ VI ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Πειθαρχικό Συμβούλιο

22.-(1) Ιδρύεται Πειθαρχικό Συμβούλιο για την άσκηση ελέγχου και πειθαρχικής εξουσίας επί των μελών του Επιμελητηρίου.

(2) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου και επί οποιωνδήποτε άλλων προσώπων τα οποία κατέχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμα σε κλάδο ή κλάδους της μηχανικής επιστήμης δυνάμει διατάξεων του παρόντος νόμου,ή αυτού κωλυομένου από τον Α΄ Αντιπρόεδρο ή/και Β΄ Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου, ως Πρόεδρο, και εννέα άλλα μέλη του Επιμελητηρίου από τα οποία έξι πρέπει να έχουν δεκαετή άσκηση του επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, εκλεγόμενα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8.

(2Α) Η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται και διεκπεραιώνεται από κλιμάκιο, απαρτιζόμενο από ένα Πρόεδρο και δύο μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου που συστήνονται κατόπιν απόφασης της Ολομέλειας του Πειθαρχικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, όταν η διαδικασία πειθαρχικής υπόθεσης διεξάγεται ενώπιον κλιμακίου, το κλιμάκιο έχει πλήρη εξουσία και αρμοδιότητα να ενεργεί ως Πειθαρχικό Συμβούλιο και να ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητές του ως Πειθαρχικό Συμβούλιο, όπως καθορίζεται στον παρόντα Νόμο και στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

(2Β) Η απαρτία του κλιμακίου απαιτεί την παρουσία του Προέδρου και των δύο (2) μελών του και όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία. Τα κλιμάκια μπορούν να αποφασίσουν να παραπέμψουν για εκδίκαση στην ολομέλεια, υποθέσεις τις οποίες θεωρούν πολύ σημαντικές και σοβαρές για την πορεία του Επιμελητηρίου:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις όπου κλιμάκιο αποφασίσει να επιβάλει την ποινή της στέρησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος, η απόφαση αυτή πρέπει να επικυρώνεται από την Ολομέλεια του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

(3) Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι εξαετής.

(3Α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (2), τέσσερα (4) μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα εκλεγούν κατά τις πρώτες εκλογές μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου, για έξι (6) έτη και μαζί με τα πέντε (5) μέλη τα οποία έχουν εκλεγεί για συμπλήρωση της εξαετούς θητείας τους και ακολούθως θα εκλέγονται ανά τρία (3) χρόνια, πέντε (5) και τέσσερα (4) μέλη εναλλάξ των οποίων η θητεία θα είναι εξαετής και όσοι από τους υποψήφιους συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους εκλέγονται για περίοδο έξι (6) ετών, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.

(4) Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μπορούν να παίρνουν τέτοια αντιμισθία ή επιδόματα ή και τα δύο, ως ήθελε εγκρίνει ο Υπουργός.

(5) Υποθέσεις οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά τη λήξη της θητείας των μελών του, θα συνεχίζονται και θα διεκπεραιώνονται από το ίδιο συμβούλιο ως εάν δεν έχει λήξει η θητεία τους.

(6) Το Γενικό Συμβούλιο θα διορίσει πέντε μέλη επιπρόσθετα των ήδη εκλελεγμένων του Πειθαρχικού Συμβουλίου για να υπηρετήσουν ως μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου μέχρι τις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν μετά τη ψήφιση του παρόντος Νόμου.

Πειθαρχικά αδικήματα και ποινές

23. Πρόσωπο που καταδικάζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο για  αδίκημα το οποίο ενέχει ηθική αισχρότητα ή εάν έχει κριθεί ένοχο διαγωγής επονείδιστης, δόλιας ή εάν ασυμβίβαστης προς το επάγγελμα σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται:

(α) Να προειδοποιήσει ή να επιπλήξει το εν λόγω πρόσωπο∙

(β) να διατάξει το εν λόγω πρόσωπο να καταβάλει υπό μορφή προστίμου ποσό μέχρι πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000)∙

(γ) να αναστείλει την άδεια άσκησης επαγγέλματος σε κλάδο της μηχανικής επιστήμης για τόσο χρονικό διάστημα όσο το Πειθαρχικό Συμβούλιο ήθελε κρίνει  σκόπιμο∙

(δ) να διατάξει τη διαγραφή του προσώπου από το Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου∙

(ε) λαμβανομένων υπόψη των περιστάσεων της υπόθεσης, να εκδώσει διαταγή ως προς την καταβολή του συνόλου ή μέρους των εξόδων της διαδικασίας ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου, όπως αυτά υπολογίζονται με βάση τον κατάλογο εξόδων που καταρτίζεται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο, εγκρίνεται από τη Διοικούσα Επιτροπή και δημοσιεύεται.

Διαδικασία

24. Η διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου καθορίζεται με Κανονισμούς και διεξάγεται, τηρουμένων των αναλογιών, κατά τον ίδιο τρόπο όπως η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου συνοπτικής διαδικασίας.