II I II
o o o II

5. v v ov v o o vo o o II o o ov vo ov , , v v vo, ov .

o o o II vo ov o vov o

6.-(1) o o II o o ov o o vov ov o o oov o o. o o oo, , o oooo vo, o o o , v , o ov oo oov o o o II o o, ooo o o vov ov o ooo o oov o v.

(2) v o o (1), o v o v oo ov vo v vv vv o o oo v , vovv oovo v ov .

v

7.-(1) o o oo o vovo o ovv v oo o o oo o vo o. v oo o o o o o o v v o oo.

(2) v v o v v v o o vo o. v v oo o.

o ov o ov o o oo, oov o o o:

o , o oo v o, o o, o o , oo o oov v v oo ovv v.

(3) o v , v voo o v ov o o o o vo o oovo vovv o ov v o oooo o o o o v o oo . ovv v ovov o () o o (1) o o 8 o o oo v voo o v.

(4) v v v, o o oo v v v o oo oooo o o o ooo, ovv v ovov o () o o 1 o o 8, v ov o . o o vv v vov:

() v o ooo o o oo

() v ov v ooo v o o ov

() o o v v oo o ov v v vv, v v o o v

() o o v v oo v o o o o o ooo o o v v oo

() o ov v v oovo ov o ooov ov v .

(5) o o v o vo o o ooo o vv v o ov ov o o v v v o o o o oo ooo o v ov o.

(6) ov oo v v o, vovv v vv v ov o v.

(7) v oooo o vo, o ooo o v , oov ov o ooo .

(8) o ooo o o o ooo , v v o o o .

o oo vo v

8.-(1) ooo v , o o o:

() ov v o v v ov o o v o o 3 o o 7, oov ov oo v oo o o v oo߷

() v o ov oo oo v v v v oo v ovo o v ov o oooo ovo o o.

(2) o o o v v o () o o (1) o o o o v v ooo v o, v o vo o, v ooo o o o o o ooo v o o o.

v

9.-(1) , o o v o:

() ov oo oo, ovo o o 11, v ,

() o o, ov oo oo, ovo o o 11, v ooo o o o,

() o o o, ov oo oo, ovo o o 11, oov vo o.

(2) v ov oo o v v v oo v oo v v .

(3) , ooo v v o vov o vo o, o oo o ov o o 11.

10.-(1) o o o, v v o o :

() oo v v v ov o,

() oo v o o o oo ,

() o o v v vo oooo o o o v o oo ,

v voo ovo o.

(2) o ooo v o () o o (1) v o oovo o o o o o ov v o oo ov o o o o v ov ov v o v o o o o ooovo o vo o , v , v v v o .

(3) o o o o o o (1) v o o oo:

() o v o , v:

(i) oov v v ov , ov oo oo o , o oo oov v oo v v vo o o o,

(ii) v o o v v .

() o o o o v o v voo, v o v vov vvov o o oovo v o v o oovo voo .

(4) o ooo v v v () () o o (1) v o oovo o v ooovo o vo o o v ' v o o o o v o v o o oo o o o ooo o.

ooo v v o

11.-(1) o o ooo v ooo o o o, v v, v o vv v ooo vv v.

(2) v ooo v v o vo o v ooo vo v o ov oo o v o o 9, o o v ooo v v vv o oo v oov o v v o o vo o o o o ov o o oo ooov, vo v . v vv o v v oov o o o o, o o v v vv ov.

(3) ooo o, v v ov oo, oo, ovv v ovov o vo o, ooo v o o v (2) (5).

(4) o vo o ov oo o v ov o ooo o o v oo.

(5) o o (5) o o 17 o o v v v o ov oo o v o v o.

(6) ooo v o v o ov o v.

I o

12.-(1) , o o, o , v o o o ov o o v .

(2) o v ovo o o, o o, o v o vo :

() ooo o o o v o o v v oo, vovv ovv oo oovo v v vv

() ooo ov o o oov o o 9 o o v o .

(3) o o o oooov v o vo o v ooo vo, o o o v o vvov ooo o o v v o, vovv oo, oovo v v vv.

(4) o o v o o o o oo.

o

13. o, v vovo o ov o ooo, o o ooo ov o o , oov o vovo o:

() o oov o o 7,

() oo o v, o o o o ooo v v vov oo ooo v ooo o,

() o ooo o o oov ov v o,

() o v o o , v vov o ooo o o ov o,

() o v o o o ,

() ov oo o ooo o o ov vo .

o

14. v o , o o o v ov oo, oooo o o, o o ooo v o:

() v o oo o ov v o oov vo o ,

() o o ov.

.

15.-(1) v o , ooo , o oo oov v ov v v v , v v oo v o .

(2) o v o ov o ovv , ooo o v. o o o , v v v.

(3) o o v o v o o v v v , v ooo . ooo v v , ooo o v v v .

(4) o v v o v , ooo ' v, o oo oov v ov v v v , oo v v oo ov o o o (2).

16.-(1) o o oo o, vovo v o ooo o, v v ooo o v o o o:

() v o ooo o o oo oo v ov v ,

() v o v ooo o, ov o,

() oo v o vo voo o o v o oo o v ,

() ov o o v o ovv ov v ,

() ov o o v o o o v ooo o v o v oov ov o, , o v v.

(2) vovo oov v vov vo ov o v v o o v v ov oo v ov oo oo o o vovo.

(3) vovo o ov o o oo o v ov ooo ov o v v ooo o ov o, o o o o ovo o, v v v o o v o o ov o ov o o.

(4) vovo o ov (1) (2):

() oov v oov o ov oo, vo v vovv o o vovo, v vo o oovv v ov ov ov,

() oov v oooov oooo v oo v o o o o o o o o o o,

() oov v ovoov v ov v v vovv v ,

() oov v oov v ov o v ov v vo o o v o ov.

v ovv ov o ooov voo

17.-(1) vv o ov v v vv ovv ov v vv oo ooov ooov voo, v v voo v ovv ov ooo o oo, o:

() oo ov v vv o oov o o o ovvv v

() oo ov o o o voo o v. v oo o o v o voo oooo vo o oooo vo o o v v o.

(2) v o o voo vv vo oo o o v o () o o (1), v o o o v v voo, ov v o, ov ooo o o ov v v oov o.

(3) o o oo voo o v v v o o vo o, v voo o v:

() o o voo v o o o o o v v oo o o o v o () o o (1),

() v oooo oo o ov ov v oo, v v ov o.

o ovv v

18.-(1) o o oo o vovo v o v , vo, ov v o ovo o oo v:

() Ivoo v o o ovoov o vovo,

() o o vv ov v ov o v vov o oov o vovo v o o v .

(2) vo o (4) o o 16 ov vovo o ov o v o.

ovv v

19.-(1) o o oo o vovo v o, o v , o v ov v o, v:

() v v v vov ov vo v,

() ov ov ov o ov , o o ov o v .

(2) vo, o v o vov o o (1) oov v oov o vovo o o.

(3) vo o (4) o o 16 ov vovo o ov o v o.

(4) o o ov v o (5) o o 16 ov vovo o ov o v o.

o oo

20.-(1) v o v ov o v o o o v , o ooo o o, v o vvo o oooo oo, o v o , v o, oooo o vo v , o oo.

(2) o oo:

() v o v o v v,

() v o o o ooo, v o o , oov v oov ov ovv vvo,

() o v v o v o v ov o vvo,

() o:

(i) ov oo v oo v v ov o o o oov v oov ov ovv vvo ov oo o v v o (),

(ii) o o v o vvo v o, oo v ov v o voo vv v v v o ov o o o oov v oov ov ovv vvo ov oo o v v o ().

(3) o v oo ov o vo o o v oo, vo v , o ooo o oo.

(4) o o o, ov ooo v ooo o vo oovo vv v o oov oooo oo o v o oo, v o o vo .