Προοίμιο

Επειδή το εδάφιο (4) του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου προβλέπει ότι η γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας που διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου δεν εφαρμόζεται είτε για τους σκοπούς του πιο πάνω Νόμου είτε για τους σκοπούς οποιουδήποτε άλλου ισχύοντος νόμου, εκτός αν ο νόμος προβλέπει την εφαρμογή αυτή.

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής της Γενικής Εκτίμησης για τους σκοπούς των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 Νόμος του 1993.

Εφαρμογή της γενικής εκτίμησης

2. Η γενική εκτίμηση της ακίνητης ιδιοκτησίας η οποία διενεργήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 69 του περί Ακινήτου Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμησις) Νόμου εφαρμόζεται για τους σκοπούς των περί Αποχετεύσεων Λευκωσίας Κανονισμών του 1973 από την 1η Ιανουαρίου 1994.