Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμος του 1996.

Ερμηνεία

2. Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αντιμισθία” σημαίνει την αντιμισθία την οποία το μέλος δικαιούται να λάβει δυνάμει των προνοιών του άρθρου 3 του περί της Αντιμισθίας του Προέδρου και των Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμου του 1988 και περιλαμβάνει την αύξηση της αντιμισθίας που προνοείται στο άρθρο 5 του ίδιου Νόμου, η οποία παραχωρήθηκε με βάση τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξησις Αντιμισθίας) Νόμο του 1987, την αύξηση της αντιμισθίας που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1990 καθώς και εκείνη που παραχωρήθηκε με τον περί Μελών των Επιτροπών Δημόσιας Υπηρεσίας και Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Αύξηση Αντιμισθίας) Νόμο του 1994

“μέλος” σημαίνει τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας καθώς και τον Πρόεδρο και οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

Αύξηση αντιμισθίας μελών

3.-(1) Η αντιμισθία των μελών αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου 1997 κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατόν (2,5%).

(2) Η γενική αύξηση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του τιμαριθμικού επιδόματος και για τον καθορισμό των συντάξιμων απολαβών για τους σκοπούς των νόμων που αναφέρονται στις συντάξεις των μελών.