Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εξασφάλισης Αγαθών και Υπηρεσιών και Εκμετάλλευσης Δικαιωμάτων της Δημοκρατίας (Διαγωνισμός «ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ 2000») Νόμος του 1999.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

«αγαθά» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στους περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμους·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«δημόσιο» σημαίνει το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Δημοκρατίας·

«Διαγωνισμός» σημαίνει το διαγωνισμό καλλιστείων για απόκτηση του τίτλου «ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ 2000», που θα διεξαχθεί στη Δημοκρατία, στο στάδιο «Ελευθερία», το Μάιο του έτους 2000, από τους διοργανωτές των καλλιστείων «ΜΙΣ ΥΦΗΛΙΟΣ», και περιλαμβάνει οποιαδήποτε εκδήλωση, παράσταση και διαγωνισμό διοργανώνεται στη Δημοκρατία, στα πλαίσια ή συναφώς με την υλοποίηση του πιο πάνω διαγωνισμού·

«δικαιώματα δημοσιότητας» σημαίνει οποιαδήποτε δικαιώματα της Δημοκρατίας απορρέουν από την υλοποίηση του διαγωνισμού με στόχο να προβάλλει, με οποιοδήποτε τηλεοπτικό ή άλλο μέσο επικοινωνίας, το διαγωνισμό, την Κύπρο και τον τουρισμό αυτής·

«δικαιώματα τηλεπαρουσίασης» σημαίνει οποιαδήποτε δικαιώματα τηλεπαρουσίασης της Δημοκρατίας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, τα οποία απορρέουν από την υλοποίηση του διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων αυτής να δημιουργεί και παράγει τηλεοπτικά προγράμματα ή άλλες τηλεοπτικές παραγωγές·

«Επιτροπή» σημαίνει την επιτροπή που ορίζει το άρθρο 5·

«μέρος του διαγωνισμού» σημαίνει οποιοδήποτε έργο ή εργασία εκτελείται ή οποιαδήποτε υπηρεσία ή εξυπηρέτηση παρέχεται ή οποιαδήποτε αγαθά προμηθεύονται από τη Δημοκρατία, στα πλαίσια ή συναφώς με την υλοποίηση του διαγωνισμού·

«Παραγωγός» σημαίνει πρόσωπο στο οποίο το δημόσιο αναθέτει τη διοργάνωση και υλοποίηση του διαγωνισμού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού, καθώς και τη με οποιοδήποτε τρόπο υλοποίηση οποιωνδήποτε αποφάσεων αναφορικά με τα δικαιώματα της Δημοκρατίας να εκμεταλλεύεται δικαιώματα τηλεπαρουσίασης και δημοσιότητας, τα οποία απορρέουν από την υλοποίηση του διαγωνισμού·

«πρόσωπο» σημαίνει οποιοδήποτε πρόσωπο στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, και οιαδήποτε κυπριακή ή ξένη αρχή ή οργανισμό, είτε δημόσιου δικαίου είτε δημόσιας ωφέλειας ή άλλως πως- ,-

«σύμβαση» δεν περιλαμβάνει σύμβαση που δημιουργεί σχέση εργοδότη - εργοδοτουμένου·

«σύμβαση για το διαγωνισμό» σημαίνει σύμβαση που συνάπτει το δημόσιο, με αντικείμενο την από το δημόσιο εξασφάλιση αγαθών ή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων ή την εκτέλεση έργων ή εργασιών για σκοπούς υλοποίησης του διαγωνισμού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού·

«σύμβαση εκμετάλλευσης δικαιωμάτων» σημαίνει σύμβαση που συνάπτει το δημόσιο με αντικείμενο τη με οποιοδήποτε τρόπο εκμετάλλευση από τη Δημοκρατία οποιουδήποτε δικαιώματος τηλεπαρουσίασης και δημοσιότητας, καθώς και οποιουδήποτε άλλου συναφούς δικαιώματος απορρέει από την υλοποίηση του διαγωνισμού· και

«σύμβαση παραχώρησης δικαιωμάτων» σημαίνει σύμβαση που συνάπτει το δημόσιο, με αντικείμενο την από το δημόσιο παραχώρηση ή μίσθωση ή, με άλλο τρόπο διάθεση έναντι αμοιβής οποιουδήποτε δικαιώματος τηλεπαρουσίασης ή δημοσιότητας-

Πεδίο εφαρμογής και Αρμοδιότητα της Επιτροπής

3. Παρά τις διατάξεις των εκάστοτε σε ισχύ περί Προσφορών του Δημοσίου Νόμων-

(α) Όλες οι συμβάσεις για το διαγωνισμό και οι συμβάσεις παραχώρησης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και συνάπτονται από το δημόσιο σύμφωνα και κατά τον καθορισμένο στον παρόντα Νόμο τρόπο και διαδικασία·

(β) η Επιτροπή που ορίζει το άρθρο 5 έχει καθήκον και αρμοδιότητα να ελέγχει και παρακολουθεί την υλοποίηση του διαγωνισμού και όλων των μερών αυτού και τη σύναψη και υλοποίηση όλων των συμβάσεων για το διαγωνισμό και των συμβάσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων και να ασκεί προς τούτο τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτή δυνάμει του άρθρου 5·

(γ) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) πιο πάνω και του άρθρου 5(I) του παρόντος Νόμου, επιτρέπεται σε παραγωγό να εξευρίσκει και εισηγείται στην Επιτροπή ενδιαφερόμενα πρόσωπα για την από το δημόσιο σύναψη συμβάσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων και συμβάσεων για το διαγωνισμό και να διαπραγματεύεται μαζί τους όρους των συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, του τρόπου και χρόνου πληρωμής και όλων των σχετικών με το αντικείμενο της σύμβασης θεμάτων.

Προϋποθέσεις σύναψης συμβάσεων

4.—(1) Δεν επιτρέπεται η από το δημόσιο σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου— (α) Χωρίς υποβολή γραπτής πρότασης του ενδιαφερόμενου προσώπου να συνάψει σύμβαση η οποία καθορίζει τους προτεινόμενους από αυτό όρους της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένης της τιμής, του τρόπου και χρόνου πληρωμής και όλων των σχετικών με το αντικείμενο της σύμβασης θεμάτων

(β) χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της Επιτροπής στη σύναψη σύμβασης από το δημόσιο με πρόσωπο που έχει υποβάλει πρόταση κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) και υπό τους όρους που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), το δημόσιο συνάπτει σύμβαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, διά σχετικού συμφωνητικού εγγράφου που υπογράφεται από το δημόσιο και από ενδιαφερόμενο πρόσωπο που έχει υποβάλει εγκριθείσα γραπτή πρόταση, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) ή, σε περίπτωση που το δημόσιο κατά την απόλυτη κρίση αυτού, δεν απαιτεί την υπογραφή συμφωνητικού εγγράφου, διά της αποδοχής από το δημόσιο, πρότασης του ενδιαφερομένου, που έχει υποβληθεί και εγκριθεί κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1).

Εξουσίες της Επιτροπής

5.—(1) Η Επιτροπή, την οποία απαρτίζουν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπος του ως πρόεδρος και οι γενικοί διευθυντές του Υπουργείου Οικονομικών και του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού ή εκπρόσωποι τους ως μέλη, έχει εξουσία, για σκοπούς άσκησης του καθήκοντος και της αρμοδιότητας ελέγχου και παρακολούθησης που της παρέχει το άρθρο 3(β), μεταξύ άλλων-

(α) Όπως εγκρίνει πρόσωπα ενδιαφερόμενα να συνάψουν με το δημόσιο οποιαδήποτε σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, τα οποία έχουν εξευρεθεί από παραγωγό κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 3(γ), και όπως εγκρίνει εν όλω ή εν μέρει τους εκ μέρους παραγωγού διαπραγματευθέντες όρους της σύμβασης, όπως οι εν λόγω όροι προτείνονται γραπτώς από τα εν λόγω πρόσωπα κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4(1)·

(β) όπως σε περίπτωση εν μέρει μόνο έγκρισης όρων, κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (α) πιο πάνω, παραπέμπει το θέμα διαπραγμάτευσης όρων εκ νέου σε παραγωγό ή διαπραγματεύεται η ίδια τους όρους·

(γ) όπως απορρίπτει οποιαδήποτε ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν εξευρεθεί από παραγωγό όπως αναφέρεται στην παράγραφο (α) πιο πάνω·

(δ) όπως σε περίπτωση απόρριψης προσώπων κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο (γ), παραπέμπει σε παραγωγό το θέμα εξεύρεσης άλλων ενδιαφερόμενων προσώπων και διαπραγμάτευσης όρων με αυτά ή εξευρίσκει η ίδια ενδιαφερόμενα πρόσωπα και διαπραγματεύεται τους όρους με αυτά·

(ε) όπως ανεξάρτητα από τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει των παραγράφων (α) έως (δ) πιο πάνω, εξευρίσκει η ίδια ενδιαφερόμενα πρόσωπα για να συνάψουν οποιαδήποτε σύμβαση υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και διαπραγματεύεται μαζί τους όρους αυτής·

(στ) όπως εγκρίνει σε όλες τις περιπτώσεις, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 4(1)(β), την από το δημόσιο σύναψη όλων των συμβάσεων που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, κατόπιν άσκησης οποιασδήποτε από τις εξουσίες οι οποίες παρέχονται σ' αυτή δυνάμει των παραγράφων (α) έως (ε) πιο πάνω·

(ζ) όπως μεριμνά για την εξασφάλιση οποιωνδήποτε εγκρίσεων, οδηγιών και συναινέσεων που δυνατό να απαιτούνται από τους διοργανωτές του διαγωνισμού για την υλοποίηση του διαγωνισμού ή οποιουδήποτε μέρους αυτού ή για την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος τηλεπαρουσίασης και δημοσιότητας ή για τη σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης για το διαγωνισμό και σύμβασης παραχώρησης ή εκμετάλλευσης δικαιωμάτων·

(η) όπως αποφασίζει για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου ή εργασίας ή την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή εξυπηρέτησης και για την προμήθεια οποιουδήποτε αγαθού απαιτείται συναφώς με την υλοποίηση του διαγωνισμού από οποιοδήποτε σχετικό προς τούτο Υπουργείο, ' Τμήμα ή Υπηρεσία της Δημοκρατίας·

(θ) όπως παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση οποιασδήποτε σύμβασης με παραγωγό, καθώς και τις δυνάμει αυτής πληρωμές από τη Δημοκρατία σε παραγωγό·

(ι) όπως παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση όλων των συναφθεισών από το δημόσιο συμβάσεων που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τις δυνάμει αυτών πληρωμές από τη Δημοκρατία στα συμβαλλόμενα με το δημόσιο πρόσωπα·

(ια) όπως παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση όλων των συμβάσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων και την είσπραξη όλων των δυνάμει αυτών οφειλόμενων στη Δημοκρατία ποσών και·

(ιβ) όπως ασκεί οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες, των οποίων η άσκηση ευλόγως απαιτείται για σκοπούς αποτελεσματικής διεκπεραίωσης του καθήκοντος και της αρμοδιότητας που της παρέχει το άρθρο 3(β) και όπως διενεργεί όλες τις ευλόγως αναγκαίες για την εν λόγω άσκηση πράξεις.

(2) Κατά την άσκηση των παρεχόμενων δυνάμει του παρόντος άρθρου εξουσιών της, αναφορικά με τη σύναψη συμβάσεων που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου, η Επιτροπή έχει ως γνώμονα-

(α) Καθόσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων για το διαγωνισμό και για όλα τα μέρη αυτού, αφενός την εξασφάλιση υψηλού ποιοτικά επιπέδου για το διαγωνισμό, που να συνάδει με τις απαιτήσεις των διοργανωτών, αφετέρου την εξασφάλιση συμβάσεων, που να είναι όσο το δυνατό πιο συμφέρουσες οικονομικά για τη Δημοκρατία, λαμβάνοντας υπόψη το εν λόγω απαιτούμενο επίπεδο ποιότητας·

(β) καθόσον αφορά τη σύναψη συμβάσεων παραχώρησης και εκμετάλλευσης δικαιωμάτων, αφενός την εξασφάλιση κατά το δυνατόν υψηλότερων εσόδων για τη Δημοκρατία, αφετέρου την εξασφάλιση συμβάσεων διά των οποίων να προβάλλεται η Κύπρος ποιοτικά και σε κατά το δυνατόν ευρύτερο κοινό.

(3) Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής παρακάθεται ως παρατηρητής, ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπος αυτού και οι αποφάσεις της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

(4) Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ της Επιτροπής και παραγωγού επί θέματος στο οποίο ασκεί εξουσία η Επιτροπή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, η Επιτροπή παραπέμπει το θέμα αυτό για λήψη τελικής απόφασης από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.