ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Ο Περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ποινική και Πειθαρχική Ευθύνη των Ναυτικών, Αναστολή ή Ακύρωση Πιστοποιητικών) Νόμος του 2000 (106(I)/2000)

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ