Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2001.

Ερμηνεία

2.—(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·

"αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει Συμβούλιο Δήμου ή Κοινοτικό Συμβούλιο·

"δημόσιο έργο" σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία"·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5·

"έργο" σημαίνει έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II·

"κρατική υπηρεσία" σημαίνει Υπουργείο ή υπηρεσία που υπάγεται σε Υπουργείο ή σε Ανεξάρτητο Αξιωματούχο της Δημοκρατίας και περιλαμβάνει Τμήμα ή Κλάδο Υπουργείου·

"Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή "Μελέτη" σημαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12·

"Οργανισμός Δημοσίου Δικαίου" σημαίνει οργανισμό που ιδρύθηκε με νόμο για σκοπούς δημοσίου συμφέροντος·

"περιβαλλοντική αρχή" σημαίνει το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

"περιβαλλοντική έγκριση" σημαίνει έγκριση που χορηγείται με βάση το άρθρο 11 ·

"πολεοδομική άδεια" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·

"πολεοδομική αρχή" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·

"Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον" ή "Έκθεση", σημαίνει έγγραφο ή σειρά εγγράφων που καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, ο όρος "περιβάλλον" θεωρείται ότι περιλαμβάνει τα νερά, την ατμόσφαιρα και το έδαφος, μαζί με τους ζώντες σ' αυτά οργανισμούς του ζωικού και φυτικού βασιλείου καθώς και το ιστορικό, πολιτιστικό, φυσικό και παραδοσιακό ανθρωπογενές τοπίο και ο όρος "επιπτώσεις στο περιβάλλον" περιλαμβάνει επιπτώσεις θετικές και αρνητικές, άμεσες ή έμμεσες, μόνιμες ή προσωρινές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, σωρευτικέ; ή δευτερεύουσες, βιοφυσικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις-

(α) Σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο·

(β) στην πανίδα ή στη χλωρίδα·

(γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακά ανθρωπογενές τοπίο·

(δ) στο έδαφος, στα νερά, στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα·

(ε) σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά·

(στ) στην αρχιτεκτονική κληρονομιά·

(ζ) στην πολιτιστική κληρονομιά-

(η) στην αρχαιολογική κληρονομιά-

(θ) στις αλληλοεπιδράσεις που οι παράγοντες των παραγράφων (α) μέχρι (ε) ανωτέρω, διατηρούν μεταξύ τους.

Πεδίο εφαρμογής του Νόμου

3.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται για κάθε έργο που εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένων δημόσιων έργων και. έργων για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται ή δεν απαιτείται η χορήγηση πολεοδομικής ή άλλης άδειας ή έγκρισης με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου.

(2) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται για οποιοδήποτε έργο το οποίο-

(α) Προορίζεται για την εξυπηρέτηση αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας· ή

(β) θα εκτελεστεί ή θα λειτουργήσει με βάση τις διατάξεις Νόμου ειδικού για το εν λόγω έργο· ή

(γ) είναι δημόσιο έργο και έχει κηρυχθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο ως έργο εξαιρετικώς ιδιάζουσας φύσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3):

Νοείται ότι κατά το σχεδιασμό ή την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου που προορίζεται για την εξυπηρέτηση αμυντικών αναγκών της Δημοκρατίας, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις πιθανές επιπτώσεις του στο περιβάλλον και εφαρμόζουν κατάλληλα μέτρα ή εναλλακτικές λύσεις ώστε να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι εν λόγω επιπτώσεις, ιδιαίτερα αν αυτές επηρεάζουν-

(α) Βιότοπους προστατευόμενης άγριας πανίδας και χλωρίδας-

(β) παράκτιες περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας-

(γ) προστατευόμενες φυσικές περιοχές-

(δ) τοπία ιστορικής, πολιτιστικής, αρχιτεκτονικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

(3) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, με διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να κηρύξει οποιοδήποτε δημόσιο έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II, ως έργο εξαιρετικά ιδιάζουσας φύσης το οποίο εξαιρείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και-

(α) Να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους κρίθηκε αναγκαία η έκδοση του διατάγματος·

(β) να αναθέσει στην περιβαλλοντική αρχή όπως, σε συνεργασία με την αρχή που θα εκτελέσει το έργο, προβεί σε τέτοιας εξειδικευμένης μορφής εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον, ως ήθελε καθορίσει το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που αναφέρονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 15·

(γ) να καθορίσει τη διαδικασία και τον τρόπο ενημέρωσης του κοινού αναφορικά με το αποτέλεσμα της πιο πάνω εκτίμησης:

Νοείται ότι διάταγμα με βάση το παρόν εδάφιο μπορεί να εκδοθεί μόνο όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιηθεί ότι η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου δε θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους.

Πρόσθετες προϋποθέσεις για χορήγηση πολεοδομικής άδειας ή για έγκριση εκτέλεσης έργου

4. Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πρακτικής, σε περίπτωση κατά την οποία-

(α) Η πολεοδομική αρχή εξετάζει αίτηση για χορήγηση πολεοδομικής άδειας· ή

(β) το Υπουργικό Συμβούλιο ή οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία εξετάζει θέμα παροχής έγκρισης για εκτέλεση δημόσιου έργου,

και η άδεια ή η έγκριση αφορά έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II του παρόντος Νόμου, τότε οι εν λόγω αρχές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη ως ουσιώδη παράγοντα για τη λήψη απόφασης για χορήγηση της άδειας ή την παροχή της έγκρισης, αναλόγως της περιπτώσεως-

(i) γνωμάτευση της περιβαλλοντικής αρχής η οποία ετοιμάζεται και υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(ii) οποιεσδήποτε παραστάσεις που τυχόν υποβάλλονται από άλλο κράτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22,

(iii) οποιεσδήποτε παραστάσεις οι οποίες υποβάλλονται από. πρόσωπα ή αρχές που σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο έχουν δικαίωμα υποβολής τέτοιων παραστάσεων,

και να αναφέρουν στην απόφασή τους ότι έλαβαν υπόψη την εν λόγω γνωμάτευση ή τις παραστάσεις.

Ίδρυση Επιτροπής και αρμοδιότητες

5.—(1) Ιδρύεται Επιτροπή με την ονομασία Επιτροπή Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αποτελούμενη από έξι μέλη ως εξής:

(α) Το Διευθυντή της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή εκπρόσωπο του ο οποίος ενεργεί ως Πρόεδρος της Επιτροπής-

(β) το Διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως ή εκπρόσωπο του-

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο του· και

(δ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπο του· και

(ε) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή εκπρόσωπο του:

Νοείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέλη της Επιτροπής αναθέτει σε εκπρόσωπο του να συμμετάσχει στη συνεδρία, ο εν λόγω εκπρόσωπος πρέπει να είναι καλός γνώστης και πλήρως ενημερωμένος από τεχνική και επιστημονική άποψη επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης·

(στ) ένα μέλος που επιλέγεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου και είναι μόνιμο μέλος του διδακτικού του προσωπικού-

(ζ) ένα μέλος που υποδεικνύεται από την Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών Οργανώσεων Κύπρου.

(2) Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι-

(α) Να μελετά το περιεχόμενο κάθε μιας Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και να συμβουλεύει την περιβαλλοντική αρχή αναφορικά με τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου στο οποίο αυτή αφορά, ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον-

(β) να εξετάζει κατά πόσο επιβάλλεται να υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία υποβλήθηκε και μελετήθηκε Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή ζητήθηκαν οδηγίες με βάση το εδάφιο (1) ή (6) του άρθρου 16 και να συμβουλεύει επί τούτου την περιβαλλοντική αρχή· και

(γ) να συμβουλεύει την περιβαλλοντική αρχή, ύστερα από αίτημά της, αναφορικά με οποιοδήποτε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Εξουσίες και υποχρεώσεις της Επιτροπής

6.—(1) Η Επιτροπή μπορεί, μέσω του Προέδρου της, να καλέσει σε οποιαδήποτε συνεδρία οποιοδήποτε λειτουργό κρατικής υπηρεσίας ή οργανισμού δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου καθώς και οποιοδήποτε πρόσωπο του οποίου οι απόψεις ή εξειδικευμένες γνώσεις σε συγκεκριμένο θέμα δυνατό να κριθούν χρήσιμες ή αναγκαίες για το έργο της.

(2) Η Επιτροπή μπορεί να ορίζει ειδικές τεχνικές επιτροπές για να μελετούν εξειδικευμένα περιβαλλοντικά θέματα που εγείρονται κατά την εξέταση οποιασδήποτε Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, να καθορίζει τους όρους εντολής τους και να λαμβάνει υπόψη τα σχετικά πορίσματα που ετοιμάζουν.

(3) Σε κάθε συνεδρία της Επιτροπής κατά την οποία εξετάζονται οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση ή λειτουργία συγκεκριμένου έργου, καλείται από την Επιτροπή και εκφράζει τις απόψεις του εκπρόσωπος της αρχής τοπικής διοίκησης μέσα στην περιοχή της οποίας το έργο θα εκτελεστεί ή λειτουργήσει και-

(α) Εάν πρόκειται για δημόσιο έργο, εκπρόσωπος της κρατικής υπηρεσίας η οποία θα το εκτελέσει και εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού· και

(β) εάν πρόκειται για έργο που θα εκτελεστεί από Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου, εκπρόσωπος του Οργανισμού αυτού και εκπρόσωπος του Γραφείου Προγραμματισμού.

Συνεδρίες της Επιτροπής και διαδικασία

7.—(1) Ο Πρόεδρος της Επιτροπής διευθύνει τις εργασίες της, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη κάθε συνεδρίασης και μεριμνά ώστε αυτή, μαζί με γραπτή πρόσκληση, να κοινοποιείται σε κάθε μέλος τουλάχιστον είκοσι τέσσερις ώρες πριν από τη συνεδρίαση.

(2) Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος ή εκπρόσωπος του και τρία τουλάχιστο μέλη.

(3) Οποιοδήποτε θέμα που αφορά την εσωτερική λειτουργία της Επιτροπής, μπορεί να ρυθμιστεί με σχετική απόφασή της.

Γραμματέας της Επιτροπής

8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζει λειτουργό της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ως Γραμματέα της Επιτροπής ο οποίος παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις και τηρεί συνοπτικά πρακτικά της διαδικασίας.

Έργα που υπόκεινται σε πολεοδομική άδεια

9.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου, όταν υποβάλλεται αίτηση στην πολεοδομική αρχή για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για ανάπτυξη η οποία αφορά εκτέλεση έργου που εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II του παρόντος Νόμου, ο αιτητής υποβάλλει, ως αναπόσπαστο μέρος της αίτησής του-

(α) Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, αν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος Ι· ή

(β) Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, αν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος II:

Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης, η πολεοδομική αρχή μπορεί να αξιώσει από τον αιτητή να καταθέσει περισσότερα του ενός αντίγραφα της Μελέτης ή της Έκθεσης.

(2) Μετά την υποβολή της αίτησης σύμφωνα με το εδάφιο (1), η πολεοδομική αρχή αποστέλλει στην περιβαλλοντική αρχή, χωρίς καθυστέρηση, αντίγραφο της Μελέτης ή της Έκθεσης μαζί με οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες ή στοιχεία που έχει στη διάθεσή της και κατά τη γνώμη της θα είναι χρήσιμα ή αναγκαία για σκοπούς αξιολόγησης των επιπτώσεων που ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου για το οποίο υποβλήθηκε η αίτηση.

Δημόσια Έργα

10.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόμου ή διοικητικής πρακτικής, πριν χορηγηθεί έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο ή από οποιαδήποτε άλλη κρατική υπηρεσία για την εκτέλεση δημόσιου έργου το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II, η κρατική υπηρεσία η οποία θα προβεί στην εκτέλεση του έργου, οφείλει όπως ετοιμάσει και υποβάλει στην περιβαλλοντική αρχή, αναφορικά με το εν λόγω έργο-

(α) Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εάν το έργο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Παραρτήματος Ι· ή

(β) Προκαταρτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εάν το έργο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες έργων του Παραρτήματος II.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με το οποίο να καθορίζονται οποιεσδήποτε αναγκαίες λεπτομέρειες ή διαδικασίες αναφορικά με την υποβολή στην περιβαλλοντική αρχή των στοιχείων που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Έργα μη υποκείμενα σε πολεοδομική άδεια

11.—(1) Κάθε πρόσωπο που προτίθεται να εκτελέσει έργο το οποίο-

(α) Εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος I ή του Παραρτήματος II του παρόντος Νόμου, αλλά

(β) η εκτέλεσή του δεν αποτελεί ανάπτυξη με βάση τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου,

οφείλει, πριν αρχίσει οποιεσδήποτε εργασίες εκτέλεσης του έργου, να εξασφαλίσει περιβαλλοντική έγκριση η οποία χορηγείται από την περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με τις επόμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου.

(2) Για την εξασφάλιση της περιβαλλοντικής έγκρισης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (1), υποβάλλεται στην περιβαλλοντική αρχή σχετική αίτηση η οποία συνοδεύεται-

(α) Από Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εάν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος Ι· ή

(β) από Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, εάν το έργο εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος II:

Νοείται ότι κατά την υποβολή της αίτησης, η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να αξιώσει από τον αιτητή να καταθέσει περισσότερα του ενός αντίγραφα της Μελέτης ή της Έκθεσης.

(3) Ο τύπος, το περιεχόμενο και οι διαδικασίες υποβολής και εξέτασης της αίτησης για χορήγηση της περιβαλλοντικής έγκρισης η οποία αναφέρεται στο εδάφιο (2), καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή μπορεί κατά την εξέταση της πιο πάνω αίτησης-

(α) Να αρνηθεί τη χορήγηση περιβαλλοντικής έγκρισης λόγω του ότι η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον οι οποίες δεν μπορούν να εξαλειφθούν ή να μειωθούν με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων

(β) να χορηγήσει την έγκριση χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε όρων ή

(γ) να χορηγήσει την έγκριση αλλά να επιβάλει συγκεκριμένους όρους αναφορικά με την εκτέλεση του έργου οι οποίοι να αποσκοπούν στην εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον.

(5) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) ή οποιωνδήποτε όρων που επιβάλλονται με βάση το εδάφιο (4)(γ) του παρόντος άρθρου, συνιστά αδίκημα και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.

(6) Επιπρόσθετα προς οποιαδήποτε ποινή η οποία δυνατό να επιβληθεί με βάση το εδάφιο (5), το Δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως το έργο αναφορικά με το οποίο διαπράχθηκε το ποινικό αδίκημα ή οποιοδήποτε τμήμα του έργου, κατεδαφιστεί ή μετακινηθεί ή διαμορφωθεί κατάλληλα ώστε να συμμορφώνεται με τους όρους που τυχόν συνοδεύουν την περιβαλλοντική έγκριση και να καθορίσει το χρόνο εντός του οποίου ο καταδικασθείς οφείλει να συμμορφωθεί.

(7) Εάν οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα με βάση το εδάφιο(6), παραλείπει ή αμελεί να συμμορφωθεί με αυτό εντός της περιόδου που καθορίζεται στο διάταγμα, θα είναι νόμιμο για την περιβαλλοντική αρχή να εκτελεί το διάταγμα αυτό και οι δαπάνες για την εκτέλεση θα βαρύνουν το πιο πάνω πρόσωπο.

(8) Οποιοδήποτε πρόσωπο εναντίον του οποίου εκδόθηκε διάταγμα με βάση το εδάφιο (6), αρνείται ή αμελεί να συμμορφωθεί με το διάταγμα, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος, ανεξάρτητα αν η περιβαλλοντική αρχή έχει προβεί σε εκτέλεση του διατάγματος, και τιμωρείται με φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο ποινές.

Περιεχόμενο Μελέτης

12.—(1) Η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αποτελείται από έγγραφο ή σειρά εγγράφων σε μια από τις επίσημες γλώσσες της Δημοκρατίας στο οποίο ή στα οποία περιέχονται πληροφορίες σχετικές με το έργο και ειδικότερα-

(α) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο Παράρτημα III, σε έκταση και βαθμό λεπτομέρειας τέτοιο ώστε να καθιστούν λογικά δυνατή την εκτίμηση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον

(β) οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ή στοιχεία τα οποία η περιβαλλοντική αρχή δυνατό να αξιώσει όπως περιληφθούν στη Μελέτη σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(γ) απλή και χωρίς τεχνικούς όρους περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) ανωτέρω, η οποία να είναι κατανοητή από πρόσωπα που δεν κατέχουν ειδικές γνώσεις επί των τεχνικών θεμάτων που εξετάζονται στη Μελέτη.

(2) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), η Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον εντοπίζει, περιγράφει και αξιολογεί κατάλληλα τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις τις οποίες το έργο ενδέχεται να επιφέρει-

(α) Σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο·

(β) στην πανίδα ή στη χλωρίδα·

(γ) στο φυσικό, ιστορικό και παραδοσιακό ανθρωπογένες τοπίο·

(δ) στα νερά, στην ατμόσφαιρα και στο κλίμα·

(ε) σε οποιαδήποτε υλικά αγαθά·

(στ) στην αρχιτεκτονική κληρονομιά·

(ζ) στην πολιτιστική κληρονομιά·

(η) στην αρχαιολογική κληρονομιά-

(θ) στις αλληλοεπιδράσεις που διατηρούνται μεταξύ των παραγόντων (α) μέχρι (ε) ανωτέρω.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών και Πόρων και Περιβάλλοντος, μπορεί, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εσωτερικών, να εκδώσει διάταγμα που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στο οποίο να καθορίζεται το περιεχόμενο των Μελετών Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες έργων τα οποία αναφέρονται στο διάταγμα:

Νοείται ότι εάν το διάταγμα αφορά ή επηρεάζει οποιοδήποτε έργο που αποτελεί βιομηχανική πηγή, όπως ο όρος ερμηνεύεται στον περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας Νόμο, τότε για την έκδοσή του απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Διαδικασία εξέτασης Μελέτης

13.—(1) Όταν η περιβαλλοντική αρχή παραλάβει τη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύμφωνα με τις προηγούμενες διατάξεις του παρόντος Νόμου, αποστέλλει αντίγραφο της στην Επιτροπή εντός 30 ημερών από την παραλαβή της.

(2) Η Επιτροπή εξετάζει χωρίς καθυστέρηση κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχονται στη Μελέτη είναι επαρκείς και εάν κρίνει ότι δεν είναι επαρκείς, μπορεί, μέσω του Προέδρου της, να ζητήσει από το πρόσωπο ή την κρατική υπηρεσία που υπέβαλε την Μελέτη, όπως παραχωρήσει μέσα σε εύλογη προθεσμία που ορίζει η Επιτροπή, οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το έργο που θα εκτελεστεί ή τις επιπτώσεις που αυτό ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον. Εάν οι πληροφορίες αυτές δεν παραχωρηθούν στην Επιτροπή μέσα στην καθορισμένη προθεσμία, η Επιτροπή μπορεί να αρνηθεί να προβεί σε αξιολόγηση της Μελέτης.

(3) Όταν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που βρίσκονται ενώπιον της αναφορικά με το έργο είναι επαρκείς, προχωρεί σε αξιολόγηση της Μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις απόψεις ή παραστάσεις οποιωνδήποτε προσώπων, επιτροπών, οργανώσεων, αρχών ή άλλων κρατών, οι οποίες έχουν υποβληθεί σ' αυτή ή στην περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και προβαίνει σε αιτιολογημένη εισήγηση προς την περιβαλλοντική αρχή στην οποία αναφέρονται οι απόψεις των μελών της αναφορικά με την αξιολόγηση και τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή η λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή, αφού λάβει υπόψη την εισήγηση της Επιτροπής, ετοιμάζει σχετική γνωμάτευση πλήρως αιτιολογημένη, την οποία διαβιβάζει στην πολεοδομική αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της πολεοδομικής άδειας για εκτέλεση του έργου, ή, εάν πρόκειται για δημόσιο έργο, στην κρατική υπηρεσία η οποία θα εκτελέσει το έργο.

(5) Με τη γνωμάτευσή της που αναφέρεται στο εδάφιο (4), η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να εισηγηθεί όπως-

(α) Το έργο μη εκτελεστεί λόγω των σημαντικών επιπτώσεων που η εκτέλεση ή η λειτουργία του θα επιφέρει στο περιβάλλον, και οι οποίες είναι αδύνατο να μειωθούν ή εξαλειφθούν με την επιβολή όρων στην πολεοδομική άδεια ή με τη λήψη οποιωνδήποτε μέτρων ή

(β) η πολεοδομική αρχή η οποία θα χορηγήσει πολεοδομική άδεια για εκτέλεση του έργου, (εφόσον πρόκειται γι έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια), επιβάλει στο πρόσωπο ή στον οργανισμό που θα εκτελέσει το έργο, συγκεκριμένο όρο ή όρους η τήρηση των οποίων θα διασφαλίσει την εξάλειψη ή μείωση των επιπτώσεων που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου θα επιφέρει στο περιβάλλον· ή

(γ) η κρατική υπηρεσία η οποία θα εκτελέσει το έργο (εφόσον πρόκειται για δημόσιο έργο), εφαρμόσει συγκεκριμένα μέτρα που να καθορίζονται στη γνωμάτευση, με τα οποία θα μειωθούν ή εξαλειφθούν οι επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου θα επιφέρει στο περιβάλλον:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να καθορίσει στη γνωμάτευσή της κατά πόσο θεωρεί ως ουσιώδη οποιοδήποτε όρο ή μέτρο που εισηγείται με βάση τις παραγράφους (β) και (γ) ανωτέρω.

(6) Εάν οι αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους έλαβαν μέρος στη διαδικασία εξέτασης σύμφωνα με το άρθρο 22, η περιβαλλοντική αρχή μεριμνά ώστε να αποσταλεί στις αρχές αυτές η γνωμάτευση που αναφέρεται πιο πάνω.

(7) Η περιβαλλοντική αρχή μεριμνά ώστε η γνωμάτευσή της να καταχωρηθεί στο Αρχείο που προβλέπεται στο άρθρο 21 και σχετική γνωστοποίηση να δημοσιευθεί σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία.

Περιεχόμενο Έκθεσης

14. Η Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον υποβάλλεται σε ειδικό έντυπο που χορηγείται από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ή από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και περιλαμβάνει κατά τρόπο συνοπτικό πληροφορίες που αφορούν το έργο που θα εκτελεστεί και που κρίνονται αναγκαίες για τη διακρίβωση της έκτασης και της διάρκειας των επιπτώσεων που θα επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου.

15.—(1) Όταν η περιβαλλοντική αρχή παραλάβει την Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 ή 10, διαβιβάζει στην Επιτροπή, το ταχύτερο δυνατό, αντίγραφο της Έκθεσης και η Επιτροπή συνέρχεται και εξετάζει κατά πόσο οι πληροφορίες που περιέχονται σ' αυτή είναι εκ πρώτης όψεως πλήρεις και ακριβείς.

Διαδικασία εξέτασης της Έκθεσης.

(2) Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στη Έκθεση είναι ελλιπείς ή ανακριβείς, μπορεί μέσω του Προέδρου της, να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες ή διευκρινίσεις-

(α) Από την πολεοδομική αρχή ή μέσω αυτής από το πρόσωπο που υπέβαλε την Έκθεση, εάν αυτή αφορά έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια· ή

(β) από την κρατική υπηρεσία που υπέβαλε την Έκθεση, εάν αυτή αφορά δημόσιο έργο,

και η πολεοδομική αρχή ή το πρόσωπο ή η κρατική υπηρεσία που υπέβαλε την Έκθεση, αναλόγως της περιπτώσεως, οφείλει να παραχωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες ή διευκρινίσεις.

(3) Όταν η Επιτροπή ικανοποιηθεί ότι όλες οι αναγκαίες πληροφορίες ευρίσκονται ενώπιον της, προχωρεί σε αξιολόγησή τους με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και εισηγείται στην περιβαλλοντική αρχή κατά πόσο επιβάλλεται να ετοιμαστεί και υποβληθεί Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σχετικά με το έργο ή, εάν κρίνει ότι αυτό δεν είναι αναγκαίο, κατά πόσο θα πρέπει να επιβληθούν συγκεκριμένοι όροι ή να ληφθούν άλλα μέτρα ώστε να μειωθούν ή εξαλειφθούν οι επιπτώσεις στο περιβάλλον από την εκτέλεση ή λειτουργία του έργου.

(4) Μετά την υποβολή της πιο πάνω εισήγησης της Επιτροπής, η περιβαλλοντική αρχή προβαίνει σε δική της αξιολόγηση της Έκθεσης και των άλλων πληροφοριών που βρίσκονται ενώπιον της και αφού λάβει υπόψη το περιεχόμενο της εισήγησης, ετοιμάζει σχετική γνωμάτευση την οποία διαβιβάζει στην πολεοδομική αρχή (αν το έργο υπόκειται σε πολεοδομική άδεια) ή στην κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο (αν πρόκειται για δημόσιο έργο), στην οποία διατυπώνει τις απόψεις της αναφορικά με τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(5) Η περιβαλλοντική αρχή μπορεί με την πιο πάνω γνωμάτευση να εισηγηθεί όπως-

(α) Το πρόσωπο ή η κρατική υπηρεσία που υπέβαλε την Έκθεση, ετοιμάσει και υποβάλει Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον η οποία να εξεταστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13· ή

(β) εάν πρόκειται για έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, η πολεοδομική αρχή επιβάλει συγκεκριμένους όρους στην εν λόγω άδεια που θα αποσκοπούν στη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων ή

(γ) εάν πρόκειται για δημόσιο έργο, η κρατική υπηρεσία που θα εκτελέσει το έργο, προβεί στη λήψη συγκεκριμένων μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων.

(6) Οποιαδήποτε απόφαση της πολεοδομικής αρχής ή της κρατικής υπηρεσίας, αναλόγως της περιπτώσεως, η οποία λαμβάνεται ως αποτέλεσμα της γνωμάτευσης που αναφέρεται στα εδάφια (4) και (5), δημοσιεύεται σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία.

Αίτηση για οδηγίες

16.—(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος Νόμου, κάθε πρόσωπο που προτίθεται να υποβάλει αίτηση για εξασφάλιση πολεοδομικής άδειας για εκτέλεση έργου που εκ πρώτης όψεως εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος II, μπορεί με αίτησή του στην περιβαλλοντική αρχή, να ζητήσει την έκδοση οδηγιών αναφορικά με την αναγκαιότητα ετοιμασίας Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον την οποία να υποβάλει μαζί με την αίτηση για πολεοδομική άδεια.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1), συνοδεύεται-

(α) Από χωρομετρικό σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται η ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία θα εκτελεστεί το έργο·

(β) από συνοπτική περιγραφή της φύσης, του τόπου, της έκτασης και του όγκου του έργου καθώς και του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το έργο· και

(γ) από οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που ο αιτητής κρίνει χρήσιμες ή αναγκαίες αναφορικά με τις επιπτώσεις που το έργο ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(3) Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή, εγγράφως, οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το έργο ή αναφορικά με οποιεσδήποτε επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του δυνατό/να επιφέρει στο περιβάλλον και η αίτηση δεν εξετάζεται εκτός εάν ο αιτητής παραχωρήσει τις εν λόγω πληροφορίες.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή εξετάζει την αίτηση με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στο Παράρτημα IV και εκδίδει τις οδηγίες το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, σε τριάντα ημέρες από τη λήψη των πληροφοριών αυτών:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή μπορεί, πριν εκδώσει τις αιτούμενες οδηγίες, να λάβει υπόψη σχετική εισήγηση της Επιτροπής ενώπιον της οποίας παραπέμπει προηγουμένως το θέμα προς εξέταση.

(5) Οι οδηγίες που εκδίδονται με βάση το παρόν άρθρο, κοινοποιούνται τόσο στον αιτητή όσο και στην αρμόδια πολεοδομική αρχή η οποία θα χορηγήσει την πολεοδομική άδεια για εκτέλεση του έργου στο οποίο αφορούν.

(6) Η έκδοση οδηγιών από την περιβαλλοντική αρχή σύμφωνα με το εδάφιο (1), μπορεί να ζητηθεί γραπτώς και από οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία αναφορικά με δημόσιο έργο που η εν λόγω υπηρεσία προτίθεται να εκτελέσει και το οποίο, εκ πρώτης όψεως, εμπίπτει σε κατηγορία έργων του Παραρτήματος II· σε τέτοια περίπτωση, εφαρμόζονται, με τις αναγκαίες προσαρμογές, οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων του παρόντος άρθρου.

Γνωμοδότηση για το περιεχόμενο Μελέτης

17.—(1) Κάθε πρόσωπο ή κρατική υπηρεσία που προτίθεται να υποβάλει Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, μπορεί να ζητήσει γραπτώς από την περιβαλλοντική αρχή γνωμοδότηση αναφορικά με τον τύπο ή τη μορφή της Μελέτης και τις πληροφορίες που θεωρεί αναγκαίο να περιληφθούν σ' αυτή.

(2) Κάθε αίτηση που υποβάλλεται με βάση το εδάφιο (1), συνοδεύεται-

(α) Από χωρομετρικό σχέδιο στο οποίο υποδεικνύεται η ακίνητη ιδιοκτησία στην οποία θα εκτελεστεί το έργο·

(β) από συνοπτική περιγραφή της φύσης, του τύπου, της έκτασης και του όγκου του έργου καθώς και του σκοπού για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί το έργο· και

(γ) από οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες τις οποίες ο αιτητής κρίνει χρήσιμες ή αναγκαίες αναφορικά με τις επιπτώσεις που το έργο ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(3) Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στο εδάφιο (1), η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να ζητήσει από τον αιτητή οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφορικά με το έργο ή αναφορικά με οποιεσδήποτε επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον και η αίτηση εξετάζεται μόνο εάν οι εν λόγω πληροφορίες παραχωρηθούν ως έχουν ζητηθεί.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή εξετάζει την αίτηση και παρέχει τη σχετική γνωμοδότηση το αργότερο σε τριάντα ημέρες από την παραλαβή της αίτησης ή, σε περίπτωση που ζητούνται πρόσθετες πληροφορίες, σε τριάντα ημέρες από τη λήψη των πληροφοριών αυτών:

Νοείται ότι η περιβαλλοντική αρχή παρέχει την πιο πάνω γνωμοδότηση αφού προηγουμένως λάβει υπόψη-

(α) Σχετική εισήγηση της Επιτροπής ενώπιον της οποίας δύναται να παραπέμψει προηγουμένως το θέμα προς εξέταση·

(β) τις απόψεις της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής ή οποιασδήποτε άλλης αρχής η οποία κρίνεται αρμόδια να εκφέρει απόψεις επί ουσιωδών θεμάτων που σχετίζονται με το έργο ή της οποίας οι απόψεις κρίνονται αναγκαίες για τους σκοπούς της γνωμοδότησης.

(5) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν το δικαίωμα της περιβαλλοντικής αρχής να αξιώσει σε μεταγενέστερο στάδιο τη συμπερίληψη περαιτέρω πληροφοριών στη Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Υποχρέωση παροχής πληροφοριών

18.—(1) Κάθε κρατική υπηρεσία ή οργανισμός δημοσίου δικαίου που έχει στην κατοχή του πληροφορίες οι οποίες θα μπορούσαν εύλογα να θεωρηθούν σχετικές ή αναγκαίες για σκοπούς ετοιμασίας ή αξιολόγησης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, οφείλει, εφόσον ζητηθούν και νοουμένου ότι έχουν καταβληθεί τα τυχόν προβλεπόμενα δικαιώματα σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, να τις παραχωρήσει στον αιτητή, εκτός εάν θεωρούνται εμπιστευτικής φύσεως ή δεν μπορούν να παραχωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Ελεύθερης Πρόσβασης του Κοινού σε Πληροφορίες που Σχετίζονται με Θέματα Περιβάλλοντος Νόμου του 2000.

(2) Η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να ενημερώνει εγγράφως οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία ή οργανισμό δημοσίου δικαίου αναφορικά με τη χρησιμότητα οποιωνδήποτε πληροφοριών που τυχόν βρίσκονται στην κατοχή τους για σκοπούς ετοιμασίας ή αξιολόγησης Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτικής Έκθεσης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και για την ενέργειά της αυτή, η περιβαλλοντική αρχή μπορεί να πληροφορεί στη συνέχεια οποιοδήποτε πρόσωπο ή κρατική υπηρεσία που προτίθεται να ετοιμάσει την εν λόγω Μελέτη ή Έκθεση.

Διαφωνίες

19.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία η πολεοδομική αρχή η οποία θα αποφασίσει για τη χορήγηση πολεοδομικής άδειας για εκτέλεση του έργου ή η κρατική υπηρεσία η οποία θα προβεί σε εκτέλεση ή θα εγκρίνει την εκτέλεση δημόσιου έργου, δε συμφωνεί με την εφαρμογή οποιασδήποτε από τις εισηγήσεις της περιβαλλοντικής αρχής που αναφέρονται στο εδάφιο (2), τότε παραπέμπει το θέμα στην Υπουργική Επιτροπή που αναφέρεται στο εδάφιο (3) η οποία αποφασίζει, μέσα σε τριάντα ημέρες από την ημερομηνία της παραπομπής, κατά πόσο η ανωτέρω πολεοδομική αρχή ή κρατική υπηρεσία, αναλόγως της περιπτώσεως, θα εφαρμόσει την εισήγηση της περιβαλλοντικής αρχής ή κατά πόσο θα εφαρμόσει οποιαδήποτε άλλα μέτρα ή θα προβεί σε οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες που θα αποσκοπούν στη μείωση ή εξάλειψη των επιπτώσεων που δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου.

(2) Οι εισηγήσεις που σύμφωνα με το εδάφιο (1) μπορούν να παραπεμφθούν για εξέταση στην Υπουργική Επιτροπή είναι-

(α) Εισήγηση για μη εκτέλεση του έργου· ή

(β) εισήγηση για επιβολή συγκεκριμένων όρων στην πολεοδομική άδεια τους οποίους η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί ως ουσιώδεις· ή

(γ) σε περίπτωση δημόσιου έργου, εισήγηση για εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων κατά την εκτέλεση του έργου τα οποία η περιβαλλοντική αρχή θεωρεί ως ουσιώδη.

(3) Εάν η διαφωνία που αναφέρεται στο εδάφιο (1), είναι μεταξύ της περιβαλλοντικής αρχής και της πολεοδομικής αρχής και αφορά έργο που υπόκειται σε πολεοδομική άδεια, τότε η Υπουργική Επιτροπή στην οποία παραπέμπεται η διαφορά θα αποτελείται από τους Υπουργούς Εσωτερικών και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος· εάν όμως είναι μεταξύ της περιβαλλοντικής αρχής και κρατικής υπηρεσίας και αφορά δημόσιο έργο, τότε θα αποτελείται από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, τον Υπουργό που προΐσταται της εν λόγω κρατικής υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών.

(4) Οποιαδήποτε απόφαση της Υπουργικής Επιτροπής σύμφωνα με τις πιο πάνω διατάξεις, θα είναι οριστική και δεσμευτική για τα μέρη της διαφοράς.

(5) Εάν τα μέλη της ανωτέρω Υπουργικής Επιτροπής, δεν καταλήξουν σε κοινή απόφαση, τότε παραπέμπουν το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο για λήψη οριστικής και δεσμευτικής απόφασης.

Δημοσίευση γνωστοποίησης και υποβολή παραστάσεων

20.—(1) Κάθε πρόσωπο και κάθε κρατική υπηρεσία που προτίθεται να υποβάλει Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, οφείλει, ταυτόχρονα με την υποβολή της Μελέτης, να προβεί σε δημοσίευση Γνωστοποίησης, σε δύο τουλάχιστο καθημερινές εφημερίδες που κυκλοφορούν στη Δημοκρατία, με την οποία να ανακοινώνονται τα εξής, δηλαδή-

(α) Η ημερομηνία υποβολής της Μελέτης, και το όνομα του προσώπου ή της κρατικής υπηρεσίας που την υποβάλλει·

(β) η φύση του προτεινόμενου έργου και η περιοχή στην οποία αυτό πρόκειται να εκτελεστεί·

(γ) ότι η μελέτη μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της περιβαλλοντικής αρχής ή της αρμόδιας πολεοδομικής αρχής, ή, εάν πρόκειται για δημόσιο έργο, στα γραφεία της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας η οποία την υπέβαλε ή, εάν αφορά έργο που θα εκτελεστεί από οργανισμό δημοσίου δικαίου, στα γραφεία του οργανισμού αυτού· και

(δ) ότι οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην περιβαλλοντική αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή αναφορικά με τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον.

(2) Το αργότερο σε 30 ημέρες από την πιο πάνω δημοσίευση, οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να υποβάλει στην περιβαλλοντική αρχή απόψεις ή παραστάσεις αναφορικά με το περιεχόμενο της Μελέτης ή αναφορικά με τις επιπτώσεις που η εκτέλεση ή λειτουργία του έργου ενδέχεται να επιφέρει στο περιβάλλον και οι εν λόγω απόψεις ή παραστάσεις λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή και την περιβαλλοντική αρχή κατά την αξιολόγηση της Μελέτης και την ετοιμασία της γνωμάτευσης που αναφέρεται στο άρθρο 13.

Τήρηση Αρχείου

21.—(1) Η περιβαλλοντική αρχή τηρεί Αρχείο στο οποίο καταχωρούνται-

(α) Όλες οι Μελέτες Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον και όλες οι Προκαταρκτικές Εκθέσεις Επιπτώσεων στο Περιβάλλον οι οποίες υποβάλλονται με βάση τον παρόντα Νόμο·

(β) κάθε έγγραφο που υποβάλλεται ή αποστέλλεται από άλλο κράτος με βάση το άρθρο 22·

(γ) όλες οι γνωματεύσεις που η περιβαλλοντική αρχή υποβάλλει προς την πολεοδομική αρχή ή προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· και

(δ) οι απόψεις οποιουδήποτε οργανισμού, φορέα ή προσώπου που υποβάλλονται στην περιβαλλοντική αρχή αναφορικά με θέμα που αφορά οποιαδήποτε Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

(2) Το Αρχείο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού και μπορεί να τύχει επιθεώρησης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

(3) Χωρίς να επηρεάζονται οι προηγούμενες διατάξεις του παρόντος άρθρου, η περιβαλλοντική αρχή δημοσιεύει μέσω του διαδικτύου (INTERNET) σχετική ανακοίνωση σε κάθε περίπτωση κατά την οποία υποβάλλονται από την ίδια ή προς την ίδια-

(α) Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον·

(β) οποιοδήποτε έγγραφο από άλλο κράτος σύμφωνα με το άρθρο 22·

(γ) γνωμάτευση προς την πολεοδομική αρχή ή προς οποιαδήποτε κρατική υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου·

(δ) οποιεσδήποτε απόψεις οργανισμού, φορέα ή προσώπου σχετικά με θέμα που αφορά Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον ή Προκαταρκτική Έκθεση Επιπτώσεων στο Περιβάλλον.

Διασυνοριακές επιπτώσεις

22.—(1) Σε περίπτωση κατά την οποία περιέρχεται σε γνώση της περιβαλλοντικής αρχής ότι η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου στη Δημοκρατία δυνατό να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον άλλου κράτους που αποτελεί Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που αποτελεί Συμβαλλόμενο Μέρος της Διεθνούς Σύμβασης η οποία κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε Διασυνοριακό Πλαίσιο (Κυρωτικό) Νόμο του 1999, ή σε περίπτωση που το άλλο αυτό κράτος του οποίου το περιβάλλον δυνατό να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση τέτοιου έργου, ζητεί να πληροφορηθεί για το έργο αυτό, τότε η περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει στο κράτος αυτό, το συντομότερο δυνατό, και εν πάση περιπτώσει όχι αργότερα από την ημερομηνία ενημέρωσης του κοινού στη Δημοκρατία σχετικά με την εκτέλεση του έργου, τις ακόλουθες πληροφορίες, δηλαδή-

(α) Περιγραφή του έργου μαζί με οποιεσδήποτε διαθέσιμες πληροφορίες αναφορικά με τις σημαντικές επιπτώσεις που το έργο δυνατό να επιφέρει στο περιβάλλον του, εν λόγω κράτους· και

(β) πλήρη στοιχεία αναφορικά με τη φύση της απόφασης που δυνατό να ληφθεί,

και παρέχει στο κράτος αυτό εύλογη προθεσμία για να γνωστοποιήσει στην περιβαλλοντική αρχή κατά πόσο θα συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(2) Εάν το κράτος στο οποίο αποστάληκαν πληροφορίες σύμφωνα με το εδάφιο (1), γνωστοποιήσει την επιθυμία του να συμμετάσχει στη διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την εκτέλεση του έργου, η περιβαλλοντική αρχή αποστέλλει σ' αυτό, το συντομότερο δυνατό, τα ακόλουθα, εφόσον δεν αποστάληκαν ήδη σύμφωνα με το εδάφιο (1), δηλαδή-

(α) Αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε για χορήγηση πολεοδομικής άδειας ή οποιασδήποτε άλλης άδειας εκτέλεσης του έργου·

(β) αντίγραφο της Μελέτης Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον η οποία υποβλήθηκε αναφορικά με το έργο· και

(γ) επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτίμησης επιπτώσεων στο περιβάλλον η οποία προβλέπεται στον παρόντα Νόμο.

(3) Όταν η περιβαλλοντική αρχή ενεργεί με βάση τα εδάφια (1) και (2), μεριμνά επίσης ώστε-

(α) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που αποστέλλει, να διατεθούν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα τόσο στις αρχές του άλλου κράτους οι οποίες είναι αρμόδιες σε θέματα περιβάλλοντος όσο και στο κοινό του άλλου κράτους η περιοχή του οποίου είναι δυνατό να υποστεί σημαντικές επιπτώσεις από την εκτέλεση του έργου· και

(β) οι αρχές και το κοινό του άλλου κράτους να έχουν τη δυνατότητα, προτού χορηγηθεί η πολεοδομική ή άλλη άδεια ή έγκριση για την εκτέλεση του έργου, να υποβάλουν μέσα σε εύλογο χρόνο, τη γνώμη τους αναφορικά με τις πληροφορίες και τα στοιχεία που τους έχουν παρασχεθεί.

(4) Η περιβαλλοντική αρχή διεξάγει διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες αρχές του άλλου κράτους αναφορικά με τις ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον του από την εκτέλεση του έργου και για τα μέτρα μείωσης ή εξάλειψης των εν λόγω επιπτώσεων και συμφωνεί με τις αρχές αυτές για μια εύλογη χρονική διάρκεια των διαβουλεύσεων.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία υπήρξαν διαβουλεύσεις με άλλο κράτος σύμφωνα με το εδάφιο (4), και στη συνέχεια λήφθηκε απόφαση από την πολεοδομική ή άλλη αρχή ή το Υπουργικό Συμβούλιο, αναλόγως της περιπτώσεως, για εκτέλεση ή μη εκτέλεση του έργου στο οποίο αφορούσαν οι διαβουλεύσεις, η περιβαλλοντική αρχή πληροφορεί το άλλο κράτος για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης και του διαβιβάζει-

(α) Όλο το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που τυχόν τη συνοδεύουν

(β) τους κυριότερους λόγους και παράγοντες στους οποίους βασίστηκε η απόφαση· και

(γ) περιγραφή, όπου κρίνεται αναγκαίο, των κυριότερων μέτρων που θα ληφθούν για μείωση ή εξάλειψη των σημαντικών επιπτώσεων που θα επιφέρει το έργο.

(6) Σε περίπτωση έναρξης διαδικασίας σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι χρονικές προθεσμίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο παύουν να ισχύουν αλλά προσαρμόζονται ανάλογα έτσι ώστε να συνάδουν με τις διαβουλεύσεις ή τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που διενεργούνται με βάση το εδάφιο (4).

Κανονισμοί

23.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού και γενικά για την καλύτερη εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Πρόσθετες διαδικασίες αναφορικά με την ετοιμασία και υποβολή Μελετών ή Εκθέσεων και τρόπους υποβολής τροποποιήσεων ή προσθηκών σ' αυτές·

(β) τον καθορισμό τελών ή δικαιωμάτων που καταβάλλονται για την απόκτηση οποιουδήποτε εγγράφου ή πληροφορίας σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο·

(γ) τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν γνωστοποιήσεις οι οποίες δημοσιεύονται ή κοινοποιούνται με βάση το Νόμο·

(δ) τον καθορισμό προθεσμιών εντός των οποίων διενεργούνται ορισμένες πράξεις ή ενέργειες που προβλέπονται στο Νόμο·

(ε) τον καθορισμό του τρόπου λειτουργίας της Επιτροπής ή οποιωνδήποτε τεχνικών επιτροπών που ορίζονται από την Επιτροπή·

(στ) τον καθορισμό λεπτομερειών αναφορικά με την τήρηση του Αρχείου·

(ζ) τον καθορισμό των διαδικασιών για τη διενέργεια δημόσιων συζητήσεων αναφορικά με τις επιπτώσεις από την εκτέλεση ή λειτουργία οποιουδήποτε έργου ή αναφορικά με το περιεχόμενο οποιασδήποτε Μελέτης·

(η) τον καθορισμό των προσώπων ή οργανισμών που μπορούν να εκφράζουν απόψεις αναφορικά με θέματα που ρυθμίζονται στον παρόντα Νόμο και τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την πληροφόρησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I (Άρθρο 9)

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

1. Διυλιστήρια αργού πετρελαίου, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που παράγουν μόνο λιπαντικά από αργό πετρέλαιο και εγκαταστάσεις για την αεριοποίηση και υγροποίηση άνθρακα ή ασφαλτούχων σχιστόλιθων.

2. Θερμοηλεκτρικοί σταθμοί και άλλες εγκαταστάσεις καύσης με θερμική ισχύ από 150 MW και άνω, και πυρηνικοί σταθμοί και άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες, συμπεριλαμβανομένης της διάλυσης ή του παροπλισμού τους (εκτός από τις ερευνητικές μονάδες για την παραγωγή και μετατροπή σχάσιμων και αναπαραγώμενων υλικών, με ανώτατη διαρκή θερμική ισχύ κάτω του 1KW):

Νοείται ότι οι πυρηνικοί σταθμοί και οι άλλοι πυρηνικοί αντιδραστήρες παύουν να χαρακτηρίζονται ως τέτοιοι όταν αφαιρεθούν μόνιμα από τον τόπο της εγκατάστασης όλα τα πυρηνικά καύσιμα και τα άλλα στοιχεία που είναι ραδιενεργός μολυσμένα.

3.—(α) Εγκαταστάσεις για την επεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων.

(β) Εγκαταστάσεις—

(i) Για την παραγωγή ή τον εμπλουτισμό πυρηνικών καυσίμων,

(ii) για την επεξεργασία ή επανεπεξεργασία ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων ή πολύ ραδιενεργών αποβλήτων,

(iii) για την τελική διάθεση ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων,

(iv) αποκλειστικά για την τελική διάθεση ραδιενεργών αποβλήτων,

(ν) αποκλειστικά για την αποθήκευση (όταν αυτή προγραμματίζεται για περισσότερο από 10 χρόνια) ακτινοβολημένων πυρηνικών καυσίμων, ή ραδιενεργών αποβλήτων σε χώρο διαφορετικό από το χώρο παραγωγής.

4.—(α) Ολοκληρωμένες μεταλλουργικές βιομηχανίες για την παραγωγή ακατέργαστου χυτοσιδήρου, χαλκού και χάλυβα.

(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής ακατέργαστων μη σιδηρούχων μετάλλων από μεταλλεύματα, συμπυκνώματα ή δευτερογενείς πρώτες ύλες, με μεταλλουργικές, χημικές ή ηλεκτρολυτικές διεργασίες.

5. Εγκαταστάσεις για την εξόρυξη αμιάντου, καθώς και για την κατεργασία και μεταποίηση του αμιάντου και των προϊόντων που περιέχουν αμίαντο: στην περίπτωση των προϊόντων αμιαντοτσιμέντου, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 5 000 τόνων τελικών προϊόντων· στην περίπτωση των υλικών τριβής, εγκαταστάσεις με ετήσια παραγωγή άνω των 50 τόνων τελικών προϊόντων· για τις άλλες χρήσεις του αμιάντου, εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν πάνω από 50 τόνους αμιάντου το χρόνο.

6. Ολοκληρωμένες χημικές εγκαταστάσεις, δηλαδή εγκαταστάσεις για την παραγωγή σε βιομηχανική κλίμακα, ουσιών με μεθόδους χημικής μετατροπής, στις οποίες παρατάσσονται πολλές μονάδες που συνδέονται λειτουργικά μεταξύ τους και προορίζονται για τους ακόλουθους σκοπούς:

(i) Την παραγωγή βασικών οργανικών χημικών προϊόντων,

(ii) την παραγωγή βασικών ανόργανων χημικών προϊόντων,

(iii) την παραγωγή φωσφορούχων, αζωτούχων ή καλιούχων λιπασμάτων (απλά ή σύνθετα λιπάσματα),

(iv) την παραγωγή βασικών φυτοϋγειονομικών προϊόντων και βιοκτόνων,

(ν) την παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων με χημικές ή βιολογικές μεθόδους,

(vi) την παραγωγή εκρηκτικών υλών.

7.—(α) Έργα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων.

(β) Αερολιμένες, δηλαδή καθορισμένες εκτάσεις ξηράς ή νερών, περιλαμβανομένων και οποιωνδήποτε κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που προορίζονται για ολική ή μερική χρήση για την άφιξη, αναχώρηση και επίγεια διακίνηση αεροσκαφών, περιλαμβανομένων ελικοπτέρων.

(γ) Έργα κατασκευής αυτοκινητοδρόμων, δηλαδή δρόμων ειδικά σχεδιασμένων και κατασκευασμένων για οδική κυκλοφορία που δεν εξυπηρετούν παρόδιες ιδιοκτησίες, είναι εφοδιασμένοι, εκτός από ειδικά σημεία ή προσωρινά, με χωριστές λωρίδες για τις δυό κατευθύνσεις κυκλοφορίας οι οποίες διαχωρίζονται μεταξύ τους από διαχωριστική λωρίδα που δεν προορίζεται για κυκλοφορία ή, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, από άλλα μέσα, δε διασταυρώνονται στο ίδιο επίπεδο με άλλο δρόμο, σιδηροδρομική γραμμή, γραμμή τραμ ή πεζόδρομο και σηματοδοτούνται ως αυτοκινητόδρομοι.

(δ) Οδοί ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή οδοί που είναι προορισμένες για οδική κυκλοφορία και είναι προσβάσιμες μόνο από ειδικές διασταυρώσεις ή ελεγχόμενες συνδέσεις και στις οποίες, ειδικά, απαγορεύεται η στάθμευση στο οδόστρωμα.

(ε) Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας, ή ευθυγράμμιση, ή διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών με δυο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες, όταν η νέα οδός, ή το νέο ή ευθυγραμμισμένο ή διευρυμένο αυτό τμήμα της οδού θα έχει συνεχές μήκος 7 000 μέτρα ή μεγαλύτερο.

8.—(α) Εσωτερικές πλωτές οδοί και λιμένες για την κυκλοφορία στις εσωτερικές πλωτές οδούς που επιτρέπουν τη διέλευση σκαφών άνω των 1 350 τόνων.

(β) Εμπορικοί λιμένες, αποβάθρες φορτοεκφόρτωσης που συνδέονται με την ξηρά και εξωτερικοί λιμένες (εκτός των αποβαθρών για τα πορθμεία) όπου μπορούν να προσεγγίσουν σκάφη άνω των 1 350 τόνων.

9. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για αποτέφρωση, χημική κατεργασία ή υγειονομική ταφή επικίνδυνων αποβλήτων:

Σημ.: Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου—

(α) «επικίνδυνο απόβλητο» θεωρείται κάθε ουσία ή αντικείμενο το οποίο εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες αποβλήτων—

(i) του Πρώτου Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος και χαρακτηρίζεται ως επικίνδυνο με βάση το Δεύτερο Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος, ή

(ii) του Τρίτου ή του Τέταρτου Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος, νοουμένου ότι περιέχει ένα τουλάχιστον από τα συστατικά που αναφέρονται στον Πέμπτο Πίνακα ή μια τουλάχιστον από τις ιδιότητες που αναφέρονται στον έκτο Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος.

(β) «χημική κατεργασία» σημαίνει τη φυσικοχημική επεξεργασία που περιγράφεται στην παράγραφο 9 του Έβδομου Πίνακα του παρόντος Παραρτήματος.

10. Εγκαταστάσεις διάθεσης αποβλήτων για την αποτέφρωση ή χημική κατεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων, με δυναμικότητα άνω των 10 τόνων την ημέρα:

Σημ.: Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, ο όρος «χημική κατεργασία» έχει την έννοια που του αποδίδεται στην παράγραφο 9 ανωτέρω.

11. Έργα άντλησης υπόγειων νερών ή έργα τεχνητής αναπλήρωσης υπόγειων νερών, όταν ο όγκος αντλούμενου ή αναπληρούμενου νερού ισούται με ή υπερβαίνει τις 500 000 κυβικά μέτρα το χρόνο.

12.—(α) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν η εκτροπή αυτή αποσκοπεί στην πρόληψη ενδεχόμενης λειψυδρίας και όπου ο όγκος του εκτρεπόμενου νερού υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο κυβικά μέτρα το χρόνο.

(β) Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, όταν η πολυετής μέση ροή της λεκάνης άντλησης υπερβαίνει το 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο και όπου ο όγκος του εκτρεπομένου νερού υπερβαίνει το 5 % της ροής αυτής:

Νοείται ότι η εκτροπή πόσιμου νερού μέσω αγωγών, δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

13. Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων δυναμικότητας άνω των 2 000 ισοδύναμου πληθυσμού, δηλαδή έχουν αποικοδομήσιμο οργανικό φορτίο που παρουσιάζει βιομηχανικές ανάγκες σε οξυγόνο πέντε ημερών (BOD5) ίσες προς 60g/ημέρα.

14. Εγκαταστάσεις—

(α) Άντλησης πετρελαίου για εμπορικούς σκοπούς, δυναμικότητας άνω των 100 τόνων την ημέρα,

(β) άντλησης φυσικού αερίου για εμπορικούς σκοπούς, δυναμικότητας άνω των 100 χιλιάδων κυβικών μέτρων την ημέρα,

(γ) για την παραγωγή υδρογονανθράκων στη θάλασσα.

15. Φράγματα, ταμιευτήρες και άλλες εγκαταστάσεις που προορίζονται για τη συγκράτηση ή τη μόνιμη αποθήκευση νερού, όπου ο όγκος της νέας ή της πρόσθετης ποσότητας του συγκρατημένου ή ταμιευόμενου νερού υπερβαίνει το 20% της ροής του ποταμού ή παραποτάμου ή άλλου υδάτινου συστήματος, νοουμένου ότι η ποσότητα αυτή δε θα υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα.

16. Αγωγοί μεταφοράς αερίου, πετρελαίου ή χημικών ουσιών, με διάμετρο άνω των 400 χιλιοστομέτρων και μήκος μεγαλύτερο των 10 000 μέτρων.

17. Εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων με δυναμικότητα μεγαλύτερη από-

(α) 85000 θέσεις για κοτόπουλα πάχυνσης ή 60 000 θέσεις για ωοτόκες κότες,

(β) Παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 25 τόνων την ημέρα.

(γ) 500 θέσεις για χοιρομητέρες.

18. Ιχθυοκαλλιέργειες με παραγωγή μεγαλύτερη των 50 τόνων ψαριών το χρόνο.

19. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις:

(α) Παραγωγής χαρτοπολτού από ξύλο ή παρόμοια ινώδη υλικά.

(β) Παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού με δυναμικότητα παραγωγής άνω των 25 τόνων την ημέρα.

20. Κατασκευή και συναρμολόγηση αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και κατασκευή κινητήρων οχημάτων.

21. Ναυπηγεία.

22. Εργοστάσια κατασκευής και επισκευής αεροσκαφών.

23. Ανοικτά μεταλλεία, ορυχεία, και εξόρυξη τύρφης.

24. Λατομεία σε έκταση μεγαλύτερη των 3 εκταρίων.

25. Κατασκευή εναέριων αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με τάση 100 kV και άνω και μήκος άνω των 2 000 μέτρων και υποσταθμοί μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

26. Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών ή χημικών προϊόντων με δυναμικότητα τουλάχιστο 200 000 τόνων.

27. Σταθμοί αφαλάτωσης θαλάσσιου ή υφάλμυρου νερού.

28. Λιμενοβραχίονες και κυματοθραύστες.

29. Χιονοδρομικές πίστες, μηχανισμοί ανάβασης και σχετικά έργα υποδομής.

30. Μαρίνες σκαφών αναψυχής και αλιευτικοί λιμένες και καταφύγια.

31. Γήπεδα γκολφ.

32. Εγκαταστάσεις στις οποίες παράγονται ή χρησιμοποιούνται ή προγραμματίζεται να παράγονται ή χρησιμοποιούνται γενετικά διαφοροποιημένοι οργανισμοί.

33. Εγκαταστάσεις για σκοπούς κράτησης μη ιθαγενών ειδών πανίδας.

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει παραδείγματα αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνει όλα τα απόβλητα ούτε και οι ουσίες ή τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι πάντοτε απόβλητα αλλά είναι μόνο απόβλητα αν κάτοχος τους τα απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται ή επιθυμεί να τα απορρίψει.

1. Υπολείμματα παραγωγής ή κατανάλωσης που δε διευκρινίζονται παρακάτω.

2. Προϊόντα μη σύμφωνα με σχετικά πρότυπα.

3. Προϊόντα που έχουν υπερβεί το όριο κατάλληλης χρήσης τους.

4. Υλικά που έχουν κατά τύχη εκχυθεί, καταστραφεί ή άλλως υποστεί ζημιά, περιλαμβανομένου κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού ή άλλου αντικειμένου που έχει μολυνθεί από τη ζημιά.

5. Υλικά που έχουν μολυνθεί ή ρυπανθεί ύστερα από ηθελημένες δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των υπολειμμάτων εργασιών καθαρισμού, των υλικών συσκευασίας και των δοχείων ή περιέκτων.

6. Μη χρησιμοποιήσιμα μέρη, περιλαμβανομένων των εξαντλημένων ηλεκτρικών στηλών και καταλυτών.

7. Ουσίες που έχουν γίνει ακατάλληλες για χρήση, περιλαμβανομένων των μολυσμένων οξέων και διαλυτών και των εξαντλημένων αλάτων βαφής μετάλλων.

8. Υπολείμματα βιομηχανικών διεργασιών, περιλαμβανομένων των σκουριών και των υποστημάτων απόσταξης.

9. Υπολείμματα μεθόδων για την καταπολέμηση της ρύπανσης, περιλαμβανομένης της ιλύος πλυσίματος αερίων, της σκόνης φίλτρων αέρα και των χρησιμοποιημένων φίλτρων.

10. Υπολείμματα κατεργασίας μετάλλων, περιλαμβανομένων των ρινισμάτων τόρνευσης ή φραζαρίσματος.

11. Υπολείμματα εξόρυξης και επεξεργασίας πρώτων υλών, περιλαμβανομένων των υπολειμμάτων μεταλλευτικής ή πετρελαϊκής εκμετάλλευσης.

12. Μολυσμένα υλικά, περιλαμβανομένων ελαίων που έχουν ρυπανθεί από πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs).

13. Κάθε ύλη, ουσία ή προϊόν του οποίου η χρήση απαγορεύεται από νόμο.

14. Προϊόντα που δεν μπορούν να χρησιμεύσουν στον κάτοχο τους, περιλαμβανομένων των απορριμμάτων γεωργίας, κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων και εργαστηρίων.

15. Ρυπασμένες ύλες, ουσίες ή προϊόντα που προέρχονται από δραστηριότητες αποκατάστασης γαιών.

16. Κάθε ουσία, ύλη ή προϊόν που δεν καλύπτεται από τις πιο πάνω κατηγορίες και που απορρίπτεται από τον κάτοχο της ή την οποία ο κάτοχος της σκοπεύει ή υποχρεούται να απορρίψει.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει παραδείγματα αποβλήτων. Δεν περιλαμβάνει όλα τα απόβλητα ούτε και οι ουσίες ή τα αντικείμενα που περιλαμβάνονται σε αυτόν είναι πάντοτε απόβλητα αλλά είναι μόνο απόβλητα αν ο κάτοχος τους τα απορρίπτει ή προτίθεται ή υποχρεούται ή επιθυμεί να τα απορρίψει.

Ως επικίνδυνα, θεωρούνται τα απόβλητα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν ένα συγκεκριμένο κίνδυνο ή βλάβη στην υγεία ή το περιβάλλον λόγω των χημικών ή άλλων ιδιοτήτων τους. Ως τέτοια χαρακτηρίζονται τα απόβλητα που περιλαμβάνονται στις κατηγορίες του Τρίτου και του Τέταρτου Πίνακα, αν έχουν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά που απαριθμούνται στον Πέμπτο Πίνακα και μια ή περισσότερες από τις ιδιότητες του Έκτου Πίνακα. Τα πιο κοινά επικίνδυνα απόβλητα είναι αυτά που σημειώνονται με αστερίσκο (*) στον παρόντα κατάλογο.

Ο κατάλογος ταξινομεί τα απόβλητα σε τρία ή και τέσσερα επίπεδα. Μια μεμονωμένη καταχώρηση δε θα πρέπει να εξετάζεται ανεξάρτητα από το ανώτερο επίπεδο ταξινόμησης της.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

01. Απόβλητα που προκύπτουν από εξερεύνηση, εξόρυξη, επεξεργασία εμπλουτισμού και περαιτέρω επεξεργασία ορυκτών και προϊόντων λατομείου

02. Απόβλητα από πρωτογενή παραγωγή σε γεωργικές καλλιέργειες, φυτοκαλλιέργειες, κυνήγι, ψάρεμα και υδατοκαλλιέργειες, παρασκευή τροφίμων

03. Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή χαρτιών, χαρτονιών, πολτού, ταμπλάδων και επίπλων

04. Απόβλητα από τις βιομηχανίες δέρματος και υφαντουργίας

05. Απόβλητα από τη διύλιση πετρελαίου, τον καθαρισμό φυσικού αερίου και την πυρολυτική επεξεργασία άνθρακα

06. Απόβλητα από τις ανόργανες χημικές διεργασίες

07. Απόβλητα από τις οργανικές χημικές διεργασίες

08. Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) επιστρώσεων (χρώματα, βερνίκια, και σμάλτος γυαλιού), στεγανωτικών και μελανών εκτύπωσης

09. Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία

10. Ανόργανα απόβλητα από θερμικές επεξεργασίες

11. Ανόργανα απόβλητα με μέταλλα από την επεξεργασία μετάλλων και την επικάλυψη των μετάλλων- υδρομεταλλουργία μη σιδηρούχων

12. Απόβλητα από τη μόρφωση και κατεργασία επιφανειών μετάλλων και πλαστικών

13. Απόβλητα ελαίων (εκτός βρώσιμων ελαίων, 05 και 12)

14. Απόβλητα από οργανικές ουσίες χρησιμοποιούμενες ως διαλύτες (εκτός 07 και 08)

15. Συσκευασία - απορροφητικά υλικά, υφάσματα σκουπίσματος, υλικά φίλτρων και προστατευτικός ρουχισμός (μη προδιαγραφόμενα άλλως)

16. Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως στον κατάλογο

17. Απόβλητα από κατασκευές και κατεδαφίσεις (περιλαμβάνεται η κατασκευή δρόμων)

18. Απόβλητα από την υγειονομική περίθαλψη ανθρώπων ή ζώων ή/και από σχετικές έρευνες (εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας)

19. Απόβλητα από τις μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων, εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και τη βιομηχανία νερού

20. Δημοτικά απόβλητα από κατοικίες και παρόμοια από βιοτεχνίες, εμπόριο, γεωργία, βιομηχανίες και ιδρύματα περιλαμβανομένων μερών που συλλέχτηκαν χωριστά

01 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ,
ΕΞΟΡΥΞΗ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ  ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
01 01 00 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών
01 01 01 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 01 02 Απόβλητα από την εκσκαφή ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 02 00 Απόβλητα από επεξεργασία εμπλουτισμού ορυκτών
01 02 01 Απόβλητα από επεξεργασία εμπλουτισμού ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 02 02 Απόβλητα από επεξεργασία εμπλουτισμού ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 03 00 Απόβλητα από περαιτέρω φυσική και χημική επεξεργασία ορυκτών που περιέχουν μέταλλα
01 03 01 Υπολείμματα
01 03 02 Απόβλητα σκόνης και πούδρας
01 03 03 Ερυθρά ιλύς από την παραγωγή αλουμίνας
01 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
01 04 00 Απόβλητα από περαιτέρω φυσική και χημική διεργασία των ορυκτών που δεν περιέχουν μέταλλα
01 04 01 Απόβλητα χαλίκια και σπασμένοι βράχοι
01 04 02 Απόβλητα αμμώδη και αργιλώδη
01 04 03 Κονιώδη απόβλητα
01 04 04 Απόβλητα από τη διεργασία ποτάσσας και αλατούχου βράχου
01 04 05 Απόβλητα από πλύσιμο και καθαρισμό ορυκτών
01 04 06 Απόβλητα από κοπή και πριόνισμα πέτρα
01 04 99
Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
01 05 00 Λάσπες γεωτρήσεων και άλλα απόβλητα γεωτρήσεων
01 05 01 Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν πετρέλαιο
01 05 02 Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν βαρίτη
01 05 03 Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση που περιέχουν χλωριούχα
01 05 04 Λάσπες και απόβλητα από γεώτρηση νερού
01 05 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΦΥΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΚΥΝΗΓΙ, ΨΑΡΕΜΑ ΚΑΙ
ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ
02 01 00 Απόβλητα πρωτογενούς παραγωγής
02 01 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 01 02 Απόβλητα ιστών ζώων
02 01 03 Απόβλητα ιστών φυτών
02 01 04 Απόβλητα πλαστικά (εξαιρούνται οι συσκευασίες)
*02 01 05 Αγροχημικά απόβλητα
02 01 06

Περιττώματα, ούρα και κόπρανα ζώων (συμπεριλαμβάνονται και
φθαρμένα άχυρα), υγρά εκροής που συλλέγονται χωριστά και
τυγχάνουν επεξεργασίας εκτός σημείου παραγωγής

02 01 07 Απόβλητα από εκμετάλλευση δασοκομικών προϊόντων
02 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 02 00 Απόβλητα από την προπαρασκευή και επεξεργασία κρέατος, ψαριού ή
άλλων τροφίμων ζωικής προέλευσης
02 02 01 Λάσπες από πλύση και καθαρισμό
02 02 02 Απόβλητα ιστών ζώων
02 02 03 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 02 04 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 03 01 Λάσπες από την πλύση, καθαρισμό, αποφλοίωση, φυγοκέντρηση και διαχωρισμό
02 03 02 Απόβλητα από υλικά συντήρησης
02 03 03 Απόβλητα από εκχύλισμα διαλύτη
02 03 04 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 03 05 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 04 00 Απόβλητα από τη διεργασία παραγωγής ζάχαρης
02 04 01 Χώματα από καθαρισμό και πλύση των σακχαρότευτλων
02 04 02 Ανθρακικό ασβέστιο εκτός προδιαγραφών
02 04 03 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 04 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 05 00 Απόβλητα από τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων
02 05 01 Υλικά ακατάλληλα για κατανάλωση ή επεξεργασία
02 05 02 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 05 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 06 00 Απόβλητα από βιομηχανίες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής
02 06 01 Υλικά ακατάλληλα για την παραγωγή και κατανάλωση τροφών
02 06 02 Απόβλητα από υλικά συντήρησης
02 06 03 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 06 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
02 07 00 Απόβλητα από την παραγωγή των αλκοολούχων και μη αλκοολούχων
ποτών (εξαιρουμένων καφέ, κακάο και τσάι)
02 07 01 Απόβλητα από την πλύση, τον καθαρισμό και τη μηχανική μείωση της πρώτης ύλης
02 07 02 Απόβλητα από απόσταξη αλκοόλης
02 07 03 Απόβλητα από χημική επεξεργασία
02 07 04 Υλικά ακατάλληλα για παραγωγή ή κατανάλωση
02 07 05 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
02 07 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
03 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΑΡΤΙΩΝ, ΧΑΡΤΟΝΙΩΝ, ΠΟΛΤΟΥ, ΤΑΜΠΛΑΔΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΝ
03 01 00 Απόβλητα από την κατεργασία ξύλου και την παραγωγή ταμπλάδων και επίπλων
03 01 01 Απόβλητα φλοιών και φελλών
03 01 02 Πριονίδι
03 01 03 Ξέσματα, αποκομμένα τεμάχια, κατάλοιπα ξυλείας/ κοντρα- πλακέ/ καπλαμάδων
03 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
03 02 00 Απόβλητα συντήρησης ξύλου
*03 02 01 Μη αλογονωμένα οργανικά συντηρητικά ξύλου
*03 02 02 Οργανοχλωριωμένα συντηρητικά ξύλου
*03 02 03 Οργανομεταλλικά συντηρητικά ξύλου
*03 02 04 Ανόργανα συντηρητικά ξύλου
03 03 00 Απόβλητα από την παραγωγή και επεξεργασία πολτού, χαρτιού και χαρτονιών
03 03 01 Φλοιός
03 03 02 Μούργα και λάσπη πράσινου υγρού (από την επεξεργασία μαύρου υγρού)
03 03 03 Λάσπες λεύκανσης από διεργασίες με υποχλωρίτη και χλώριο
03 03 04 Λάσπες λεύκανσης από άλλες διεργασίες λεύκανσης
03 03 05 Λάσπες απομελάνωσης από την ανακύκλωση χαρτιού
03 03 06 Λάσπη από ίνες και χαρτί
03 03 07 Απορρίμματα από την ανακύκλωση χαρτιού και χαρτονιών
03 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
04 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ
04 01 00 Απόβλητα από τη βιομηχανία δέρματος
04 01 01 Απόβλητα διαχωρισμού άνυδρου ασβέστη και τεμαχίων δέρματος
04 01 01 Απόβλητα ασβέστωσης
*04 01 03 Απόβλητα απολίπανσης που περιέχουν διαλύτη χωρίς υγρή φάση
04 01 04 Υγρό βυρσοδεψίας που περιέχει χρώμιο
04 01 05 Υγρό βυρσοδεψίας που δεν περιέχει χρώμιο
04 01 06 Λάσπες που περιέχουν χρώμιο
04 01 07 Λάσπες που δεν περιέχουν χρώμιο
04 01 08 Απόβλητο επεξεργασμένο δέρμα (μπλε φύλλα, ξέσματα, αποκομμένα
τεμάχια, σκόνη στιλβώματος) που περιέχει χρώμιο
04 01 09 Απόβλητα από επένδυση και τελείωμα
04 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
04 02 00 Απόβλητα από τη βιομηχανία υφαντουργίας
04 02 01 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες και άλλες
φυσικές ινώδεις ουσίες κυρίως φυτικής προέλευσης
04 02 02 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης
04 02 03 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητές ή συνθετικές
04 02 04 Απόβλητα από μη κατεργασμένες μικτές υφαντουργικές ίνες πριν την περιδίνηση και την ύφανση
04 02 05 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες κυρίως φυτικής προέλευσης
04 02 06 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες κυρίως ζωικής προέλευσης
04 02 07 Απόβλητα από μη κατεργασμένες υφαντουργικές ίνες κυρίως τεχνητής ή συνθετικής προέλευσης
04 02 08 Απόβλητα από κατεργασμένες μικτές υφαντουργικές ίνες
04 02 09 Απόβλητα από σύνθετα υλικά (εμπλουτισμένα υφαντά, ελαστομερές, πλαστομερές)
04 02 10 Οργανική ύλη από φυσικά προϊόντα (π.χ. λίπος, κερί)
*04 02 11 Αλογονούχα απόβλητα από επένδυση ξύλου και φινίρισμα
04 02 12 Μη αλογονούχα απόβλητα από επένδυση ξύλου και φινίρισμα
*04 02 13 Χρώματα και βαφές
04 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ, ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΥΡΟΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑ
05 01 00 Ελαιώδεις λάσπες και στερεά απόβλητα
*05 01 01 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία απορροών
*05 01 02 Λάσπες από αφαλατωτή
*05 01 03 Λάσπες του πυθμένα δεξαμενών
*05 01 04 Οξινοαλκυλικές λάσπες
*05 01 05 Πετρελαιοκηλίδες
*05 01 06 Λάσπες από εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και λειτουργίες συντήρησης
*05 01 07 Όξινες πίσσες
*05 01 08 Άλλες πίσσες
*05 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 02 00 Μη ελαιώδεις λάσπες και στερεά απόβλητα
05 02 01 Λάσπες από την υδροδότηση λέβητα
05 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 03 00 Εξαντλημένοι καταλύτες
05 03 01 Εξαντλημένοι καταλύτες πολύτιμων μετάλλων
*05 03 01 01 Εξαντλημένοι καταλύτες πολύτιμων μετάλλων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
05 03 02 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*05 03 02 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
05 04 00 Εξαντλημένα φίλτρα αργίλου
*05 04 01
Εξαντλημένα φίλτρα αργίλου
05 05 00 Απόβλητα αποθείωσης πετρελαίου
05 05 01
Απόβλητα που περιέχουν θείο
05 05 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 06 00
Απόβλητα από την πυρολυτική κατεργασία του άνθρακα
*05 06 01 Όξινες πίσσες
05 06 02 Άσφαλτος
*05 06 03 Άλλες πίσσες
05 06 04 Απόβλητα από στήλες ψύξης
05 06 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 07 00 Απόβλητα από τον καθαρισμό του φυσικού αερίου
*05 07 01 Λάσπες που περιέχουν υδράργυρο
05 07 02 Απόβλητα που περιέχουν θείο
05 07 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
05 08 00 Απόβλητα από την αναγέννηση των ελαίων
*05 08 01
Εξαντλημένα φίλτρα αργίλου
*05 08 02
Όξινες πίσσες
*05 08 03 Άλλες πίσσες
*05 08 04
Υδαρή υγρά απόβλητα από την αναγέννηση ελαίων
05 08 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΟΡΓΑΝΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
06 01 00 Απόβλητα όξινα διαλύματα
*06 01 01 Θειικό οξύ και θειώδες οξύ
*06 01 02 Υδροχλωρικό οξύ
*06 01 03 Υδροφθορικό οξύ
*06 01 04 Φωσφορικό και φωσφορώδες οξύ
*06 01 05 Νιτρικό οξύ και νιτρώδες οξύ
*06 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 02 00 Απόβλητα αλκαλικά διαλύματα
*06 02 01 Υδροξείδιο του ασβεστίου
*06 02 02 Σόδα
*06 02 03 Αμμωνία
*06 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 03 00 Απόβλητα άλατα και τα διαλύματά τους
06 03 01 Ανθρακικά (εκτός 02 04 02)
06 03 02 Αλατώδη διαλύματα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις
06 03 03 Στερεά άλατα που περιέχουν θειικές, θειώδεις ή θειούχες ενώσεις
06 03 04 Αλατώδη διαλύματα που περιέχουν χλωριούχες, φθοριούχες ή αλογονούχες ενώσεις
06 03 05 Στερεά άλατα που περιέχουν χλωριούχα, φθοριούχα ή αλογονούχα στερεά άλατα
06 03 06 Αλατώδη διαλύματα που περιέχουν φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα
06 03 07 Φωσφορικά και σχετικά στερεά άλατα
06 03 08 Αλατώδη διαλύματα που περιέχουν νιτρικά και σχετικές ενώσεις
06 03 09 Στερεά άλατα που περιέχουν νιτρίδια (νιτρομεταλλικά)
06 03 10 Στερεά άλατα που περιέχουν αμμώνιο
*06 03 11 Άλατα και διαλύματα που περιέχουν κυανιούχα
06 03 12 Άλατα και διαλύματα με οργανικές ενώσεις
06 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 04 00 Απόβλητα που περιέχουν μέταλλα
06 04 01 Μεταλλικά οξείδια
*06 04 02 Μεταλλικά άλατα (εκτός 06 03 00)
*06 04 03 Απόβλητα που περιέχουν αρσενικό
*06 04 04 Απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
*06 04 05
Απόβλητα που περιέχουν άλλα βαρέα μέταλλα
06 04 99
Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 05 00
Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροών
06 05 01 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροών
*06 05 01 01 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
06 06 00 Απόβλητα από τις χημικές διεργασίες θείου (παραγωγή και μετασχηματισμός) και διεργασίες αποθείωσης
06 06 01 Απόβλητα που περιέχουν θείο
06 06 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 07 00 Απόβλητα από χημικές διεργασίες αλογόνων
*06 07 01 Απόβλητα που περιέχουν αμίαντο από ηλεκτρόλυση
*06 07 02 Ενεργός άνθρακας από την παραγωγή χλωρίου
06 07 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 08 00
Απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου
06 08 01 Απόβλητα από την παραγωγή πυριτίου και παραγώγων πυριτίου
06 09 00 Απόβλητα από τις χημικές διεργασίες φωσφόρου
06 09 01 Φωσφογύψος
06 09 02 Φωσφορική σκωρία
06 09 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 10 00
Απόβλητα από τις χημικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασμάτων
06 10 01
Απόβλητα από τις χημικές διεργασίες αζώτου και την παραγωγή λιπασμάτων
06 11 00 Απόβλητα από την παραγωγή ανόργανων βαφών και υλικών προσωρινής προστασίας
06 11 01 Γύψος από την παραγωγή διοξειδίου τιτανίου
06 11 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
06 12 00 Απόβλητα από την παραγωγή, χρήση και αναγέννηση των καταλυτών
06 12 01
Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*06 12 01 01 Εξαντλημένοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
06 12 02 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*06 12 02 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
06 13 00 Απόβλητα από άλλες ανόργανες χημικές διεργασίες
*06 13 01 Ανόργανα εντομοκτόνα, βιοκτόνα και συντηρητικά υλικά ξύλου
*06 13 02 Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας (εκτός 06 07 02)
06 13 03 Αιθάλη
06 13 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
07 01 00 Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση (ΠΔΠΧ) βασικών οργανικών χημικών ουσιών
*07 01 01 Υδατικά υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
07 01 02
Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 01 02 01 Λάσπες από επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 01 03 Οργανικοί μη αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
*07 01 04 Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλύσης και μητρικά υγρά
07 01 05 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 01 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 01 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 01 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 01 07 Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 01 08 Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 01 09 Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 01 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 02 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ πλαστικών, συνθετικού καουτσούκ και τεχνητών ινών
*07 02 01 Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 02 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 02 02 01 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 02 03 Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 04 Αλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 02 05
Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 02 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 02 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 02 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 02 07 Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 02 08 Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 02 09 Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 02 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 03 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών βαφών και πιγμένων (εκτός 06 11 00)
*07 03 01 Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 02
Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 03 02 01 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 03 03 Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
*07 03 04 Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 03 05 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 03 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 03 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 03 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 03 07 Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 03 08 Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 03 09
Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 03 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 04 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ οργανικών παρασιτοκτόνων (εκτός 02 01 05)
*07 04 01 Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 02 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 04 02 01 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 04 03 Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
*07 04 04 Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 04 05 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 04 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
07 04 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 04 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 04 07 Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 04 08 Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 04 09 Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 04 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 04 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 05 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ φαρμακευτικών
*07 05 01 Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 02 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 05 02 01 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 05 03 Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
*07 05 04 Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 05 05 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 05 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
07 05 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 05 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 05 07
Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 05 08 Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 05 09 Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 05 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 05 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 06 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ λιπών, λιπαντικών, σαπουνιών, απολυμαντικών και καλλυντικών
*07 06 01 Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 02 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 06 02 01 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 06 03 Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
*07 06 04 Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 06 05 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 06 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 06 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 06 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 06 07 Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 06 08 Άλλα ιζήματα διύλισης αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 06 09 Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 06 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 06 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
07 07 00 Απόβλητα από την παραγωγή, διαμόρφωση, προμήθεια και χρήση λεπτών χημικών και χημικών προϊόντων μη άλλως προδιαγεγραμμένων
*07 07 01 Υδατικά υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 02 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής
*07 07 02 01 Λάσπες από την επιτόπου επεξεργασία υγρών εκροής που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 07 03 Οργανικοί αλογονούχοι διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
*07 07 04 Άλλοι οργανικοί διαλύτες, υγρά πλυσίματος και μητρικά υγρά
07 07 05 Εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
*07 07 05 01 Εξαντλημένοι καταλύτες με πολύτιμα μέταλλα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
07 07 06 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες
*07 07 06 01 Άλλοι εξαντλημένοι καταλύτες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*07 07 07 Αλογονούχα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 07 08 Άλλα ιζήματα πυθμένα αποστακτήρα και κατάλοιπα αντιδράσεων
*07 07 09 Αλογονούχες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
*07 07 10 Άλλες πλάκες φίλτρων, εξαντλημένα απορροφητικά υλικά
07 07 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ (ΠΔΠΧ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ (ΧΡΩΜΑΤΑ, ΒΕΡΝΙΚΙΑ ΚΑΙ ΣΜΑΛΤΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ) ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΑΝΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
08 01 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ χρωμάτων και βερνικιών
*08 01 01 Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που περιέχουν αλογόνους διαλύτες
*08 01 02 Απόβλητα από χρώματα και βερνίκια που δεν περιέχουν αλογόνους διαλύτες
08 01 03 Απόβλητα από χρώματα με υδατική βάση και βερνίκια
08 01 04
Κόνεις χρωμάτων
08 01 05 Σκληρυμένα χρώματα και βερνίκια
*08 01 06 Λάσπες από αφαίρεση χρωμάτων και βερνικιών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
*08 01 07 Λάσπες από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλυτές
08 01 08 Υδαρείς λάσπες που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια
*08 01 08 01 Υδαρείς λάσπες με χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν αλογονομένους ή μη αλογονομένους διαλύτες
08 01 09 Απόβλητα από αφαίρεση χρωμάτων ή βερνικιών (εκτός 08 01 06 και 08 01 07)
08 01 10 Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν χρώματα ή βερνίκια
*08 01 10 01 Υδατικά αιωρήματα με χρώματα ή βερνίκια που περιέχουν αλογονομένους ή μη αλογονομένους διαλύτες
08 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 02 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ άλλων επιστρώσεων (περιλαμβανομένων κεραμικών υλικών)
08 02 01 Απόβλητα από σκόνες επιστρώσεων
08 02 02 Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κεραμικά υλικά
08 02 03 Υδατικά αιωρήματα που περιέχουν κεραμικά υλικά
08 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 03 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ μελανών εκτύπωσης
*08 03 01 Απόβλητα μελάνης που περιέχει αλογονούχους διαλυτές
*08 03 02 Απόβλητα μελάνης που δεν περιέχει αλογονούχους διαλύτες
08 03 03
Απόβλητα μελάνης με υδατική βάση
08 03 04 Στεγνή μελάνη
*08 03 05 Λάσπες μελάνης που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
*08 03 06 Λάσπες μελάνης που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
08 03 07 Υδαρείς λάσπες που περιέχουν μελάνη
08 03 08 Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν μελάνη
08 03 09 Απόβλητα τόνερ εκτύπωσης (περιλαμβανομένων κασετών)
08 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
08 04 00 Απόβλητα από την ΠΔΠΧ κολλών και στεγανωτικών υλικών (περιλαμβάνονται και υδατοστεγανωτικά προϊόντα)
*08 04 01 Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν αλογονούχους διαλυτές
*08 04 02 Απόβλητα κολλών και στεγανωτικών υλικών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
08 04 03 Απόβλητα από κόλλες και στεγανωτικά υλικά με υδατική βάση
*08 04 03 01
Απόβλητα από κόλλες και στεγανωτικά υλικά με υδατική βάση που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 04 04 Σκληρυμένες κόλλες και στεγανωτικά υλικά
*08 04 05 Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
*08 04 06 Λάσπες κολλών και στεγανωτικών υλικών που δεν περιέχουν αλογονούχους διαλύτες
08 04 07 Υδαρείς λάσπες που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά υλικά
*08 04 07 01 Υδαρείς λάσπες με κόλλες και στεγανωτικά υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 04 08 Υδατικά υγρά απόβλητα που περιέχουν κόλλες και στεγανωτικά υλικά
*08 04 08 01 Υδατικά υγρά απόβλητα με κόλλες και στεγανωτικά υλικά που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
08 04 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
09 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09 01 00 Απόβλητα από τη φωτογραφική βιομηχανία
*09 01 01 Διαλύματα εμφανιστηρίου και ενεργοποίησης με υδατική βάση
*09 01 02 Διαλύματα πλάκας όφσετ εμφανιστηρίου με υδατική βάση
*09 01 03 Διαλύματα εμφανιστηρίου με βάση διαλύτες
*09 01 04 Διαλύματα σταθεροποιητή
*09 01 05 Διαλύματα ξεπλύματος και διαλύματα ξεπλύματος σταθεροποιητή
*09 01 06 Απόβλητα που περιέχουν άργυρο από επιτόπου επεξεργασία φωτογραφικών αποβλήτων
09 01 07 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 08 Φωτογραφικό φιλμ και χαρτί που δεν περιέχουν άργυρο ή ενώσεις αργύρου
09 01 09 Κάμερες μιας χρήσης με μπαταρίες
*09 01 09 01 Κάμερες μιας χρήσης με μπαταρίες που αναφέρονται στα 16.06.03, 16.06.04.01 και 16.06.05.01
09 01 10 Κάμερες μιας χρήσης χωρίς μπαταρίες
09 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 00 00 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΕΣ
10 01 00 Απόβλητα από σταθμούς παραγωγής ενέργειας ή άλλους σταθμούς καύσης (εκτός 19 00 00)
10 01 01 Τέφρα κλιβάνου
*10 01 01 01 Τέφρα κλιβάνου από τη χρήση βαρετού μαζούτ
10 01 02 Πτητική τέφρα άνθρακα
10 01 03 Πτητική τέφρα λιπασμάτων
*10 01 04 Πτητική τέφρα πετρελαίου
10 01 05 Απόβλητα αντιδράσεων με βάση ασβέστιο από αποθείωση καυσαερίων σε στερεή μορφή
10 01 06 Άλλα στερεά απόβλητα από κατεργασία αερίου
10 01 07 Απόβλητα αντιδράσεων με βάση καυσαέριο από αποθείωση καυσαερίων σε μορφή λάσπης
10 01 08 Άλλα απόβλητα από κατεργασία αερίου
*10 01 09 Θειικό οξύ
1001 10 Εξαντλημένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx
*1001 1001 Εξαντλημένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
10 01 11 Υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λεβήτων με τη χρήση βαρετού μαζούτ
*10 01 11 01 Υδαρείς λάσπες από τον καθαρισμό λεβήτων με τη χρήση βαρετού μαζούτ
10 01 12 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 02 00 Απόβλητα από τη βιομηχανία σιδήρου και χάλυβα
10 02 01 Απόβλητα από την επεξεργασία σκωρίας
10 02 02 Ανεπεξεργάσιμη σκωρία
10 02 03 Στερεά απόβλητα από την επεξεργασία αερίων
10 02 04 Λάσπες από την επεξεργασία αερίων
10 02 05 Άλλες λάσπες
10 02 06 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 03 00 Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αλουμινίου
*10 03 01 Πίσσες και άλλα απόβλητα που περιέχουν άνθρακα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων
10 03 02 Απορρίμματα θετικών ηλεκτροδίων
*10 03 03 Ρινίσματα
*10 03 04 Σκωρίες από την πρωτογενή εξαγωγή μετάλλου/λευκές επιπλέουσες σκωρίες
10 03 05 Σκόνη αλουμίνας
10 03 06 Εξαντλημένες λωρίδες άνθρακα και υλικά πυροπροστασίας από ηλεκτρόλυση
*10 03 07 Εξαντλημένες επενδύσεις δοχείου
*10 03 08 Αλατώδεις σκωρίες από δευτεροβάθμια επεξεργασία για την εξαγωγή μετάλλων
*10 03 09 Μαύρες επιπλέουσες σκωρίες από τη δευτεροβάθμια επεξεργασία για την εξαγωγή μετάλλων
*10 03 10 Απόβλητα από την επεξεργασία των αλατωδών σκωριών και μαύρων επιπλέουσων σκωριών
10 03 11 Σκόνη καυσαερίων
10 03 12 Άλλα σωματίδια και σκόνη (συμπεριλαμβάνεται η σκόνη σφαιρόμυλου)
10 03 13 Στερεά απόβλητα από κατεργασία αερίου
10 03 14 Λάσπες από κατεργασία αερίου
10 03 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 04 00 Απόβλητα από θερμική μεταλλουργία μολύβδου
*10 04 01 Σκωρίες (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
*10 04 02 Επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσματα (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
*10 04 03 Αρσενικό ασβέστιο
*10 04 04 Σκόνη καυσαερίων
*10 04 05 Άλλα σωματίδια και σκόνη
*10 04 06 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
*10 04 07 Λάσπες από κατεργασία αερίου
10 04 08 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 04 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 05 00 Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία ψευδαργύρου
*10 05 01 Σκωρίες (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
*10 05 02 Επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσματα (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
*10 05 03 Σκόνη καυσαερίων
10 05 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη
*10 05 05 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
*10 05 06 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 05 07 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 05 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 06 00 Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία χαλκού
10 06 01 Σκωρίες (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
10 06 02 Επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσματα (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
*10 05 03 Σκόνη καυσαερίων
10 06 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη
*10 06 05 Απόβλητα από ηλεκτρολυτική διύλιση
*10 06 06 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
*10 06 07 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 06 08 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 06 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 07 00 Απόβλητα από τη θερμική μεταλλουργία αργύρου, χρυσού και πλατίνας
10 07 01 Σκωρίες (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
10 07 02 Επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσματα (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
10 07 03 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
10 07 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη
10 07 05 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 07 06 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 07 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 08 00 Απόβλητα από άλλη θερμική μεταλλουργία μη σιδηρούχων
10 08 01 Σκωρίες (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
10 08 02 Επιπλέουσες σκωρίες και ρινίσματα (πρώτη και δεύτερη εξαγωγή μετάλλου)
*10 08 03 Σκόνη καυσαερίων
10 08 04 Άλλα σωματίδια και σκόνη
*10 08 05 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
*10 08 06 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 08 07 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 08 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 09 00 Απόβλητα από τη χύτευση σιδηρούχων τεμαχίων
10 09 01 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου
10 09 02 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και έχουν υποστεί χύση μετάλλου
10 09 03 Σκωρία μετάλλου
10 09 04 Σκόνη κλιβάνου
*10 09 04 01 Σκόνη κλιβάνου που περιέχει βαρέα μέταλλα
10 09 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 10 00 Απόβλητα από χύτευση μη σιδηρούχων τεμαχίων
10 10 01 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και δεν έχουν υποστεί χύση μετάλλου
10 10 02 Χύτευση καλουπιών (εσωτερικών και εξωτερικών) που περιέχουν οργανικές κολλητικές ουσίες και έχουν υποστεί χύση μετάλλου
10 10 03 Σκωρία μετάλλου
10 10 04 Σκόνη κλιβάνου
*10 10 04 01 Σκόνη κλιβάνου που περιέχει βαρέα μέταλλα
10 10 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 11 00 Απόβλητα από την παραγωγή γυαλιού και γυάλινων προϊόντων
10 11 01 Απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 11 02 Απόβλητα γυαλιού
10 11 03 Απόβλητα από ινώδη υλικά με βάση γυαλί
10 11 04 Σκόνη καυσαερίων
10 11 05 Άλλα σωματίδια και σκόνη
10 11 06 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
10 11 07 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 11 08 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 11 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 12 00 Απόβλητα από την παραγωγή κεραμικών, τούβλων, κεραμιδιών και προϊόντων οικοδομής
10 12 01 Απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 12 02 Σκόνη καυσαερίων
10 12 03 Άλλα αιωρήματα και σκόνη
10 12 04 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
10 12 05 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 12 06 Απορριπτόμενα καλούπια
10 12 07 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 12 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
10 13 00 Απόβλητα από την παραγωγή τσιμέντου, υδρασβέστη, ασβεστοκονιάματος και αντικειμένων και προϊόντων που κατασκευάζονται από αυτά
10 13 01 Απόβλητο μείγμα προπαρασκευής πριν τη θερμική κατεργασία
10 13 02 Απόβλητα από την παραγωγή ασβέστη- τσιμέντου
10 13 03 Απόβλητα από άλλα σύνθετα υλικά με βάση το τσιμέντο
10 13 04 Απόβλητα από την ασβεστοποίηση και ενυδάτωση του ασβέστη
10 13 05 Στερεά απόβλητα από την κατεργασία αερίου
10 13 06 Άλλα σωματίδια και σκόνη
10 13 07 Λάσπες από την κατεργασία αερίου
10 13 08 Εξαντλημένα υλικά επένδυσης και εμαγιέ για πυρίμαχες επιφάνειες
10 13 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 00 00 ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ-ΥΔΡΟΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ
11 01 00 Υγρά απόβλητα και λάσπες από κατεργασία μετάλλων και επικάλυψη των μετάλλων (π.χ. διεργασίες γαλβανισμού, διεργασίες επιψευδαργύρωσης, διεργασίες καθαρισμού με οξύ, χαραγής με οξύ, φωσφορικής επικάλυψης, αλκαλικής απολίπανσης)
*11 01 01 Κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που περιέχουν βαρέα μέταλλα άλλα εκτός από χρώμιο
*11 01 02 Κυανιούχα (αλκαλικά) απόβλητα που δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα
*11 01 03 Απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που περιέχουν χρώμιο
*11 01 04 Απόβλητα ελεύθερα κυανιούχων που δεν περιέχουν χρώμιο
*11 01 05 Διαλύματα καθαρισμού εντός οξέος
*11 01 06 Οξέα μη προδιαγραφόμενα άλλως
*11 01 07 Αλκάλια μη προδιαγραφόμενα άλλως
*11 01 08 Λάσπες από τη διαμόρφωση φωσφορικής επικάλυψης σε μέταλλο
11 02 00 Απόβλητα και λάσπες από μη σιδηρούχες υδρομεταλλουργικές διεργασίες
*11 02 01 Λάσπες από την υδρομεταλλουργία χαλκού
*11 02 02 Λάσπες από την υδρομεταλλουργία ψευδαργύρου
11 02 03 Απόβλητα από την παραγωγή θετικών ηλεκτροδίων για υδαρείς ηλεκτρολυτικές διεργασίες
11 02 04 Λάσπες μη προδιαγραφόμενες άλλως
11 03 00 Λάσπες και στερεά από διεργασίες βαφής
*11 03 01 Απόβλητα που περιέχουν κυάνιο
*11 03 02 Άλλα απόβλητα
11 04 00 Άλλα ανόργανα απόβλητα με μέταλλα μη προδιαγραφόμενα άλλως
11 04 01 Άλλα ανόργανα απόβλητα με μέταλλα μη προδιαγραφόμενα άλλως
12 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ
12 01 00 Απόβλητα από τη μορφοποίηση (σφυρηλάτηση, συγκόλληση, πίεση, διέλκυση, τόρνευση και λιμάρισμα)
12 01 01 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης σιδηρούχων μετάλλων
12 01 02 Άλλα σωματίδια σιδηρούχων μετάλλων
12 01 03 Προϊόντα λιμαρίσματος και τόρνευσης μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 04 Άλλα σωματίδια μη σιδηρούχων μετάλλων
12 01 05 Σωματίδια πλαστικών
*12 01 06 Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα (μη γαλακτώδη)
*12 01 07 Απόβλητα ελαίων μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα (μη γαλακτώδη)
*12 01 08 Γαλακτώματα μεταλλοτεχνίας που περιέχουν αλογόνα
*12 01 09 Γαλακτώματα μεταλλοτεχνίας που δεν περιέχουν αλογόνα
*12 01 10 Συνθετικά έλαια μεταλλοτεχνίας
*12 01 11 Λάσπες μεταλλοτεχνίας
*12 01 12 Εξαντλημένοι κηροί και λίπη
12 01 13 Απόβλητα συγκόλλησης
12 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
12 02 00 Απόβλητα από μηχανικές διεργασίες κατεργασίας επιφανειών (ανατίναξη, λείανση, στίλβωση, λείανση με αλοιφή, τελική στίλβωση)
12 02 01 Εξαντλημένη άμμος ανατίναξης
12 02 02 Λάσπες από λείανση, στίλβωση και λείανση με αλοιφή
12 02 03 Λάσπες τελικής στίλβωσης
12 02 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
12 03 00 Απόβλητα από διεργασίες απολίπανσης με νερό και ατμό (εκτός 11 00 00)
*12 03 01 Υδαρή υγρά πλύσης
*12 03 02 Απόβλητα απολίπανσης με ατμό
13 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΛΑΙΩΝ (εκτός βρώσιμων ελαίων, 05 00 00 και 12 00 00)
13 01 00 Απόβλητα από υδραυλικά έλαια και υγρά φρένων
*13 01 01 Υδραυλικά έλαια που περιέχουν PCBs ή PCTs
*13 01 02 Άλλα χρωματισμένα υδραυλικά έλαια (μη γαλακτώδη)
*13 01 03 Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια (μη γαλακτώδη)
*13 01 04 Χλωριωμένα γαλακτώματα
*13 01 05 Μη χλωριωμένα γαλακτώματα
*13 01 06 Υδραυλικά έλαια που περιέχουν μόνο μεταλλικά έλαια
*13 01 07 Άλλα υδραυλικά έλαια
*13 01 08 Υγρά φρένων
13 02 00 Απόβλητα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
*13 02 01 Χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
*13 02 02 Μη χλωριωμένα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
*13 02 03 Άλλα έλαια μηχανής, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης
13 03 00 Απόβλητα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας και άλλα υγρά
*13 03 01 Έλαια μόνωσης ή μεταφοράς θερμότητας και άλλα υγρά, που περιέχουν PCBs ή PCTs
*13 03 02 Άλλα χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας και λοιπά υγρά
*13 03 03 Μη χλωριωμένα έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας και λοιπά υγρά
*13 03 04 Συνθετικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας και λοιπά υγρά
*13 03 05 Μεταλλικά έλαια μόνωσης και μεταφοράς θερμότητας
13 04 00 Έλαια πλοίων
*13 04 01 Έλαια πλοίων από ναυσιπλοΐα ενδοχώρας
*13 04 02 Έλαια πλοίων από εκρέουσες αποχετεύσεις
*13 04 03 Έλαια πλοίων από άλλη ναυσιπλοΐα
13 05 00 Περιεχόμενα διαχωριστή ελαίου/νερού
*13 05 01 Μείγματα ελαίου/νερού
*13 05 02 Λάσπες διαχωριστή ελαίου/νερού
*13 05 03 Λάσπες υποδοχέα
*13 05 04 Λάσπες αφαλατωτή ή γαλακτώματα
*13 05 05 Άλλα γαλακτώματα
13 06 00 Απόβλητα ελαίων μη άλλως προδιαγραμμένα
*13 06 01 Απόβλητα ελαίων μη προδιαγραμμένα άλλως
14 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΔΙΑΛΥΤΕΣ (εκτός 07 00 00 και 08 00 00)
14 01 00 Απόβλητα από την απολίπανση μετάλλων και συντήρηση μηχανημάτων
*14 01 01 Χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες
*14 01 02 Άλλοι αλογονωμένοι διαλυτές και μείγματα διαλυτών
*14 01 03 Άλλοι διαλυτές και μείγματα διαλυτών
*14 01 04 Υδατικά μείγματα διαλυτών που περιέχουν αλογόνα
*14 01 05 Υδατικά μείγματα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογόνα
*14 01 06 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλυτές
*14 01 07 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που δεν περιέχουν αλογονωμένους διαλυτές
14 02 00 Απόβλητα από τον καθαρισμό υφασμάτων και την απολίπανση φυσικών προϊόντων
*14 02 01 Αλογονωμένοι διαλυτές και μείγματα διαλυτών
*14 02 02 Μείγματα διαλυτών ή οργανικά υγρά που δεν περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
*14 02 03 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
*14 02 04 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες
14 03 00 Απόβλητα από τη βιομηχανία ηλεκτρονικών
*14 03 01 Χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες
*14 03 02 Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες
*14 03 03 Διαλύτες και μείγματα διαλυτών που δεν περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
*14 03 04 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
*14 03 05 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες
14 04 00 Απόβλητα από ψυκτικές ουσίες, προωθητικά αφρού/αεροζόλ
*14 04 01 Χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες
*14 04 02 Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
*14 04 03 Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
*14 04 04 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
*14 04 05 Λάσπες ή στερεά απόβλητα που περιέχουν άλλους διαλύτες
14 05 00 Απόβλητα από ανάκτηση διαλυτών και ψυκτικών ουσιών (πυθμένες απόσταξης)
*14 05 01 Χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες
*14 05 02 Άλλοι αλογονωμένοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
*14 05 03 Άλλοι διαλύτες και μείγματα διαλυτών
*14 05 04 Λάσπες που περιέχουν αλογονωμένους διαλύτες
*14 05 05 Λάσπες που περιέχουν άλλους διαλύτες
15 00 00 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΣΚΟΥΠΙΣΜΑΤΟΣ, ΥΛΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ- ΤΙΚΟΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ (μη προδιαγραφόμενα άλλως)
15 01 00 Συσκευασία
15 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι
*15 01 01 01 Συσκευασία από χαρτί και χαρτόνι που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών
15 01 02 Συσκευασία πλαστική
*15 01 02 01 Συσκευασία πλαστική που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών
15 01 03 Συσκευασία ξύλινη
*15 01 03 01 Συσκευασία ξύλινη που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών
15 01 04 Συσκευασία μεταλλική
*15 01 04 01 Συσκευασία μεταλλική που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών
15 01 05 Συσκευασία σύνθετη
*15 01 05 01 Συσκευασία σύνθετη που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών
15 01 06 Συσκευασία μεικτή
*15 01 06 01 Συσκευασία μεικτή που περιέχει υπολείμματα επικίνδυνων ουσιών
15 02 00 Απορροφητικά υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
15 02 01 Απορροφητικά υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός
*15 02 01 01 Απορροφητικά υλικά φίλτρων, υφάσματα σκουπίσματος και προστατευτικός ρουχισμός που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΛΛΩΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ
16 01 00 Οχήματα προς απόσυρση
16 01 01 Καταλύτες που έχουν αφαιρεθεί από οχήματα οι οποίοι περιέχουν πολύτιμα μέταλλα
16 01 02 Άλλοι καταλύτες που έχουν αφαιρεθεί από οχήματα
16 01 03 Μεταχειρισμένα λάστιχα
16 01 04 Εγκαταλειμμένα οχήματα
16 01 05 Ελαφρά κλάσματα από διάλυση αυτοκινήτων
16 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 02 00 Απορριπτόμενος εξοπλισμός και υπολείμματα υλικού διάλυσης
*16 02 01 Μετασχηματιστές και πυκνωτές που περιέχουν PCBs ή PCTs
16 02 02 Άλλος πεταμένος ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. τυπωμένες πλακέτες κυκλωμάτων)
16 02 03 Εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες
*16 02 04 Απορριπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει ελεύθερο αμίαντο
16 02 05 Άλλος απορριπτόμενος εξοπλισμός
16 02 06 Απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου
*16 02 06 01 Απόβλητα από τη βιομηχανία επεξεργασίας αμιάντου που μπορεί να δημιουργήσουν σκόνη αμιάντου
16 02 07 Απόβλητα από τη βιομηχανία μετατροπής πλαστικών
16 02 08 Υπολείμματα υλικού διάλυσης
16 03 00 Διεργασίες εκτός προδιαγραφών
16 03 01 Ανόργανες διεργασίες εκτός προδιαγραφών
*16 03 01 01 Ανόργανες διεργασίες εκτός προδιαγραφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 03 02 Οργανικές διεργασίες εκτός προδιαγραφών
*16 03 02 01 Οργανικές διεργασίες εκτός προδιαγραφών που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 04 00 Απόβλητα εκρηκτικών
*16 04 01 Απόβλητα πυρομαχικά
*16 04 02 Απόβλητα πυροτεχνημάτων
*16 04 03 Άλλα απόβλητα εκρηκτικά
16 05 00 Αέρια και χημικές ουσίες σε δοχεία
16 05 01 Βιομηχανικά αέρια σε κυλίνδρους υψηλής πίεσης, δοχεία LPG και δοχεία βιομηχανικού αεροζόλ (περιλαμβάνονται αέρια αλογόνα)
*16 05 01 01 Βιομηχανικά αέρια σε κυλίνδρους υψηλής πίεσης, δοχεία LPG και δοχεία βιομηχανικού αεροζόλ (περιλαμβάνονται αέρια αλογόνα), που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
16 05 02 Άλλα απόβλητα που περιέχουν ανόργανες χημικές ουσίες, π.χ. χημικά εργαστηρίων μη άλλως προδιαγεγραμμένα, σκόνες πυροσβεστήρων
*16 05 02 01 Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα ανόργανα χημικά
16 05 03 Άλλα απόβλητα που περιέχουν οργανικές χημικές ουσίες, π.χ. χημικά εργαστηρίων μη προδιαγραφόμενα άλλως
16 05 03 01 Απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνα οργανικά χημικά
16 06 00 Μπαταρίες και συσσωρευτές
*16 06 01 Μπαταρίες μολύβδου
*16 06 02 Ni-Cd μπαταρίες
*16 00 03 Ξηροί συσσωρευτές υδραργύρου
16 06 04 Αλκαλικές μπαταρίες
*16 06 04 01 Αλκαλικές μπαταρίες που περιέχουν περισσότερο από 0,025 στα εκατό κατά βάρος υδράργυρο
16 06 05 Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές
*16 06 05 01 Άλλες μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν περισσότερο από 25 mg υδράργυρο κατά κυψέλη, 0,025 στα εκατό κατά βάρος κάδμιο ή 0,4 στα εκατό κατά βάρος μόλυβδο
*16 06 06 Ηλεκτρολύτες από μπαταρίες και συσσωρευτές
16 07 00 Απόβλητα από τον καθορισμό δεξαμενών μεταφοράς και αποθήκευσης (εκτός 05 00 00 και 12 00 00)
*16 07 01 Απόβλητα από καθαρισμό δεξαμενών θαλάσσιας μεταφοράς, που περιέχουν χημικές ουσίες
*16 07 02 Απόβλητα από καθαρισμό δεξαμενών θαλάσσιας μεταφοράς, που περιέχουν πετρέλαιο
*16 07 03 Απόβλητα από καθαρισμό δεξαμενών σιδηροδρομικής ή οδικής μεταφοράς που περιέχουν πετρέλαιο
*16 07 04 Απόβλητα από καθαρισμό δεξαμενών σιδηροδρομικής ή οδικής μεταφοράς που περιέχουν χημικές ουσίες
*16 07 05 Απόβλητα από καθαρισμό δεξαμενών αποθήκευσης που περιέχουν χημικές ουσίες
*16 07 06 Απόβλητα από καθαρισμό δεξαμενών αποθήκευσης που περιέχουν πετρέλαιο
16 07 07 Στερεά απόβλητα από φορτία πλοίων
16 07 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
17 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΩΝ)
17 01 00 Σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, κεραμικά και υλικά με βάση γύψο
17 01 01 Σκυρόδεμα
17 01 02 Τούβλα
17 01 03 Πλακάκια και κεραμικά
17 01 04 Υλικά κατασκευής με βάση γύψο
17 01 05 Υλικά κατασκευών με βάση τον αμίαντο
*17 01 05 01 Υλικά κατασκευών με βάση τον αμίαντο που μπορεί να δημιουργήσουν σκόνη αμιάντου
17 02 00 Ξύλο, γυαλί και πλαστικό
17 02 01 Ξύλο
17 02 02 Γυαλί
17 02 03 Πλαστικό
17 03 00 Άσφαλτος, πίσσα και προϊόντα πίσσας
17 03 01 Άσφαλτος που περιέχει πίσσα
17 03 02 Άσφαλτος που δεν περιέχει πίσσα
17 03 03 Πίσσα και προϊόντα πίσσας
17 04 00 Μέταλλα (περιλαμβανομένων και των κραμάτων τους)
17 04 01 Χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02 Αλουμίνιο
17 04 03 Μόλυβδος
17 04 04 Ψευδάργυρος
17 04 05 Σίδηρος και χάλυβας
17 04 06 Κασσίτερος
17 04 07 Ανάμικτα μέταλλα
17 04 08 Καλώδια
17 05 00 Χώματα και μπάζα εκσκαφών
17 05 01 Χώματα και πέτρες
*17 05 01 01 Χώματα και πέτρες που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 05 02 Μπάζα βυθοκόρησης
*17 05 02 01 Μπάζα βυθοκόρησης που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
17 06 00 Μονωτικά υλικά
*17 06 01 Μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο
17 06 02 Άλλα μονωτικά υλικά
17 07 00 Απόβλητα μικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων
17 07 01 Απόβλητα μικτών κατασκευών και κατεδαφίσεων
18 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΝΘΡΩΠΩΝ Ή ΖΩΩΝ Ή ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ(εξαιρούνται απόβλητα κουζίνας και εστιατορίων που δεν προκύπτουν άμεσα από το σύστημα υγείας)
18 01 00 Απόβλητα από περίθαλψη γέννησης, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη ασθενειών σε ανθρώπους
18 01 01 Κοπτερά εργαλεία
*18 01 01 01 Κοπτερά εργαλεία η συλλογή και απόρριψη των οποίων υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις για την πρόληψη της μόλυνσης
18 01 02 Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρούμενο αίμα
*18 01 02 01 Μέρη και όργανα του σώματος περιλαμβανομένων σάκων αίματος και διατηρούμενο αίμα η συλλογή και απόρριψη των οποίων υπόκειται σε ειδικές απαιτήσεις για την πρόληψη της μόλυνσης
*18 01 03 Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 01 04 Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης (π.χ επενδύσεις, γύψινα εκμαγεία, σεντόνια, πετσέτες, απορρίψιμος ρουχισμός)
*18 01 05 Απορριπτόμενες χημικές και φαρμακευτικές ουσίες
18 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
*18 01 99 01 Απόβλητα αμαλγάματα
18 02 00 Απόβλητα από την έρευνα, διάγνωση, θεραπεία ή πρόληψη των ασθενειών που εμφανίζονται σε ζώα
18 02 01 Κοπτερά εργαλεία
*18 02 01 01 Κοπτερά εργαλεία η συλλογή και απόρριψη των οποίων υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις για την πρόληψη της μόλυνσης
*18 02 02 Άλλα απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
18 02 03 Απόβλητα των οποίων η συλλογή και διάθεση δεν υπόκεινται σε ειδικές απαιτήσεις σε σχέση με την πρόληψη μόλυνσης
*18 02 04 Απορριπτόμενες χημικές ουσίες και φαρμακευτικά
19 00 00 ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ, ΕΚΤΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΝΕΡΟΥ
19 01 00 Απόβλητα από την καύση ή πυρόλυση των δημοτικών και παρόμοιων εμπορικών βιομηχανικών και από ιδρύματα αποβλήτων
19 01 01 Τέφρα και σκωρία πυθμένα κλιβάνου
19 01 02 Σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου
*19 01 03 Πτητική τέφρα
*19 01 04 Σκόνη λέβητα
*19 01 05 Πίττα φίλτρου από κατεργασία αερίου
*19 01 06 Υδαρή υγρά απόβλητα από την κατεργασία αερίου και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα
*19 01 07 Στερεά απόβλητα από κατεργασία
19 01 08 Απόβλητα πυρόλυσης
19 01 09 Εξαντλημένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx
*19 01 09 01 Εξαντλημένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*19 01 10 Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από κατεργασία καυσαερίου
19 01 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 02 00 Απόβλητα από ειδικές φυσικοχημικές κατεργασίες βιομηχανικών αποβλήτων (π.χ. αποχρωμίωση, αποκυάνωση, εξουδετέρωση)
*19 02 01 Λάσπες υδροξειδίων μετάλλων και άλλες λάσπες από την κατεργασία αδιαλυτοποίησης μετάλλων
19 02 02 Προαναμεμειγμένα απόβλητα για τελική διάθεση
19 03 00 Σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα απόβλητα
19 03 01 Απόβλητα σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα με υδραυλικά κολλητικά υλικά
19 03 02 Απόβλητα σταθεροποιημένα/στερεοποιημένα με οργανικά κολλητικά υλικά
19 03 03 Απόβλητα σταθεροποιημένα με βιολογική επεξεργασία
19 04 00 Υαλοποιημένα απόβλητα και απόβλητα από διεργασίες υαλοποίησης
19 04 01 Υαλοποιημένα απόβλητα
*19 04 02 Πτητική τέφρα και απόβλητα κατεργασίας καυσαερίων
*19 04 03 Μη υαλοποιημένη στερεά φάση
19 04 04 Υδαρή υγρά απόβλητα από τη θέρμανση υαλοποιημένων αποβλήτων
19 05 00 Απόβλητα από την αερόβια επεξεργασία στερεών αποβλήτων
19 05 01 Μη λιπασματοποιημένο τμήμα των δημοτικών και παρόμοιων αποβλήτων
19 05 02 Μη λιπασματοποιημένο τμήμα ζωικών και φυτικών αποβλήτων
19 05 03 Προϊόντα λιπασματοποίησης εκτός προδιαγραφών
19 05 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 06 00 Απόβλητα από την αναερόβια επεξεργασία αποβλήτων
19 06 01 Λάσπες αναερόβιας επεξεργασίας των δημοτικών και παρόμοιων αποβλήτων
19 06 02 Λάσπες αναερόβιας επεξεργασίας των ζωικών και φυτικών αποβλήτων
19 06 03 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 07 00 Στραγγίσματα χώρου υγειονομικής ταφής
19 07 01 Στραγγίσματα χώρου υγειονομικής ταφής
19 08 00 Απόβλητα από εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 08 01 Εσχαρίσματα
19 08 02 Απόβλητα από την εξάμμωση
*19 08 03 Μείγμα λιπών και ελαίων από το διαχωρισμό ελαίου/ αποβλήτων
19 08 04 Λάσπες από την επεξεργασία βιομηχανικών υγρών αποβλήτων
19 08 05 Λάσπες από την επεξεργασία λυμάτων
*19 08 06 Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοεναλλακτικές ρητίνες
*19 08 07 Διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση ιοντοεναλλακτών
19 08 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 09 00 Απόβλητα από την προπαρασκευή πόσιμου νερού ή νερού για βιομηχανική χρήση
19 09 01 Στερεά απόβλητα από πρωτοβάθμια διύλιση και εσχαρίσματα
19 09 02 Λάσπες από τη διαύγαση του νερού
19 09 03 Λάσπες από την αφαίρεση ανθρακικών αλάτων
19 09 04 Χρησιμοποιημένος ενεργός άνθρακας
19 09 05 Κεκορεσμένες ή εξαντλημένες ιοντοεναλλακτικές ρητίνες
19 09 06 Διαλύματα και λάσπες από την αναγέννηση των ιοντοεναλλακτικών
19 09 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
19 98 00 Απόβλητα από την καύση, πυρόλυση και άλλη θερμική επεξεργασία επικίνδυνων αποβλήτων
19 98 01 Τέφρα και σκωρία πυθμένα κλιβάνου
19 98 02 Σιδηρούχα υλικά που αφαιρέθηκαν από την τέφρα κλιβάνου
*19 98 03 Πτητική τέφρα
*19 98 04 Σκόνη λέβητα
*19 98 05 Πίττα φίλτρου από κατεργασία αερίου
*19 98 06 Υδαρή υγρά απόβλητα από την κατεργασία αερίου και άλλα υδαρή υγρά απόβλητα
*19 98 07 Στερεά απόβλητα από κατεργασία
19 98 08 Απόβλητα πυρόλυσης
19 98 09 Εξαντλημένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx
*19 98 09 01 Εξαντλημένοι καταλύτες π.χ. από την αφαίρεση NOx που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες
*19 98 10 Εξαντλημένος ενεργός άνθρακας από κατεργασία καυσαερίου
19 98 99 Απόβλητα μη προδιαγραφόμενα άλλως
20 00 00 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣΤΑ ΣΥΛΛΕΓΕΝΤΩΝ
20 01 00 Χωριστά συλλεγέντα μέρη δημοτικών και άλλων παρόμοιων αποβλήτων
20 01 01 Χαρτιά και χαρτόνια
20 01 02 Γυαλιά
20 01 03 Μικρά πλαστικά
20 01 04 Άλλα πλαστικά
20 01 05 Μικρά μεταλλικά (κονσέρβες κλπ.)
20 01 06 Άλλα μέταλλα
20 01 07 Ξύλο
20 01 08 Οργανικά απόβλητα κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν (περιλαμβάνονται απόβλητα καμένου λαδιού και κουζίνας από καντίνες και εστιατόρια)
20 01 09 Λάδια και λίπη
*20 01 09 01 Λάδια και λίπη εξαιρουμένων των βρώσιμων
20 01 10 Ρούχα
20 01 11 Υφάσματα
*20 01 12 Χρώματα, μελάνες, κόλλες και ρητίνες
*20 01 13 Διαλύτες
*20 01 14 Οξέα
*20 01 15 Αλκαλικά απόβλητα
20 01 16 Απορρυπαντικά
*20 01 17 Φωτογραφικά χημικά
*20 01 18 Φάρμακα
*20 01 19 Ζιζανιοκτόνα
20 01 20 Μπαταρίες και συσσωρευτές
*20 01 20 01 Μπαταρίες και συσσωρευτές που αναφέρονται στα 16 06 01-16 06 03 και 16 06 04 01 και 16 06 05 01
*20 01 21 Σωλήνες φθορισμού και άλλα απόβλητα που περιέχουν υδράργυρο
20 01 22 Αεροζόλ
20 01 23 Εξοπλισμός που περιέχει χλωροφθοροϋδρογονάνθρακες
20 01 24 Ηλεκτρονικός εξοπλισμός (π.χ. τυπωμένες πλακέτες κυκλωμάτων)
20 02 00 Απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαμβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 Απόβλητα που μπορούν να λιπασματοποιηθούν
20 02 02 Χώματα και πέτρες
20 02 03 Άλλα απόβλητα που δεν μπορούν να λιπασματοποιηθούν
20 03 00 Άλλα δημοτικά απόβλητα
20 03 01 Ανάμικτα δημοτικά απόβλητα
20 03 02 Απόβλητα από αγορές
20 03 03 Υπολείμματα από τον καθαρισμό δρόμων
20 03 04 Λάσπη σηπτικής δεξαμενής
20 03 05 Οχήματα προς απόσυρση

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ

ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ

Απόβλητα που είναι σε υγρή ή στερεή μορφή ή ως ιλύς και παρουσιάζουν οποιαδήποτε από τις ιδιότητες που αναγράφονται στον κατάλογο του Έκτου Πίνακα και τα οποία συνίστανται από τις ακόλουθες ουσίες ή υλικά:

1. Ανατομικά μέρη: απόβλητα νοσοκομείων ή άλλων ιατρικών δραστηριοτήτων.

2. Φαρμακευτικά προϊόντα, φάρμακα, κτηνιατρικά προϊόντα.

3. Προϊόντα συντήρησης του ξύλου.

4. Βιοκτόνα και φυτοφάρμακα.

5. Κατάλοιπα προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

6. Οργανοαλογονούχες ουσίες που δε χρησιμοποιούνται ως διαλύτες εκτός των αδρανών πολυμερισμένων υλών.

7. Κυανιούχα άλατα βαφής μετάλλων.

8. Ορυκτέλαια και ορυκτές ελαιώδεις ουσίες (π.χ. ιλύς κατεργασίας μετάλλων κ.λ.π.).

9. Μείγματα ελαίου/νερού ή υδρογονάνθρακα/νερού, γαλακτώματα

10. Ουσίες που περιέχουν PCBs ή/και PCTs (π.χ. διηλεκτρικά κ.λ.π.).

11. Πισσώδεις ουσίες που προέρχονται από εργασίες διύλισης, απόσταξης ή πυρόλυσης (π.χ. υποστήματα απόσταξης κ.λ.π.).

12. Μελάνες, χρωστικές ουσίες, πιγμέντα, βαφές, λάκες, βερνίκια.

13. Ρητίνες, λατέξ, πλαστικοποιητές ουσίες, κόλλες/συγκολλητικές ουσίες.

14. Μη αναγνωριζόμενες ή/και νέες χημικές ουσίες που δεν προέρχονται από δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και εκπαίδευσης και των οποίων οι επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/κ αι το περιβάλλον δεν είναι γνωστές (π.χ. απόβλητα εργαστηρίου κ.λ.π.).

15. Πυροτεχνικά προϊόντα και άλλες εκρηκτικές ύλες.

16. Χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στη φωτογραφία και στην επεξεργασία φωτογραφικών προϊόντων.

17. Κάθε υλικό μολυσμένο από ένα προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων.

18. Κάθε υλικό μολυσμένο από ένα προϊόν της οικογένειας των πολυχλωριωμένων διβενζοπαραδιοξινών.

 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ Ή ΤΥΠΟΙ

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΦΥΣΗ ΤΟΥΣ Ή ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΠΟΥ ΤΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ

Απόβλητα που είναι σε υγρή ή στερεή μορφή ή ως ιλύς και περιέχουν οποιοδήποτε από τα συστατικά του Πέμπτου Πίνακα και οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του Έκτου Πίνακα και συνίστανται από τις ακόλουθες ουσίες ή υλικά:

1. Σάπωνες, λιπαρές ουσίες, κηρούς ζωικής ή φυτικής προέλευσης.

2. Μη αλογονούχες οργανικές ουσίες που δε χρησιμοποιούνται ως διαλύτες.

3. Ανόργανες ουσίες χωρίς μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις.

4. Σκωρίες ή/και τέφρες.

5. Γαίες, άργιλος ή άμμος, συμπεριλαμβανομένης της ιλύος από τον καθαρισμό βυθών.

6. Μη κυανιούχα άλατα βαφής μετάλλων.

7. Μεταλλικές σκόνες ή κονιορτοί.

8. Εξαντλημένα καταλυτικά υλικά.

9. Υγρά ή ιλύες που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις.

10. Απόβλητα επεξεργασίας για την καταπολέμηση της ρύπανσης (π.χ. σκόνες φίλτρων αέρα κ.λ.π.) εκτός των σημείων 11, 12 και 15.

11. Ιλύες πλύσης αερίων.

12. Ιλύες εγκαταστάσεων καθαρισμού νερών.

13. Κατάλοιπα από τη διαδικασία αφαίρεσης του άνθρακα.

14. Κατάλοιπα στηλών ιοντοανταλλαγής.

15. Ιλύς καθαρισμού που δεν έχει υποστεί επεξεργασία ή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία.

16. Κατάλοιπα καθαρισμού δεξαμενών ή/και υλικού.

17. Μολυσμένος εξοπλισμός.

18. Μολυσμένα δοχεία (π.χ. συσκευασίες, φιάλες αερίου κ.λ.π.) που περιείχαν ένα ή περισσότερα από τα συστατικά που αναφέρονται στον Έκτο Πίνακα.

19. Συσσωρευτές και άλλα ηλεκτρικά στοιχεία.

20. Φυτικά έλαια.

21. Αντικείμενα που προέρχονται από την επιλεκτική συλλογή οικιακών αποβλήτων, τα οποία παρουσιάζουν ένα από τα χαρακτηριστικά του Έβδομου Πίνακα.

22. Κάθε άλλο απόβλητο που περιέχει οποιοδήποτε από τα συστατικά που απαριθμούνται στον Έκτο Πίνακα και οποιαδήποτε από τις ιδιότητες του Έβδομου Πίνακα.

 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΟΤΑΝ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΥΤΑ

ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Απόβλητα που έχουν ως συστατικά—

1. Το βηρύλλιο, ενώσεις βηρυλλίου.

2. Τις ενώσεις βαναδίου.

3. Τις ενώσεις εξασθενούς χρωμίου.

4. Τις ενώσεις κοβαλτίου.

5. Τις ενώσεις νικελίου.

6. Τις ενώσεις χαλκού.

7. Τις ενώσεις ψευδαργύρου.

8. Το αρσενικό, ενώσεις αρσενικού.

9. Το σελήνιο, ενώσεις σεληνίου.

10. Τις ενώσεις αργύρου.

11. Το κάδμιο, ενώσεις καδμίου.

12. Τις ενώσεις κασσιτέρου.

13. Το αντιμόνιο, ενώσεις αντιμονίου.

14. Το τελούριο, ενώσεις τελουρίου.

15. Τις ενώσεις βαρίου, εκτός του θειικού βαρίου.

16. Τον υδράργυρο, ενώσεις υδραργύρου.

17. Το θάλλιο, ενώσεις θαλλίου.

18. Το μόλυβδο, ενώσεις μολύβδου.

19. Τα ανόργανα θειούχα άλατα.

20. Τις ανόργανες ενώσεις φθορίου, εκτός του φθοριούχου ασβεστίου.

21. Τα ανόργανα κυανιούχα άλατα.

22. Τα ακόλουθα αλκαλικά μέταλλα ή αλκαλικές γαίες: λίθιο, νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο σε καθαρή μορφή.

23. Τα όξινα διαλύματα ή τα οξέα σε στερεή μορφή.

24. Τα βασικά διαλύματα ή οι βάσεις σε στερεή μορφή.

25. Τον αμίαντο (σκόνη και ίνες).

26. Το φωσφόρο: ενώσεις φωσφόρου εκτός των ανόργανων φωσφορικών αλάτων.

27. Τα μεταλλοκαρβονύλια.

28. Τα υπεροξείδια.

29. Τα χλωρικά άλατα.

30. Τα υπερχλωρικά άλατα.

31. Τα νιτρίδια.

32. Τα PCBs ή/και PCTs.

33. Τα φαρμακευτικά ή κτηνιατρικά προϊόντα.

34. Τα βιοκτόνα και τα φυτοφάρμακα (π.χ. τα παρασιτοκτόνα κ.λπ.).

35. Τις μολυσματικές ουσίες.

36. Τα κρεόζωτα.

37. Τα ισοκυανικά και τα θειοκυανικά άλατα.

38. Τις κυανιούχες οργανικές ενώσεις (π.χ. νιτρίλια κ.λπ.).

39. Τις φαινόλες και τις φαινολικές ενώσεις.

40. Τους άλογονούχους διαλύτες.

41. Τους μη αλογονούχους οργανικούς διαλύτες.

42. Τις οργανοαλογονούχες ενώσεις, εκτός των αδρανών πολυμερισμένων υλών και των άλλων ουσιών που αναφέρονται στον παρόντα Πίνακα.

43. Τις αρωματικές ενώσεις, τις πολυκυκλικές και ετεροκυκλικές οργανικές ενώσεις.

44. Τις αλειφατικές αμίνες.

45. Τις αρωματικές αμίνες.

46. Τους αιθέρες.

47. Τις εκρηκτικές ουσίες, εκτός των ουσιών που αναφέρονται σε άλλο σημείο του παρόντος Πίνακα.

48. Τις οργανικές ενώσεις θείου.

49. Όλα τα προϊόντα της οικογένειας των πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων.

50. Όλα τα προϊόντα της οικογένειας των πολυχλωριωμένων διβενζοπαραδιοξίνων.

51. Τους υδρογονάνθρακες και τις οξυγονούχες, αζωτούχες ή/και θειούχες ενώσεις τους που δεν αναφέρονται αναλυτικά στον παρόντα Πίνακα.

 

ΕΚΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΑ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ

1. «Εκρηκτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που μπορούν να εκραγούν όταν έλθουν σε επαφή με φλόγα ή που είναι περισσότερο ευαίσθητες στις κρούσεις και τις τριβές από το δινιτροβενζόλιο.

2. «Οξειδωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που, όταν έλθουν σ' επαφή με άλλες ουσίες, ιδίως εύφλεκτες, παρουσιάζουν ισχυρή εξώθερμη αντίδραση.

3. —Α «Πολύ εύφλεκτο»: ουσίες και παρασκευάσματα—

— Σε υγρή κατάσταση, των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι κατώτερο των 21 °C (συμπεριλαμβανομένων των εξαιρετικά εύφλεκτων υγρών),

— που μπορούν να θερμανθούν και τελικά να αναφλεγούν στον αέρα υπό κανονική θερμοκρασία χωρίς τη βοήθεια ενέργειας,

— σε στερεή κατάσταση, που μπορούν να αναφλεγούν εύκολα με σύντομη επενέργεια μιας πηγής ανάφλεξης και τα οποία εξακολουθούν να καίγονται ή να καταναλώνονται μετά την απομάκρυνση της πηγής ανάφλεξης,

— σε αέρια κατάσταση, που είναι εύφλεκτα στον αέρα υπό κανονική πίεση,

— τα οποία, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό ή με υγρό αέρα, δημιουργούν εύκολα εύφλεκτα αέρια σε επικίνδυνες ποσότητες.

3. —Β «Εύφλεκτο»: υγρές ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων το σημείο ανάφλεξης είναι τουλάχιστον 21 °C και δεν υπερβαίνει τους 55 °C.

4. «Ερεθιστικό»: μη διαβρωτικές ουσίες και παρασκευάσματα που, σε άμεση, παρατεταμένη ή επανειλημμένη επαφή με το δέρμα ή τους βλεννογόνους, μπορούν να προκαλέσουν φλεγμονή.

5. «Επιβλαβές»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατό να συνεπάγεται περιορισμένους κινδύνους.

6. «Τοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα των οποίων η εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα είναι δυνατό να συνεπάγεται σοβαρούς κινδύνους, παροδικού ή χρόνιου χαρακτήρα, ή ακόμα και το θάνατο (συμπεριλαμβανομένων των πολύ τοξικών ουσιών και παρασκευασμάτων).

7. «Καρκινογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα που, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο ή να αυξήσουν τη συχνότητά του.

8. «Διαβρωτικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που, σε επαφή με ζωντανούς ιστούς, μπορούν να ασκήσουν καταστρεπτική επίδραση σ' αυτούς.

9. «Μολυσματικό»: ύλες που περιέχουν ανθεκτικούς μικροοργανισμούς ή τις τοξίνες τους, που είναι γνωστό ή υπάρχουν σοβαροί λόγοι να πιστεύεται ότι προκαλούν ασθένειες στον άνθρωπο ή σε άλλους ζώντες οργανισμούς.

10. «Τερατογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα που, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να δημιουργήσουν μη κληρονομικές συγγενείς δυσμορφίες ή να αυξήσουν τη συχνότητα τους.

11. «Μεταλλαξογόνο»: ουσίες ή παρασκευάσματα που, με εισπνοή, κατάποση ή εισχώρηση στο δέρμα, μπορούν να προκαλέσουν κληρονομικά γενετικά ελαττώματα ή να αυξήσουν τη συχνότητά τους.

12. Ουσίες ή παρασκευάσματα που, όταν έλθουν σε επαφή με το νερό, τον αέρα ή με ένα οξύ, εκλύουν τοξικό ή πολύ τοξικό αέριο.

13. Ουσίες ή παρασκευάσματα που, μετά από διάθεση, μπορούν να δημιουργήσουν, με οποιοδήποτε μέσο, μια άλλη ουσία, όπως έναν προϊόν έκπλυσης, το οποίο έχει ένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται πιο πάνω.

14. «Οικοτοξικό»: ουσίες και παρασκευάσματα που παρουσιάζουν ή είναι δυνατό να παρουσιάσουν άμεσο ή μελλοντικό κίνδυνο για έναν ή περισσότερους τομείς του περιβάλλοντος.

Σημ.: Όσον αφορά τα σημεία 3 ως 8, για να θεωρηθεί το απόβλητο ότι εμπίπτει στον αντίστοιχο χαρακτηρισμό, αυτό θα πρέπει να έχει μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες:

— Έχει σημείο ανάφλεξης μέχρι και 55 °C,

— περιέχει μια ή περισσότερες ουσίες ταξινομημένες ως πολύ τοξικές σε συνολική συγκέντρωση 0,1% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες ουσίες ταξινομημένες ως τοξικές σε συνολική συγκέντρωση 3% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες ουσίες ταξινομημένες ως επιβλαβείς σε συνολική συγκέντρωση 25% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που προκαλούν σοβαρά εγκαύματα σε συνολική συγκέντρωση 1% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες διαβρωτικές ουσίες που προκαλούν εγκαύματα σε συνολική συγκέντρωση 5% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που ενέχουν κίνδυνο σοβαρής βλάβης στα μάτια σε συνολική συγκέντρωση 10% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες ερεθιστικές ουσίες που προκαλούν ερεθισμό στα μάτια, το αναπνευστικό σύστημα ή το δέρμα σε συνολική συγκέντρωση 20% ή μεγαλύτερη,

— περιέχει μια ή περισσότερες ουσίες που είναι γνωστές ως καρκινογόνες στον άνθρωπο ή που θα πρέπει να θεωρούνται ως καρκινογόνες στον άνθρωπο σε συνολική συγκέντρωση 0,1 % ή μεγαλύτερη.

 

ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Διάθεση, σημαίνει κάθε εργασία που στοχεύει στο να καταστήσει απόβλητα να μην μπορούν να προκαλέσουν ζημιά ή να τα αποθέσει μόνιμα.

Ο παρών Πίνακας ανακεφαλαιώνει τις εργασίες διάθεσης αποβλήτων που εκτελούνται στην πράξη. Η διάθεση πρέπει να γίνεται χωρίς να προκαλείται κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και χωρίς να χρησιμοποιούνται διαδικασίες ή μέθοδοι που θα μπορούσαν να βλάψουν το περιβάλλον.

1. Εναπόθεση μέσα ή πάνω στο έδαφος, περιλαμβανομένων χώρων ταφής αποβλήτων.

2. Επεξεργασία σε χερσαίο χώρο, περιλαμβανομένης της βιοαποικοδόμησης υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης στο έδαφος.

3. Βαθειά έγχυση, περιλαμβανομένης της έγχυσης ρευστών αποβλήτων σε γεωτρήσεις και σε αλατούχα κοιτάσματα ή φυσικά γεωλογικά ρήγματα.

4. Επιφανειακή διασπορά, περιλαμβανομένης της εναπόθεσης υγρών αποβλήτων ή λυματολάσπης σε φρέατα, μικρές λίμνες, τέλματα ή λιμνοθάλασσες.

5. Εναπόθεση σε ειδικά σχεδιασμένους και εξοπλισμένους χώρους υγειονομικής ταφής, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης σε σειρά χωριστών στεγανών κυψελοειδών κατασκευών που καλύπτονται και στεγανοποιούνται και δεν επικοινωνούν ούτε μεταξύ τους ούτε με το περιβάλλον.

6. Απόρριψη στερεών αποβλήτων σε υδατικό σύστημα εκτός των θαλασσών ή ωκεανών.

7. Απόρριψη σε θάλασσες ή ωκεανούς, συμπεριλαμβανομένης της απόθεσης στο θαλάσσιο πυθμένα.

8. Βιολογική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος Πίνακα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιο από τους τρόπους που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 12 του παρόντος Πίνακα.

9. Φυσικοχημική επεξεργασία που δεν αναφέρεται σε άλλο σημείο του παρόντος Πίνακα και η οποία έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό τελικών ενώσεων ή μειγμάτων που διατίθενται με κάποιο από τους τρόπους που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 12 του Πίνακα, όπως εξάτμιση, ξήρανση, διαπύρωση ή ορυκτοποίηση.

10. Αποτέφρωση στο έδαφος.

11. Αποτέφρωση στη θάλασσα.

12. Μόνιμη αποθήκευση, περιλαμβανομένης της εναπόθεσης δοχείων σε ορυχείο.

13. Ανάμειξη αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 12 του παρόντος Πίνακα.

14. Επανασυσκευασία αποβλήτων πριν υποβληθούν σε μια από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 13 του παρόντος Πίνακα.

15. Αποθήκευση, σε αναμονή μιας από τις εργασίες που αναφέρονται στα σημεία 1 ως 14 του παρόντος Πίνακα, εκτός από την προσωρινή εναποθήκευση, κατά τη διάρκεια της συλλογής, στο χώρο όπου παράγονται τα απόβλητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρο 9)

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Γεωργία, δασοκομία και υδατοκαλλιέργεια

(α) Έργα αγροτικού αναδασμού.

(β) Έργα για τη χρησιμοποίηση ακαλλιέργητης γης ή ημιφυσικών περιοχών για εντατικές γεωργικές καλλιέργειες.

(γ) Έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων για τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένων των αρδευτικών και αποστραγγιστικών έργων και της χρήσης επεξεργασμένων λυμάτων.

(δ) Αρχική δάσωση και αποδάσωση με σκοπό τη μετατροπή σε άλλο τύπο χρήσης γης.

(ε) Εγκαταστάσεις εντατικής κτηνοτροφίας (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(στ) Εντατική ιχθυοκαλλιέργεια (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I).

 

2. Εξορυκτική βιομηχανία

(α) Λατομεία (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(β) Υπόγεια μεταλλεία και ορυχεία.

(γ) Εξόρυξη ορυκτών με βυθοκόρηση ποταμών και της θάλασσας.

(δ) Γεωτρήσεις βάθους, ως ακολούθως:

(i) Γεωθερμικές γεωτρήσεις,

(ii) γεωτρήσεις για την αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων,

(iii) γεωτρήσεις για ύδρευση (υδρογεωτρήσεις),

εξαιρουμένων των γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της σταθερότητας του εδάφους.

(ε) Εγκαταστάσεις επιφανείας της βιομηχανίας εξόρυξης λιθάνθρακα, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μεταλλευμάτων και πετρωμάτων, καθώς και ασφαλτούχων σχιστολίθων.

 

3. Ενεργειακή βιομηχανία

(α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ατμού και θερμού ύδατος (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(β) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις για τη μεταφορά αερίου, ατμού και θερμού ύδατος, μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας με εναέρια καλώδια (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(γ) Επιφανειακή αποθήκευση φυσικού αερίου.

(δ) Αποθήκευση εύφλεκτων αερίων σε υπόγειες δεξαμενές.

(ε) Επιφανειακή αποθήκευση ορυκτών καυσίμων.

(στ) Βιομηχανική μπρικετοποίηση λιθάνθρακα και λιγνίτη.

(ζ) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(η) Εγκαταστάσεις για την παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας.

(θ) Εγκαταστάσεις για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας για την παραγωγή άλλων μορφών ενέργειας (αιολικά πάρκα).

 

4. Παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων

(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής χυτοσιδήρου ή χάλυβα (πρωτογενούς ή δευτερογενούς), συμπεριλαμβανομένων των χυτηρίων συνεχούς τήξης.

(β) Εγκαταστάσεις επεξεργασίας σιδηρούχων μετάλλων, με έλαση εν θερμώ, σφυρηλάτηση ή επίθεση προστατευτικών στρωμάτων τηγμένων μετάλλων.

(γ) Χυτήρια σιδηρούχων μετάλλων.

(δ) Εγκαταστάσεις τήξης μη σιδηρούχων μετάλλων και κραμάτων, εξαιρουμένων των πολύτιμων μετάλλων και συμπεριλαμβάνομένων των προϊόντων ανάκτησης (εξευγενισμός, χύτευση, κλπ.).

(ε) Εγκαταστάσεις επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών υλών με ηλεκτρολυτικές ή χημικές διεργασίες.

(στ) Κατασκευή σιδηροδρομικού υλικού.

(ζ) Βαθειά κοίλανση με χρήση εκρηκτικών.

(η) Εγκαταστάσεις φρύξης και περίτηξης μεταλλευμάτων.

 

5. Βιομηχανία ορυκτών

(α) Εγκαταστάσεις παραγωγής οπτάνθρακα (ξηρά απόσταξη του άνθρακα).

(β) Εγκαταστάσεις παραγωγής τσιμέντου.

(γ) Εγκαταστάσεις παραγωγής αμιάντου και κατασκευής προϊόντων με βάση τον αμίαντο (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(δ) Υαλουργία, περιλαμβανομένης της κατασκευής ινών γυαλιού.

(ε) Εγκαταστάσεις τήξης ορυκτών υλών συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ορυκτών ινών.

(στ) Παραγωγή κεραμικών ειδών με ψήσιμο και ιδίως κεραμιδιών, πλίνθων, πυρίμαχων πλίνθων, πλακιδίων, ψευδοπορσελάνης ή πορσελάνης.

 

6. Χημική βιομηχανία (έργα που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I)

(α) Επεξεργασία ενδιάμεσων προϊόντων και παρασκευή χημικών προϊόντων.

(β) Παρασκευή φυτοφαρμάκων και φαρμακευτικών προϊόντων, χρωμάτων και βερνικιών, ελαστομερών και υπεροξειδίων.

(γ) Εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου, πετροχημικών και χημικών προϊόντων.

 

7. Βιομηχανία τροφίμων

(α) Βιομηχανία φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών.

(β) Κονσερβοποιία ζωικών και φυτικών προϊόντων.

(γ) Παρασκευή γαλακτοκομικών προϊόντων.

(δ) Ζυθοποιία και παραγωγή βύνης.

(ε) Ζαχαροπλαστική και παρασκευή σιροπιού.

(στ) Σφαγεία.

(ζ) Βιομηχανίες παραγωγής αμύλου.

(η) Εργοστάσια παραγωγής ιχθυαλεύρου και ιχθυελαίου.

(θ) Ζαχαρουργεία.

 

8. Κλωστοϋφαντουργία, βιομηχανία δέρματος, ξύλου και χαρτιού

(α) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(β) Εγκαταστάσεις προεπεξεργασίας (δραστηριότητες πλύσης, λεύκανσης, μερσερισμού) ή βαφής ινών και υφασμάτων.

(γ) Εγκαταστάσεις δέψης δερμάτων.

(δ) Εργοστάσια παραγωγής και κατεργασίας κυτταρίνης.

 

9. Βιομηχανία ελαστικού

Παραγωγή και κατεργασία προϊόντων που προέρχονται από ελαστομερή.

 

10. Έργα υποδομής

(α) Έργα ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών.

(β) Έργα αστικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένης της ανέγερσης εμπορικών κέντρων και χώρων στάθμευσης οχημάτων.

(γ) Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και εγκαταστάσεων μεταφόρτωσης για συνδυασμένες μεταφορές, και συνδυασμένων τερματικών σταθμών (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(δ) Κατασκευή αεροδρομίων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(ε) Κατασκευή λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I) και καρνάγιων.

(στ) Κατασκευή εσωτερικών πλωτών οδών (εφόσον δεν περιλαμβάνεται στο Παράρτημα I), έργα διευθέτησης υδατορευμάτων και αντιπλημμυρικά έργα.

(ζ) Έργα κατασκευής νέων οδών με τέσσερις ή περισσότερες λωρίδες κυκλοφορίας ή ευθυγράμμιση ή διαπλάτυνση υφιστάμενων οδών με δυο ή λιγότερες λωρίδες κυκλοφορίας ώστε να δημιουργηθούν τέσσερις λωρίδες ή περισσότερες (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(η) Έργα κατασκευής, διαπλάτυνσης και εν γένει αναβάθμισης δρόμων—

(i) Σε ορεινές περιοχές όπου η κάλυψη της περιβάλλουσας φυσικής βλάστησης είναι πέραν του 50% σε συνεχές μήκος δρόμου τουλάχιστο 1 000 μέτρων·

(ii) μέσα στη ζώνη προστασίας της παραλίας ή σε περιοχές ή τοπία που έχουν κηρυχθεί ή χαρακτηριστεί ως προστατευόμενα σύμφωνα με οποιοδήποτε νόμο·

(iii) που εύλογα αναμένεται να επηρεάσουν την κοίτη ή τα πρανή ποταμού, ή χαρακτηριστικά γνωρίσματα φυσικής, ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής κληρονομιάς, ή φυσικούς διαδρόμους ειδών πανίδας, ή οικότοπους μεταναστευτικών ειδών, ή περιοχές με ενδημικά είδη πανίδας και χλωρίδας, υγροβιότοπους, αμμόλοφους, κρημνούς, σπηλιές, αξιόλογους γεωμορφολογικούς και απολιθωματοφόρους σχηματισμούς, φαράγγια, εκβολές ποταμών, αμμουδιές ή τη φυσική ακτογραμμή.

(θ) Φράγματα και λοιπές εγκαταστάσεις συγκράτησης ή μόνιμης ταμίευσης νερού (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(ι) Έργα διευθέτησης και ρύθμισης της κοίτης ποταμών και χειμάρρων.

(ια) Τροχιόδρομοι (τραμ), υπερυψωμένοι ή υπόγειοι σιδηρόδρομοι, εναέριοι σιδηρόδρομοι ή παρεμφερείς σιδηρόδρομοι ειδικού τύπου που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για τη μεταφορά επιβατών.

(ιβ) Πετρελαιαγωγοί και αγωγοί αερίου (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(ιγ) Υδραγωγοί μήκους μεγαλύτερου των 2 000 μέτρων.

(ιδ) Παράκτια έργα για την αντιμετώπιση της διάβρωσης και θαλάσσια έργα που παρέχουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης της ακτής, όπως με την κατασκευή αναχωμάτων, μώλων και άλλων έργων προστασίας από τη θάλασσα (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I), εκτός από τη συντήρηση και την ανακατασκευή των έργων αυτών.

(ιε) Ανάκτηση εδαφών από τη θάλασσα.

(ιστ) Έργα άντλησης υπόγειων νερών και συστήματα τεχνητής αναπλήρωσης υπόγειων νερών που δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.

(ιζ) Έργα για την εκτροπή υδάτινων πόρων από μια υδρολογική λεκάνη σε άλλη, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I.

 

11. Τουρισμός και αναψυχή

(α) Παραθεριστικοί οικισμοί και ξενοδοχειακά συγκροτήματα εκτός αστικών περιοχών και σχετικά έργα υποδομής.

(β) Μόνιμοι κατασκηνωτικοί χώροι και χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων.

(γ) Θεματικά πάρκα.

 

12. Άλλα έργα

(α) Μόνιμες πίστες αγώνων και δοκιμών μηχανοκίνητων οχημάτων.

(β) Εγκαταστάσεις για τη διάθεση αποβλήτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(γ) Σταθμοί καθαρισμού λυμάτων (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I).

(δ) Χώροι απόθεσης λάσπης από την επεξεργασία αποβλήτων και λυμάτων.

(ε) Αποθήκευση παλαιοσιδήρων, συμπεριλαμβανομένων των άχρηστων οχημάτων.

(στ) Κλίνες δοκιμών κινητήρων, στροβίλων ή αεριωθητών.

(ζ) Εγκαταστάσεις παραγωγής τεχνητών ορυκτών ινών.

(η) Εγκαταστάσεις ανάκτησης ή καταστροφής εκρηκτικών ουσιών.

(θ) Διαλυτήρια πλοίων.

 

13. Οποιαδήποτε τροποποίηση ή επέκταση έργων που απαριθμούνται στο Παράρτημα I ή στο παρόν Παράρτημα τα οποία έχουν ήδη εγκριθεί, εκτελεστεί ή εκτελούνται και τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

14. Έργα του Παραρτήματος I που εξυπηρετούν αποκλειστικά ή κυρίως την ανάπτυξη και τη δοκιμή νέων μεθόδων ή προϊόντων και δε χρησιμοποιούνται για περισσότερο από δυο χρόνια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρο 12)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1. Περιγραφή του έργου και του αντικειμένου του και ειδικότερα—

(α) Περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του συνόλου του έργου και τις απαιτήσεις αναφορικά με τη χρήση γης κατά τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας·

(β) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών της παραγωγικής διαδικασίας και των μεθόδων κατασκευής, όπως είναι η φύση και οι ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν

(γ) πρόβλεψη του τύπου ή της μορφής και της ποσότητας των καταλοίπων και εκπομπών, (περιλαμβανομένων ρύπων, αποβλήτων ή υπολειμμάτων στο νερό, στην ατμόσφαιρα ή στο έδαφος, θορύβων, δονήσεων, φωτός, θερμότητας ή ακτινοβολίας) που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου.

 

2. Ανάλυση των κυριότερων εναλλακτικών λύσεων που εξετάστηκαν από τον κύριο του έργου και υπόδειξη των βασικών λόγων της επιλογής σχετικά με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

 

3. Περιγραφή των στοιχείων του περιβάλλοντος που ενδέχεται να θιγούν σημαντικά από το προτεινόμενο έργο και τις εναλλακτικές του λύσεις, συμπεριλαμβανομένων ειδικότερα του πληθυσμού, της πανίδας, της χλωρίδας, του εδάφους, του νερού, του αέρα, των κλιματικών παραγόντων, των υλικών αγαθών, μεταξύ των οποίων η ιστορική, αρχιτεκτονική και αρχαιολογική κληρονομιά, του τοπίου, καθώς και της περιγραφής της αλληλεπίδρασης των παραγόντων αυτών.

 

4. Περιγραφή των σημαντικών άμεσων, έμμεσων, δευτερεύουσων, σωρευτικών, βραχυπρόθεσμων, μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων, μόνιμων και προσωρινών, θετικών και αρνητικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να δημιουργήσει στο περιβάλλον από τα εξής, δηλαδή:

(α) Την ίδια την ύπαρξη του όλου έργου,

(β) τη χρήση των φυσικών πόρων,

(γ) την εκπομπή ρυπαντών, τη δημιουργία οχλήσεων και τη διάθεση των αποβλήτων,

και αναφορά από τον κύριο του έργου, των μεθόδων πρόβλεψης που ακολούθησε για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

5. Περιγραφή των προληπτικών και διορθωτικών ενεργειών και μέτρων που εξετάστηκαν, λήφθηκαν ή προτείνονται ή πρέπει να ληφθούν για να αποφευχθούν, προληφθούν, μειωθούν, περιοριστούν στο ελάχιστο και, αν είναι δυνατό, αντισταθμιστούν ή αποζημιωθούν, φυσικά ή χρηματικά, οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημιές στο περιβάλλον και οι σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις του έργου στο περιβάλλον και καθορισμός των αναπόφευκτων, μη αντιστρεπτών και μόνιμων επιπτώσεων στο περιβάλλον.

 

6. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που αναφέρονται με βάση τα παραπάνω θέματα, περιλαμβανομένης και οπτικής παρουσίασης με χάρτες, σχέδια, διαγράμματα, πίνακες, γραφικές παραστάσεις, φωτογραφίες, κλπ., όπως αυτό είναι απαραίτητο.

 

7. Αναλυτική παράθεση και προσδιορισμός των μεθόδων πρόβλεψης που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς και των βασικών παραδοχών και υποθέσεων που υιοθετήθηκαν καθώς, επίσης και των σχετικών περιβαλλοντικών δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και των μετρήσεων, μοντέλων και μεθόδων πρόβλεψης και υπολογισμού που ακολουθήθηκαν για την εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων και την επιμέτρηση των επιδράσεών τους στο περιβάλλον, καθώς και των στοιχείων και των πηγών τους. Αναφορά στις ενδεχόμενες δυσκολίες (τεχνικές ελλείψεις, άγνωστα στοιχεία, αμφιβολίες ή ελλιπείς γνώσεις) που συναντήθηκαν κατά τη συλλογή και αξιολόγηση των απαιτούμενων πληροφοριών.

 

8. Όπου είναι σχετικό, λεπτομερές και συγκεκριμένο πρόγραμμα παρακολούθησης και διαχείρισης καθώς και εισηγήσεις για την ανάλυση της κατάστασης μετά τη συμπλήρωση του έργου και για την εξέταση των μακροπρόθεσμων περιβαλλοντικών και κοινωνικών επιδράσεων από τις επιπτώσεις που θα εντοπιστούν.

 

9. Εάν η χρονική περίοδος λειτουργίας του έργου προβλέπεται να είναι περιορισμένη, ακριβή καθορισμό της περιόδου αυτής και πληροφορίες αναφορικά με τις συνέπειες από τον τερματισμό της λειτουργίας του ή την εγκατάλειψη.

 

10. Εάν το έργο θα χρησιμοποιείται για φύλαξη ή χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή για φύλαξη, ανάπτυξη ή χρήση μη ενδημικών ή μη ιθαγενών ειδών πανίδας ή χλωρίδας, επιστημονική περιγραφή τους και ανάλυση της προέλευσης και των αναγκαίων μέσων και μέτρων συντήρησής τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 15)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙ- ΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑ

ΠΟΣΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙ Ή ΟΧΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

1. Χαρακτηριστικά του έργου

Τα χαρακτηριστικά του έργου πρέπει να εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής:

(α) Το μέγεθος του έργου,

(β) τη συσσώρευση με άλλα έργα,

(γ) τη χρήση φυσικών πόρων και ενέργειας,

(δ) την παραγωγή αποβλήτων,

(ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις,

(στ) τον κίνδυνο ατυχημάτων, ιδίως ως προς χρησιμοποιούμενες ουσίες ή τεχνολογίες.

 

2. Χωροθέτηση του έργου

Πρέπει να εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς—

(α) Την υπάρχουσα χρήση γης,

(β) το σχετικό πλούτο, την ποιότητα και την αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής,

(γ) την ικανότητα του φυσικού περιβάλλοντος να δεχτεί την επέμβαση, με ιδιαίτερη προσοχή στις ακόλουθες περιοχές:

(i) υγροτόπους,

(ii) παράκτιες περιοχές,

(iii) ορεινές και δασικές ή δασωμένες περιοχές,

(iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και πάρκα της φύσης,

(ν) διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές με βάση οποιαδήποτε νομοθεσία σε ισχύ,

(vi) περιοχές στις οποίες καταστρατηγούνται ήδη τα πρότυπα για την ποιότητα του περιβάλλοντος που καθορίζει η νομοθεσία,

(vii) πυκνοκατοικημένες περιοχές,

(viii) τοπία ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

 

3. Χαρακτηριστικά των ενδεχόμενων επιπτώσεων

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις του έργου πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με κριτήρια που καθορίζονται πιο πάνω, στα σημεία 1 και 2, ιδίως ως προς—

(α) Την έκταση των επιπτώσεων (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του επηρεαζόμενου πληθυσμού),

(β) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων,

(γ) το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων,

(δ) την πιθανότητα των επιπτώσεων,

(ε) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων.

Σημείωση
27 του Ν. 140(Ι)/2004Κατάργηση

(1)  Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος του 2001 καταργείται.

(2)  Αιτήσεις για έργα η εξέταση των οποίων εκκρεμεί ενώπιον της Περιβαλλοντικής Αρχής ή οι οποίες έχουν υποβληθεί προς την Πολεοδομική Αρχή πριν από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2005] και δεν έχουν παραπεμφθεί για εξέταση από την Περιβαλλοντική Αρχή εξετάζονται σύμφωνα με τις διαδικαστικές διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 140(Ι)/2005] αλλά με βάση το Πρώτο και Δεύτερο Παράρτημα του καταργηθέντος νόμου.