Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο Νόμος αυτός θα αναφέρεται ως ο περί Διαπίστευσης, Τυποποίησης και Τεχνικής Πληροφόρησης Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2.-(1) Στο Νόμο αυτό, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αγαθό» σημαίνει οποιοδήποτε εμπόρευμα, προϊόν, υπηρεσία, αντικείμενο, υλικό ή ουσία,

«αναγνώριση» σημαίνει την επιβεβαίωση της επάρκειας ενός εργαστηρίου να διεξάγει δοκιμές προϊόντων ή ελέγχους με βάση καθορισμένα κριτήρια,

«αξιολόγηση» σημαίνει εξέταση ενός εργαστηρίου, φορέα πιστοποίησης, φορέα ελέγχου ή περιβαλλοντικού επαληθευτή σε σχέση με καθορισμένα κριτήρια,

«αξιολογητής» σημαίνει πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητες αξιολόγησης,

«Γενικός Διευθυντής» σημαίνει το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Δημοσίας Υπηρεσίας Νόμων του 1990 μέχρι 2001,

«διαπίστευση» σημαίνει τη βεβαίωση από τον Οργανισμό, υπό την ιδιότητά του ως εθνικός οργανισμός διαπίστευσης, ότι ένας οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης πληροί τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με εναρμονισμένα πρότυπα και, όπου είναι εφαρμοστέο, τις τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών που καθορίζονται στα αντίστοιχα συστήματα, για να εκτελεί μια συγκεκριμένη δραστηριότητα αξιολόγησης της συμμόρφωσης,

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Οργανισμού ο οποίος διορίζεται με βάση το άρθρο 12,

«έλεγχος» σημαίνει την εξέταση του σχεδιασμού ενός αγαθού, μιας διεργασίας ή μιας μονάδας παραγωγής και προσδιορισμό της συμμόρφωσής τους προς ειδικές απαιτήσεις ή, στη βάση επαγγελματικής κρίσης, με γενικές απαιτήσεις,

«επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπο που διεξάγει επιθεώρηση ή επιτήρηση για την εφαρμογή των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής,

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

«Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Τυποποίησης» σημαίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης CEN, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης CENELEC και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων ETSI,

«κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες» σημαίνει απαίτηση γενικής φύσεως σχετικά με την πρόσβαση στις δραστηριότητες των υπηρεσιών και στην άσκησή τους, ειδικότερα διατάξεις για τους παρέχοντες υπηρεσίες, τις υπηρεσίες ή τον αποδέκτη των υπηρεσιών,

«Κανονισμοί» σημαίνει κανονισμούς που εκδίδονται με βάση το άρθρο 27,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 510/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 510/2006 του Συμβουλίου της 20ης Μαρτίου 2006, για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων και των ονομασιών προέλευσης των γεωργικών προϊόντων και των τροφίμων, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου,

«Κυπριακό Πρότυπο» σημαίνει πρότυπο το οποίο εγκρίθηκε ή κηρύχθηκε ως Κυπριακό εθνικό πρότυπο κατ' αποκλειστικότητα από το Συμβούλιο, με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού,

«Μέλος» σημαίνει νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται μέλος του Οργανισμού σύμφωνα με το άρθρο 10,

«Οργανισμός» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Προώθησης Ποιότητας, που καθιδρύεται με βάση το άρθρο 3,

«Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική» σημαίνει σύστημα ποιότητας που αναφέρεται στην οργανωτική λειτουργία και τις συνθήκες υπό τις οποίες οι εργαστηριακές μελέτες για την ασφάλεια της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος σχεδιάζονται, διεξάγονται, ελέγχονται, καταγράφονται, αρχειοθετούνται και παρουσιάζονται στη συντασσόμενη τελική έκθεση,

«περιβαλλοντικός επαληθευτής» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διεξάγει περιβαλλοντικούς ελέγχους με βάση καθοριζόμενα κριτήρια,

«προϊόν» περιλαμβάνει προϊόντα βιομηχανικής κατασκευής, γεωργικά προϊόντα και αλιευτικά προϊόντα,

«πρότυπο» σημαίνει έγγραφο τεχνικών προδιαγραφών ή άλλο έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα:

(α) Προδιαγραφή ή περιγραφή αγαθού η οποία καλύπτει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα δηλαδή ονομασία, ταξινόμηση, διαβάθμιση, σύνθεση, βάρος, ποσότητα, διαστάσεις, ιδιότητες, χρήση ή τα χαρακτηριστικά και την ποιότητα του αγαθού ή των μερών του,

(β) προδιαγραφή μεθόδων δοκιμής ή μέτρησης αγαθού ή των μερών του, καθώς και τρόπων δειγματοληψίας και επιθεώρησης σε σχέση με τα θέματα που περιλαμβάνονται στην παράγραφο (α),

(γ) προδιαγραφή της συσκευασίας ενός αγαθού ή της σήμανσής του,

(δ) προδιαγραφή (η οποία ονομάζεται «κώδικας πρακτικής») ενδεδειγμένων μεθόδων για την κατασκευή, παραγωγή, χρήση, διατήρηση, εγκατάσταση, συναρμολόγηση ή λειτουργία αγαθού, ή ομάδας αγαθών,

(ε) προδιαγραφή συστημάτων ή μεθόδων για επίτευξη μεγαλύτερης αποδοτικότητας στη βιομηχανία και το εμπόριο, και το οποίο βρίσκεται στη διάθεση του κοινού, ετοιμάστηκε σε συνεργασία με όλα τα επηρεαζόμενα μέρη, τυγχάνει γενικής αποδοχής από τα επηρεαζόμενα μέρη, στηρίζεται στα αποτελέσματα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της εμπειρικής γνώσης, έχει σαν στόχο την κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο διασφάλιση της ευημερίας του κοινωνικού συνόλου και εγκρίθηκε από οργανισμό, αναγνωρισμένο σε εθνικό ή περιφερειακό ή διεθνές επίπεδο,

«Σήμα Διαπίστευσης» σημαίνει σήμα, το οποίο υιοθετείται από το Συμβούλιο ως Σήμα Διαπίστευσης, με βάση το άρθρο 9,

«Σήμα Οργανισμού» σημαίνει σήμα, το οποίο υιοθετείται από το Συμβούλιο ως Σήμα του Οργανισμού, με βάση το άρθρο 9,

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού που καθορίζεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 6,

«σχέδιο προτύπου» σημαίνει το έγγραφο με το κείμενο των τεχνικών προδιαγραφών για καθορισμένο προϊόν, που σχεδιάζεται να εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία εθνικής τυποποίησης, όπως το κείμενο αυτό προκύπτει από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και διανέμεται προς σχολιασμό ή δημόσια έρευνα,

«τεχνικός κανόνας» σημαίνει τεχνική προδιαγραφή ή άλλη απαίτηση ή κανόνας σχετικά με τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένων των οικείων διοικητικών διατάξεων, των οποίων η τήρηση είναι υποχρεωτική, de jure ή de facto, ή νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές διατάξεις, που απαγορεύουν την κατασκευή, εισαγωγή, εμπορία ή χρήση ενός προϊόντος ή την παροχή ή χρήση μιας υπηρεσίας ή την εγκατάσταση για την παροχή των υπηρεσιών αυτών,

«τεχνική προδιαγραφή» σημαίνει την προδιαγραφή που περιέχεται σε έγγραφο στο οποίο ορίζονται τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, όπως τα επίπεδα ποιότητας ή ιδιότητες χρήσης, η ασφάλεια, οι διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων που ισχύουν για το προϊόν όσον αφορά την ονομασία πώλησης, την ορολογία, τα σύμβολα, τις δοκιμές και τις μεθόδους δοκιμής, τη συσκευασία, τη σήμανση και το ετικετάρισμα, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της πιστότητας και περιλαμβάνει τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής γεωργικών προϊόντων, προϊόντων που προορίζονται για ανθρώπινη διατροφή και διατροφή των ζώων, καθώς και φαρμάκων, καθώς επίσης και τις μεθόδους και διαδικασίες παραγωγής άλλων προϊόντων, εφόσον αυτές έχουν επιπτώσεις στα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα,

«τυποποίηση» σημαίνει τη δραστηριότητα που αποτελείται από τις διεργασίες εκπόνησης, έκδοσης και θέσης σε εφαρμογή προτύπων,

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού,

«φορέας ελέγχου» σημαίνει το φορέα ο οποίος επιτελεί έλεγχο, «φορέας πιστοποίησης» σημαίνει φορέα που διενεργεί πιστοποιήσεις προϊόντων ή υπηρεσιών ή διεργασιών σύμφωνα με καθορισμένα κριτήρια.

(2) Αναφορά στον παρόντα Νόμο σε Οδηγία, Κανονισμό ή άλλη πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει αναφορά σε τέτοια πράξη, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

ΜΕΡΟΣ II ΚΑΘΙΔΡΥΣΗ, ΣΚΟΠΟΙ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Καθίδρυση

3. Με το Νόμο αυτό καθιδρύεται νομικό πρόσωπο με το όνομα «Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (CYS-CYSAB)» που ασκεί τις εξουσίες και αρμοδιότητες που του χορηγούνται από το Νόμο αυτό.

Σκοποί του Οργανισμού

4. Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, οι σκοποί του Οργανισμού είναι-

(α) η προώθηση της διαπίστευσης,

(β) να ενεργεί ως ο εθνικός οργανισμός διαπίστευσης της Δημοκρατίας για τους σκοπούς του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008, να εφαρμόζει το Κεφάλαιο ΙΙ και το Άρθρο 39 του Κανονισμού αυτού και να συμμορφώνεται εκ μέρους της Δημοκρατίας με τις υποχρεώσεις τις οποίες επιβάλλει ο Κανονισμός αυτός στις εθνικές αρχές της Δημοκρατίας,

(γ) η προώθηση της εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής,

(δ) η εξασφάλιση αναγνώρισης του Οργανισμού σε οποιοδήποτε άλλο κράτος, τόπο ή διεθνή οργανισμό,

(ε) η προαγωγή της τυποποίησης και του ποιοτικού ελέγχου και η έκδοση Κυπριακών Προτύπων, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των αγαθών και των υπηρεσιών, της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας στη βιομηχανία και στις επιχειρήσεις, και την προαγωγή του εμπορίου κατά τρόπο που να εξυπηρετείται στο μέγιστο το δημόσιο συμφέρον γενικά και ιδιαίτερα η υγεία, ασφάλεια και ευημερία του κοινού και η προστασία του καταναλωτή και του περιβάλλοντος,

(στ) η ενθάρρυνση ή ανάληψη, με τη βοήθεια εκπαιδευτικών και άλλων μέσων, εργασίας που προάγει τη διαπίστευση και την τυποποίηση και η δημιουργία βιβλιοθήκης προτύπων και θεμάτων που σχετίζονται με την τυποποίηση,

(ζ) η προαγωγή της πληροφόρησης σε θέματα προτύπων και τεχνικών κανόνων,

(η) η διασφάλιση της εφαρμογής διεθνών συμφωνιών που συνάπτονται από τη Δημοκρατία και που αφορούν τη διαπίστευση, τυποποίηση και άλλες συναφείς δραστηριότητες.

Εξουσίες και αρμοδιότητες του Οργανισμού

5.  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, ο Οργανισμός έχει εξουσία και αρμοδιότητα να προβαίνει σε όλες τις κατάλληλες ενέργειες, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του Νόμου αυτού και των Κανονισμών και η υλοποίηση των σκοπών του και ειδικότερα να -

(α) διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα διαπίστευσης, να προσφέρει υπηρεσίες διαπίστευσης ή άλλης μορφής αναγνώρισης και να χορηγεί τα σχετικά πιστοποιητικά,

(β) ετοιμάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και εφαρμόζει σχέδια διαπίστευσης, αναγνώρισης και Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής και να χορηγεί τα σχετικά πιστοποιητικά,

(γ) ετοιμάζει και να εγκρίνει τα Κυπριακά εθνικά πρότυπα και διαχειρίζεται το εθνικό σύστημα τυποποίησης,

(δ) εγκρίνει ή να υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές ή Ευρωπαϊκό πρότυπο ή πρότυπο άλλου κράτους ως Κυπριακό Πρότυπο, καθώς επίσης να παραπέμπει με σχετική αναφορά σ’ οποιοδήποτε διεθνές ή εθνικό πρότυπο άλλου κράτους,

(ε) δημοσιεύει και να φροντίζει για την εγγραφή σε μητρώο όλων των Κυπριακών εθνικών προτύπων με σκοπό την προσβασιμότητά τους από μέρους του κοινού,

(στ) ετοιμάζει, να υιοθετεί, να αναθεωρεί, να αποσύρει ή να τροποποιεί πρότυπα και κώδικες πρακτικής,

(ζ) προσφέρει υπηρεσίες πληροφόρησης για θέματα προτύπων και άλλων τεχνικών προδιαγραφών ή κανόνων,

(η) με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, γίνεται μέλος οποιουδήποτε διεθνούς σώματος ή οργανισμού που έχει σχέση με τους σκοπούς, τις εξουσίες ή τις αρμοδιότητες του Οργανισμού,

(θ) λαμβάνει μέτρα ή να δημιουργεί ή να εξασφαλίζει διευκολύνσεις για την πληροφόρηση των ενδιαφερομένων και του κοινού γενικά για θέματα διαπίστευσης και τυποποίησης,

(ι) συμβουλεύει τη Δημοκρατία σε θέμα διαπίστευσης ή τυποποίησης, να την εκπροσωπεί σε διεθνείς συσκέψεις που σχετίζονται με θέματα διαπίστευσης ή τυποποίησης και να προωθεί διεθνείς συνεργασίες στους τομείς αυτούς,

(ια) συντονίζει, στην επικράτεια της Δημοκρατίας, τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους σκοπούς του Οργανισμού και να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς που ασχολούνται με συναφείς τομείς δραστηριότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ομοιόμορφη και ενιαία προσέγγιση στα θέματα που αφορούν τη διαπίστευση και τυποποίηση· και

(ιβ) λαμβάνει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο, το οποίο ο Οργανισμός θεωρεί σκόπιμο ή ότι συμβάλλει στην επίτευξη οποιουδήποτε από τους σκοπούς του.

ΜΕΡΟΣ III ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διοικητικό Συμβούλιο

6.—(1) Ο Οργανισμός διοικείται από και ενεργεί μέσω Συμβουλίου το οποίο αποτελείται από-

(α) Επτά πολίτες της Δημοκρατίας, περιλαμβανομένων προσώπων που κρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο ότι εκπροσωπούν μείζονα συμφέροντα τα οποία επηρεάζονται από τη λειτουργία του Οργανισμού και την εφαρμογή του Νόμου αυτού, περιλαμβανομένων των συμφερόντων των εμποροβιομηχάνων, καταναλωτών και επιστημονικών συνδέσμων, και

(β) έξι μέλη της δημόσιας υπηρεσίας, ένα από τα οποία πρέπει να είναι Νομικός Λειτουργός.

(2) Τα μέλη του Συμβουλίου διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζει επίσης μεταξύ των μελών, τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του Συμβουλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο μεριμνά έτσι ώστε τα μέλη του Συμβουλίου να έχουν κατά το δυνατό εμπειρίες στον τομέα της διαπίστευσης και γενικά σε θέματα διασφάλισης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών.

(3) Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι τριετής. Το Υπουργικό Συμβούλιο με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να τερματίσει το διορισμό οποιουδήποτε μέλους του Συμβουλίου. Οποιοδήποτε μέλος μπορεί, οποτεδήποτε πριν από τη λήξη της θητείας του, να υποβάλει γραπτώς την παραίτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να αρνηθεί την παραίτηση μέλους της δημόσιας υπηρεσίας.

(4) Το Συμβούλιο μπορεί νόμιμα να ενεργεί ανεξάρτητα από χηρεία στη σύνθεσή του, εφόσον τα μέλη που εναπομένουν αποτελούν απαρτία.

(5) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), σε περίπτωση κένωσης θέσης στο Συμβούλιο, αυτή συμπληρώνεται μέσα σε δύο μήνες, η θητεία όμως του νέου μέλους λήγει ταυτόχρονα με τη θητεία των υπόλοιπων μελών του Συμβουλίου.

(6) Όλα τα θέματα που έχουν σχέση με τις συνεδριάσεις και διαδικασίες του Συμβουλίου ρυθμίζονται με απόφαση του Συμβουλίου.

(7) Κατά τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά, τα οποία αφού εγκριθούν από το Συμβούλιο, υπογράφονται από τον Πρόεδρο.

(8) Η απαιτούμενη απαρτία για την έγκυρη διεξαγωγή των εργασιών του Συμβουλίου αποτελείται από εφτά παρόντα μέλη, από τα οποία τρία θα πρέπει να προέρχονται από τη δημόσια υπηρεσία.

(9) Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία, σε περίπτωση όμως ισοψηφίας, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου έχει δεύτερη ή αποφασιστική ψήφο.

(10) Το Συμβούλιο ενεργεί, συνεδριάζει και αποφασίζει ως εθνικός οργανισμός διαπίστευσης για τα θέματα που αφορούν τις δραστηριότητες της διαπίστευσης, αναγνώρισης ή Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής.

(11) Το Συμβούλιο συνεδριάζει όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος ή τουλάχιστο τρία μέλη.

(12) Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, μέλη του Συμβουλίου και Διευθυντή καταβάλλεται αμοιβή ή επίδομα όπως καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Εξουσίες και καθήκοντα Συμβουλίου

7.—(1) Για επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού, το Συμβούλιο επιπρόσθετα με οποιεσδήποτε άλλες εξουσίες και καθήκοντα που παρέχονται σ’ αυτό με βάση τις διατάξεις του Νόμου αυτού και οποιωνδήποτε γενικών οδηγιών που μπορεί να εκδίδονται από τον Υπουργό -

(α) ετοιμάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και εφαρμόζει σχέδια αναγνώρισης ή διαπίστευσης,

(β) συστήνει τεχνικές ή άλλες επιτροπές για τη διαπίστευση, στις οποίες συμμετέχουν εξειδικευμένοι κατά τομέα εμπειρογνώμονες στη βάση κριτηρίων που καθορίζει το ίδιο και που διασφαλίζουν την τεχνική επάρκεια, αμεροληψία, ακεραιότητα και εχεμύθειά τους,

(γ) καθορίζει, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, τα κριτήρια διαπίστευσης, τα οποία ορίζουν τα σχετικά Κυπριακά Πρότυπα και τους λόγους ή όρους και τη διαδικασία για τους οποίους μπορεί να ανασταλεί ή ανακληθεί πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει χορηγηθεί με βάση τον παρόντα Νόμο,

(δ) χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης και δύναται να αναστέλλει ή ανακαλεί πιστοποιητικό το οποίο έχει χορηγήσει,

(ε) καθορίζει και δημοσιοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης,

(στ) ετοιμάζει, καταρτίζει, αναθεωρεί, τροποποιεί και εφαρμόζει σχέδια επιθεώρησης της εφαρμογής Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής σε εργαστήρια και εκδίδει τα σχετικά πιστοποιητικά,

(ζ) εγκρίνει Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται μεταξύ του Οργανισμού και άλλου εθνικού φορέα διαπίστευσης,

(η) ετοιμάζει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Οργανισμού τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό,

(θ) μεριμνά για την καθιέρωση και λειτουργία στον Οργανισμό ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα,

(ι) διευθετεί όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη δημοσίευση πιστοποιητικών, κωδίκων, εκθέσεων, δελτίων, εγγράφων και μητρώων τα οποία αφορούν τη δραστηριότητα της διαπίστευσης, τα πρότυπα και την εγγραφή μελών,

(ια) φροντίζει για τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών που σχετίζονται με τους σκοπούς του παρόντος Νόμου,

(ιβ) μεριμνά για την παροχή διευκολύνσεων ή λαμβάνει άλλα επιθυμητά μέτρα για την προαγωγή των σκοπών του Οργανισμού, ειδικότερα δύναται να χρησιμοποιεί έναντι αμοιβής τις υπηρεσίες εξωτερικών συνεργατών, συμβούλων και αξιολογητών και επιθεωρητών για τις δραστηριότητες της αναγνώρισης, διαπίστευσης, ορθής εργαστηριακής πρακτικής και τυποποίησης,

(ιγ) εισηγείται προς το Υπουργικό Συμβούλιο τα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός,

(ιδ) λαμβάνει κάθε άλλο νόμιμο μέτρο το οποίο συμβάλλει στην προαγωγή των σκοπών και συμφερόντων του Οργανισμού, περιλαμβανομένης της διασφάλισης της ανεξαρτησίας του προσωπικού του Οργανισμού από οποιαδήποτε εμπορική, οικονομική ή άλλη πίεση που μπορεί να επηρεάσει τις δραστηριότητες διαπίστευσης, αναγνώρισης ή επιθεώρησης της εφαρμογής της Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής ή τυποποίησης.

(2)  Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 30, το Συμβούλιο -

(α) εγκρίνει τα Κυπριακά Πρότυπα και υιοθετεί οποιοδήποτε διεθνές ή Ευρωπαϊκό πρότυπο ή εθνικό πρότυπο άλλου κράτους ως Κυπριακό Πρότυπο,

(β) εγκρίνει προγράμματα τυποποίησης και τηρεί τα προγράμματα αυτά ενημερωμένα,

(γ) συστήνει τεχνικές ή άλλες επιτροπές για θέματα ετοιμασίας και υιοθέτησης προτύπων και είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία και το συντονισμό τέτοιων επιτροπών, στη βάση κριτηρίων που καθορίζει το ίδιο και που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων τα εξής:

(i) πρόσβαση και συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών,

(ii) ανεξαρτησία και αμεροληψία των μελών, και

(iii) καθολική αποδοχή των προτύπων.

(3) Το Συμβούλιο μπορεί με εσωτερικούς κανονισμούς να καθορίζει τις διαδικασίες ετοιμασίας και έγκρισης προτύπων, τηρουμένων των διατάξεων του Μέρους V.

(4) Για την επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού και την άσκηση των εξουσιών που του παρέχει ο Νόμος αυτός, το Συμβούλιο ενεργεί ύστερα από συνεννόηση με οποιαδήποτε αρχή, όργανο ή υπηρεσία, η οποία ασκεί αρμοδιότητα με βάση οποιοδήποτε ισχύοντα νόμο που έχει σχέση με τη διαπίστευση την τυποποίηση.

(5) Το Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την ασφαλή φύλαξη της σφραγίδας του Οργανισμού.

(6) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις του άρθρου 30.

Πρόεδρος του Συμβουλίου

8.—(1) Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εκπροσωπεί τον Οργανισμό σ' όλες τις σχέσεις του με τρίτους, εξώδικα και δικαστικά, υπογράφει εκ μέρους του Οργανισμού κάθε σύμβαση που συνάπτεται από τον Οργανισμό, καλεί και προεδρεύει τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου, καταρτίζει και κοινοποιεί την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Συμβουλίου και υπογράφει τα πρακτικά, αφού εγκριθούν από το Συμβούλιο.

(2) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος ασκεί όλες τις εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου, που καθορίζονται στο Νόμο αυτό.

(3) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Προέδρου και Αντιπροέδρου του Οργανισμού, το αρχαιότερο σε ηλικία μέλος ασκεί όλες τις εξουσίες και καθήκοντα του Προέδρου, που καθορίζονται στο Νόμο αυτό, εκτός εάν το Συμβούλιο αποφασίσει διαφορετικά.

Σήμα Οργανισμού και Σήμα Διαπίστευσης

9.—(1) Το Συμβούλιο έχει εξουσία, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να υιοθετεί οποιοδήποτε σήμα ως Σήμα του Οργανισμού ή ως Σήμα Διαπίστευσης και με τον ίδιο τρόπο μπορεί να καταργεί ή τροποποιεί οποιοδήποτε τέτοιο ή τέτοια σήματα.

(2) Κανένα σήμα, το οποίο είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε εμπορικό σήμα που είναι ήδη εγγεγραμμένο με βάση οποιοδήποτε άλλο νόμο ή το οποίο μοιάζει με τέτοιο σήμα, ώστε να είναι πιθανό να εκληφθεί ως τέτοιο, δεν μπορεί να κηρυχθεί ως Σήμα του Οργανισμού ή ως Σήμα Διαπίστευσης.

(3) Κανένα σήμα, το οποίο είναι πανομοιότυπο με οποιοδήποτε σήμα που έχει δεόντως κηρυχθεί ως Σήμα του Οργανισμού ή ως Σήμα Διαπίστευσης ή το οποίο μοιάζει με τέτοια σήματα, ώστε να είναι πιθανόν να εκληφθεί ως τέτοιο, δεν μπορεί να εγγραφεί ή να χρησιμοποιείται ως εμπορικό σήμα.

(4) Κανένας δεν μπορεί να θέτει το Σήμα του Οργανισμού ή Σήμα Διαπίστευσης σε οποιοδήποτε έγγραφο ή να κάνει οποιαδήποτε χρήση τέτοιων σημάτων παρά μόνο ύστερα από άδεια που εκδίδεται από τον Οργανισμό.

(5) Το Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει ή να αρνείται να εκδίδει άδεια για χρήση σήματος διαπίστευσης με βάση το εδάφιο (4) και κάθε τέτοια άδεια μπορεί να εκδίδεται για τέτοια περίοδο και με τέτοιους όρους, όπως το Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει.

(6) Ο Οργανισμός έχει εξουσία να προβαίνει σε ανάκληση της άδειας ή σε προσωρινή αναστολή άδειας σε περίπτωση παράβασης από τον αδειούχο οποιασδήποτε διάταξης του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών ή οποιουδήποτε από τους όρους που τυχόν να περιέχονται στην εν λόγω άδεια.

Μέλη του Οργανισμού

10. Κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο μπορεί να γίνεται μέλος του Οργανισμού σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται στους Κανονισμούς.

Μητρώα

11. Το Συμβούλιο τηρεί τόσα και τέτοια μητρώα κατά τύπο που κρίνει σκόπιμο, τα οποία αφορούν την τυποποίηση, διαπίστευση των Μελών και μπορεί να δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας αντίγραφο των εν λόγω μητρώων.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ
Διευθυντής

12.—(1) Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει με εσωτερικό κανονισμό τα προσόντα για διορισμό στη θέση του Διευθυντή και εισηγείται στον Υπουργό για διορισμό ως Διευθυντή, άτομα που πληρούν τα προσόντα αυτά.

(2) Το Υπουργικό Συμβούλιο με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας διορίζει Διευθυντή για την άσκηση των εξουσιών και εκτέλεση των καθηκόντων που ανατίθενται σ' αυτόν με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς.

(3) Ο Διευθυντής προΐσταται των Υπηρεσιών του Οργανισμού και επιλαμβάνεται υπό την εποπτεία και έλεγχο του Συμβουλίου της ομαλής διεξαγωγής των δραστηριοτήτων και τρεχουσών υποθέσεων του Οργανισμού και μπορεί, με την έγκριση του Συμβουλίου, να μεταβιβάζει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του σε επιθεωρητή ή λειτουργό του Οργανισμού.

(4) Ο Διευθυντής είναι ο Γραμματέας του Συμβουλίου, ως και όλων των επιτροπών, που συστήνονται με βάση το Νόμο αυτό, και μπορεί να συμμετέχει στις συζητήσεις του Συμβουλίου ή των εν λόγω επιτροπών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Παροχή προσωπικού και διευκολύνσεων

13.—(1) Ο Οργανισμός υποβοηθείται από το προσωπικό του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ή άλλων υπαλλήλων αποσπασμένων στο εν λόγω Υπουργείο, που ορίζονται από τον Υπουργό με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως λειτουργοί, αξιολογητές ή επιθεωρητές του Οργανισμού, και από άλλους συνεργάτες, με συμβόλαιο μεταξύ της Δημοκρατίας ή του Οργανισμού και του εν λόγω συνεργάτη.

(2) Ο Υπουργός μεριμνά για την παροχή προς τον Οργανισμό τέτοιων διευκολύνσεων και υπηρεσιών που θεωρούνται αναγκαίες για την αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου και την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών του, περιλαμβανομένης στέγης και προσωπικού.

(3) Το Συμβούλιο μπορεί να υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό για τη στελέχωση του Οργανισμού.

Προϋπολογισμός και Έκθεση

14.—(1) Το Συμβούλιο, πριν από την έναρξη κάθε οικονομικού έτους, καταρτίζει τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας του Διευθυντή και του προσωπικού που διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και τον Υπουργό με βάση τα άρθρα 12 και 13, τον οποίο υποβάλλει στον Υπουργό.

(2) Η διαχείριση του εγκεκριμένου σκέλους του προϋπολογισμού, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), ασκείται από το Συμβούλιο και ελέγχων λειτουργός είναι ο Διευθυντής.

(3) Το ταχύτερο δυνατό μετά τη λήξη έκαστου έτους, το Συμβούλιο οφείλει να υποβάλλει στον Υπουργό ετήσια έκθεση αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των καθηκόντων του Οργανισμού κατά το τελευταίο έτος.

Έξοδα και έσοδα

15.—(1) Τα αναγκαία για την εφαρμογή του Νόμου και τη λειτουργία του Οργανισμού έξοδα καταβάλλονται από το Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

(2) Τα έσοδα του Οργανισμού καταβάλλονται στο Πάγιο Ταμείο της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ V ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
Διαδικασία Πληροφόρησης

16.—(1) Το Συμβούλιο υποχρεούται να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς Τυποποίησης και τους εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης άλλων Κρατών, που καθορίζονται σε διάταγμα του Υπουργού, σχετικά με τα νέα θέματα για τα οποία αποφασίζει, εντάσσοντάς τα στο πρόγραμμα τυποποίησης, να θεσπίσει ένα Κυπριακό Πρότυπο ή να τροποποιήσει ήδη υφιστάμενο πρότυπο, εκτός εάν πρόκειται για αυτούσια ή ισοδύναμη μεταφορά ενός διεθνούς ή Ευρωπαϊκού προτύπου.

(2) Στις πληροφορίες του εδαφίου (1) αναφέρεται ιδίως εάν το πρότυπο-

(α) Αποτελεί μη ισοδύναμη μεταφορά ενός διεθνούς προτύπου,

(β) αποτελεί νέο εθνικό πρότυπο,

(γ) αποτελεί τροποποίηση ενός εθνικού προτύπου.

(3) Το Συμβούλιο γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στους οργανισμούς, που αναφέρονται στο εδάφιο (1), κατόπιν αιτήσεώς τους, τα σχέδια προτύπων και τους ενημερώνει για τη συνέχεια που δίνεται στις τυχόν παρατηρήσεις τους επί των σχεδίων αυτών.

(4) Το Συμβούλιο δίνει στη δημοσιότητα τα σχέδια προτύπων, έτσι ώστε να συγκεντρώνονται και παρατηρήσεις από ενδιαφερόμενα μέρη εγκατεστημένα σε Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(5) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οποιοσδήποτε οργανισμός, που αναφέρεται στο εδάφιο (1), μπορούν να συμμετέχουν παθητικά ή ενεργά, με την αποστολή παρατηρητού, στις προγραμματιζόμενες εργασίες του Οργανισμού.

(6) To Συμβούλιο δεν αντιτίθεται στην εξέταση, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και σύμφωνα με τους κανόνες των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, ενός θέματος τυποποίησης του προγράμματος εργασίας τους και δεν πραγματοποιεί ενέργειες που θα μπορούσαν να προδικάσουν τη λήψη σχετικής απόφασης.

(7) Κυπριακό πρότυπο, το οποίο έχει εγκριθεί κατά παράβαση του άρθρου αυτού, καθίσταται άκυρο.

(8) Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δε θίγουν ούτε επηρεάζουν τις διατάξεις του άρθρου 30.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Αδικήματα

17. Κάθε πρόσωπο διαπράττει αδίκημα εάν-

(α) Παραποιεί οποιοδήποτε πρότυπο, πιστοποιητικό ή έγγραφο που εγκρίθηκε με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς,

(β) παραποιεί οποιαδήποτε σφραγίδα ή Σήμα που καθορίστηκε με βάση το Νόμο αυτό,

(γ) εμποδίζει ή παρακωλύει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε λειτουργό, αξιολογητή ή επιθεωρητή ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό ή τον Υπουργό κατά την άσκηση των εξουσιών ή καθηκόντων του ή σκόπιμα δε συμμορφώνεται με οποιαδήποτε παρέκκλιση ή απαίτηση του εν λόγω προσώπου,

(δ) παραβαίνει οποιαδήποτε απαγόρευση ή όρο που καθορίζεται στο εδάφιο (3) ή (4) του άρθρου 9,

(ε) δίνει πληροφορία στο Συμβούλιο ή σ' οποιοδήποτε λειτουργό, αξιολογητή και επιθεωρητή, την οποία το Συμβούλιο ή λειτουργός ή αξιολογητής ή επιθεωρητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του μπορεί να ζητήσουν, και την οποία το πρόσωπο που δίνει την πληροφορία είτε γνωρίζει, είτε έχει λόγους να πιστεύει ότι είναι εσφαλμένη ή ανακριβής ή ψευδής,

(στ) παραβαίνει την απαγόρευση που περιέχεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 25,

(ζ) επικαλείται καθεστώς διαπίστευσης ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο  αναφέρεται σε ένα τέτοιο καθεστώς σε σχέση με τις υπηρεσίες που παρέχει χωρίς αυτό να τεκμηριώνεται με έγκυρο και εν ισχύι πιστοποιητικό διαπίστευσης που έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό ή άλλο ομότιμο εθνικό οργανισμό διαπίστευσης αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση.

Επιβολή διοικητικού προστίμου

17A.-1(α)  Σε περίπτωση που ο Γενικός Διευθυντής διαπιστώσει ότι πρόσωπο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε απαγορευτική ή επιτακτική διάταξη του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985 ή με οποιαδήποτε διάταξη Διατάγματος, το οποίο έχει εκδοθεί δυνάμει του άρθρου 17Β, ενημερώνει την τριμελή επιτροπή της οποίας προΐσταται και στην οποία συμμετέχουν επίσης ο Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών) και ο Διευθυντής Εμπορίου και Βιομηχανίας (Βιομηχανική Ανάπτυξη) του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) Η τριμελής αυτή επιτροπή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ (€150.000,00), για κάθε παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης που συντελείται, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης ή παράλειψης συμμόρφωσης.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του εδαφίου (1), η τριμελής επιτροπή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(3) Η τριμελής επιτροπή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), με αιτιολογημένη απόφασή της -

(α) η οποία καθορίζει την παράβαση ή παράλειψη συμμόρφωσης· και

(β) την οποία κοινοποιεί στο επηρεαζόμενο πρόσωπο.

(4) Η τριμελής επιτροπή έχει εξουσία να καθορίζει, με γραπτές οδηγίες της, τα κριτήρια υπολογισμού του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου διοικητικού προστίμου, χωρίς αυτό να περιορίζει τη διακριτική της ευχέρεια να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5) Πρόσωπο στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο, δυνάμει του εδαφίου (1), δικαιούται, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτό της απόφασης περί επιβολής του διοικητικού προστίμου, να προσφύγει στον Υπουργό, αιτούμενο την αναθεώρηση της εν λόγω απόφασης.

(6) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή που ασκείται δυνάμει του εδαφίου (5), αφού ακούσει τον προσφεύγοντα ή του δώσει την ευκαιρία να υποστηρίξει γραπτώς τους λόγους στους οποίους στηρίζεται η προσφυγή του, και αποφασίζει και διαβιβάζει την απόφασή του σε αυτόν, η οποία δύναται να -

(α) επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας

(7) Το ποσό του διοικητικού προστίμου εισπράττεται από την τριμελή επιτροπή, εάν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών (75) από την κοινοποίηση της απόφασης για επιβολή του διοικητικού προστίμου στο επηρεαζόμενο πρόσωπο ή, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύμφωνα με το εδάφιο (5), από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απόφασης του Υπουργού.

(8) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωμής διοικητικού προστίμου το οποίο επιβλήθηκε δυνάμει του παρόντος Νόμου, η τριμελής επιτροπή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο προς τη Δημοκρατία.

Μεταβατική διάταξη: Εξουσία έκδοσης Διατάγματος από τον Υπουργό

17Β. Μέχρι την καταχώριση της ονομασίας «χαλλούμι» στο μητρώο των προστατευόμενων ονομασιών προέλευσης δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 510/2006 ή, σε περίπτωση που η εν λόγω καταχώριση συνοδευθεί με μεταβατική περίοδο, μέχρι τη λήξη της εν λόγω μεταβατικής περιόδου,  ο Υπουργός, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας (Καθορισμένα Πρότυπα – Δέκατη Σειρά) Κανονισμού του 1985, δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του και αφού διαβουλευθεί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ανεξαρτήτως της σύμφωνης γνώμης αυτών, να εκδίδει Διάταγμα, το οποίο δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με το οποίο να καθορίζει την ελάχιστη αναλογία αιγινού και πρόβειου γάλακτος στις πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή χαλλουμιού, κατά συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, που καθορίζονται στο Διάταγμα.

Αδικήματα από πρόσωπα που ασκούν εξουσία

18. Τα μέλη του Συμβουλίου, ο Διευθυντής, οι αξιολογητές, οι επιθεωρητές και πρόσωπα που ασκούν εξουσία με βάση το Νόμο αυτό, υπόκεινται στις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, που αφορούν τους δημόσιους λειτουργούς.

Ευθύνη εργοδότη

19.—(1) Εργοδότης ο οποίος γνωρίζει ή έχει λόγους να πιστεύει ότι οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εργοδοτείται από αυτόν έχει παραβεί κατά τη διάρκεια τέτοιας εργοδότησης οποιαδήποτε διάταξη του Νόμου αυτού ή τους Κανονισμούς, οφείλει μέσα σε εφτά ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία-

(α) Έλαβε γνώση της παράβασης, ή

(β) είχε λόγο να πιστεύει ότι έγινε η παράβαση,

να γνωστοποιήσει στον Οργανισμό το όνομα του παραβάτη, την ημερομηνία και άλλες λεπτομέρειες της παράβασης αυτής.

(2) Πρόσωπο, το οποίο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα.

Αδικήματα από εταιρείες και ευθύνη των αξιωματούχων τους

20.—(1) Όταν το πρόσωπο που διαπράττει αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών που έχουν εκδοθεί με βάση τον παρόντα Νόμο είναι εταιρεία εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους περί Εταιρειών Νόμους ή με τους περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμους, εκτός από την ίδια την εταιρεία, διαπράττει το εν λόγω αδίκημα και οποιοσδήποτε είχε τη διεύθυνση και την ευθύνη έναντι της εταιρείας για τη διεξαγωγή των εργασιών της κατά το χρόνο διάπραξης του αδικήματος.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν καθίσταται ποινικά υπεύθυνο με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), εάν αποδείξει ότι το αδίκημα διαπράχθηκε χωρίς να το γνωρίζει ή ότι επέδειξε κάθε επιμέλεια για να παρεμποδίσει τη διάπραξη του.

(3) Ανεξάρτητα από οτιδήποτε διαλαμβάνεται στο εδάφιο (1), όταν κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου αυτού έχει διαπραχθεί αδίκημα από εταιρεία και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση, ανοχή ή συνέργια ή ότι τούτο οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντα συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου της εταιρείας, ο εν λόγω διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής, γραμματέας ή άλλος αξιωματούχος επίσης διαπράττει το εν λόγω αδίκημα.

Υπεράσπιση λόγω καλόπιστης ενέργειας υπαλλήλου

21. Σε ποινική διαδικασία για αδίκημα δυνάμει του Νόμου αυτού ή των Κανονισμών αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο αν αποδείξει ότι κατά τη διάπραξη του αδικήματος-

(α) Τελούσε σε υπαλληλική σχέση προς εργοδότη,

(β) ενήργησε καλόπιστα υπακούοντας σε οδηγίες ή εντολές του εν λόγω εργοδότη,

και ότι παρέσχε πλήρεις λεπτομέρειες για τον εργοδότη του όταν του ζητήθηκαν από την κατηγορούσα αρχή ή για λογαριασμό της.

Ποινές

22. Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει αδίκημα με βάση το άρθρο 17 ή 19, υπόκειται σε φυλάκιση για χρονική περίοδο η οποία δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ (€9.000) ή και στις δύο ποινές μαζί.

ΜΕΡΟΣ VII ΙΕΡΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Ιεραρχική προσφυγή

23.—(1) Κάθε πρόσωπο, του οποίου το έννομο συμφέρον προσβλήθηκε λόγω απόφασης, πράξης ή παράλειψης του Οργανισμού, μπορεί να προσφύγει

ενώπιον αναθεωρητικής επιτροπής, που διορίζεται με βάση το εδάφιο (2).

(2) Ο Υπουργός διορίζει αναθεωρητική επιτροπή προς εξέταση της προσφυγής, η οποία αποτελείται από τρία μέλη, τα οποία δεν μπορούν να είναι μέλη του Συμβουλίου.

(3) Η προσφυγή ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα ημερών από την επίδοση της απόφασης ή πράξης του Οργανισμού ή, σε περίπτωση παράλειψης, από την ημέρα που η παράλειψη περιήλθε στη γνώση του προσφεύγοντος.

(4) Η αναθεωρητική επιτροπή εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (5).

(5) Η αναθεωρητική επιτροπή μπορεί να-

(α) Επικυρώσει ή ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση, πράξη ή παράλειψη,

(β) τροποποιήσει την απόφαση, πράξη ή παράλειψη ή εκδώσει νέα απόφαση σε αντικατάσταση της προσβληθείσας απόφασης, πράξης ή παράλειψης, ή

(γ) παραπέμψει την υπόθεση στο Συμβούλιο για επανεξέταση υπό το φως τυχόν οδηγιών ή παρατηρήσεων.

(6) Όποιος δεν ικανοποιηθεί από την απόφαση της αναθεωρητικής επιτροπής δύναται να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο, αλλά μέχρι να εκδοθεί η απόφασή της, σε περίπτωση προσφυγής σε αυτή ή, σε περίπτωση μη προσφυγής σε αυτή, μέχρι να παρέλθει άπρακτη η προβλεπόμενη στο εδάφιο (3) προθεσμία καταχώρησης προσφυγής, η απόφαση του Συμβουλίου δεν καθίσταται εκτελεστή.

ΜΕΡΟΣ VIII ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Προστασία του Οργανισμού και του προσωπικού του

24. Καμία αγωγή ή αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί για οποιεσδήποτε ζημιές προκύψουν από οποιαδήποτε υπηρεσία που προσέφερε ο Οργανισμός ή οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν, κατά του Οργανισμού ή οποιουδήποτε προσώπου που εργοδοτείται από αυτόν, νοουμένου ότι τόσο ο Οργανισμός όσο και οποιοδήποτε πρόσωπο που εργοδοτείται από αυτόν ενεργούσαν μέσα στα πλαίσια των νομίμων καθηκόντων τους και με καλή πίστη.

Περιορισμός στη χρήση της λέξης «πρότυπο»

25.—(1) Καμιά εμπορική επωνυμία και κανένα εμπορικό σήμα που περιέχει τη λέξη «πρότυπο» ως ουσιαστικό ή οποιαδήποτε κλίση της λέξης αυτής, δεν μπορεί να εγγραφεί με βάση οποιοδήποτε νόμο.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν πρέπει να διεξάγει δραστηριότητες κάτω από επωνυμία η οποία, ή να χρησιμοποιεί οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, το οποίο περιέχει τη λέξη «πρότυπο» ως ουσιαστικό ή οποιαδήποτε κλίση της λέξης αυτής:

Νοείται ότι τίποτε που περιέχεται στο άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται αναφορικά με επωνυμία ή εμπορικό σήμα το οποίο ήταν εγγεγραμμένο με βάση οποιοδήποτε νόμο πριν από την 24η Δεκεμβρίου 1975.

Επιθεωρήσεις και έλεγχοι

26.—(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), κάθε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό μπορεί κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα και επιδεικνύοντας πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εάν του ζητηθεί, να-

(α) Εισέρχεται για επιθεώρηση ή έλεγχο σε οποιοδήποτε υποστατικό, εάν υπάρχει εύλογη υποψία ότι διαπράχθηκε αδίκημα με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς ή για να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι όροι χρήσης οποιουδήποτε πιστοποιητικού που χορηγήθηκε από τον Οργανισμό,

(β) επιθεωρεί, ελέγχει, λαμβάνει ή κατάσχει δείγματα, έγγραφα, βιβλία ή αγαθά που πιστεύεται ότι μπορεί να χρειασθούν για αποδεικτικούς σκοπούς σε ποινική διαδικασία για αδίκημα με βάση το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς ή για να διαπιστωθεί εάν τηρούνται οι όροι χρήσης οποιουδήποτε πιστοποιητικού που χορηγήθηκε από τον Οργανισμό.

(2) Η είσοδος σε κατοικία, παρά την άρνηση του ενοίκου, επιτρέπεται μόνο με δικαστικό ένταλμα.

Κανονισμοί

27.—(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί, αφού λάβει τη γνώμη του Οργανισμού, να εκδίδει κανονισμούς για καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου αυτού και ειδικότερα να καθορίζει-

(α) Τα τέλη για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο Οργανισμός,

(β) τα καθήκοντα και υποχρεώσεις των Υπουργείων και του Οργανισμού και τις διαδικασίες που απορρέουν από διεθνείς υποχρεώσεις της Δημοκρατίας σε θέματα πληροφόρησης για τεχνικούς κανόνες και να καθορίζει τους τεχνικούς κανόνες de facto, τις άλλες απαιτήσεις και τις υπηρεσίες,

(γ) τις διαδικασίες και όρους για εγγραφή Μελών,

(δ) μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή και υλοποίηση διεθνών συμφωνιών, που έχουν συνομολογηθεί από τη Δημοκρατία και σχετίζονται με θέματα που εμπίπτουν στους σκοπούς, εξουσίες ή αρμοδιότητες του Οργανισμού,

(ε) τις διαδικασίες επιθεώρησης ελέγχου και επιβεβαίωσης της εφαρμογής των αρχών Ορθής Εργαστηριακής Πρακτικής,

(στ) τις εξουσίες λειτουργών, αξιολογητών και επιθεωρητών.

(2) Κανονισμοί, που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό, μπορεί να προνοούν ότι η παράβαση οποιασδήποτε διάταξης αποτελεί αδίκημα και να προβλέπουν για κάθε αδίκημα ποινή φυλάκισης, που να μην υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή χρηματική ποινή, που να μην υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ (€9.000) ή και τις δύο ποινές μαζί.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται με βάση το άρθρο αυτό μπορεί να προβλέπουν ότι τίθενται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα καθορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΜΕΡΟΣ IX ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καταργήσεις και επιφυλάξεις

28.—(1) Τηρουμένων των υπόλοιπων διατάξεων του άρθρου αυτού, οι περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητας Νόμοι του 1975 έως 1996 καταργούνται.

(2) Οποιοιδήποτε κανονισμοί, γνωστοποιήσεις ή άλλες κανονιστικές πράξεις, που έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι έγιναν ή εκδόθηκαν δυνάμει του Νόμου αυτού και θα συνεχίσουν να ισχύουν εκτός στην έκταση που αντιφάσκουν με το Νόμο αυτό ή τους Κανονισμούς, μέχρις ότου καταργηθούν με γνωστοποίηση του Υπουργού.

(3) Οποιοδήποτε πρότυπο που εγκρίθηκε δυνάμει των καταργηθέντων νόμων και που ήταν έγκυρο και ίσχυε αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού θεωρείται ότι εγκρίθηκε δυνάμει των αντίστοιχων διατάξεων του Νόμου αυτού και θα συνεχίσει να είναι έγκυρο, εκτός αν και μέχρις ότου ακυρωθεί, ανασταλεί ή λήξει δυνάμει των διατάξεων του Νόμου αυτού.

(4) Κάθε πιστοποιητικό για συμμόρφωση με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε Κυπριακών προτύπων, που εκδόθηκε με βάση τους καταργηθέντες νόμους, εξακολουθεί να ισχύει και οι επιτηρήσεις, μέχρι τη λήξη του εν λόγω πιστοποιητικού, θα αναληφθούν από την εταιρεία που θα συσταθεί από τη Δημοκρατία με σκοπό να προσφέρει υπηρεσίες πιστοποίησης.

(5) Το δυνάμει των καταργηθέντων νόμων υφιστάμενο, αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, Συμβούλιο θα συνεχίσει να λειτουργεί και να ασκεί τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα του Συμβουλίου που καθιδρύεται δυνάμει του άρθρου 6 του Νόμου αυτού, τα δε υφιστάμενα μέλη του θα συνεχίσουν να κατέχουν τη θέση τους ως αν είχαν διοριστεί δυνάμει του Νόμου αυτού μέχρι να λήξει η θητεία τους για την οποία είχαν διοριστεί.

(6) Οποιοδήποτε μητρώο, το οποίο ετηρείτο δυνάμει των καταργηθέντων νόμων, λογίζεται ότι αποτελεί μέρος του αντίστοιχου μητρώου που τηρείται δυνάμει του Νόμου αυτού.

(7) Κάθε έγγραφο, το οποίο αναφέρεται σε οποιαδήποτε διάταξη των καταργηθέντων νόμων, ερμηνεύεται ότι αναφέρεται στην αντίστοιχη, αν υπάρχει, διάταξη του Νόμου αυτού.

(8) Όλοι οι δυνάμει των καταργηθέντων νόμων διορισμοί, διευθυντή, επιθεωρητών και λειτουργών, οι οποίοι έγιναν και ίσχυαν αμέσως πριν από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού, θεωρούνται ότι έγιναν δυνάμει του Νόμου αυτού και θα συνεχίσουν να έχουν ανάλογη ισχύ.

Μεταβατική διάταξη

29. Αιτήσεις προς το Συμβούλιο των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου αυτού.

Ειδικές διατάξεις αναφορικά με την τυποποίηση

30.-(1) Ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες διατάξεις του Νόμου αυτού, οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες, που αφορούν τη δραστηριότητα της τυποποίησης και τη διαδικασία πληροφόρησης στον τομέα της τυποποίησης ανήκουν στον Κυπριακό Οργανισμό Τυποποίησης.

(2) Στο άρθρο αυτό -

«Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης» σημαίνει τον Οργανισμό, ο οποίος συστάθηκε δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, στις 14 Δεκεμβρίου 2004, με αρ. εγγραφής ΗΕ 130280.

Ειδική διάταξη αναφορικά με το κυπριακό πρότυπο για το χαλλούμι

30Α. -(1) Χωρίς επηρεασμό των προνοιών των περί Κυπριακών Προτύπων και Ελέγχου Ποιότητος (Καθορισμένα Πρότυπα - Δέκατη Σειρά) Κανονισμών, πρόσωπο το οποίο παρασκευάζει χαλλούμια χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε ουσία η οποία δεν περιλαμβάνεται στις πρώτες ύλες του εν λόγω προϊόντος, όπως αυτές καθορίζονται στους πιο πάνω κανονισμούς ή και διαθέτει στην αγορά τέτοια προϊόντα είναι ένοχο αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εννέα χιλιάδες ευρώ (€9.000,00) ή σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή και στις δύο (2) αυτές ποινές.

(2) Το δικαστήριο το οποίο καταδικάζει πρόσωπο για αδίκημα δυνάμει του εδαφίου (1), δύναται, επιπροσθέτως των πιο πάνω ποινών, να διατάξει την κατάσχεση ή και άλλως πως διάθεση οποιωνδήποτε προϊόντων παρασκευάστηκαν ή και διατέθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1).

Έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου

31. Ο Νόμος αυτός τίθεται σε ισχύ σε ημερομηνία που θα ορίσει ο Υπουργός με γνωστοποίηση στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι ο Υπουργός μπορεί να ορίσει διαφορετικές ημερομηνίες για την έναρξη της ισχύος διάφορων διατάξεων του Νόμου αυτού.