Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο- "Οδηγία 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων ημερομηνίας" (EE L 289 της 28.10.1998, σ. 28)

ΜΕΡΟΣ I ΕΡΜΗΝΕΙΑ — ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Νομικής Προστασίας των Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο-

"Βιβλίο Αιτήσεων" σημαίνει το Βιβλίο που καθορίζεται στο άρθρο 13·

"Έφορος" σημαίνει τον Έφορο Εταιρειών και Επίσημο Παραλήπτη και περιλαμβάνει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει διορισθεί να ασκεί όλες ή μερικές από τις εξουσίες και να εκτελεί όλα ή μερικά από τα καθήκοντα του Εφόρου·

"Μητρώο" σημαίνει το Μητρώο που καθορίζεται στο άρθρο 13· "προϊόν" σημαίνει κάθε βιομηχανικό αντικείμενο ή χειροτέχνημα, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, ορισμένων τμημάτων που προορίζονται για συναρμολόγηση σε ένα σύνθετο προϊόν, της συσκευασίας, της παρουσιάσεως, των γραφικών συμβόλων και των τυπογραφικών στοιχείων, όχι όμως και των προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών

"Σύμβαση των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας" σημαίνει τη σύμβαση που κυρώθηκε με τον περί της Σύμβασης επί της Προστασίας της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1965 και με τον Κυρωτικό της Σύμβασης του Παρισιού για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Νόμο του 1983·

"σχέδιο ή υπόδειγμα" σημαίνει την εμφάνιση του συνόλου ή μέρους ενός προϊόντος, η οποία προκύπτει από τα χαρακτηριστικά του, και ιδίως από τη γραμμή, το περίγραμμα, τα χρώματα, το σχήμα, την υφή ή/και τα υλικά του ίδιου του προϊόντος ή/κ αι της διακοσμήσεως που φέρει·

"σύνθετο προϊόν" σημαίνει το προϊόν που αποτελείται από πολλά συστατικά, τα οποία δύνανται να αντικατασταθούν, έτσι ώστε να επιτρέπουν την αποσυναρμολόγηση και επανασυναρμολόγηση του προϊόντος·

"Υπουργός"  σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου,  Βιομηχανίας και Τουρισμού·

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται-

(α) Στα δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί στο από τον Έφορο τηρούμενο Μητρώο,

(β) στα δικαιώματα επί σχεδίων και υποδειγμάτων, τα οποία έχουν καταχωρηθεί βάσει διεθνών συμφωνιών εν ισχύ στην Κύπρο,

(γ) στις αιτήσεις καταχωρήσεως των δικαιωμάτων επί σχεδίων και υποδειγμάτων, τα οποία αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β).

Αντικείμενο προστασίας

4.-(1) Σχέδιο ή υπόδειγμα προστατεύεται διά δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εφόσον-

(α) Είναι νέο,

(β) παρουσιάζει ατομικότητα, και

(γ) έχει καταχωρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σχέδιο ή υπόδειγμα θεωρείται νέο εάν, μέχρι την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρήσεως ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, μέχρι την ημερομηνία της προτεραιότητας, δεν έχει γίνει γνωστό στο κοινό ταυτόσημο σχέδιο ή υπόδειγμα. Λογίζονται ως ταυτόσημα τα σχέδια ή υποδείγματα, τα χαρακτηριστικά των οποίων διαφέρουν μόνο ως προς επουσιώδεις λεπτομέρειες.

(3) Σχέδιο ή υπόδειγμα έχει ατομικότητα, εφόσον η συνολική εντύπωση που προκαλεί στον ενημερωμένο χρήστη διαφέρει από τη συνολική εντύπωση που προκαλεί στον εν λόγω χρήστη κάθε σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο έχει γίνει γνωστό στο κοινό πριν από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως για καταχώρηση ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας. Προκειμένου να εκτιμηθεί η ατομικότητα, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.

(4) Για τους σκοπούς των εδαφίων (2) και (3), θεωρείται ότι ένα σχέδιο ή υπόδειγμα έχει γίνει γνωστό στο κοινό, εάν-

(α) Έχει δημοσιευθεί, μέσω της καταχωρήσεώς του ή με άλλο τρόπο· ή

(β) έχει εκτεθεί- ή

(γ) έχει χρησιμοποιηθεί στο εμπόριο· ή

(δ) έχει γίνει γνωστό με άλλο τρόπο.

Εκτός εάν τα γεγονότα αυτά λογικά δε θα ήταν δυνατό να γίνουν γνωστά κατά τη συνήθη πορεία των πραγμάτων στους ειδικευμένους κύκλους του κλάδου, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες εντός της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, πριν από την κατάθεση της αιτήσεως καταχωρήσεως ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, πριν από την ημερομηνία της προτεραιότητας:

Νοείται ότι, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα δε θεωρείται ότι έχει γίνει γνωστό στο κοινό εκ μόνου του λόγου ότι έχει αποκαλυφθεί σε κάποιο τρίτο πρόσωπο υπό ρητό ή σιωπηρό όρο εμπιστευτικότητας.

(5)(α) Δεν αναιρείται ο νέος χαρακτήρας ενός σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το εδάφιο (2), στην περίπτωση που το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει γίνει γνωστό στο κοινό κατά το δωδεκάμηνο που προηγήθηκε της καταθέσεως της αιτήσεως ή, εφόσον διεκδικείται προτεραιότητα, της ημερομηνίας της προτεραιότητας, εάν το σχέδιο ή υπόδειγμα έγινε γνωστό στο κοινό από το δημιουργό ή το δυνάμει του άρθρου 11 δικαιούχο ή από τρίτους κατόπιν πληροφοριών που παρέσχε ή ενεργειών στις οποίες προέβη ο δημιουργός ή ο δυνάμει του άρθρου 11 δικαιούχος.

(β) Η παράγραφος (α) εφαρμόζεται επίσης αν το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει διατεθεί στο κοινό συνεπεία καταχρηστικής συμπεριφοράς έναντι του δημιουργού ή του δυνάμει του άρθρου 11 δικαιούχου.

(6)(α) Σχέδιο ή υπόδειγμα που εφαρμόζεται ή ενσωματώνεται σε προϊόν, το οποίο αποτελεί συστατικό σύνθετου προϊόντος, είναι νέο και έχει ατομικότητα μόνο εάν-

(i) To συστατικό, αφού ενσωματωθεί στο σύνθετο προϊόν, παραμένει ορατό κατά τη συνήθη χρήση του προϊόντος, και

(ii) τα ορατά χαρακτηριστικά του συστατικού πληρούν, αυτά καθ' αυτά, τις προϋποθέσεις ως προς το νεωτερισμό και την ατομικότητα.

(β) Για τους σκοπούς της παραγράφου (α) ως "συνήθης χρήση" νοείται η χρήση εκ μέρους του τελικού καταναλωτή, χωρίς να περιλαμβάνονται η συντήρηση, η εξυπηρέτηση ή οι εργασίες επισκευής.

Έκταση προστασίας

5.-(1) Η προστασία που παρέχεται από ένα δικαίωμα επί σχεδίου ή υποδείγματος καλύπτει εκτός του συγκεκριμένου σχεδίου ή υποδείγματος και τα συναφή σχέδια ή υποδείγματα που δεν προκαλούν στον ενημερωμένο χρήστη διαφορετική συνολική εντύπωση.

(2) Προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση της προστασίας, λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός της ελευθερίας του δημιουργού κατά την εκπόνηση του σχεδίου ή υποδείγματος.

Εξαιρέσεις από την προστασία

6.-(1) Η καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί σχεδίου ή υποδείγματος αντιβαίνοντος στη δημόσια τάξη ή τα χρηστά ήθη.

(2) Η καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφανίσεως του προϊόντος, τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική του λειτουργία.

(3) Η καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος δεν παρέχει δικαιώματα επί των χαρακτηριστικών της εμφανίσεως του σχεδίου ή υποδείγματος, τα οποία πρέπει υποχρεωτικώς να αναπαραχθούν με την ακριβή μορφή και τις διαστάσεις τους, ώστε το προϊόν στο οποίο ενσωματώνεται ή εφαρμόζεται το σχέδιο ή υπόδειγμα να μπορεί να συνδεθεί μηχανικά με άλλο προϊόν ή να τοποθετηθεί μέσα, γύρω ή επάνω σε άλλο προϊόν, ώστε καθένα από αυτά να μπορεί να επιτελεί τη λειτουργία του.

(4) Κατά παρέκκλιση από το εδάφιο (3) και τηρουμένων των προϋποθέσεων του άρθρου 4, η καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος παρέχει δικαιώματα επί σχεδίου ή υποδείγματος, το οποίο καθιστά δυνατή την πολλαπλή συναρμολόγηση ή σύνδεση αμοιβαίως υποκαταστάσιμων προϊόντων σε ένα σύστημα αρθρωτών στοιχείων.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ — ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ
Δημιουργός σχεδίου ή υποδείγματος

7.-(1) Δικαίωμα προστασίας του σχεδίου ή υποδείγματος έχει ο δημιουργός αυτού, επιφυλασσομένων των διατάξεων των άρθρων 8 έως 11.

(2) Όποιος καταθέτει, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 την αίτηση καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος, θεωρείται ο δημιουργός του, επιφυλασσόμενων των διατάξεων του άρθρου 22 του παρόντος Νόμου.

Δημιουργία σχεδίου ή υποδείγματος από περισσότερα του ενός πρόσωπα

8.-(1) Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν το σχέδιο ή υπόδειγμα από κοινού και εφόσον δεν υπάρχει διαφορετική συμφωνία, τα δικαιώματα εκ του σχεδίου ή υποδείγματος ανήκουν σε όλους εξ αδιαιρέτου. Η κατάθεση της αιτήσεως καταχωρήσεως στον Έφορο γίνεται στο όνομα και για λογαριασμό όλων των συνδημιουργών. Κάθε συνδικαιούχος έχει το δικαίωμα να επιμελείται την προστασία του κοινού σχεδίου ή υποδείγματος και να μεταβιβάζει ελεύθερα τη μερίδα του.

(2) Αν δύο ή περισσότεροι δημιούργησαν ταυτόσημα σχέδια ή υποδείγματα ανεξάρτητα ο ένας από τον άλλο, τα δικαιώματα εκ του σχεδίου ή υποδείγματος ανήκουν σ' εκείνο, ο οποίος κατέθεσε πρώτος αίτηση για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος στον Έφορο, επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 15.

Σχέδιο ή υπόδειγμα στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας ή άλλης σχέσεως

9.-(1) Όταν σχέδια ή υποδείγματα δημιουργούνται στο πλαίσιο σχέσεως εργασίας του δημιουργού, τα δικαιώματα εκ του σχεδίου ή υποδείγματος παρέχονται στον εργοδότη τον δημιουργού, ο οποίος για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου θεωρείται ως ο δημιουργός, εκτός εάν η σχετική σύμβαση ή οι όροι εργασίας προβλέπουν το αντίθετο.

(2) Όταν τα σχέδια ή υποδείγματα δημιουργούνται στο πλαίσιο άλλης συμβάσεως εκτός από σύμβαση ή σχέση εργασίας, τα δικαιώματα εκ του σχεδίου ή υποδείγματος παρέχονται στο συμβαλλόμενο, ο οποίος παρήγγειλε το σχέδιο ή υπόδειγμα, εκτός αν η σχετική σύμβαση προβλέπει το αντίθετο.

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα δικαιούμενα σε καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος

10. Αξίωση για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος και δικαιώματα από καταχωρημένο ,σχέδιο ή υπόδειγμα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, παρέχονται-

(α) Στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι υπήκοοι της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή έχουν τη συνήθη διαμονή τους στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(β) στις εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα, τα οποία έχουν πραγματική βιομηχανική ή εμπορική εγκατάσταση στην Κύπρο ή στο έδαφος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταβίβαση δικαιωμάτων δυνάμει συμφωνίας ή κληρονομικής διαδοχής

11.-(1) Το δικαίωμα για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος και τα δικαιώματα εκ του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος, τα οποία απολαύουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 7, 8, και 9, δύνανται να μεταβιβαστούν με έγγραφη συμφωνία ή να κληρονομηθούν.

(2) Η μεταβίβαση συντελείται με την καταχώρηση της έγγραφης συμφωνίας στο Μητρώο.

(3) Στην περίπτωση κληρονομικής διαδοχής, η μεταβίβαση συντελείται-

(α) Με την καταχώρηση στο Μητρώο δηλώσεως διανομής από διαχειριστή περιουσίας, συνοδευόμενης από πιστό αντίγραφο διατάγματος διαχειρίσεως ή διαχειρίσεως μετά συνημμένης διαθήκης- ή

(β) με την καταχώρηση στο Μητρώο δηλώσεως διανομής από εκτελεστή διαθήκης, συνοδευόμενης από πιστό αντίγραφο εγγράφου επικυρώσεως διαθήκης· ή

(γ) με την καταχώρηση στο Μητρώο πιστοποιητικού κληρονόμων, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 29 του περί Διαχειρίσεως Κληρονομιών Νόμου.

(4) Μεταβίβαση δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) δημοσιεύεται περιληπτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Άδειες εκμεταλλεύσεως, συμβατικές, μη συμβατικές, άδεια στο Δημόσιο

12.-(1)(α) Ο δικαιούχος καταχωρημένου στη Δημοκρατία σχεδίου ή υποδείγματος (δικαιοπάροχος) δύναται να παραχωρεί με έγγραφη συμφωνία άδεια εκμεταλλεύσεως του σχεδίου ή υποδείγματος σε τρίτους (δικαιοδόχους) για ορισμένο χρόνο και έναντι αποζημιώσεως·

(β) Η εν λόγω άδεια εγγράφεται στο Μητρώο και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, εκτός δε από αντίθετη συμφωνία δεν είναι αποκλειστική, δε μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται·

(γ) Η αίτηση εγγραφής πρέπει να συνοδεύεται από τη σύμβαση, με την οποία παραχωρήθηκε η άδεια, καθώς και από τα έγγραφα νομιμοποιήσεως των συμβαλλόμενων μερών·

(δ) Το γνήσιο των υπογραφών του δικαιοπαρόχου και του δικαιοδόχου στη σύμβαση πρέπει να έχει πιστοποιηθεί από αρμόδιο κατά την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία πρόσωπο.

(2) Με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου είναι δυνατή η παροχή σε τρίτους άδειας εκμεταλλεύσεως σχεδίου ή υποδείγματος χωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου του σχεδίου ή υποδείγματος, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 49 έως 54 και 56 των περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμων του 1998 έως 2000 ή των διατάξεων που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις εν λόγω διατάξεις.

(3) Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου είναι δυνατή η παροχή άδειας εκμεταλλεύσεως σχεδίου ή υποδείγματος σε φορείς του δημόσιου τομέα, εφαρμοζομένων αναλόγως των διατάξεων των άρθρων 55 και 56 του περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας Νόμου του 1998 ή των διατάξεων που τροποποιούν ή αντικαθιστούν τις εν λόγω διατάξεις.

ΜΕΡΟΣ III ΜΗΤΡΩΟ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΣ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
Μητρώο- Αρχεία, Βιβλίο Αιτήσεων

13. Στον Έφορο τηρούνται-

(α) Μητρώο Σχεδίων και Υποδειγμάτων, στο οποίο καταχωρούνται:

(i) Τα σχέδια και υποδείγματα δι' εγγραφής των στοιχείων των πιστοποιητικών καταχωρήσεως, τα οποία εκδίδει ο Έφορος σύμφωνα με το άρθρο 17·

(ii) περίληψη της τελεσίδικης δικαστικής αποφάσεως σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 22· και

(iii) η συμφωνία μεταβιβάσεως ή τα έγγραφα κληρονομικής διαδοχής σύμφωνα με τα εδάφια (2) και (3) του άρθρου 11.

(β) Αρχείο Σχεδίων και Υποδειγμάτων με τους διαδικαστικούς φακέλους, καθώς και

(γ) Βιβλίο Αιτήσεων, στο οποίο εγγράφονται οι αιτήσεις καταχωρήσεως σχεδίων και υποδειγμάτων σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 14.

Κατάθεση αιτήσεως

14.-(1) Για την καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος απαιτείται κατάθεση αιτήσεως στον Έφορο, η οποία υποχρεωτικώς περιέχει-

(α) Το πλήρες όνομα ή την επωνυμία, την εθνικότητα, την κατοικία ή το εγγεγραμμένο γραφείο του καταθέτη, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 10,

(β) προσδιορισμό του αντικειμένου ή των αντικειμένων, στα οποία το σχέδιο ή το υπόδειγμα προορίζεται να ενσωματωθεί,

(γ) γραφική ή φωτογραφική παράσταση του σχεδίου ή υποδείγματος, κατάλληλη για αναπαραγωγή,

(δ) αίτημα καταχωρήσεως του σχεδίου ή υποδείγματος στο Μητρώο· και

(ε) σε περίπτωση κατά την οποία ο καταθέτης δεν έχει κατοικία ή εγγεγραμμένο γραφείο στην Κύπρο-

(i) το πλήρες όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου, το οποίο διαμένει στην Κύπρο και έχει εξουσιοδοτηθεί από τον καταθέτη να δέχεται επιδόσεις εγγράφων και ειδοποιήσεων,

(ii) δήλωση του καταθέτη περί αποδοχής δικαιοδοσίας των κυπριακών δικαστηρίων.

(2) Η αίτηση δύναται επίσης να περιέχει-

(α) Κατάλογο με τα προϊόντα, στα οποία θα ενσωματωθεί ή επί των οποίων πρόκειται να εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα,

(β) ταξινόμηση των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με τη Διεθνή Ταξινόμηση των σχεδίων και υποδειγμάτων, την οποία καθιέρωσε ο Διακανονισμός του Λοκάρνο της 8ης Οκτωβρίου 1968, όπως ισχύει εκάστοτε, αντίγραφο του οποίου φυλάσσεται στο γραφείο του Εφόρου και είναι διαθέσιμο για επιθεώρηση,

(γ) αν ο αιτών δεν είναι ο δημιουργός ή δεν είναι ο μόνος δημιουργός, δήλωση για την προέλευση του δικαιώματος επί του σχεδίου ή υποδείγματος,

(δ) αίτημα για διεκδίκηση προτεραιότητας από προηγούμενη κατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 15, το οποίο συνοδεύεται με δήλωση της χρονολογίας και της χώρας της πρώτης καταθέσεως,

(ε) σύντομη περιγραφή των χαρακτηριστικών στοιχείων του σχεδίου ή υποδείγματος, περιλαμβανομένης τυχόν αναφοράς σε χρώματα. Η περιγραφή αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εκατό λέξεις, αναφέρεται στα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το σχέδιο ή υπόδειγμα σύμφωνα με την κατατεθείσα αναπαράσταση του, και δεν αφορά τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με τη λειτουργία του αντικειμένου, στο οποίο ενσωματώνεται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή με τις πιθανές χρήσεις ή το υλικό παρασκευής τους,

(στ) αίτημα για δημοσίευση της παραστάσεως,

(ζ) αίτημα για αναβολή της δημοσιεύσεως της αιτήσεως για καταχώρηση του σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 16, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες από την κατάθεση της αιτήσεως,

(η) δήλωση ότι το σχέδιο ή υπόδειγμα έχει παρουσιασθεί σε έκθεση. Η δήλωση αυτή συνοδεύεται από βεβαίωση για την ημερομηνία πραγματοποιήσεως της εκθέσεως.

(3) Σε περίπτωση αναβολής της δημοσιεύσεως της αιτήσεως για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 16, ο καταθέτης μπορεί να επισυνάψει στην αίτησή του δείγμα του προϊόντος, στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή επί του οποίου έχει εφαρμοσθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα που περιέχεται στην παράσταση. Το δείγμα κατατίθεται μέσα σε κλειστό, σφραγισμένο χαρτοκιβώτιο διαστάσεων κατ' ανώτατο όριο 30 εκατοστά Χ 30 εκατοστά, και βάρους όχι μεγαλύτερου των 4 κιλών. Στην επάνω πλευρά του χαρτοκιβωτίου επικολλάται η ίδια γραφική παράσταση με εκείνη που συνοδεύει την αίτηση.

(4) Στην αίτηση επισυνάπτονται υποχρεωτικώς οι αποδείξεις καταβολής στον Έφορο των τελών καταχωρήσεως και των τελών της πρώτης πενταετούς προστασίας του σχεδίου ή υποδείγματος, σύμφωνα με το άρθρο 26.

(5) Η αίτηση, εφόσον πληροί τους όρους των εδαφίων (1) και (4), γίνεται δεκτή για κατάθεση. Τότε η κατάθεση της αιτήσεως θεωρείται κανονική, αλλά όχι πλήρης, η δε αίτηση εγγράφεται στο Βιβλίο Αιτήσεων.

(6)(α) Εντός τεσσάρων μηνών από την κατάθεση, ο καταθέτης οφείλει να συμπληρώσει τυχόν ελλείψεις, να διορθώσει τυχόν λάθη στη σύνταξη των εγγράφων και λοιπών δικαιολογητικών σύμφωνα με το εδάφιο (2) και να καταβάλει το τέλος δημοσιεύσεως και το τυχόν τέλος αναβολής δημοσιεύσεως, σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 26. Κατόπιν αυτών η κατάθεση της αιτήσεως θεωρείται πλήρης·

(β) Σε περίπτωση που η αίτηση δεν είναι πλήρης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Έφορος την απορρίπτει με αιτιολογημένη απόφαση·

(γ) Ως ημερομηνία καταχωρήσεως της αιτήσεως θεωρείται η κατά το εδάφιο (5) ημερομηνία κανονικής καταθέσεως της αιτήσεως.

(7) Ο Υπουργός δύναται με ∆ιάταγμα,  πουδημοσιεύεται στην επίσημη εφημερίδα της∆ημοκρατίας, να καθορίζει και ρυθμίζει -

(α)  Τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενοκαι την κατάθεση της αίτησης καταχώρησης,  τα έγγραφα,  τις φωτογραφίες και τις γραφικέςπαραστάσεις που τη συνοδεύουν,  καθώς και τη δυνατότητα υποβολής περισσοτέρων από ένασχέδια ή υποδείγματα με μια μόνο αίτηση(πολλαπλή αίτηση καταχώρησης),

(β) τις λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο καιτην κατάθεση της αίτησης για αλλαγές ήδιορθώσεις,  της αίτησης για εγγραφή αδειούχουεκμετάλλευσης,  της αίτησης για ανανέωση τηςπεριόδου προστασίας βιομηχανικού σχεδίου ήυποδείγματος και

(γ) ο,τιδήποτε αφορά το είδος και το περιεχόμενοτων εντύπων που χρησιμοποιούνται σε σχέση μεόλες τις διαδικασίες ενώπιον του Εφόρου γιαβιομηχανικά σχέδια ή υποδείγματα.

Προτεραιότητα

15.-(1) Αν έχει πραγματοποιηθεί κανονικά κατάθεση αιτήσεως του ίδιου σχεδίου ή υποδείγματος σε ένα από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο καταθέτης ή δικαιούχος της αιτήσεως έχει το δικαίωμα προτεραιότητας, εφόσον η κατάθεση πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών από την παραπάνω κατάθεση. Το δικαίωμα προτεραιότητας ανατρέχει στο χρόνο της πρώτης καταθέσεως.

(2) Εντός δέκα μηνών από την πρώτη κανονική κατάθεση σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να υποβληθεί στον Έφορο-

(α) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους αυτού σχετικά με τον αριθμό και τη χρονολογία της αιτήσεως, συνοδευόμενο από επίσημο αντίγραφο του σχεδίου ή υπομνήματος,

(β) βεβαιωμένη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα του πιο πάνω πιστοποιητικού.

(3) Σε περίπτωση επικλήσεως προτεραιότητας επί τη βάσει περισσότερων αλλοδαπών τίτλων προτεραιότητας από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως χρόνος προτεραιότητας θεωρείται η ημερομηνία της πρώτης καταθέσεως.

Αναβολή δημοσιεύσεως απόρρητων στοιχείων

16.-(1) Κατά την κατάθεση στον Έφορο της αιτήσεως για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος ο καταθέτης μπορεί να δηλώσει ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (δ) του εδαφίου (1), στις παραγράφους (ε) και (στ) του εδαφίου (2), και στο εδάφιο (3) του άρθρου 14, δεν επιθυμεί να δημοσιευθούν. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον καταβάλει στον Έφορο τέλος αναβολής δημοσιεύσεως, ο τελευταίος χαρακτηρίζει τα στοιχεία ως "ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΑ" και τα ταξινομεί σε ξεχωριστό φάκελο. Τα στοιχεία αυτά δε γνωστοποιούνται ούτε γίνονται προσιτά στο κοινό πριν τη λήξη της αντίστοιχης προθεσμίας της παραγράφου (ζ) του εδαφίου (2) του άρθρου 14.

(2) Η γνωστοποίηση μη δημοσιεύσιμων στοιχείων συνιστά ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με ποινή φυλακίσεως μέχρις ενός έτους ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

(3) Το μη δημοσιεύσιμο των στοιχείων αυτών αίρεται κατόπιν αποφάσεως του αρμόδιου δικαστηρίου για τα πρόσωπα εκείνα, τα οποία συμμετέχουν σε δικαστική διαδικασία σχετικά με την ισχύ, τη διεκδίκηση ή την παραβίαση των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από το προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα.

Πιστοποιητικό καταχωρήσεως

17.-(1) Αν η αίτηση καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος είναι από τυπικής πλευράς κανονική και πλήρης, σύμφωνα με τα εδάφια (5) και (6) του άρθρου 14, ο Έφορος χορηγεί, το αργότερο εντός τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως, πιστοποιητικό καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος, χωρίς προηγούμενο έλεγχο των όρων των άρθρων 4 και 5, με ευθύνη του καταθέτη.

(2) Τα βασικά στοιχεία του πιστοποιητικού καταχωρήσεως καταχωρούνται στο Μητρώο.

(3) Στοιχεία της αιτήσεως για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, για το οποίο χορηγήθηκε από τον Έφορο πιστοποιητικό καταχωρήσεως, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Για τη δημοσίευση καταβάλλεται στον Έφορο τέλος δημοσιεύσεως, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 26.

(4) Με την επιφύλαξη του άρθρου 16, οι τρίτοι δύνανται από την ημέρα χορηγήσεως πιστοποιητικού καταχωρήσεως να ζητήσουν εφόσον καταβάλουν τα σχετικά τέλη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 26, πιστοποιημένα αντίγραφα της αιτήσεως, της περιγραφής, των σχεδίων ή υποδειγμάτων και κάθε άλλου σχετικού στοιχείου.

ΜΕΡΟΣ IV ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Ή ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΑΝΑΛΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Δικαιώματα από προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα

18.-(1) Με την καταχώρηση ο δικαιούχος σχεδίου ή υποδείγματος αποκτά το αποκλειστικό δικαίωμα να το χρησιμοποιεί και να απαγορεύει τη χρησιμοποίησή του σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Η ανωτέρω χρήση καλύπτει ιδίως την κατασκευή, προσφορά, διάθεση στην αγορά, εισαγωγή, εξαγωγή ή χρήση προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα, καθώς και την αποθήκευση προϊόντος για τους σκοπούς αυτούς.

(2) Αν, κατά τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι ενέργειες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) ήταν αδύνατο να εμποδιστούν πριν από την ημερομηνία ενάρξεως ισχύος του παρόντος Νόμου, δεν είναι δυνατό να προβληθούν στην Κύπρο τα δικαιώματα, τα οποία απορρέουν εκ της καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος για να απαγορευθεί η συνέχιση των εν λόγω ενεργειών από οιονδήποτε τις είχε αρχίσει πριν από την ημερομηνία αυτή.

Περιορισμός δικαιωμάτων από προστατευόμενο σχέδιο ή υπόδειγμα

19. Τα δικαιώματα που παρέχει η καταχώρηση των σχεδίων ή υποδειγμάτων δεν ασκούνται-

(α) Σε ιδιωτικές πράξεις που γίνονται για μη εμπορικούς σκοπούς,

(β) σε πράξεις που γίνονται για πειραματικούς σκοπούς,

(γ) σε πράξεις αναπαραγωγής του σχεδίου ή υποδείγματος χάριν παραδείγματος ή διδασκαλίας, εφόσον αυτές οι πράξεις δεν αντίκεινται στα συναλλακτικά ήθη, δε βλάπτουν παρανόμως τη συνήθη εκμετάλλευση του σχεδίου ή υποδείγματος και εφόσον μνημονεύεται η πηγή από την οποία ελήφθησαν,

(δ) στον εξοπλισμό πλοίων και αεροσκαφών εγγεγραμμένων σε άλλη χώρα, όταν εισέρχονται προσωρινά στο έδαφος της Κύπρου, στην εισαγωγή στην Κύπρο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων με σκοπό την επισκευή των εν λόγω πλοίων και αεροσκαφών, και στην εκτέλεση επισκευών επ' αυτών.

Ανάλωση δικαιωμάτων

20. Τα δικαιώματα, τα οποία παρέχει η καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, δεν εκτείνονται στις πράξεις που αφορούν ένα προϊόν, στο οποίο έχει ενσωματωθεί ή εφαρμοστεί ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που εμπίπτει στο πεδίο προστασίας του σχετικού δικαιώματος, όταν το προϊόν έχει διατεθεί στην αγορά της Κύπρου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον ίδιο το δικαιούχο του σχεδίου ή υποδείγματος ή με τη συναίνεσή του.

Διάρκεια της προστασίας

21. Με την καταχώρηση, ένα σχέδιο ή υπόδειγμα που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4, προστατεύεται επί μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως καταχωρήσεως στον Έφορο. Ο δικαιούχος δύναται, εφόσον καταβάλει τα σχετικά τέλη σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 26, να ανανεώσει τη διάρκεια προστασίας για μία ή περισσότερες περιόδους πέντε ετών, με ανώτατο όριο τα είκοσι πέντε έτη από την ημερομηνία καταθέσεως της αιτήσεως.

ΜΕΡΟΣ V ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Αναγνωριστική αγωγή

22.-(1) Ο δημιουργός σχεδίου ή υποδείγματος δύναται, εφόσον τρίτος κατέθεσε χωρίς τη συγκατάθεσή του αίτηση για καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος, η οποία αφορά το σχέδιο ή υπόδειγμά του ή ουσιώδη στοιχεία του, να απαιτήσει με αγωγή του κατά του τρίτου ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου την αναγνώριση σε αυτόν των δικαιωμάτων που απορρέουν από την αίτηση, ή, εάν έχει χορηγηθεί πιστοποιητικό καταχωρήσεως, των δικαιωμάτων που απορρέουν από το πιστοποιητικό.

(2) Η παραπάνω αγωγή ασκείται εντός δύο ετών από την ημερομηνία δημοσιεύσεως σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 17 των στοιχείων της αιτήσεως καταχωρήσεως στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η προθεσμία αυτή δεν ισχύει, αν ο κάτοχος του πιστοποιητικού γνώριζε κατά το χρόνο χορηγήσεως του πιστοποιητικού ή της μεταβιβάσεως του σχεδίου ή υποδείγματος το δικαίωμα του διεκδικούντος.

(3) Περίληψη της τελεσίδικης αποφάσεως, η οποία δέχεται την παραπάνω αγωγή, καταχωρείται στο Μητρώο.

(4) Από την ημερομηνία καταχωρήσεως της κατά το εδάφιο (3) περιλήψεως, θεωρούνται άκυρες οι άδειες εκμεταλλεύσεως και κάθε άλλο δικαίωμα, το οποίο έχει παραχωρηθεί επί του σχεδίου ή υποδείγματος από τον αποτυχόντα διάδικο στη δυνάμει του εδαφίου (1) αγωγή. Ο αποτυχών διάδικος και τρίτοι, εφόσον καλόπιστα εκμεταλλεύονται το σχέδιο ή υπόδειγμα ή έχουν προβεί στις αναγκαίες προετοιμασίες για την εκμετάλλευσή του, δύνανται να ζητήσουν από τον αναγνωρισθέντα δικαιούχο την παραχώρηση, έναντι αποζημιώσεως, μη αποκλειστικής άδειας εκμεταλλεύσεως για εύλογο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση διαφωνίας των μερών οι όροι κανονίζονται από το αρμόδιο δικαστήριο.

Απόρριψη της αιτήσεως καταχωρήσεως ή ακυρότητα δικαιώματος επί του σχεδίου ή υποδείγματος

23.-(1) Με δικαστική απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου απορρίπτεται η αίτηση καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος ή, αν αυτό έχει ήδη καταχωρηθεί, κηρύσσεται άκυρο το επ' αυτού δικαίωμα, εφόσον διαζευκτικώς-

(α) Δεν πρόκειται για σχέδιο ή υπόδειγμα κατά την έννοια του άρθρου 2·

(β) τό σχέδιο ή υπόδειγμα δεν είναι επιδεκτικό προστασίας κατά τους όρους του άρθρου 4·

(γ) ο υποβάλλων την αίτηση ή ο κάτοχος του πιστοποιητικού προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος δεν είναι ο δημιουργός ή ο δικαιούχος του σύμφωνα με τα άρθρα 7 έως 9 ή ο δυνάμει του άρθρου 11 δικαιούχος:

Νοείται ότι το λόγο αυτό δικαιούται να επικαλεσθεί μόνο ο επί τη βάσει των προαναφερθείσων διατάξεων δικαιούχος του δικαιώματος·

(δ) το σχέδιο ή υπόδειγμα συγκρούεται με προηγούμενο σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο έχει γίνει γνωστό στο κοινό μετά την κατάθεση της αιτήσεως καταχωρήσεως ή, εάν διεκδικείται προτεραιότητα, μετά την προτεραιότητα, και το οποίο προστατεύεται ήδη πριν από την εν λόγω ημερομηνία με καταχωρημένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα ή αίτηση για καταχώρηση κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος ή με καταχώρηση σχεδίου ή υποδείγματος στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή με αίτηση για καταχώρηση των σχετικών δικαιωμάτων στην Κύπρο ή σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι το λόγο αυτό δικαιούται να επικαλεσθεί μόνο ο υποβάλλων την αίτηση ή ο δικαιούχος του συγκρουόμενου ανταγωνιστικού δικαιώματος ή αυτεπαγγέλτως ο Έφορος·

(ε) ο καταθέτης της αιτήσεως για καταχώρηση δεν ανήκει στα πρόσωπα που ορίζει το άρθρο 10.

(στ) ένα διακριτικό σημείο χρησιμοποιείται σε μεταγενέστερο σχέδιο ή υπόδειγμα και η νομοθεσία της Κύπρου ή κοινοτική νομοθεσία ή η νομοθεσία κάποιου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τυχόν διέπει αυτό το διακριτικό σημείο, παρέχει στο δικαιούχο του το δικαίωμα να απαγορεύει την εν λόγω χρήση:

Νοείται ότι το λόγο αυτό δικαιούται να επικαλεσθεί μόνο ο υποβάλλων την αίτηση ή ο δικαιούχος του συγκρουόμενου ανταγωνιστικού δικαιώματος·

(ζ) το σχέδιο ή υπόδειγμα συνιστά μη επιτρεπόμενη χρήση έργου, το οποίο προστατεύεται βάσει της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας ή κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι το λόγο αυτό δικαιούται να επικαλεσθεί μόνο ο υποβάλλων την αίτηση ή ο δικαιούχος του συγκρουόμενου ανταγωνιστικού δικαιώματος·

(η) το σχέδιο ή υπόδειγμα συνιστά ακατάλληλη χρήση οποιουδήποτε από τα στοιχεία που απαριθμούνται στο άρθρο 6δις της Συμβάσεως των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (1883), ή σημείων, εμβλημάτων και θυρεών εκτός εκείνων που καλύπτονται από το άρθρο 6β της εν λόγω Συμβάσεως και τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία από άποψη δημόσιου συμφέροντος στην Κύπρο ή σε κάποιο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Νοείται ότι το λόγο αυτό δικαιούται να επικαλεσθεί μόνο το πρόσωπο ή ο φορέας, τον οποίο αφορά η σχετική χρήση ή αυτεπαγγέλτως ο Έφορος.

(2) Εάν έχει απορριφθεί η αίτηση καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος, ή έχει κηρυχθεί άκυρο το δικαίωμα δυνάμει μίας εκ των παραγράφων (β), (στ), (ζ) ή (η) του εδαφίου (1), μπορεί να καταχωρηθεί το σχέδιο ή υπόδειγμα ή να διατηρηθεί το δικαίωμα σε τροποποιημένη μορφή, εάν με τη μορφή αυτή πληρούνται οι προϋποθέσεις προστασίας και διατηρείται η ταυτότητα του σχεδίου ή υποδείγματος. Η καταχώρηση ή η διατήρηση σε τροποποιημένη μορφή μπορεί να περιλαμβάνει καταχώρηση συνοδευόμενη από μερική παραίτηση εκ μέρους του δικαιούχου του δικαιώματος επί σχεδίου ή υποδείγματος, ή εγγραφή στο Μητρώο της δικαστικής αποφάσεως, με την οποία κηρύσσεται η μερική ακυρότητα του σχεδίου ή υποδείγματος.

(3) Κατά παρέκκλιση από τα εδάφια (1) και (2), οι λόγοι απορρίψεως της αιτήσεως καταχωρήσεως ή ακυρότητας της καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος, οι οποίοι ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου, εφαρμόζονται σε αιτήσεις καταχωρήσεως σχεδίων ή υποδειγμάτων υποβληθείσες πριν από την ημερομηνία αυτή, καθώς και στις συνακόλουθες καταχωρήσεις.

(4) Η ακυρότητα του δικαιώματος μπορεί να κηρυχθεί ακόμη και μετά τη λήξη ισχύος του σχεδίου ή υποδείγματος ή την παραίτηση απ' αυτό.

(5) Κάτοχοι πιστοποιητικού προστατευόμενης τοπογραφίας, οι οποίοι δεν κατοικούν στην Κύπρο, ενάγουν και ενάγονται στο αρμόδιο δικαστήριο της πρωτεύουσας.

Προσβολή καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος

24.-(1) Σε περίπτωση προσβολής, παρούσας ή απειλουμένης των δικαιωμάτων, τα οποία απορρέουν από καταχωρημένο σχέδιο ή υπόδειγμα, ο δικαιούχος του σχεδίου ή υποδείγματος δύναται με αγωγή να απαιτήσει την άρση της προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον.

(2) Σε περίπτωση που η παραπάνω προσβολή ενέχει υπαιτιότητα, ο ζημιωθείς δικαιούχος του καταχωρημένου σχεδίου ή υποδείγματος δύναται με την ίδια αγωγή να απαιτήσει και την αποκατάσταση της ζημιάς ή την απόδοση της ωφέλειας από την αθέμιτη εκμετάλλευση του προστατευόμενου σχεδίου ή υποδείγματος ή την πληρωμή ποσού ανάλογου προς το τίμημα άδειας εκμεταλλεύσεως.

(3) Τα δικαιώματα των εδαφίων (1) και (2) παρέχονται και σε αυτόν που έχει καταθέσει στον Έφορο αίτηση καταχωρήσεως σχεδίου ή υποδείγματος σύμφωνα με το άρθρο 14 και αναμένει την έκδοση πιστοποιητικού καταχωρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 17, εάν τρίτος δολίως αναπαράγει, εκμεταλλεύεται εμπορικά, ή εισάγει το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα.

(4) Οι πιο πάνω απαιτήσεις παραγράφονται μετά πάροδο πέντε ετών αφότου ο κάτοχος του πιστοποιητικού έλαβε γνώση είτε της προσβολής είτε της ζημιάς και του προς αποζημίωση υποχρέου, οπωσδήποτε δε μετά πάροδο είκοσι ετών από την προσβολή.

(5) Σε περίπτωση ευοδώσεως της αγωγής, το δικαστήριο δύναται να διατάξει την καταστροφή των προϊόντων που κατασκευάσθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου. Το δικαστήριο δύναται επίσης αντί της καταστροφής να διατάξει την απόδοση των προϊόντων ή μέρους αυτών στον ενάγοντα για ολική ή μερική αποζημίωσή του, εάν αυτός το ζητήσει.

Ποινικές κυρώσεις

25. Όποιος, κατά τη διάρκεια της ισχύος της προστασίας σχεδίου ή υποδείγματος κατά τον παρόντα Νόμο, δολίως χρησιμοποιεί κατά την έννοια του εδαφίου (1) του άρθρου 18 το εν λόγω σχέδιο ή υπόδειγμα, διαπράττει ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με ποινή φυλακίσεως μέχρι δύο έτη ή πρόστιμο μέχρι πενήντα χιλιάδες λίρες ή και με τις δύο αυτές ποινές.

Αποκάλυψη εμπιστευτικών πληροφοριών

25Α. (1) Σε περίπτωση κατά την οποία διάδικος προσκομίζει ευλόγως διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία επαρκή προς στήριξη των ισχυρισμών του περί προσβολής ή επικείμενης προσβολής δικαιωμάτων δυνάμει  του παρόντος Νόμου, ενώ παράλληλα επικαλείται αποδεικτικά στοιχεία που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου, μπορεί να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την κρίση του  διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, την προσκόμιση αυτών των στοιχείων αυτώναπό τον αντίδικο.

(2) Αν συντρέχει προσβολή των δικαιωμάτων σε εμπορική κλίμακα το Δικαστήριο μπορεί  επίσης, ύστερα από αίτηση διαδίκου, να διατάξει, υπό τους όρους που κατά την κρίση του διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών, τη γνωστοποίηση τραπεζικών, χρηματοοικονομικών ή εμπορικών εγγράφων που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του αντιδίκου.

(3) Οι εμπιστευτικές πληροφορίες που παρέχονται δυνάμει του παρόντος άρθρου χρησιμοποιούνται μόνο για το σκοπό που ορίζεται στο διάταγμα του Δικαστηρίου.

Ενημέρωση

25Β. (1) Στα πλαίσια οποιασδήποτε διαδικασίας δυνάμει του παρόντος Νόμου η οποία αφορά προσβολή των δικαιωμάτων βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος σε  εμπορική κλίμακα, το Δικαστήριο  δύναται, κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης διαδίκου, να διατάξει την παροχή πληροφοριών για την προέλευση και για τα δίκτυα διανομής των εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών που προσβάλλουν δικαίωμα βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος από τον ύποπτο ή/και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο το οποίο-

(α) βρέθηκε να κατέχει τα παράνομα εμπορεύματα σε εμπορική κλίμακα, ή

(β) βρέθηκε να χρησιμοποιεί τις παράνομες υπηρεσίες σε εμπορική κλίμακα, ή

(γ) διαπιστώθηκε ότι παρείχε σε εμπορική κλίμακα υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες για την προσβολή δικαιώματος, ή

(δ) υποδείχθηκε από το πρόσωπο που αναφέρεται στις παραγράφους (α), ή (β) ή (γ), ως εμπλεκόμενο στην παραγωγή, κατασκευή ή διανομή των εμπορευμάτων ή στην παροχή των υπηρεσιών.

(2) Οι πληροφορίες που παρέχονται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1) περιλαμβάνουν εφόσον ενδείκνυται-

(α) τα ονοματεπώνυμα και τις διευθύνσεις των παραγωγών, κατασκευαστών, διανομέων, προμηθευτών και λοιπών προηγούμενων κατόχων του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και των παραληπτών, χονδρεμπόρων και των εμπόρων λιανικής,

(β) πληροφορίες για τις ποσότητες που παρήχθησαν, κατασκευαστήκαν, παραδόθηκαν, παραλήφθηκαν ή παραγγέλθηκαν καθώς και για το τίμημα που εισπράχθηκε για τα εν λόγω εμπορεύματα ή υπηρεσίες.

Μέτρα Επιβολής

25Γ.-(1)  Το Δικαστήριο το οποίο διαπιστώνει προσβολή δικαιώματος βιομηχανικού σχεδίου ή υποδείγματος δύναται να διατάξει τον παραβάτη να μην επαναλάβει την εν λόγω προσβολή στο μέλλον. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την απαγόρευση αυτή το Δικαστήριο δύναται να επιβάλει για διασφάλιση της συμμόρφωσης, χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα πέντε χιλιάδες λίρες (35,000)  ή φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα  τρία (3) έτη ή και τις δύο αυτές ποινές.

(2) Το Δικαστήριο δύναται κατόπιν αίτησης του προσφεύγοντος και με δαπάνη του παραβάτη να διατάξει την πλήρη ή μερική δημοσίευση της απόφασης ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο κρίνει εύλογο για τη διάδοση των σχετικών με την απόφασή του, πληροφοριών.

ΜΕΡΟΣ VI ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Τέλη

26. Το ύψος, ο τρόπος εισπράξεως και κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα πάσης φύσεως τέλη, τα οποία προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο, ρυθμίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σχέση με άλλες μορφές προστασίας

27. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δε θίγουν άλλες διατάξεις του δικαίου της Δημοκρατίας σχετικά με τα δικαιώματα από μη καταχωρημένα σχέδια και υποδείγματα, τα εμπορικά σήματα ή άλλα διακριτικά σημεία, τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και τα υποδείγματα, χρησιμότητας, τα τυπογραφικά στοιχεία, την αστική ευθύνη ή τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Σχέση με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

28. Το σχέδιο ή υπόδειγμα, το οποίο έχει καταχωρηθεί στην Κύπρο σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, είναι επίσης δεκτικό προστασίας βάσει της κυπριακής νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από την ημερομηνία κατά την οποία δημιουργήθηκε ή αποτυπώθηκε με οποιαδήποτε μορφή. Η έκταση και οι όροι της προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου βαθμού πρωτοτυπίας, κρίνονται κατά το κυπριακό δίκαιο.

Σημείωση
4 του Ν. 170(Ι)/2003Έναρξη της ισχύος του Ν. 170(Ι)/2003

Η ισχύς του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 170(Ι)/2003] θεωρείται ότι άρχισε από τις 15 Φεβρουαρίου 2002 και οποιοδήποτε ∆ιάταγμα ήθελε εκδοθεί δυνάμει του εδαφίου (7) του άρθρου 14 του βασικού νόμου θεωρείται ότι έχει την ίδια αναδρομικήισχύ.