Προοίμιο

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 1999/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με ένα σύστημα υποχρεωτικών επιθεωρήσεων για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών δρομολογίων από οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη (EE L 138 της 1.6.1999, σ. 1),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπου ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Υποχρεωτικές Επιθεωρήσεις για την Ασφαλή Εκτέλεση Τακτικών Γραμμών από Οχηματαγωγά Ro-Ro και Ταχύπλοα Επιβατηγά Σκάφη) Νόμος του 2002.

Ερμηνεία

2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

"Αναγνωρισμένος οργανισμός" σημαίνει κάθε οργανισμό, ο οποίος είναι αναγνωρισμένος σύμφωνα με το άρθρο 6 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Αναγνώριση και Εξουσιοδότηση Οργανισμών) Νόμου του 2001·

"Αρμόδια Αρχή" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων και οποιοδήποτε άλλο γενικά ή ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο από τον Υπουργό πρόσωπο·

"αρχή του κράτους της σημαίας" σημαίνει τις αρμόδιες αρχές του κράτους του οποίου τη σημαία δικαιούται να φέρει το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος·

"διεθνές δρομολόγιο" σημαίνει κάθε θαλάσσιο πλου από ένα λιμένα της Δημοκρατίας προς ένα λιμένα εκτός της Δημοκρατίας ή αντιστρόφως·

"ειδική επιθεώρηση" σημαίνει την επιθεώρηση πλοίου, η οποία διενεργείται από το κράτος υποδοχής όπως ορίζουν τα άρθρα 6 και 8·

"έλλειψη" σημαίνει την κατάσταση πλοίου που δεν είναι σύμφωνη προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου·

"επιβάτης" σημαίνει κάθε άτομο, εκτός από-

(α) Τον πλοίαρχο και τα μέλη του πληρώματος ή άλλα άτομα που απασχολούνται ή έχουν προσληφθεί υπό οποιαδήποτε ιδιότητα στο πλοίο για τις ανάγκες του εν λόγω πλοίου, και

(β) τα παιδιά ηλικίας κάτω του ενός έτους·

"Επιτροπή" σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

"εσωτερικό δρομολόγιο" σημαίνει κάθε πλου σε θαλάσσιες περιοχές από ένα λιμένα της Δημοκρατίας προς τον ίδιο ή άλλο λιμένα εντός της Δημοκρατίας·

"εταιρεία" σημαίνει μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται ένα ή περισσότερα οχηματαγωγά ro-ro, για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 1995 για τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων Roll-on/Roll-off (Ro-Ro)", όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, ή μια εταιρεία που εκμεταλλεύεται ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, για την οποία έχει εκδοθεί πιστοποιητικό συμμόρφωσης σύμφωνα με τον Κανονισμό ΙΧ/4 της Σύμβασης SOLAS-

"θαλάσσια περιοχή" σημαίνει οποιαδήποτε θαλάσσια περιοχή, που περιλαμβάνεται σε κατάλογο που καταρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 5 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμου του 2002·

"ΙΜΟ" (International Maritime Organization) σημαίνει το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό-

"κράτος μέλος" σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι  συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο·

"κράτος υποδοχής" σημαίνει κράτος μέλος προς ή από τον ή τους λιμένες του οποίου ένα οχηματαγωγό ro-ro ή ένα ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εκτελεί τακτική γραμμή-

"Κώδικας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων" σημαίνει τον Κώδικα για τη Διερεύνηση Ναυτικών Ατυχημάτων και Περιστατικών, που υιοθετήθηκε από τον ΙΜΟ με την υπ' αριθμό Α.849(20) Απόφαση της Συνέλευσής του της 27ης Νοεμβρίου 1997, όπως έχει εγκριθεί με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε με αριθμό γνωστοποίησης Κ.Δ.Π. 343/99 στο Τρίτο Παράρτημα, Μέρος I, της Επίσημης Εφημερίδας της Δημοκρατίας της 31.12.1999·

"Κώδικας Ταχύπλοων Σκαφών" σημαίνει το Διεθνή Κώδικα Ασφαλείας Ταχύπλοων Σκαφών, ο οποίος περιέχεται στην υπ' αριθμό MSC 36 (63) Απόφαση της Επιτροπής Ναυτιλιακής Ασφαλείας του ΙΜΟ της 20ής Μαΐου 1994, ως έχει στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή του, το κείμενο του οποίου είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό·

"οχηματαγωγό ro-ro" σημαίνει το θαλασσοπλοούν επιβατηγό σκάφος που διαθέτει εγκαταστάσεις επιβίβασης και αποβίβασης οδικών ή σιδηροδρομικών οχημάτων και μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες·

"πιστοποιητικά" σημαίνει-

(α) για τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν διεθνή δρομολόγια, τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται δυνάμει της Σύμβασης SOLAS, όπως έχει τροποποιηθεί, καθώς και τα σχετικά μητρώα εξαρτισμού και, όπου απαιτείται, τα πιστοποιητικά εξαίρεσης και τις άδειες λειτουργίας-

(β) για τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εκτελούν εσωτερικά δρομολόγια, τα πιστοποιητικά ασφαλείας που εκδίδονται σύμφωνα με τον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμο του 2002, καθώς και τα σχετικά μητρώα εξαρτισμού και, όπου απαιτείται, τα πιστοποιητικά εξαίρεσης και τις άδειες λειτουργίας-

"πιστοποιητικό εξαίρεσης" σημαίνει οποιοδήποτε πιστοποιητικό που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του Κανονισμού I B/12(a)(vi) της Σύμβασης SOLAS·

"προσοντούχος επιθεωρητής" σημαίνει το δημόσιο υπάλληλο ή οποιοδήποτε άλλο άτομο, δεόντως εξουσιοδοτημένο από την Αρμόδια Αρχή να διενεργεί επιθεωρήσεις και ελέγχους που σχετίζονται με τα καθοριζόμενα στον παρόντα Νόμο πιστοποιητικά και, ο οποίος, πληροί τα κριτήρια περί προσόντων και ανεξαρτησίας που ορίζει το Παράρτημα I του παρόντος Νόμου·

"Σύμβαση SOLAS" σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα, 1974 (SOLAS), που κυρώθηκε με τους περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικούς) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμους του 1985 έως 2001, και τα Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις της Σύμβασης αυτής, ως έχουν στην εκάστοτε ισχύουσα έκδοσή τους, το κείμενο των οποίων είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στα οποία έχει πρόσβαση το κοινό·

"Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο" σημαίνει την Συμφωνία η οποία υπογράφτηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

"τακτική γραμμή" σημαίνει μια σειρά διαπλεύσεων οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, οι οποίες διενεργούνται κατά τρόπο που να εξυπηρετείται η συγκοινωνία μεταξύ των ιδίων δύο ή περισσότερων λιμένων, ή μια σειρά δρομολογίων από και προς τον ίδιο λιμένα χωρίς ενδιάμεσες προσεγγίσεις-

(α) σύμφωνα με δημοσιευμένο πρόγραμμα· ή

(β) με διαπλεύσεις τόσο τακτικές ή συχνές ώστε να αποτελούν αναγνωρίσιμο συστηματικό σύνολο·

"ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος" σημαίνει το ταχύπλοο σκάφος, κατά την έννοια του Κανονισμού 1 του Κεφαλαίου Χ της Σύμβασης SOLAS και το οποίο μεταφέρει περισσότερους από δώδεκα επιβάτες·

"Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας" σημαίνει το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

"τρίτη χώρα" σημαίνει χώρα που δεν είναι κράτος μέλος-

"Υπουργός" σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στους ορισμούς των όρων “Κώδικας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων”, “Κώδικας Ταχύπλοων Σκαφών”, και “Σύμβαση  SOLAS”, στο εδάφιο (1), δεν περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις των εκεί αναφερόμενων διεθνών νομοθετημάτων, οι οποίες, κατά ή μετά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, κατ’ εφαρμογή του ΄Αρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο “Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Νοεμβρίου 2002, για την επιτροπή ασφαλείας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS)” (EE L324 της 29.11.2002, σ. 1) ως αυτή η πράξη εκάστοτε τροποποιείται, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της αναφερόμενης στο προοίμιο του παρόντος Νόμου πράξης της  Ευρωπαϊκής Κοινότητας, ως αυτή η πράξη εκάστοτε τροποποιείται· το κείμενο των εν λόγω διεθνών νομοθετημάτων, το οποίο είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, συνοδεύεται από αντίγραφα των σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας δια των οποίων διενεργείται ο προαναφερόμενος αποκλεισμός.

Πεδίο εφαρμογής

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, τα οποία εκτελούν τακτική γραμμή από ή προς λιμένα της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας τους, όταν χρησιμοποιούνται σε-

(α) Διεθνή δρομολόγια- ή

(β) εσωτερικά δρομολόγια σε θαλάσσιες περιοχές, οι οποίες καλύπτονται από την κατηγορία Α που αναφέρεται στο άρθρο 5 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κανόνες και Πρότυπα Ασφάλειας Επιβατηγών Πλοίων) Νόμου του 2002.

Προκαταρκτικός έλεγχος που αφορά τα πλοία

4.-(1) Πριν από την έναρξη εκτέλεσης τακτικής γραμμής από οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει εάν το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος-

(α) Διαθέτει έγκυρα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από τις αρχές του κράτους της σημαίας ή από αναγνωρισμένο οργανισμό που ενεργεί εκ μέρους του-

(β) έχει επιθεωρηθεί για την έκδοση πιστοποιητικών σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές, που περιέχει η υπ' αριθμό Α.746(18) Απόφαση της Συνέλευσης του ΙΜΟ της 4ης Νοεμβρίου 1993 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές επιθεώρησης με βάση εναρμονισμένο σύστημα επιθεώρησης και πιστοποίησης, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, με τη μορφή που έχουν αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές κατά την 29η Απριλίου 1999, ή με διαδικασίες που έχουν καθορισθεί για να επιτευχθεί ο ίδιος στόχος·

(γ) πληροί τα πρότυπα κατάταξής του που έχουν ορισθεί με τους κανόνες αναγνωρισμένου οργανισμού, ή με κανόνες αποδεκτούς ως ισότιμους από τις αρχές του κράτους της σημαίας για την κατασκευή και συντήρηση της γάστρας του, του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του και της εγκατάστασης ελέγχου·

(δ) είναι εξοπλισμένο, με σκοπό να διατίθενται πληροφορίες σε περίπτωση διερεύνησης ατυχήματος, με όργανο καταγραφής δεδομένων ταξιδιού (που στο εξής θα αναφέρεται ως “VDR”), το οποίο πληροί τα πρότυπα επιδόσεων της υπ’ αριθμό Α.861(20) Απόφασης της Συνέλευσης του ΙΜΟ της 27ης Νοεμβρίου 1997, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, και τα πρότυπα δοκιμής που ορίζει το πρότυπο CYS ΕΝ 61996:2001·

(ε) με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), πληροί τις ειδικές απαιτήσεις περί ευστάθειας που έχουν εγκριθεί σε περιφερειακό επίπεδο και έχουν μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία σύμφωνα με τη διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπεται στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Ιουνίου 1998 για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών", όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, όταν εκτελεί σε αυτή την περιοχή γραμμή η οποία καλύπτεται από την εν λόγω νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν υπερβαίνουν εκείνες που ορίζονται στο Παράρτημα της υπ' αριθμό 14 Απόφασης (Απαιτήσεις περί Ευστάθειας Σχετικές με τη Συμφωνία) της Διπλωματικής Διάσκεψης SOLAS του 1995, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, και έχουν κοινοποιηθεί εγκαίρως στο Γενικό Γραμματέα του ΙΜΟ, σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 3 της εν λόγω Απόφασης.

(2) Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (1) εφαρμόζεται στα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη μόνον όπου ενδείκνυται.

Προκαταρκτικός έλεγχος που αφορά την εταιρεία, τα κράτη υποδοχής και σημαίας τρίτης χώρας

5. Πριν από την έναρξη εκτέλεσης τακτικής γραμμής από οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει-

(α) Εάν η εταιρεία που θέτει ή πρόκειται να θέσει σε τακτική γραμμή οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος-

(i) λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της εφαρμογής των ειδικών απαιτήσεων που ορίζει το Παράρτημα II του παρόντος Νόμου·

(ii) παρέχει σ' αυτή και στα άλλα κράτη υποδοχής που εμπλέκονται στην τακτική γραμμή, τα αποδεικτικά στοιχεία συμμόρφωσης προς την υποπαράγραφο (i) και προς το άρθρο 4·

(iii) συμφωνεί εκ των προτέρων ότι η Αρμόδια Αρχή και άλλα κράτη υποδοχής καθώς και οποιοδήποτε άλλο ουσιαστικά ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, δύνανται να διενεργούν, να συμμετέχουν πλήρως ή να συνεργάζονται στη διερεύνηση ναυτικού ατυχήματος ή περιστατικού σύμφωνα με το άρθρο 12 και τους παρέχει πρόσβαση στις πληροφορίες που έχουν αποκωδικοποιηθεί από το VDR του οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους της που ενέχεται στο εν λόγω ατύχημα ή περιστατικό·

(β) αναφορικά με τα οχηματαγωγά ro-ro ή τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που φέρουν τη σημαία τρίτης χώρας, κατά πόσο το κράτος της σημαίας έχει αποδεχθεί τη δέσμευση της εταιρείας να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

Αρχικές ειδικές επιθεωρήσεις

6.-(1) Πριν από την έναρξη εκτέλεσης τακτικής γραμμής από οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, η Αρμόδια Αρχή διενεργεί αρχική ειδική επιθεώρηση, σύμφωνα με τα Παραρτήματα II και III του παρόντος Νόμου, για να βεβαιωθεί ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις για την ασφαλή εκτέλεση τακτικής γραμμής.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ορίζει ημερομηνία για την αρχική ειδική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται εντός μηνός το αργότερο από την παραλαβή των στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της επαλήθευσης δυνάμει των άρθρων 4 και 5.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να καλέσει άλλο κράτος μέλος προς ή από τους λιμένες του οποίου εκτελεί τακτική γραμμή το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, να διενεργήσει αρχική ειδική επιθεώρηση του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να κληθεί να διενεργήσει αρχική ειδική επιθεώρηση οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους κατόπιν αίτησης άλλου κράτους μέλους προς ή από τους λιμένες του οποίου το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εκτελεί τακτική γραμμή.

Ειδικές διατάξεις

7.-(1)(α)Όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος πρόκειται να χρησιμοποιηθεί σε άλλη τακτική γραμμή, η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει υπόψη της στο μέγιστο βαθμό του ελέγχους και επιθεωρήσεις που έχουν ήδη διενεργηθεί στο εν λόγω οχηματαγωγό ή σκάφος, για την εκτέλεση προηγούμενης τακτικής γραμμής που εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(β) Εφόσον η Αρμόδια Αρχή κρίνει τους προηγούμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις ικανοποιητικούς και εφόσον αυτοί είναι σχετικοί με τους νέους όρους λειτουργίας, τα άρθρα 4 έως 6 δε χρειάζεται να εφαρμόζονται πριν από την έναρξη εκτέλεσης της νέας τακτικής γραμμής του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή δεν απαιτεί την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 6 όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος, το οποίο εκτελεί ήδη τακτική γραμμή και συμμορφώνεται με τον παρόντα Νόμο, μεταφέρεται σε άλλη τακτική γραμμή της οποίας τα χαρακτηριστικά αναγνωρίζονται από την Αρμόδια Αρχή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη υποδοχής ότι είναι όμοια και όλα τα κράτη υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης της Αρμόδιας Αρχής, συμφωνούν ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος πληροί όλες τις απαιτήσεις ασφαλούς εκτέλεσης της γραμμής αυτής.

(β) Κατόπιν σχετικής αιτήσεως της εταιρείας, η Αρμόδια Αρχή και τα λοιπά ενδιαφερόμενα κράτη υποδοχής δύνανται να επιβεβαιώσουν εκ των προτέρων τη συμφωνία τους, όσον αφορά στην ομοιότητα των χαρακτηριστικών της γραμμής.

(3) Στις περιπτώσεις όπου, λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων, οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος πρέπει να αντικαταστήσει ταχέως το αρχικό για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της γραμμής και εφόσον δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει τη λειτουργία του οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, υπό την προϋπόθεση ότι η οπτική επιθεώρηση και ο έλεγχος των εγγράφων δεν προξενεί ανησυχίες ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος δεν πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας και η Αρμόδια Αρχή ολοκληρώνει τους ελέγχους και επιθεωρήσεις βάσει των άρθρων 4 έως 6 εντός ενός μηνός από την έναρξη της εκτέλεσης της τακτικής γραμμής.

Τακτικές ειδικές και άλλες επιθεωρήσεις

8.-(1) Η Αρμόδια Αρχή, μία φορά ανά δώδεκα μήνες, διενεργεί-

(α) ειδική επιθεώρηση, σύμφωνα με το Παράρτημα III του παρόντος Νόμου, και

(β) επιθεώρηση στη διάρκεια τακτικής γραμμής, σκοπός της οποίας είναι η κάλυψη αρκετών από τα σημεία που εκτίθενται στα Παραρτήματα II έως IV του παρόντος Νόμου, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εξακολουθεί να πληροί τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλούς λειτουργίας:

Νοείται ότι μια αρχική ειδική επιθεώρηση σύμφωνα με το άρθρο 6 υπολογίζεται ως ειδική επιθεώρηση για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή διενεργεί επίσης ειδική επιθεώρηση σύμφωνα με το Παράρτημα III του παρόντος Νόμου κάθε φορά που οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος υπόκειται σε επισκευές, μετατροπές και μεταβολές μείζονος σημασίας, ή σε περίπτωση αλλαγής της διαχείρισης, της σημαίας ή της κλάσης του.

(β) Στην περίπτωση αλλαγής διαχείρισης, σημαίας ή κλάσης, η Αρμόδια Αρχή δύναται, αφού λάβει υπόψη της τους προηγούμενους ελέγχους και επιθεωρήσεις του οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου σκάφους, και με την προϋπόθεση ότι η ασφαλής λειτουργία του οχηματαγωγού ή του σκάφους δεν επηρεάζεται από την αλλαγή αυτή, να απαλλάξει το οχηματαγωγό ή το σκάφος από την ειδική επιθεώρηση που απαιτεί το παρόν εδάφιο.

(3) Στην περίπτωση που οι επιθεωρήσεις στις οποίες αναφέρεται το εδάφιο (1), επιβεβαιώσουν ή αποκαλύψουν ελλείψεις σε σχέση με τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, που να δικαιολογούν απαγόρευση εκτέλεσης γραμμών, όλες οι δαπάνες, που άπτονται των επιθεωρήσεων σε οποιαδήποτε συνήθη λογιστική περίοδο, καλύπτονται από την εταιρεία.

Κοινοποίηση

9. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει αμέσως και γραπτώς την εταιρία για το αποτέλεσμα των ελέγχων και επιθεωρήσεων που διενεργήθηκαν δυνάμει των άρθρων 4 έως 6 και 8.

Διαδικασίες σχετικά με τις αρχικές και τακτικές ειδικές επιθεωρήσεις

10.-(1) Η Αρμόδια Αρχή απαλλάσσει τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, που έχουν υποβληθεί σε ικανοποιητικές ειδικές επιθεωρήσεις-

(α) Από τις διευρυμένες επιθεωρήσεις, που αναφέρονται στο άρθρο 6(4) του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Κρατικός Έλεγχος Λιμένα) Νόμου του 2001, και

(β) από τις διευρυμένες επιθεωρήσεις βάσει του σαφούς λόγου ότι ανήκουν στην κατηγορία επιβατηγών πλοίων, που αναφέρεται στο άρθρο 6(1) του εν λόγω Νόμου και στο Παράρτημα V (Κατηγορία Α.3) της ακόλουθης πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται: "Οδηγία 95/21/ΕΚ του Συμβουλίου της 19ης Ιουνίου 1995 για την επιβολή σχετικά με τη ναυσιπλοΐα που συνεπάγεται χρήση κοινοτικών λιμένων ή διέλευση από ύδατα υπό τη δικαιοδοσία κράτους μέλους, των διεθνών προτύπων για την ασφάλεια των πλοίων, την πρόληψη της ρύπανσης και τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας επί των πλοίων".

(2)(α) Η Αρμόδια Αρχή συνεργάζεται με τις αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών υποδοχής που εμπλέκονται σε μια ειδική επιθεώρηση του ιδίου οχηματαγωγού ro-ro ή ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους.

(β) Οι ειδικές επιθεωρήσεις πραγματοποιούνται από ομάδα απαρτιζόμενη από προσοντούχους επιθεωρητές των εμπλεκόμενων κρατών υποδοχής.

(γ) Σε κάθε περίπτωση που υφίσταται ανάγκη ποιοτικής αξιολόγησης της συμμόρφωσης προς τις διατάξεις που αφορούν στις κλάσεις, η Αρμόδια Αρχή διασφαλίζει ότι στην ομάδα της περιλαμβάνονται οι κατάλληλοι εμπειρογνώμονες με την προσθήκη, όπου απαιτείται, επιθεωρητή αναγνωρισμένου οργανισμού.

(δ) Οι επιθεωρητές αναφέρουν τις ελλείψεις στην Αρμόδια Αρχή, η οποία ανακοινώνει τις εν λόγω ελλείψεις στο κράτος της σημαίας, εάν αυτό το κράτος δεν είναι κράτος υποδοχής εμπλεκόμενο στην επιθεώρηση.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να συμφωνήσει να διενεργήσει επιθεώρηση κατόπιν αιτήσεως άλλου εμπλεκόμενου κράτους υποδοχής.

(β) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητήσει από άλλο εμπλεκόμενο κράτος υποδοχής να διενεργήσει επιθεώρηση.

(4) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον της το ζητήσει η εταιρεία, καλεί τις αρχές του κράτους της σημαίας που δεν είναι κράτος υποδοχής, να αντιπροσωπευθούν σε οποιαδήποτε ειδική επιθεώρηση που διενεργείται βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Η Αρμόδια Αρχή, όταν προγραμματίζει να διενεργήσει επιθεώρηση σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8, λαμβάνει δεόντως υπόψη το πρόγραμμα λειτουργίας και συντήρησης του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους.

(6) Τα πορίσματα των ειδικών επιθεωρήσεων καταγράφονται σε έκθεση, της οποίας η μορφή θα καθορισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 16 της αναφερόμενης στο προοίμιο του παρόντος Νόμου πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

(7) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή και το άλλο ενδιαφερόμενο κράτος υποδοχής εμμένουν στη διαφωνία τους σχετικά με την εκπλήρωση των απαιτήσεων των άρθρων 4 και 5(1), η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί αμέσως στην Επιτροπή τους λόγους της διαφωνίας.

Διερεύνηση ατυχήματος

11. [Διαγράφηκε]
Συνοδευτικά μέτρα

12.-(1) Όταν η Αρμόδια Αρχή εκδίδει ή αναγνωρίζει πιστοποιητικό εξαίρεσης, συνεργάζεται με το εμπλεκόμενο κράτος υποδοχής ή με τις αρχές του κράτους της σημαίας, για την επίλυση οποιασδήποτε διαφωνίας σχετικά με το βάσιμο των εξαιρέσεων, πριν την αρχική ειδική επιθεώρηση.

(2) Η Αρμόδια Αρχή θέτει σε λειτουργία συστήματα ραδιοναυτιλιακοί βοηθημάτων από ξηράς και άλλα συστήματα πληροφοριών, σύμφωνα με την υπ' αριθμό Α.795(19) Απόφαση της Συνέλευσης του ΙΜΟ της 23ης Νοεμβρίου 1995, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό, για να επικουρούνται τα οχηματαγωγά ro-ro και τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη στην ασφαλή εκτέλεση της τακτική γραμμής, ή μέρους αυτής, για την ασφάλεια της οποίας η Αρμόδια Αρχή φέρει την ευθύνη.

(3) Η Αρμόδια Αρχή παρέχει στην Επιτροπή αντίγραφα των εκθέσεων επιθεώρησης, που αναφέρονται στο άρθρο 10(6), με τον αναγνωριστικό αριθμό του ΙΜΟ, εάν υφίσταται.

(4)(α) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε η εταιρία που χρησιμοποιεί οχηματαγωγά ro-ro ή ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη σε τακτικές γραμμές από ή προς τους λιμένες της Δημοκρατίας, να είναι ικανή να διατηρεί και να εφαρμόζει ολοκληρωμένο σύστημα ετοιμότητας για καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης στα πλοία της. Προς το σκοπό αυτό, η Αρμόδια Αρχή χρησιμοποιεί το πλαίσιο που παρέχει η υπ' αριθμό Α.852(20) Απόφαση της Συνέλευσης του ΙΜΟ της 27ης Νοεμβρίου 1997 σχετικά με τις κατευθύνσεις για τη δομή ενός ολοκληρωμένου συστήματος ετοιμότητας, το κείμενο της οποίας είναι κατατεθειμένο στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας και στο οποίο έχει πρόσβαση το κοινό.

(β) Εφόσον δύο ή περισσότερα κράτη μέλη εμπλέκονται ως κράτη υποδοχής στην τακτική γραμμή, καταρτίζουν από κοινού σχέδιο για τις διάφορες διαδρομές.

(5)(α) Η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε να συνεργάζεται πλήρως, υπό την ιδιότητά της ως αρμόδια αρχή του κράτους υποδοχής, με τις αρχές του κράτους της σημαίας πριν από την έκδοση της άδειας λειτουργίας ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1.9.3 του Κώδικα Ταχύπλοων Σκαφών.

(β) Η Αρμόδια Αρχή εξασφαλίζει ότι οι περιορισμοί λειτουργίας, που υπαγορεύονται από τις κατά τόπους καταστάσεις και είναι αναγκαίοι για την προστασία της ζωής, των φυσικών πόρων και των παράκτιων δραστηριοτήτων, ισχύουν ή διατηρούνται και λαμβάνει μέτρα για να εξασφαλιστεί η επιβολή των περιορισμών αυτών.

Συνεργασία μεταξύ κρατών υποδοχής

13. Η Αρμόδια Αρχή και τα λοιπά κράτη υποδοχής που εμπλέκονται στην ίδια τακτική γραμμή συνεργάζονται μεταξύ τους κατά την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Μέτρα στήριξης

14. Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει τις τρίτες χώρες, οι οποίες φέρουν ευθύνες, είτε ευθύνες ως κράτη της σημαίας, είτε ευθύνες παρεμφερείς με εκείνες ενός κράτους υποδοχής για οχηματαγωγά ro-ro και ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου και χρησιμοποιούνται μεταξύ ενός λιμένα της Δημοκρατίας και ενός λιμένα τρίτης χώρας, σχετικά με τις απαιτήσεις που επιβάλλει ο παρών Νόμος στην εταιρεία που πραγματοποιεί τακτική γραμμή από ή προς λιμένα της Δημοκρατίας.

Απαγόρευση εκτέλεσης τακτικής γραμμής

15.-(1) Η Αρμόδια Αρχή απαγορεύει την εκτέλεση τακτικής γραμμής από οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος-

(α) Όταν αδυνατεί να επιβεβαιώσει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις των άρθρων 4 και 5·

(β) οποτεδήποτε διαπιστώνονται ελλείψεις στη διάρκεια των επιθεωρήσεων που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 8, οι οποίες θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, καθώς και τη ζωή των επιβατών και του πληρώματος·

(γ) όταν υφίσταται διαπιστωμένη αδυναμία συμμόρφωσης προς τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας που παρατίθενται στο Παράρτημα V του παρόντος Νόμου, η οποία θέτει σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους, καθώς και τη ζωή των επιβατών και του πληρώματος·

(δ) οποτεδήποτε το κράτος της σημαίας δεν τη συμβουλευθεί για τα θέματα που αναφέρονται στα άρθρα 12(1) ή 12(5),

μέχρις ότου η Αρμόδια Αρχή διαπιστώσει ότι ο κίνδυνος εξέλιπε και ότι πληρούνται οι απαιτήσεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει γραπτώς την εταιρεία για την απόφαση απαγόρευσης εκτέλεσης τακτικών γραμμών από το συγκεκριμένο οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος και αιτιολογεί πλήρως την απόφασή της.

(3)(α) Όταν οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος εκτελεί ήδη τακτικές γραμμές και διαπιστωθούν ελλείψεις, η Αρμόδια Αρχή απαιτεί από την εταιρεία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για την ταχεία αποκατάστασή τους ή εντός μιας εύλογης προκαθορισμένης χρονικής περιόδου, εφόσον οι ελλείψεις δε θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την ασφάλεια του οχηματαγωγού ή του σκάφους, καθώς και τη ζωή των επιβατών και του πληρώματος.

(β) Μετά την αποκατάσταση των ελλείψεων, η Αρμόδια Αρχή ελέγχει κατά πόσο η αποκατάσταση έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της.

(γ) Στην περίπτωση που η αποκατάσταση δεν έγινε σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Αρμόδιας Αρχής, η τελευταία απαγορεύει την εκτέλεση τακτικής γραμμής από το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος.

(4) Η απόφαση απαγόρευσης εκτέλεσης τακτικής γραμμής λαμβάνεται εντός ενός μηνός από την αρχική ειδική επιθεώρηση και κοινοποιείται αμέσως στην εταιρεία.

Διοικητικό πρόστιμο

16.-(1) Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών τιμωρείται, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ή πειθαρχικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος ή άλλου Νόμου, με διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες λίρες, ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

(2) Το διοικητικό πρόστιμο επιβάλλεται στην εταιρεία ή στον πλοίαρχο, με αιτιολογημένη απόφαση της Αρμόδιας Αρχής που βεβαιώνει την παράβαση.

(3) Τα κριτήρια υπολογισμού του ύψους του κατά περίπτωση επιβαλλόμενου δυνάμει του εδαφίου (2) προστίμου θα καθορίζονται ενδεικτικά σε οδηγίες του Υπουργού, χωρίς τούτο να περιορίζει, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών, τη διακριτική ευχέρεια της Αρμόδιας Αρχής, που βεβαιώνει τη συγκεκριμένη παράβαση, να αποφασίζει ελεύθερα με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(4) Η Αρμόδια Αρχή κοινοποιεί στην εταιρεία ή στον πλοίαρχο την περί επιβολής διοικητικού προστίμου απόφασή της και δεν επιτρέπει άρση της κατά το άρθρο 15 απαγόρευσης εκτέλεσης τακτικής γραμμής, μέχρις ότου καταβληθεί το διοικητικό πρόστιμο ή κατατεθεί τραπεζική εγγύηση αναγνωρισμένης τράπεζας για ίσο ποσό, και με όρους που ικανοποιούν την Αρμόδια Αρχή.

Ιεραρχική προσφυγή

17.-(1) Η εταιρεία ή ο εκπρόσωπος της στη Δημοκρατία, έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού κατά απόφασης απαγόρευσης εκτέλεσης τακτικής γραμμής ή επιβολής διοικητικού προστίμου, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης.

(2) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους ή δώσει την ευκαιρία σ' αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της σύμφωνα με το εδάφιο (4) το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

(5) Η Αρμόδια Αρχή ενημερώνει δεόντως τον πλοίαρχο του οχηματαγωγού ro-ro ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους για το κατά το εδάφιο (1) δικαίωμα προσφυγής.

(6) Το ποσό του διοικητικού προστίμου ή η τραπεζική εγγύηση καταπίπτει και περιέρχεται οριστικά στη Δημοκρατία, αν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου προθεσμία των εβδομήντα πέντε ημερών, είτε από την κοινοποίηση της απόφασης για την επιβολή διοικητικού προστίμου είτε, σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, από την κοινοποίηση της επί της προσφυγής απορριπτικής απόφασης του Υπουργού.

Ποινικά αδικήματα

18.-(1) Διαπράττει αδίκημα, τιμωρούμενο, σε περίπτωση καταδίκης, με φυλάκιση μέχρι δύο ετών ή με χρηματική ποινή μέχρι πέντε χιλιάδων λιρών ή και με τις δύο αυτές ποινές, ο πλοίαρχος, ο οποίος, επιχειρεί την εκτέλεση τακτικών γραμμών κατά παράβαση απαγόρευσης εκτέλεσης τακτικής γραμμής που επεβλήθη στο οχηματαγωγό ro-ro ή ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15.

(2) Το ίδιο πιο πάνω αδίκημα διαπράττει η εταιρεία ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, το οποίο, εν γνώσει του, συμπράττει ή συντρέχει στην τέλεση του κατά το εδάφιο (1) αδικήματος.

Κανονισμοί

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισμούς δημοσιευομένους στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Οι κατά τον παρόντα Νόμο εκδιδόμενοι Κανονισμοί κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων, η οποία έχει εξουσία προς έγκριση ή απόρριψή τους μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κατάθεσή τους. Αν η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκρίνει τους Κανονισμούς ή η προθεσμία των εξήντα ημερών παρέλθει άπρακτη, οι Κανονισμοί δημοσιεύονται στην Επίσημη  Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτούς διαφορετικά, τίθενται σε ισχύ κατά την ημέρα της δημοσίευσής τους.

Τροποποίηση Παραρτημάτων του παρόντος Νόμου και Παραρτημάτων Κανονισμών

19Α.-(1) Ο Υπουργός έχει εξουσία να τροποποιεί με διάταγμα οποιοδήποτε Παράρτημα του παρόντος Νόμου και οποιοδήποτε Παράρτημα των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) ΄Εκαστο διάταγμα, το οποίο εκδίδεται από τον Υπουργό δυνάμει του εδαφίου (1), δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και, εκτός αν προβλέπεται σε αυτό διαφορετικά, τίθεται σε ισχύ από την ημέρα της δημοσίευσής του.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νομού

20. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

(Άρθρο 2)

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ

1. Ο προσοντούχος επιθεωρητής πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους να διενεργεί τις ειδικές επιθεωρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6.

2. Είτε ο προσοντούχος επιθεωρητής πρέπει να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον ένα έτος υπηρεσίας, στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους, ως επιθεωρητής του κράτους της σημαίας ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη Σύμβαση περί Προστασίας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974, και

(α) Να είναι κάτοχος διπλώματος πλοιάρχου που του επιτρέπει να κυβερνά πλοία 1600 κοχ και άνω (βλέπε Σύμβαση STCW, Κανονισμός ΙΙ/2), ή

(β) να είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Α' που του επιτρέπει να αναλαμβάνει καθήκοντα σε πλοία των οποίων η κύρια μηχανή πρόωσης είναι ισχύος ίσης ή ανώτερης των 3.000 kW (βλέπε Σύμβαση STCW, Κανονισμός ΙΙΙ/2), ή

(γ) να έχει περάσει επιτυχώς, σε κράτος μέλος, τις εξετάσεις ναυπηγού, μηχανολόγου μηχανικού ή μηχανικού στον τομέα της ναυτιλίας και να έχει εργασθεί με την ιδιότητα αυτή επί τουλάχιστο πέντε έτη,

οι προσοντούχοι επιθεωρητές που αναφέρονται στα στοιχεία (α) και (β) πρέπει να έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον επί μια πενταετία ως αξιωματικοί στους κλάδους καταστρώματος ή μηχανής, αντίστοιχα•

είτε ο προσοντούχος επιθεωρητής πρέπει—

(α) να είναι κάτοχος πανεπιστημιακού πτυχίου ή ισότιμης εκπαίδευσης σε κράτος μέλος, και

(β) να έχει εκπαιδευθεί σε σχολή επιθεωρητών ασφαλείας πλοίων σε κράτος μέλος, και

(γ) να έχει υπηρετήσει επί δύο τουλάχιστον έτη στις αρμόδιες αρχές κράτους μέλους ως επιθεωρητής κράτους της σημαίας ασχολούμενος με επιθεωρήσεις και την πιστοποίηση σύμφωνα με τη Σύμβαση Solas.

3. Οι προσοντούχοι επιθεωρητές πρέπει να είναι ικανοί να συνεννοούνται προφορικά και γραπτά με τους ναυτικούς στη γλώσσα που χρησιμοποιείται συνήθως στη θάλασσα.

4. Οι προσοντούχοι επιθεωρητές πρέπει να γνωρίζουν δεόντως τις διατάξεις της Σύμβασης Solas και τις σχετικές διαδικασίες του παρόντος Νόμου.

5. Οι προσοντούχοι επιθεωρητές που διενεργούν ειδικές επιθεωρήσεις δεν πρέπει να έχουν οικονομικά συμφέροντα ούτε στη συγκεκριμένη εταιρεία, ούτε σε άλλη εταιρεία που εκμεταλλεύεται πλοία σε τακτική γραμμή από και προς το εμπλεκόμενο κράτος υποδοχής ή στα επιθεωρούμενα οχηματαγωγά ro-ro ή τα ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη• επίσης, δεν πρέπει να είναι υπάλληλοι μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες διεξάγουν θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις ή επιθεωρήσεις κατάταξης ή εκδίδουν πιστοποιητικά για αυτά τα οχηματαγωγά ro-ro ή ταχύπλοα επιβατηγά σκάφη, ούτε να αναλαμβάνουν εργασία για λογαριασμό τους.

6. Γίνονται επίσης δεκτοί επιθεωρητές που δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια εφόσον είχαν εργοδοτηθεί από την αρμόδια αρχή για θεσμοθετημένες επιθεωρήσεις ή για επιθεωρήσεις ελέγχου του κράτους του λιμένα κατά την 7η Ιουλίου 1995.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

(Άρθρα 5, 6 και 8)

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΙ ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Οι εταιρείες θα εξασφαλίζουν ότι επί των οχηματαγωγών τους ro-ro και των ταχύπλοων επιβατηγών σκαφών τους—

(α) Ο πλοίαρχος έχει τις κατάλληλες πληροφορίες για την ύπαρξη συστημάτων ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων από ξηράς και άλλων συστημάτων πληροφοριών για να επικουρείται στην ασφαλή εκτέλεση των δρομολογίων, πριν το οχηματαγωγό ή το σκάφος αποπλεύσει, και ότι χρησιμοποιεί τα συστήματα ραδιοναυτιλιακών βοηθημάτων και πληροφοριών που καταρτίζουν τα κράτη μέλη·

(β) εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις των παραγράφων 2 έως 6 της εγκυκλίου 699 του MSC (αναθεωρημένες κατευθύνσεις για τις οδηγίες ασφάλειας των επιβατών)·

(γ) έχει αναρτηθεί σε προσβάσιμο σημείο ένας πίνακας με τις ρυθμίσεις εργασίας επί του πλοίου, ο οποίος περιέχει—

(i) το πρόγραμμα υπηρεσίας στη θάλασσα και το πρόγραμμα υπηρεσίας στην ξηρά, και

(ii) το ανώτατο όριο ωρών εργασίας ή το κατώτερο όριο ωρών ανάπαυσης που απαιτούνται για το προσωπικό ασφάλειας·

(δ) ο πλοίαρχος δεν υπόκειται σε περιορισμούς όσον αφορά τη λήψη απόφασης η οποία, κατά την επαγγελματική του κρίση, είναι αναγκαία για την ασφαλή διακυβέρνηση και λειτουργία, ιδίως με κακές καιρικές συνθήκες και ταραγμένη θάλασσα·

(ε) ο πλοίαρχος τηρεί βιβλίο των δραστηριοτήτων διακυβέρνησης και των περιστατικών που έχουν σημασία για την ασφαλή διακυβέρνηση·

(στ) κάθε ζημία ή μόνιμη καμπτική παραμόρφωση στα ελάσματα των εξωτερικών θυρών και του κύτους που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα του οχηματαγωγού ή του σκάφους, καθώς και κάθε έλλειψη στις ρυθμίσεις ασφάλισης των εν λόγω θυρών, αναφέρεται αμέσως στις αρχές του κράτους της σημαίας και στο κράτος υποδοχής και επισκευάζεται αμέσως, όπως απαιτούν τα εν λόγω κράτη·

(ζ) διατίθεται ενημερωμένο σχέδιο ταξιδιού πριν από τον απόπλου του οχηματαγωγού ή του ταχύπλοου επιβατηγού σκάφους. Στην εκπόνηση του σχεδίου ταξιδιού λαμβάνονται πλήρως υπόψη οι κατευθύνσεις που ορίζει η Απόφαση 839(21) της Συνέλευσης του IMO για τις κατευθύνσεις σχετικά με τον προγραμματισμό ταξιδιού·

(η) παρέχονται στους επιβάτες γενικές πληροφορίες σχετικά με την εξυπηρέτηση και τη βοήθεια που μπορεί να παρασχεθεί σε ηλικιωμένους και αναπήρους επί του πλοίου, και ότι οι πληροφορίες αυτές διατίθενται σε μέγεθος κατάλληλο για άτομα με προβλήματα όρασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

(Άρθρα 6 και 8)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1. Οι ειδικές επιθεωρήσεις εξασφαλίζουν ότι πληρούνται οι θεσμοθετημένες απαιτήσεις, ιδίως σε ότι αφορά την κατασκευή, την υποδιαίρεση και την ευστάθεια, το μηχανολογικό εξοπλισμό και τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, τη φόρτωση, την ευστάθεια, την πυροπροστασία, το μέγιστο αριθμό επιβατών, τα σωστικά μέσα και τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, τις ραδιοεπικοινωνίες και την πλοήγηση και προς το σκοπό αυτό, ενδεχομένως, περιλαμβάνουν τουλάχιστο τα ακόλουθα:

(α) Θέση σε λειτουργία της γεννήτριας έκτακτη ανάγκης,

(β) επιθεώρηση του φωτισμού έκτακτης ανάγκης,

(γ) επιθεώρηση του συστήματος παραγωγής ισχύος έκτακτης ανάγκης των ραδιοεγκαταστάσεων,

(δ) δοκιμή του συστήματος ενημέρωσης των επιβατών,

(ε) άσκηση πυρόσβεσης, κατά την οποία επιδεικνύεται η ικανότητα χρήσης του πυροσβεστικού ιματισμού και εξοπλισμού,

(στ) λειτουργία της πυροσβεστικής αντλίας έκτακτης ανάγκης με δύο πυροσβεστήρες συνδεδεμένους με την εν λειτουργία κύρια γραμμή πυρός,

(ζ) δοκιμή των τηλεχειριστηρίων παύσης της τροφοδοσίας σε καύσιμα των λεβήτων, των κύριων και βοηθητικών μηχανών και των ανεμιστήρων αερισμού,

(η) δοκιμή των τηλεχειριστηρίων και των τοπικών χειριστηρίων για το κλείσιμο των πυροσβεστήρων,

(θ) δοκιμή των συστημάτων ανίχνευσης πυρκαγιάς και των συστημάτων συναγερμού,

(ι) δοκιμή ορθής ασφάλισης των θυρών πυρασφαλείας,

(ια) λειτουργία των υδροσυλλεκτών,

(ιβ) κλείσιμο των στεγανών θυρών διαφραγμάτων, τόσο από τη θέση του τοπικού χειριστηρίου όσο και από τη θέση του τηλεχειριστηρίου,

(ιγ) επίδειξη ότι τα κύρια μέλη του πληρώματος είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο αντιμετώπισης βλαβών,

(ιδ) καθέλκυση τουλάχιστο μίας λέμβου διάσωσης και μίας σωσίβιας σχεδίας στη θάλασσα, θέση σε λειτουργία και δοκιμή του συστήματος πρόωσης και πηδαλιουχίας των λέμβων, και ανέλκυσή τους από τη θάλασσα στη θέση στοιβασίας τους επί του πλοίου,

(ιε) έλεγχο του ότι όλες οι λέμβοι διάσωσης και σωσίβιες σχεδίες ανταποκρίνονται στην απογραφή,

(ιστ) δοκιμή του μηχανισμού πηδαλιουχίας και του βοηθητικού μηχανισμού πηδαλιουχίας του πλοίου ή του σκάφους.

2. Οι ειδικές επιθεωρήσεις περιλαμβάνουν έλεγχο του προγραμματισμένου συστήματος συντήρησης επί του πλοίου.

3. Κατά τις ειδικές επιθεωρήσεις ελέγχονται—

(α) Κατά κύριο λόγο η εξοικείωση των μελών του πληρώματος, και η ετοιμότητά τους, με τις διαδικασίες ασφαλείας, τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης, τη συντήρηση, τις πρακτικές εργασίας, την ασφάλεια των επιβατών, τους κανονισμούς της γέφυρας και τις εργασίες φόρτωσης των εμπορευμάτων και των οχημάτων•

(β) η ικανότητα των ναυτικών να κατανοούν και, ενδεχομένως, να δίνουν εντολές, οδηγίες και αναφορές στην κοινή γλώσσα εργασίας, όπως αυτή αναφέρεται στο ημερολόγιο του πλοίου•

(γ) κατά πόσο οι τύποι των πλαισίων προκαλούν δυσανάλογη κόπωση, ιδιαίτερα στο προσωπικό επιτήρησης• και

(δ) η επιτυχής παρακολούθηση ειδικής εκπαίδευσης από τα μέλη του πληρώματος, αποδεικνυόμενη με έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, ιδίως σ' ό,τι αφορά—

(i) την εκπαίδευση διαχείρισης του πλήθους,

(ii) την εκπαίδευση εξοικείωσης,

(iii) την εκπαίδευση ασφαλείας για το προσωπικό που παρέχει απ' ευθείας συνδρομή ασφαλείας στους επιβάτες στους χώρους επιβατών, και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους και τους ανάπηρους σε περίπτωση ανάγκης, και

(iv) τη διαχείριση κρίσιμων καταστάσεων και την εκπαίδευση στη συμπεριφορά του ανθρώπου.

4. Τα πιστοποιητικά επαγγελματικής επάρκειας των μελών του πληρώματος που εκδίδονται από τρίτες χώρες αναγνωρίζονται μόνον εφόσον είναι σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/10 της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης για τα Πρότυπα Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τήρησης Φυλακών των Ναυτικών, (STCW) 1978.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

(Άρθρο 8)

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΟΝΤΟΥΧΟΥΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

1. Πληροφορίες σχετικά με τους επιβάτες.

Μέσα χρησιμοποιούμενα για να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει υπέρβαση του αριθμού επιβατών για τον οποίο έχει πιστοποιηθεί το οχηματαγωγό ro-ro ή το ταχύπλοο επιβατηγό σκάφος (εφεξής καλούμενο "πλοίο"). Ότι το σύστημα καταγραφής των επιβατών είναι αποτελεσματικό και σύμφωνο προς τους κανονισμούς. Τρόπος διαβίβασης στον πλοίαρχο των πληροφοριών για το συνολικό αριθμό επιβατών και, εφόσον χρειάζεται, τρόπος με τον οποίο οι επιβάτες που πραγματοποιούν ταξίδι μετ' επιστροφής χωρίς ενδιάμεση αποβίβαση περιλαμβάνονται στο σύνολο επιβατών του ταξιδιού επιστροφής.

 

2. Πληροφορίες σχετικά με τη φόρτωση και την ευστάθεια.

Όταν είναι εφικτό, τοποθέτηση και χρήση αξιόπιστων κλιμάκων βυθίσματος. Λήψη μέτρων για να εξασφαλίζεται ότι το πλοίο δεν έχει υπερφορτωθεί και ότι η ενδεδειγμένη υποδιαίρεση της γραμμής φόρτωσης δεν έχει βυθιστεί κάτω από την στάθμη της θάλασσας. Εκτίμηση ότι η φόρτωση και η ευστάθεια είναι οι απαιτούμενες. Ζύγιση των φορτηγών οχημάτων και των άλλων εμπορευμάτων, όταν απαιτείται, και διαβίβαση των σχετικών στοιχείων στο πλοίο για την εκτίμηση της φόρτωσης και της ευστάθειας. Μόνιμη έκθεση των σχεδίων αντιμετώπισης βλαβών και διανομή στους αξιωματικούς του πλοίου φυλλαδίων που περιέχουν τις πληροφορίες για την αντιμετώπιση των βλαβών.

 

3. Ασφάλεια για τη θάλασσα.

Διαδικασία που εξασφαλίζει ότι το πλοίο είναι ασφαλές για τη θάλασσα πριν εγκαταλείψει το αγκυροβόλιο, η οποία περιλαμβάνει θετική αναφορά ότι όλες οι εξωτερικές υδατοστεγείς και αεροστεγείς θύρες έχουν κλειστεί. Ότι όλες οι θύρες του καταστρώματος οχημάτων είναι κλειστές πριν εγκαταλείψει το πλοίο το αγκυροβόλιο ή παραμένουν ανοικτές όσο χρόνο χρειάζεται μόνο για να κλείσει το παραπέτασμα της πρώρης, έλεγχος των συστημάτων ασφάλισης των θυρών της πρώρης, της πρύμνης και των πλευρών, της λειτουργίας των προειδοποιητικών λυχνιών, της επιτήρησης με εσωτερικό οπτικό κύκλωμα μέσω των οποίων φαίνονται οι θύρες στη γέφυρα διακυβέρνησης του πλοίου. Διαπίστωση και αναφορά για τυχόν δυσχέρειες στη λειτουργία των προειδοποιητικών λυχνιών, ιδιαίτερα δε στους διακόπτες των θυρών.

 

4. Αναγγελίες ασφαλείας.

Μορφή των συνήθων αναγγελιών ασφαλείας και ανάρτηση οδηγιών και εντολών σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης στην κατάλληλη γλώσσα (-ες). Συνήθης αναγγελία ασφαλείας πραγματοποιούμενη κατά την έναρξη του ταξιδιού με ακουστική δυνατότητα σε όλους τους χώρους για το κοινό, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται τα ανοικτά καταστρώματα όπου έχουν πρόσβαση οι επιβάτες.

 

5. Καταχωρίσεις στο ημερολόγιο του πλοίου.

Εξέταση του ημερολογίου του πλοίου για να επαληθεύεται ότι έχει καταχωρηθεί η ασφάλιση των θυρών της πρώρης, της πρύμνης και άλλων υδατοστεγών και αεροστεγών θυρών, οι δοκιμές των υδατοστεγών θυρών υποδιαίρεσης των διαφραγμάτων, η δοκιμή των μηχανισμών πηδαλίου, κ.λ.π. Επίσης, έλεγχος καταγραφής του βυθίσματος, των εξάλων του πλοίου και της ευστάθειάς του, καθώς και της κοινής γλώσσας εργασίας του πληρώματος.

 

6. Επικίνδυνα εμπορεύματα.

Έλεγχος κατά πόσο μεταφέρονται επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς, και ιδίως: εάν υπάρχει δήλωση σχετικά με επικίνδυνα και ρυπογόνα εμπορεύματα με δηλωτικό του πλοίου ή σχέδιο στοιβασίας που δείχνει τη θέση τους επί του πλοίου, ότι η μεταφορά του συγκεκριμένου φορτίου επιτρέπεται σε επιβατηγά πλοία, και ότι τα επικίνδυνα και ρυπογόνα εμπορεύματα φέρουν κατάλληλη σήμανση και ετικέτες, καθώς και ότι έχουν στοιβαχθεί, ασφαλιστεί και απομονωθεί καταλλήλως.

Ότι τα οχήματα που μεταφέρουν επικίνδυνα και ρυπογόνα εμπορεύματα φέρουν ανηρτημένες τις κατάλληλες επιγραφές και ότι έχουν ασφαλώς δεθεί. Ότι, όταν μεταφέρονται επικίνδυνα και ρυπογόνα εμπορεύματα, διατίθεται στην ξηρά αντίγραφο του σχετικού δηλωτικού του πλοίου ή του σχεδίου στοιβασίας. Ότι ο πλοίαρχος γνωρίζει τις απαιτήσεις κοινοποίησης με βάση την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία που στοχεύει σε εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο "Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα", όπως τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και τις οδηγίες που πρέπει να ακολουθούνται σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών σε περίπτωση περιστατικού στο οποίο ενέχονται τα επικίνδυνα εμπορεύματα ή ρύποι του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ότι τα μέσα αερισμού των καταστρωμάτων όπου μεταφέρονται τα οχήματα είναι πάντοτε εν λειτουργία, ότι αυξάνονται όταν λειτουργούν οι κινητήρες των οχημάτων και ότι υπάρχει κάποια μορφή ένδειξης στη γέφυρα που δείχνει ότι ο αερισμός του καταστρώματος οχημάτων βρίσκεται σε λειτουργία.

 

7. Ασφαλής πρόσδεση εμπορικών οχημάτων.

Ελέγχεται με ποιο τρόπο προσδένονται ασφαλώς τα εμπορικά οχήματα, π.χ. στοιβασία κατά τμήματα ή μεμονωμένα. Ελέγχεται εάν υπάρχουν αρκετά σημεία αντίστασης. Ελέγχονται τα συστήματα ασφαλούς πρόσδεσης των εμπορικών οχημάτων σε περίπτωση που συναντώνται ή αναμένονται αντίξοες καιρικές συνθήκες. Ελέγχεται η μέθοδος ασφαλούς πρόσδεσης πούλμαν και μοτοσικλετών, εφόσον υπάρχουν. Ελέγχεται κατά πόσο το πλοίο διαθέτει εγχειρίδιο ασφαλούς πρόσδεσης των εμπορευμάτων.

 

8. Καταστρώματα οχημάτων.

Ελέγχεται κατά πόσον οι ειδικοί χώροι και οι χώροι εμπορευμάτων των οχηματαγωγών περιπολούνται ή παρακολουθούνται συνεχώς με σύστημα επιτήρησης με εσωτερικό τηλεοπτικό κύκλωμα έτσι ώστε να είναι δυνατό να παρατηρηθούν οι κινήσεις των οχημάτων υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες και η παράνομη είσοδος επιβατών. Ελέγχεται κατά πόσον είναι κλειστές οι πυράντοχες θύρες και οι είσοδοι και εάν έχουν αναρτηθεί οδηγίες ενημέρωσης προς τους επιβάτες να μην κυκλοφορούν στα καταστρώματα οχημάτων όταν το πλοίο βρίσκεται εν πλω.

 

9. Ασφάλιση υδατοστεγών θυρών.

Ελέγχεται ότι ακολουθείται η πρακτική που ορίζουν οι οδηγίες χρήσης του πλοίου για τις υδατοστεγείς θύρες υποδιαίρεσης των διαφραγμάτων. Ότι πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες δοκιμές. Ότι ο έλεγχος της γέφυρας για τις υδατοστεγείς θύρες διατηρείται, όταν είναι δυνατό, στη θέση του "τοπικού" ελέγχου. Ότι οι θύρες παραμένουν κλειστές σε συνθήκες περιορισμένης ορατότητας και σε κάθε επικίνδυνη κατάσταση. Ότι τα πληρώματα έχουν λάβει οδηγίες για το πώς να χειρίζονται ορθά τις θύρες και ότι γνωρίζουν τους κινδύνους που εμπεριέχει ο κακός χειρισμός τους.

 

10. Περιπολίες πυροπροστασίας.

Πρέπει να επιβεβαιώνεται ότι πραγματοποιούνται επαρκείς περιπολίες ούτως ώστε σε περίπτωση που σημειωθεί πυρκαγιά να μπορεί να ανιχνευθεί εγκαίρως. Οι περιπολίες θα πρέπει να πραγματοποιούνται και στους χώρους ειδικών κατηγοριών, όπου δεν υπάρχει σύστημα ανίχνευσης της πυρκαγιάς και σύστημα συναγερμού, λαμβανομένων υπόψη ότι στους χώρους αυτούς μπορούν να πραγματοποιούνται περιπολίες όπως αναφέρει το σημείο 8.

 

11. Αναγγελίες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ελέγχεται κατά πόσον υπάρχει αρκετός αριθμός μελών του πληρώματος σύμφωνα με τον πίνακα συγκέντρωσης για να βοηθήσει τους επιβάτες σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης και ότι αυτά τα μέλη του πληρώματος μπορούν να αναγνωρίζονται εύκολα και να επικοινωνούν με τους επιβάτες σε περίπτωση ανάγκης, λαμβανομένου υπόψη του κατάλληλου και ορθού συνδυασμού οιωνδήποτε από τους ακόλουθους παράγοντες:

(α) Κατάλληλη γλώσσα ή γλώσσες των κύριων εθνικοτήτων των επιβατών που μεταφέρονται σε ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο•

(β) πιθανότητα χρήσης στοιχειώδους αγγλικού λεξιλογίου για βασικές οδηγίες για την επικοινωνία με κάποιο επιβάτη που χρειάζεται βοήθεια είτε ο επιβάτης και το μέλος του πληρώματος ομιλούν μια κοινή γλώσσα είτε όχι•

(γ) πιθανότητα να χρειαστεί επικοινωνία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης με κάποια άλλα μέσα (π.χ. με επίδειξη, με χειρονομίες, ή στρέφοντας την προσοχή στο σημείο παροχής οδηγιών, στους τόπους συγκέντρωσης, στις θέσεις ναυαγοσωστικών μέσων ή στις εξόδους εκκένωσης όταν η προφορική επικοινωνία είναι αδύνατη)•

(δ) μέχρι ποίου βαθμού έχουν παρασχεθεί πλήρεις οδηγίες ασφαλείας προς τους επιβάτες στη μητρική γλώσσα τους ή γλώσσες τους•

(ε) γλώσσες στις οποίες πραγματοποιούνται οι αναγγελίες έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή δοκιμής για να δοθούν αποφασιστικής σημασίας κατευθύνσεις στους επιβάτες και να διευκολυνθούν τα μέλη του πληρώματος στην παροχή βοήθειας στους επιβάτες.

 

12. Κοινή γλώσσα εργασίας μεταξύ των μελών του πληρώματος.

Ελέγχεται κατά πόσον έχει οριστεί μία γλώσσα εργασίας για να εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση του πληρώματος σε θέματα ασφαλείας και ότι η εν λόγω γλώσσα εργασίας έχει καταχωρηθεί στο ημερολόγιο του πλοίου.

 

13. Εξοπλισμός ασφαλείας.

Ελέγχεται κατά πόσο συντηρούνται οι συσκευές διάσωσης και πυροπροστασίας, συμπεριλαμβανομένων των πυράντοχων θυρών και άλλων στοιχείων πυροπροστασίας που μπορούν να επιθεωρηθούν αμέσως. Ότι τα σχέδια ελέγχου της πυρκαγιάς εκτίθενται μονίμως ή ότι διατίθενται φυλλάδια που περιέχουν ισοδύναμες πληροφορίες για την ενημέρωση των αξιωματικών του πλοίου. Ότι η στοιβασία των σωσιβίων χιτώνων και των σωσιβίων χιτώνων για παιδιά μπορεί να εντοπισθεί αμέσως. Ότι η φόρτωση οχημάτων δεν εμποδίζει τη λειτουργία των χειριστηρίων αντιμετώπισης της πυρκαγιάς, τις διακοπές λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, τα χειριστήρια των βαλβίδων θυέλλης κ.λπ., που ενδεχομένως βρίσκονται στα καταστρώματα οχημάτων.

 

14. Όργανα ραδιοναυσιπλοΐας.

Ελέγχεται κατά πόσο λειτουργεί ο εξοπλισμός ραδιοναυσιπλοΐας, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ραδιοφάροι ένδειξης θέσης κινδύνου (EPIRB).

 

15. Συμπληρωματικός φωτισμός έκτακτης ανάγκης.

Ελέγχεται κατά πόσον υπάρχει εγκατάσταση συμπληρωματικού φωτισμού έκτακτης ανάγκης, όταν το απαιτούν οι κανονισμοί, και ότι τηρείται βιβλίο καταχώρισης των ελλείψεων του.

 

16. Μέσα διαφυγής.

Ελέγχεται η σήμανση των μέσων διαφυγής, σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις καθώς και ο φωτισμός τους, τόσο από τις κύριες πηγές παραγωγής ισχύος όσο και από εκείνες της έκτακτης ανάγκης. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί για να μη φράσσουν τα οχήματα τις οδούς διαφυγής όταν τα μέσα διαφυγής διασχίζουν ή διέρχονται τα καταστρώματα οχημάτων. Ότι είναι ελεύθερες οι έξοδοι, ιδίως δε οι έξοδοι των καταστημάτων αφορολόγητων ειδών, όπου παρατηρείται υπερβολική συσσώρευση εμπορευμάτων.

 

17. Εγχειρίδιο λειτουργίας.

Ελέγχεται ότι ο πλοίαρχος και κάθε ανώτερος αξιωματικός έχει λάβει αντίγραφο του εγχειριδίου λειτουργιών, καθώς επίσης και ότι όλα τα μέλη του πληρώματος έχουν λάβει αντίγραφά του. Ελέγχεται επίσης κατά πόσον υπάρχουν κατάλογοι όπου έχει καταχωρηθεί η προετοιμασία απόπλου και όλες οι υπόλοιπες λειτουργίες.

 

18. Καθαριότητα μηχανοστασίου.

Ελέγχεται ότι το μηχανοστάσιο διατηρείται καθαρό με βάση τις διαδικασίες συντήρησης.

 

19. Διάθεση απορριμμάτων.

Ελέγχεται κατά πόσον η διαχείριση και η αποκομιδή των απορριμμάτων είναι ικανοποιητική.

 

20. Προγραμματισμένη συντήρηση.

Όλες οι ναυτιλιακές εταιρείες θα πρέπει να έχουν ένα σύνολο μόνιμων ειδικών εντολών με προκαθορισμένο σύστημα συντήρησης για όλους τους χώρους που σχετίζονται με την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων των θυρών της πρώρας και της πρύμνης και των ανοιγμάτων των παρειών μαζί με τη διαδικασία κλεισίματος τους, που θα καλύπτουν όμως και τη συντήρηση του μηχανοστασίου και του εξοπλισμού ασφαλείας. Πρέπει επίσης να εφαρμόζονται κατά περιόδους σχέδια ελέγχου όλων των στοιχείων έτσι ώστε να διατηρούνται τα πρότυπα ασφαλείας σε υψηλότατο επίπεδο. Πρέπει να εφαρμόζονται διαδικασίες για την καταγραφή των ελλείψεων και την επιβεβαίωση ότι έχουν επισκευασθεί καταλλήλως έτσι ώστε ο πλοίαρχος και το αρμόδιο άτομο της διαχείρισης της εταιρείας στην ξηρά να έχουν επίγνωση των ελλείψεων και να γνωρίζουν πότε συγκεκριμένα επισκευάσθηκαν οι ελλείψεις. Ο περιοδικός έλεγχος της λειτουργίας των εξωτερικών και εσωτερικών θυρών της πρώρας πρέπει να περιλαμβάνει τους δείκτες, τον εξοπλισμό επιτήρησης και τους τυχόν ευδιαίους στους χώρους μεταξύ του παραπετάσματος της πρώρας και της εσωτερικής θύρας, και ιδιαίτερα τους μηχανισμούς ασφάλισης και τα σχετικά υδραυλικά συστήματα.

 

21. Διεξαγωγή ταξιδιού.

Επ' ευκαιρία κάθε ταξιδιού ελέγχεται εάν υπάρχουν υπεράριθμοι επιβάτες, όπως επίσης εάν διατίθενται αρκετά καθίσματα, κατά πόσον είναι ελεύθεροι οι διάδρομοι, τα κλιμακοστάσια και οι έξοδοι κινδύνου από αποσκευές και από επιβάτες για τους οποίους δεν υπάρχουν ελεύθερα καθίσματα. Ότι στο κατάστρωμα των οχημάτων δεν υπάρχουν επιβάτες πριν τον απόπλου του πλοίου και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού έως αμέσως πριν τον ελλιμενισμό του πλοίου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

(Άρθρο 15)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Α. "Οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Σεπτεμβρίου 1993, για τις ελάχιστες προδιαγραφές που απαιτούνται για τα πλοία τα οποία κατευθύνονται σε ή αποπλέουν από κοινοτικούς λιμένες μεταφέροντας επικίνδυνα ή ρυπογόνα εμπορεύματα" (EE L 247 της 5.10.1993, σ. 19), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/74/ΕΚ της Επιτροπής (EE L 276 της 13.10.1998, σ. 7)·

Β. "Οδηγία 94/58/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1994, σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών", (EE L 319 της 12.12.1994, σ. 28), όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/35/ΕΚ (EE L 172 της 17.6.1998, σ. 1), όπου εφαρμόζεται·

Γ. "Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3051/95 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 1995, για τη διαχείριση της ασφάλειας των επιβατηγών οχηματαγωγών πλοίων, Roll-on/Roll-off (ro-ro)" (EE L 320 της 30.12.1995, σ. 14), όπως τροποποιήθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 179/98 της Επιτροπής (EE L 19 της 24.1.1998, σ. 35).

Σημείωση
8 του Ν.46(Ι)/2004΄Εναρξη της ισχύος του Ν. 46(Ι)/2004

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 46(Ι)/2004] τίθεται σε  ισχύ με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.