Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

(α) «Κανονισμός 1907/90(ΕΟΚ) του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές για τα αυγά», (EE L 173 της 6.7.1990, σ.5), όπως τροποποιήθηκε μέχρι και τον Κανονισμό 2052/2003(ΕΚ) του Συμβουλίου της 17ης Νοεμβρίου 2002 (EE L 305 της 22.11.2003, σ.1),

(β) «Κανονισμός 2295/2003(ΕΚ) της 23ης Δεκεμβρίου 2003 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1907/90, του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά», (ΕΕ L 340 της 24.12.2003 σ.16),

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. (1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«διακριτικός αριθμός» σημαίνει τον αριθμό του κέντρου συσκευασίας όπως καθορίζεται στο Παράρτημα IΙ και παραχωρείται σύμφωνα με το άρθρο 4(6)·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή της Εντεταλμένης Υπηρεσίας·

«Εντεταλμένη Υπηρεσία» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 5(1) οριζόμενο Τμήμα του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

«Επιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 6·

«Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων·

«Κανονισμός 1907/90(ΕΟΚ)» σημαίνει τον Κανονισμό 1907/90(ΕΟΚ) του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 1990 σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά, όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«Κανονισμός 2295/2003(ΕΚ)» σημαίνει τον Κανονισμό 2295/2003(ΕΚ), της 23ης Δεκεμβρίου 2003 περί καθορισμού των λεπτομερειών εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΟΚ) αρ. 1907/90, του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες προδιαγραφές εμπορίας για τα αυγά (ΕΕ L 340 της 24.12.2003 σ.16), όπως εκάστοτε τροποποιείται·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο Κανονισμός 1907/90(ΕΟΚ) και ο Κανονισμός 2295/2003(ΕΟΚ).

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός των διοικητικών οργάνων και των διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού 1907/90(ΕΟΚ) και του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ) στη Δημοκρατία, καθώς και η δημιουργία αδικημάτων για παράβαση των διατάξεων των εν λόγω Κανονισμών.

Άδεια λειτουργίας κέντρου συσκευασίας

4.-(1) Ουδείς λειτουργεί κέντρο συλλογής ή κέντρο συσκευασίας εκτός εάν είναι κάτοχος σχετικής άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ).

(2) Ο ιδιοκτήτης του κέντρου συσκευασίας ή του κέντρου συλλογής ή το πρόσωπο το οποίο ασκεί τον έλεγχο σε αυτά, οφείλει να -

(α) Συγκεντρώνει,

(β) ωοσκοπεί,

(γ) ταξινομεί,

(δ) συσκευάζει,

(ε) σημαίνει και

(στ) φυλάσσει,

τα αυγά και να τηρεί μητρώα πωλήσεων και παραδόσεων ή να τηρεί φακέλους με τα τιμολόγια και τα δελτία παράδοσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26(3) του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ).

(3) Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποβάλλεται αίτηση από τον ιδιοκτήτη του κέντρου συσκευασίας ή του κέντρου συλλογής ή το πρόσωπο το οποίο ασκεί έλεγχο σ΄αυτά, και απευθύνεται στην Εντεταλμένη Υπηρεσία. Ο Τύπος της αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας και ο Τύπος άδειας λειτουργίας φαίνονται στο Παράρτημα Ι (Τύπος Α και Τύπος Β, αντίστοιχα). Οι λεπτομέρειες βάσει των οποίων παραχωρείται ο διακριτικός αριθμός εγγραφής φαίνονται στο Παράρτημα IΙ.

(4) O Τύπος της αίτησης για ειδική άδεια συσκευασίας αυγών Α ως «έξτρα» ή «έξτρα φρέσκα» και ο Τύπος της άδειας για συσκευασία των ανωτέρω αυγών φαίνονται στο Παράρτημα I (Τύπος Γ και Τύπος Δ, αντίστοιχα).

(5) Μαζί με την αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας, ο αιτητής οφείλει να υποβάλει:

(α) Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που αφορούν την ανίχνευση των ζωονόσων που αναφέρονται στους περί Υγείας των Ζώων (Κανόνες Συλλογής Πληροφοριών και Μέτρα σχετικά με Ορισμένες Ζωονόσους και τους Ζωονοσογόνους Παράγοντες και τα Μέτρα που πρέπει να Λαμβάνονται) Κανονισμούς του 2002,

(β) δείγματα των πινακίδων σήμανσης / διαφήμισης που ο αιτητής προτίθεται να χρησιμοποιήσει κατά την περίοδο ισχύος της αιτούμενης άδειας,

(γ) οποιαδήποτε άλλα έγγραφα τα οποία δυνατόν να ζητήσει ανάλογα με την περίπτωση η Εντεταλμένη Υπηρεσία.

(6) Σε κάθε άδεια που εκδίδεται στην εγκατάσταση αναφέρεται διακριτικός αριθμός εγγραφής σύμφωνα με το Παράρτημα IΙ.

(7) Η ανωτέρω άδεια εκπνέει την 31 Δεκεμβρίου του έτους που έπεται του έτους έκδοσής της. Η άδεια αυτή δύναται να ανανεώνεται εάν η Εντεταλμένη Υπηρεσία βεβαιωθεί μετά από επιθεώρηση ότι πληρούνται όλες οι απαιτήσεις του Κανονισμού 1907/90(ΕΟΚ) και του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ).

(8) Η ανωτέρω άδεια δύναται να ανακληθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία και πριν την εκπνοή της αν ο ιδιοκτήτης ή το πρόσωπο που ασκεί τον έλεγχο στο κέντρο συσκευασίας ή στο κέντρο συλλογής, παραβεί οποιαδήποτε διάταξη των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) ή οποιοδήποτε από τους όρους της άδειας.

(9) Ο Τύπος της αίτησης για άδεια σήμανσης των αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής και ο Τύπος της άδειας σήμανσης αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής, όπως καθορίζεται στο άρθρο 13 του Κανονισμού 2295/2003(EK), φαίνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ (Τύπος Α και Τύπος Β, αντίστοιχα).

(10) Ο Τύπος της αίτησης για άδεια παραγωγής των αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής και ο Τύπος της άδειας παραγωγής αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής φαίνονται στο Παράρτημα IV (Τύπος Α και Τύπος Β, αντίστοιχα).

Ορισμός και εξουσίες Εντεταλμένης Υπηρεσίας

5.-(1) Ως Εντεταλμένη Υπηρεσία για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ορίζεται το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

(2) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1), ο Υπουργός δύναται, με γνωστοποίηση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να ορίσει ένα ή περισσότερους λειτουργούς από άλλο Τμήμα ή Υπηρεσία του Υπουργείου του, ως αρμόδιους, για ένα ή περισσότερους από τους σκοπούς του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ).

(3) Η Εντεταλμένη Υπηρεσία έχει εξουσία και αρμοδιότητα να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της εφαρμογής στη Δημοκρατία του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ).

Ορισμός, αρμοδιότητες και Εξουσίες Επιθεωρητή

6.-(1) Ο Υπουργός δύναται να ορίσει λειτουργούς του Τμήματος Γεωργίας ή άλλων Τμημάτων ή Υπηρεσιών του Υπουργείου του, για να ενεργούν ως Επιθεωρητές για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ).

(2) (2) Σε κάθε Επιθεωρητή ο Διευθυντής παραχωρεί πιστοποιητικό με το οποίο βεβαιώνεται η ιδιότητά του υπογεγραμμένο από το Διευθυντή.

(3) (3) Εκτός από τα καθήκοντα που δυνατό να του ανατίθενται δυνάμει άλλης διάταξης του παρόντος Νόμου, ο Επιθεωρητής -

(α) Συμβουλεύει την Εντεταλμένη Υπηρεσία σχετικά με αιτήσεις για χορήγηση άδειας, καθώς και σκοπούμενες ανακλήσεις ή διαφοροποιήσεις αυτών·

(β) αναφέρει στην Εντεταλμένη Υπηρεσία κάθε παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) και εισηγείται τα μέτρα που επιβάλλεται να ληφθούν· και

(γ) εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ανατίθενται σε αυτόν για τους σκοπούς ελέγχου και εφαρμογής των πιο πάνω αναφερομένων Κανονισμών.

(4) Για τους σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, κάθε Επιθεωρητής, σ΄οποιαδήποτε εύλογη ώρα και αφού επιδείξει το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του -

(α) Επιθεωρεί οποιαδήποτε εγκατάσταση και εξετάζει βιβλία, έγγραφα ή το αρχείο αυτής,

(β) προβαίνει σε σήμανση οποιουδήποτε δοχείου ή κιβωτίου αυγών ή αρχείου,

(γ) εισέρχεται σ΄οποιαδήποτε υποστατικά ή άλλους χώρους όπου έχει εύλογο λόγο να πιστεύει ότι διεξάγονται εργασίες,

(δ) κατάσχει αυγά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία που πιστεύει ότι θα χρειασθούν σε μελλοντική ποινική διαδικασία για οποιοδήποτε αδίκημα με βάση τον παρόντα Νόμο ή τους Κανονισμούς 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ), σε περίπτωση που εύλογα πιστεύει ότι τούτο έχει διαπραχθεί.

(ε) εξετάζει οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και ανοίγει οποιαδήποτε συσκευασία ή κιβώτιο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι μεταφέρει ή περιέχει αυγά.

(στ) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα αυγά σε όλα τα στάδια της εμπορίας καθώς και κατά τη μεταφορά τους, και

(ζ) διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους κατά τον εκτελωνισμό των αυγών που εισάγονται από τρίτες χώρες.

Εμπειστευτικότητα των στοιχείων

7. Η Εντεταλμένη Υπηρεσία και κάθε λειτουργός που ορίζεται δυνάμει του άρθρου 5(2) λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των στοιχείων που τους παρέχονται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ).

Αδικήματα

8.-(1) Πρόσωπο το οποίο:

(α) Παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) ή

(β) παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιουσδήποτε όρους της άδειας που χορηγήθηκε σ΄αυτόν, ή

(γ) αποκρύπτει, καταστρέφει, παραποιεί ή αρνείται να προσκομίσει οποιοδήποτε βιβλίο ή έγγραφο ζητηθεί για έλεγχο, ή δίνει ανακριβείς πληροφορίες, ή

(δ) παρεμποδίζει ή παρακωλύει με οποιοδήποτε τρόπο Επιθεωρητή στην άσκηση των καθηκόντων του, ή

(ε) πωλεί ή άλλως πως παραδίδει βρώσιμα αυγά σε μη αδειούχες εγκαταστάσεις, διευκολύνοντας τρίτους προς διάπραξη αδικήματος, ή

(στ) παραλαμβάνει, ταξινομεί, συσκευάζει, ωοσκοπεί, σημαίνει, φυλάττει ή πωλεί αυγά άλλων πτηνοτρόφων ή συλλεκτών χωρίς άδεια,

διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες λίρες ή, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες λίρες ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Επιπρόσθετα, σε περίπτωση καταδίκης προσώπου για αδίκημα που αναφέρεται στο εδάφιο (1), το δικαστήριο έχει εξουσία να διατάξει όπως τα αυγά κατασχεθούν, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης ή και να διατάξει το κλείσιμο των κέντρων συσκευασίας ή εγκαταστάσεων σε σχέση με τα οποία ή εντός των οποίων διεπράχθη το αδίκημα.

Εξουσία έκδοσης διαταγμάτων

9. Ο Υπουργός έχει εξουσία να εκδίδει Διατάγματα, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, με τα οποία να τροποποιεί τα Παραρτήματα του παρόντος Νόμου.

Καταργήσεις και επιφυλάξεις

10.-(1) Ο Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2000 και οι δυνάμει αυτού εκδοθέντες Κανονισμοί καταργούνται.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, άδειες ή οποιεσδήποτε άλλες πράξεις που έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργηθέντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη ή την ανάκλησή τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

[Άρθρο 4(3) και 4(4)]

 

Τύπος Α

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

για έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου συλλογής ή κέντρου συσκευασίας,

βρώσιμων αυγών

________________

 

Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας: .........

......................................................................................................................................................................

Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου: ................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας λειτουργίας κέντρου συλλογής / κέντρου συσκευασίας βρώσιμων αυγών

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004.

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

 

Τύπος B

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

_________________

 

ΑΔΕΙΑ

Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας Βρώσιμων Αυγών/Συλλέκτη Βρώσιμων Αυγών

 

Χορηγείται στον.................................................................................................

Αρ. εγγραφής του κέντρου συσκευασίας ή κέντρου συλλογής:

..................................................................................................................................................................

από.......................................οδός...............................................................................................................

........................................και αρ. τηλεφώνου:.........................................................

άδεια Λειτουργίας Κέντρου Συσκευασίας Βρώσιμων Αυγών με διακριτικό αριθμό εγγραφής (CY)............................

(όπως καθορίζεται στο Παράρτημα ΙΙ) με τους ακόλουθους όρους:......................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

Όνομα και τίτλος ............................................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

 

 

Τύπος Γ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

για έκδοση άδειας συσκευασίας αυγών της Κατηγορίας Α με την ένδειξη "έξτρα" ή

"έξτρα φρέσκα" ή/και την αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας

_____________

 

Ονοματεπώνυμο/εταιρική ονομασία Κέντρου Συσκευασίας και αρ. εγγραφής της Εταιρείας ...........: .....................

........................................................................................................

Διεύθυνση Αιτητή και αρ. τηλεφώνου: ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας για συσκευασία αυγών της κατηγορίας Α με την ένδειξη "έξτρα" ή "έξτρα φρέσκα" ή/και αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού 1907/90(ΕΟΚ), ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον Περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτοί ήθελαν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

 

 

Τύπος Δ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

______________

 

ΑΔΕΙΑ

 

Συσκευασίας αυγών της κατηγορίας Α με την ένδειξη «έξτρα» ή «έξτρα φρέσκα» ή/και την αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας.

 

Χορηγείται στον ..........................................................................................................................................

Αρ. εγγραφής κέντρου συσκευασίας / κέντρου συλλογής

................................................................................................................................................... ..............

από.........................................οδός.............................................................................................................

.................................................και αρ. τηλεφώνου:.....................................................................................

άδεια για συσκευασία αυγών της κατηγορίας Α με την ένδειξη "έξτρα" ή/και "εξτρα φρέσκα" την αναφορά της

ημερομηνίας ωοτοκίας

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

με τους ακόλουθους όρους:

 

(α) Να τηρεί μητρώο με τα ονόματα και διευθύνσεις των παραγωγών που προμηθεύουν το κέντρο συσκευασίας με τέτοια αυγά σύμφωνα με τις πρόνοιες των άρθρων 4 και 12 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ), ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί.

 

(β) Να τηρεί μητρώο με τον αριθμό των ωοτόκων ορνίθων που διατηρεί κάθε παραγωγός εάν ζητηθεί από την Εντεταλμένη Υπηρεσία.

 

(γ) Οι παραγωγοί από τους οποίους το κέντρο συσκευασίας παραλαμβάνει αυγά που προορίζονται να συσκευασθούν ως “έξτρα” ή “έξτρα φρέσκα" ή/και να γίνει αναφορά της ημερομηνίας ωοτοκίας πρέπει να συμμορφώνονται με τις πρόνοιες των άρθρων 1, 3 και 12 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ) ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί.

 

Ημερομηνία ................................. Υπογραφή ................................

Όνομα και τίτλος .................................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI

[Άρθρο 4(3) και 4(6)]

 

Διακριτικός Αριθμός Εγγραφής Κέντρου Συσκευασίας / Κέντρου Συλλογής

 

Διακριτικός αριθμός κέντρου

[1 ψηφίο + CY + 4 ψηφία] + [(τελεία) + (2 ψηφία)] [- CY. ----.--) *

 

Α. Διακριτικός αριθμός κέντρου συσκευασίας/κέντρου συλλογής

 

1. Ψηφίο 1 = τύπος εκτροφής

όπου ο αριθμός 0= βιολογικά

όπου ο αριθμός 1= ελεύθερης βοσκής

όπου ο αριθμός 2= αχυρώνα (στρωμνή)όπου ο αριθμός 3= κλωβοστοιχίας

 

 

2. Παρεμβάλλονται λατινικοί χαρακτήρες CY (διακριτικά της Κύπρου)

 

3. Ψηφίο 2 = είδος εκτροφής

όπου ο αριθμός 4= βρώσιμα αυγά

 

4. Ψηφίο 3 = Επαρχία εγκατάστασης

όπου 1= Λευκωσία

2= Κερύνεια

3= Αμμόχωστος

4= Λάρνακα

5= Λεμεσός

6= Πάφος

 

5. Ψηφία 4+5: αύξων αριθμός κέντρου συσκευασίας αυγών: 01, 02...

 

 

Β. Διακριτικός αριθμός πτηνοτροφείου (ιχνηλασιμότητας)

 

6. Ακολουθεί τελεία (.) και διψήφιος αριθμός: κωδικός ιχνηλασιμότητας του πτηνοτροφείου

* π.χ. Κέντρο Συσκευασίας ΑΛΦΑ συσκευασία αυγών παραγωγής του πτηνοτροφείου με κωδικό: 3CY4402.11 (αυγά βρώσιμα, κλωβοστοιχίας, επαρχία Λάρνακας, που συσκευάζονται στο κέντρο συσκευασίας με αρ. 02 του πτηνοτροφείου ΑΛΦΑ με κωδικό 11 (κωδικός ιχνηλασιμότητας με βάση την Οδηγία 2002/4(ΕΚ) της Επιτροπής, της 30ής Ιανουαρίου 2002, περί της εγγραφής σε μητρώα των μονάδων στις οποίες διατηρούνται όρνιθες ωοπαραγωγής που καλύπτονται από την Οδηγία 1999/74(ΕΚ) του Συμβουλίου (EE L 30 της 31/1/2002, σ.44).

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

[Άρθρο 4(9)]

 

Τύπος Α

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

για έκδοση άδειας για σήμανση των βρώσιμων αυγών με βάση τη πτηνοτροφική

μέθοδο εκτροφής

__________

 

Ονοματεπώνυμο Αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας :

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Διεύθυνση Αιτητή και αρ.τηλεφώνου: ....................................................................

..........................................................................................................................

 

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας για συσκευασία βρώσιμων αυγών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής. Κατηγορίες

αυγών που ζητείται άδεια συσκευασίας:

................................................................................................................................................

.................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004.

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες του άρθρου 13 του Κανονισμού 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί, με τον οποίο συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

Ημερομηνία ........................................ Υπογραφή ............................

 

 

Τύπος Β

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

_______________

ΑΔΕΙΑ

 

Σήμανσης των βρώσιμων αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

 

Χορηγείται στον .....................................................................................................................................

Αρ. εγγραφής κέντρου συσκευασίας: .......................................................................................................

από...............................................οδός.................................................................................................

.......................................................και αρ. τηλεφώνου: ........................................................................

άδεια για ταξινόμηση των βρώσιμων αυγών με βάση την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής με βάση το άρθρο 13 του Κανονισμού της 2295/2003(ΕΚ), ως αυτός ήθελε εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους ακόλουθους όρους:

(α) Να τηρεί ειδικό μητρώο ανάλογα με την πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής με το όνομα και τη διεύθυνση των παραγωγών, οι οποίοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι, καθώς και με τον αριθμό των ορνίθων που εκτρέφονται από κάθε παραγωγό κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

(β) Κατηγορίες αυγών για τα οποία χορηγείται άδεια σήμανσης:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

 

Ημερομηνία .................................. Υπογραφή ..................................

Όνομα και τίτλος ...............................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

[Άρθρο 4(10)]

 

Τύπος Α

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ,

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

______________

ΑΙΤΗΣΗ

για έκδοση άδειας παραγωγής βρώσιμων αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση την

πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

 

Ονοματεπώνυμο αιτητή και αρ. εγγραφής της Εταιρείας: ........................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Διεύθυνση αιτητή και αρ. τηλεφώνου: ........................................................................................

..............................................................................................................................................

 

1. Αιτούμαι έκδοση άδειας για την παραγωγή βρώσιμων αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση τη πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής -

 

Κατηγορία αυγών που ζητείται να παραχθούν: ...................................................................

..............................................................................................................................................

 

2. Για τον πιο πάνω σκοπό επισυνάπτω τα σχετικά πιστοποιητικά που απαιτούνται από τον περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμο του 2004.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

 

3. Για σκοπούς υποστήριξης της αίτησής μου σας πληροφορώ ότι έχω υπόψη μου τις πρόνοιες των Κανονισμών 1907/90(ΕΟΚ) και 2295/2003(ΕΚ) όπως αυτοί έχουν εκάστοτε τροποποιηθεί, με τους οποίους συμφωνώ και θα ακολουθήσω.

 

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλες οι πιο πάνω πληροφορίες είναι αληθείς και τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά είναι γνήσια και έγκυρα. Είμαι δε ενήμερος για τις πρόνοιες του περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία των Βρώσιμων Αυγών Νόμου του 2004.

 

 

Ημερομηνία ........................................ Υπογραφή .........................

 

 

Τύπος Β

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο ΠΕΡΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΣΙΜΩΝ ΑΥΓΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

_____________

ΑΔΕΙΑ

Παραγωγής βρώσιμων αυγών ειδικών κατηγοριών με βάση την πτηνοτροφική

μέθοδο εκτροφής

 

Χορηγείται στον .......................................................................................................................................

Αρ. ταυτότητας: .......................................................... από ...........................................................................

οδός .......................................................................................................................................................

και αρ. τηλεφώνου: ....................................άδεια ........................................................

..............................................................................................................................................

με τους ακόλουθους όρους:

 

1. Κατηγορία αυγών που εγκρίνεται να παραχθούν: ....................................................................

 

2. Να τηρεί καθημερινώς ενημερωμένο μητρώο με τον αριθμό των ορνίθων που εκτρέφονται κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής, τις ημερομηνίες εισαγωγής στην εκμετάλλευση και την ηλικία και αριθμό των ωοτόκων ορνίθων σ΄αυτή την ημερομηνία, την παραγωγή και τις παραδόσεις αυγών καθώς και την ημερομηνία αποστολής και τα ονόματα των αγοραστών των αυγών κατά πτηνοτροφική μέθοδο εκτροφής.

 

 

Ημερομηνία ............................... Υπογραφή ......................................

Όνομα και τίτλος .....................................................................................................................

 

για Εντεταλμένη Υπηρεσία

Υπουργείου Γεωργίας,

Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Σημείωση
19 του Ν. 103(I)/2016Κατάργηση του Ν. 276(I)/2004

19.-(1) Με την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 103(Ι)/2016], ο περί Εφαρμογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόμηση, Σήμανση και Εμπορία Βρώσιμων Αυγών Νόμος του 2004, καταργείται.

(2) Διορισμοί, εξουσιοδοτήσεις, πιστοποιητικά, εγκρίσεις ή άδειες ή οποιεσδήποτε πράξεις έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του καταργούμενου Νόμου, λογίζεται ότι έγιναν ή χορηγήθηκαν δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 103(Ι)/2016] και διατηρούνται σε ισχύ στο βαθμό που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 103(Ι)/2016], μέχρις ότου ανακληθούν, καταργηθούν, τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν.

(3) Αιτήσεις, άδειες, εγκρίσεις των οποίων, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 103(Ι)/2016], εκκρεμεί η εξέταση τυγχάνουν χειρισμού και αποφασίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 103(Ι)/2016].