Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. O παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και Υφαλοκρηπίδας Νόμος του 2004.

Ερμηνεία

2. (1) Στoν παρόvτα Νόμo, εκτός εάv από τo κείμεvό του πρoκύπτει διαφoρετική έvvoια-

«Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη» σημαίνει την παρακείμενη της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας ζώνη, τα όρια της οποίας καθορίζονται στο άρθρο 3·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» [Διαγράφηκε]·

«Δικαστήριο» σημαίνει το Δικαστήριο όπως ορίζεται στο άρθρο 10·

«ζώνη ασφαλείας» σημαίνει την περιοχή γύρω από εγκαταστάσεις, κατασκευάσματα ή τεχνητές νήσους για τις οποίες υπάρχει πρόθεση να τοποθετηθούν ή βρίσκονται ήδη επί και/ή ύπερθεν της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή Υφαλοκρηπίδας, οι διαστάσεις και το καθεστώς της οποίας καθορίζεται με διάταγμα του Υπουργού Συγκοινωνιών και Έργων∙

«ζώντες πόροι» περιλαμβάνουν ψάρια και οποιασδήποτε άλλης μορφής υδρόβια ζωή·

«μη ζώντες πόροι» σημαίvει τους διάφορους ορυκτούς και άλλους μη ζώντες πόρους που κατά κανόνα βρίσκονται στο βυθό της θάλασσας ή το υπέδαφός του·

«ναυτικό μίλι» σημαίνει απόσταση χιλίων οκτακοσίων πενήντα δύο μέτρων·

«πλοίο» σημαίνει σκάφος οποιουδήποτε τύπου που δεν είναι μόνιμα προσκολλημένο στον πυθμένα της θάλασσας, και περιλαμβάνει τα δυναμικώς υποστηριζόμενα σκάφη, τα καταδυόμενα σκάφη ή κάθε άλλο πλωτό σκάφος∙

«Σύμβαση» σημαίνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θαλάσσης του 1982, η οποία κυρώθηκε από τον περί της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (Κυρωτικό) Νόμο του 1988·

«Υφαλοκρηπίδα» σημαίνει το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος των υποθαλάσσιων περιοχών που εκτείνονται πέραν της χωρικής θάλασσας της Δημοκρατίας, το εξωτερικό όριο των οποίων καθορίζεται στο άρθρο 5Α∙

«φυσικοί πόροι» σημαίνει τους ζώντες και μη ζώντες πόρους∙

«χωρική θάλασσα» σημαίνει τη θαλάσσια ζώνη, η οποία έχει καθοριστεί δυνάμει του άρθρου 2 των περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμων του 1964 και 2014.

«Υπουργός» [Διαγράφηκε].

(2) Ορισμοί οι οποίοι δεν έχουν διαφορετικά ερμηνευθεί στο παρόν άρθρο θα έχουν την έννοια που δίδει σ΄ αυτούς η Σύμβαση και σε περίπτωση αντίθεσης μεταξύ του παρόντος Νόμου και της Σύμβασης, υπερισχύει η ερμηνεία της Σύμβασης.

ΜΕΡΟΣ Ι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΝΗ
Κήρυξη και καθορισμός ορίων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης

3. (1) Με τον παρόντα Νόμο, κηρύσσεται Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, το εξωτερικό όριο της οποίας ορίζεται σε απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας σύμφωνα με τους περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμους του 1964 και 2014.

(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε τμήμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης υπερκαλύπτει τμήμα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης οποιουδήποτε άλλου Κράτους, του οποίου οι ακτές βρίσκονται απέναντι από αυτές της Δημοκρατίας, τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας και της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης του άλλου Κράτους, ορίζονται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ τους, ελλείψει δε συμφωνίας μεταξύ τους, τα όρια της ζώνης είναι  η μέση γραμμή ή η ίση απόσταση από τις εκατέρωθεν γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το πλάτος της χωρικής θάλασσας.

(3) Τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, όπως αυτά έχουν συμφωνηθεί ή, ελλείψει συμφωνίας, όπως αυτά έχουν οριστεί με βάση τη μέθοδο της μέσης γραμμής ή της ίσης απόστασης, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (1) και (2), εκδίδονται με Γνωστοποίηση του Υπουργού Εξωτερικών που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Δικαιώματα και δικαιοδοσία στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

4. (1) Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη η Δημοκρατία ασκεί-

(α)κυριαρχικά δικαιώματα σ΄ ό,τι αφορά στην εξερεύνηση, εκμετάλλευση, διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων, ζώντων ή μη, των υδάτων των υπερκείμενων του βυθού της θάλασσας, του βυθού της θάλασσας και του υπεδάφους της, και που σχετίζονται με άλλες δραστηριότητες για την οικονομική εκμετάλλευση και εξερεύνηση της ζώνης, όπως η παραγωγή ενέργειας από τα ύδατα, τα ρεύματα και τους ανέμους.

(β)δικαιοδοσία σ΄ ό,τι αφορά-

(i)την εγκαθίδρυση και χρησιμοποίηση τεχνητών νήσων, εγκαταστάσεων και κατασκευών.

(ii)τη θαλάσσια επιστημονική έρευνα.

(iii)την προστασία και διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

(γ)άλλα δικαιώματα και καθήκοντα που προβλέπει η Σύμβαση.

(2) Τα δικαιώματα που αναφέρονται στο παρόν άρθρο αναφορικά με το βυθό της θάλασσας και το υπέδαφος θα ασκούνται σύμφωνα με το Μέρος VI της Σύμβασης - Διατάξεις περί Υφαλοκρηπίδας.

Δικαιώματα και καθήκοντα των Κρατών στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη

5.-(1) Η Δημοκρατία, κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων της και την εκτέλεση των καθηκόντων της στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις διατάξεις της Σύμβασης, λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα και τα καθήκοντα των άλλων Κρατών και ενεργεί κατά τρόπο συνάδοντα με τις διατάξεις της Σύμβασης.

(2) Στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Δημοκρατίας, τα Κράτη απολαμβάνουν τις ελευθερίες ναυσιπλοΐας, υπέρπτησης, πόντισης υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών και άλλων νόμιμων χρήσεων της θάλασσας που είναι συναφείς με αυτές τις  ελευθερίες, όπως αυτές που σχετίζονται με τη λειτουργία πλοίων, αεροσκαφών και υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών, και είναι συμβατές με τις πρόνοιες της Σύμβασης.  Κατά την ενάσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, τα Κράτη λαμβάνουν δεόντως υπόψη τα δικαιώματα και καθήκοντα της Δημοκρατίας και συμμορφώνονται με τους νόμους και τους Κανονισμούς που υιοθετούνται απ’ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, της Σύμβασης και τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του εθιμικού διεθνούς δικαίου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑ
Όρια Υφαλοκρηπίδας

5Α.-(1) Το εξωτερικό όριο της Υφαλοκρηπίδας της Δημοκρατίας ορίζεται σε απόσταση διακοσίων (200) ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετράται το  πλάτος  της χωρικής θάλασσας, σύμφωνα µε τους περί της Χωρικής Θάλασσας Νόμους του 1964 και 2014.

(2) Σε σχέση με οποιοδήποτε κράτος του οποίου οι ακτές βρίσκονται απέναντι από αυτές της Δημοκρατίας, τα εξωτερικά όρια της Υφαλοκρηπίδας, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ της Δημοκρατίας και του εν λόγω κράτους, είναι τα ίδια με τα όρια της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Δημοκρατίας.

Δικαιώματα στην Υφαλοκρηπίδα

5Β.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 78 της Σύμβασης, η Δημοκρατία ασκεί στην Υφαλοκρηπίδα κυριαρχικά δικαιώματα προς το σκοπό της εξερεύνησης και εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων αυτής, ζώντων ή μη.

(2) Όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της Δημοκρατίας σε σχέση με την Υφαλοκρηπίδα ανήκουν και θεωρούνται ότι ανήκαν πάντοτε στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΦΑΛΟΚΡΗΠΙΔΑΣ
Διατήρηση των ζώντων πόρων

6. Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος με διάταγμα του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τον επιτρεπτό όγκο και τα είδη αλιεύματος των ζώντων πόρων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.

Εξερεύνηση και εκμετάλλευση των ζώντων πόρων

7. (1) Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα σε εξερεύνηση και/ή εκμετάλλευση των ζώντων πόρων, εκτός των περιπτώσεων όπου έχει λάβει άδεια από τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα με τον παρόντα ή οποιοδήποτε άλλο Νόμο ή Κανονισμό ή από το Διευθυντή Τμήματος Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών, σύμφωνα με τον περί Αλιείας Νόμο.

(2) (α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€200.000) ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Το Δικαστήριο, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή ήθελε επιβάλει δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, δύναται να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε πλοίου, αντικειμένου, εξοπλισμού ή υλικού, συμπεριλαμβανομένου και αλιεύματος, που χρησιμοποιήθηκε ή λήφθηκε κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού.

Εξερεύνηση και εκμετάλλευση των μη ζώντων πόρων

8. (1) Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει μέσα στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα, στην εξερεύνηση και/ή εκμετάλλευση των μη ζώντων πόρων, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει λάβει άδεια από τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος έχει λάβει τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας, Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος και Συγκοινωνιών και Έργων, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και οποιαδήποτε άλλη άδεια προβλέπεται σε άλλο νόμο ή κανονισμό.

(2) (α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση, καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα πέντε χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές. Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) ή σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δέκα χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(β) Το Δικαστήριο, επιπρόσθετα με οποιαδήποτε ποινή ήθελε επιβάλει δυνάμει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου δύναται να διατάξει την κατάσχεση οποιουδήποτε πλοίου, αντικειμένου, εξοπλισμού ή υλικού, συμπεριλαμβανομένων και των ίδιων των μη ζώντων πόρων, που λήφθηκαν κατά τη διάπραξη του αδικήματος αυτού.

Πόντιση και διατήρηση υποθαλάσσιων καλωδίων και αγωγών

8Α.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν προβαίνει στην πόντιση και/ή στη διατήρηση υποθαλάσσιων καλωδίων ή αγωγών και/ή στην κατασκευή και/ή στη διατήρηση άλλων σχετικών εγκαταστάσεων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνηκαι/ή την Υφαλοκρηπίδα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει λάβει άδεια από τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων, ο οποίος έχει λάβει  τη σύμφωνη γνώμη των Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας, Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, σύμφωνα µε τον  παρόντα  Νόµο και οποιαδήποτε άλλη άδεια προβλέπεται σε άλλο νόμο ή κανονισμό.

(2)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις  διατάξεις του  εδαφίου (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση, καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000) ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή και στις δύο  αυτές ποινές.

(β) Σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, το πρόσωπο αυτό υπόκειται σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ (€2.000.000) ή σε φυλάκιση για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(γ) Το Δικαστήριο, επιπρόσθετα οποιασδήποτε ποινής ήθελε επιβάλει δυνάμει των παραγράφων (α) και (β), δύναται να διατάξει όπως το καλώδιο και/ή ο αγωγός και/ή άλλες σχετικές εγκαταστάσεις, σε σχέση με τα οποία έχει διαπραχθεί  το αδίκημα, απομακρυνθούν εντός τέτοιας προθεσμίας, η οποία καθορίζεται στο διάταγμα.

ΜΕΡΟΣ IV ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εφαρμογή των Νόμων της Δημοκρατίας εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της Υφαλοκρηπίδας

8Β.-(1) Επιφυλασσομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(α) οποιαδήποτε εγκατάσταση, κατασκεύασμα ή τεχνητή νήσος βρίσκεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας θεωρείται, για τους σκοπούς της πολιτικής ή ποινικής δικαιοδοσίας, ότι βρίσκεται στην επαρχία Λευκωσίας,

(β) οποιαδήποτε εγκατάσταση, κατασκεύασμα ή τεχνητή νήσος και όλα τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή τους, τα οποία εισάγονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη  και/ή στην Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας από την ανοικτή θάλασσα και τοποθετούνται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη  και/ή στην Υφαλοκρηπίδα της Δημοκρατίας, θεωρούνται ότι εισήχθησαν στη Δημοκρατία, και, ομοίως, η απομάκρυνση της εγκατάστασης, του κατασκευάσματος, της τεχνητής νήσου ή των υλικών από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα και μη κομιζομένων στη Δημοκρατία, θεωρείται ότι εξήχθησαν από τη Δημοκρατία.

(2) Κατά την ενάσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων και της δικαιοδοσίας της Δημοκρατίας στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την Υφαλοκρηπίδα, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και το διεθνές δίκαιο, εφαρμόζονται όλοι οι νόμοι, οι οποίοι ισχύουν στη Δημοκρατία, εκτός εάν η εφαρμογή τους εξαιρείται εν όλω ή εν μέρει δυνάμει του οικείου Νόμου.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), εντός των ζωνών ασφαλείας που κηρύσσονται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα εφαρμόζονται μόνο οι νόμοι της Δημοκρατίας που αφορούν την προστασία της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, κατασκευασμάτων και τεχνητών νήσων, μόνιμων ή προσωρινών, που κατασκευάζονται και/ή τοποθετούνται και/ή βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας.

(4) Στο παρόν άρθρο, ο όρος «κατασκεύασμα» περιλαμβάνει κάθε μηχάνημα, πλοίο, εξέδρα ή αεροσκάφος που χρησιμοποιείται σε σχέση με οποιαδήποτε εγκατάσταση και/ή τεχνητή νήσο.».

Ποινική ευθύνη αξιωματούχων νομικών προσώπων

9. ΄Οταν διαπραχθεί από νομικό πρόσωπο αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και αποδεικνύεται ότι το αδίκημα αυτό έχει διαπραχθεί με τη συγκατάθεση ή ανοχή ή ότι οφείλεται σε αμέλεια οποιουδήποτε διευθύνοντος συμβούλου, διευθυντή, γραμματέα ή άλλου αξιωματούχου του νομικού προσώπου, το πρόσωπο αυτό καθώς και το νομικό πρόσωπο είναι ένοχο του αδικήματος αυτού.

Αποκλειστική δικαιοδοσία Δικαστηρίου

10. Το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας ή το Κακουργιοδικείο, ανάλογα με τη σοβαρότητα του αδικήματος, που συνεδριάζει στη Λευκωσία, έχει την αποκλειστική δικαιοδοσία να εκδικάζει:

(α) όλα τα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου αδικήματα και να επιβάλλει οποιαδήποτε ποινή προβλεπόμενη στον παρόντα Νόμο ή Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει αυτού, και

(β) όλα τα αδικήματα που προβλέπονται σε άλλους Νόμους ή Κανονισμούς της Δημοκρατίας και διαπράττονται επί των εγκαταστάσεων, κατασκευασμάτων ή των τεχνητών νήσων ή μέσα στις ζώνες ασφαλείας.

Κανονισμοί

11. (1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου(1), οι εν λόγω Κανονισμοί δύνανται να αφορούν σε όλους ή μερικούς από τους ακόλουθους σκοπούς, δηλαδή-

(α) τη διατήρηση των ζώντων πόρων της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας∙

(β) την προστασία του περιβάλλοντος στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα∙

(γ) όσον αφορά τα αλλοδαπά πλοία, τη ρύθμιση των περιοχών αλιείας, των τύπων, μεγεθών και ποσότητας εξοπλισμού, και των τύπων, μεγέθων και αριθμού των αλιευτικών σκαφών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν∙

(δ) τη ρύθμιση των θεμάτων της θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας∙

(ε) τη δυνατότητα επιβίβασης σε αλλοδαπά πλοία, της επιθεώρησης σύλληψης και κατάσχεσης για τη διασφάλιση της νομοθεσίας της σχετικής με την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Δημοκρατίας∙

(στ) τη διαδικασία χορήγησης οποιασδήποτε άδειας που εφαρμόζεται στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης ειδικών επιτροπών αποτελούμενων από Υπουργούς και/ή αντιπροσώπους τους∙

(ζ) την κήρυξη και τη ρύθμιση της λειτουργίας ζωνών ασφαλείας γύρω από τις εγκαταστάσεις, τα κατασκευάσματα  και τις τεχνητές νήσους, μόνιμα ή προσωρινά, τα οποία κατασκευάζονται και/ή τοποθετούνται και/ή βρίσκονται εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας∙

(η) την πόντιση και/ή τη διατήρηση υποθαλάσσιων καλωδίων και/ή αγωγών και/ή την κατασκευή και/ή τη διατήρηση άλλων σχετικών εγκαταστάσεων στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα∙

(θ) τη ρύθμιση της κατασκευής, συναρμολόγησης, χρησιμοποίησης οποιασδήποτε εγκατάστασης κατασκευάσματος, τεχνητής νήσου ή μηχανήματος εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας και/ή της απομάκρυνσης αυτών από την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και/ή την Υφαλοκρηπίδα∙

(ι) την απαγόρευση ή τον περιορισμό εξερεύνησης και εκμετάλλευσης της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας ή οποιουδήποτε μέρους αυτών η οποία πιθανόν να προκαλέσει αδικαιολόγητη παρέμβαση στη ναυσιπλοΐα, την αλιεία ή την προστασία των ζώντων πόρων ή η οποία πιθανόν να παρέμβει στην εθνική άμυνα ή ασφάλεια ή στις ωκεανογραφικές ή άλλες επιστημονικές μελέτες∙

(ια) την ανάθεση εξουσιών και αρμοδιότητας εφαρμογής Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου σε οποιοδήποτε Υπουργό και/ή Υπουργούς∙ και

(ιβ) τη δημιουργία και/ή τη ρύθμιση της λειτουργίας φορέα και/ή υπηρεσίας ελέγχου, συντονισμού και/ή ασφάλειας των θαλάσσιων δραστηριοτήτων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και/ή της Υφαλοκρηπίδας.

(3) Κανονισμοί που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να δημιουργούν αδικήματα και να καθορίζουν χρηματικές ποινές, οι οποίες δεν υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν χιλιάδων ευρώ (€100.000) για κάθε μέρα κατά την οποία το αδίκημα διαπράττεται ή συνεχίζεται, καθώς και ποινές φυλάκισης που δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα πέντε χρόνια ή και τις δύο αυτές ποινές.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 21.3.2003.

Σημείωση
16 του Ν. 97(Ι)/2014Κατάργηση και επιφύλαξη

16.-(1) Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)/2014] , ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμος καταργείται.

(2)  Παρά την πιο πάνω κατάργηση, Κανονισμοί και Διατάγματα που εκδόθηκαν δυνάμει του καταργούμενου Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 8/1974] εξακολουθούν να ισχύουν και να θεωρούνται ότι εκδόθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)/2014] στο βαθμό και στην έκταση που δεν συγκρούονται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 97(Ι)/2014].