Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμος του 2006.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«δημόσιος υπάλληλος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμους.

«Διπλωματική Αποστολή» περιλαμβάνει Πρεσβεία, Υπάτη Αρμοστεία, Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Γραφείο Πρεσβείας, Γενικό Προξενείο και Προξενείο της Δημοκρατίας στο Εξωτερικό˙

«Εξωτερική Υπηρεσία» σημαίνει την Εξωτερική Υπηρεσία της Δημοκρατίας που παραμένει δυνάμει του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου και που αποτελεί τη Διπλωματική Υπηρεσία της Δημοκρατίας˙

«εξωτερικό» σημαίνει άλλη χώρα από την Κυπριακή Δημοκρατία˙

«Κεντρική Υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (α), του εδαφίου (2), του άρθρου 3 του Νόμου.

«Υπηρεσία Εξωτερικού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από την παράγραφο (β), του εδαφίου (2), του άρθρου 3 του Νόμου.

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εξωτερικών.

Λειτουργία της Εξωτερικής Υπηρεσίας

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του Συντάγματος, του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου και οποιουδήποτε άλλου νόμου, για το χειρισμό των εξωτερικών υποθέσεων της Δημοκρατίας, παραμένει ιδιαίτερος κλάδος της δημόσιας υπηρεσίας, καλούμενος «Εξωτερική Υπηρεσία» της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε συσταθεί δυνάμει του περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμου.

(2) Η Εξωτερική Υπηρεσία περιλαμβάνει -

(α) την Κεντρική Υπηρεσία, η οποία αποτελείται από όλους τους δημόσιους υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας που υπηρετούν στο εσωτερικό, και

(β) την Υπηρεσία Εξωτερικού, η οποία αποτελείται από όλους τους δημόσιους υπαλλήλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας που υπηρετούν σε Διπλωματική Αποστολή.

(3) Τα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι και κατέχουν τις οργανικές θέσεις που καθορίζονται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο εκάστου έτους.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει τούτου εκδιδομένων Κανονισμών, οποιαδήποτε άλλα θέματα, αναφορικά με το διορισμό και τους όρους υπηρεσίας των δημόσιων υπαλλήλων της Εξωτερικής Υπηρεσίας, διέπονται από τις διατάξεις του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου.

Οργανικές θέσεις, επιδόματα και έξοδα μελών Εξωτερικής Υπηρεσίας

4.-(1) Οι οργανικές θέσεις της Εξωτερικής Υπηρεσίας και οι αντίστοιχες μισθοδοτικές κλίμακες καθορίζονται στον περί Προϋπολογισμού Νόμο εκάστου έτους.

(2) Στα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας καταβάλλονται, επιπλέον των μισθών, επιδόματα και έξοδα που καθορίζονται με Κανονισμούς εκδιδόμενους δυνάμει του παρόντος Νόμου, τα οποία αποτελούν αποζημίωση για τις πρόσθετες δαπάνες που επωμίζονται τα μέλη αυτά, λόγω του ότι είναι υποχρεωμένα να διαβιούν στο εξωτερικό για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(3) Το ύψος των επιδομάτων και εξόδων, καθώς και οι όροι και προϋποθέσεις καταβολής τους καθορίζονται από τον Υπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών.

Tοποθέτηση και μετάθεση σε Διπλωματική Αποστολή

5.-(1) Η τοποθέτηση μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας ως αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής και η ανάθεση καθηκόντων σ΄αυτό, καθώς και η μετάθεσή του, διενεργείται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο διορισμός μη μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, σε Διπλωματική Αποστολή, η απονομή βαθμού σ΄αυτό, καθώς και η τοποθέτησή του ως αρχηγού Διπλωματικής Αποστολής και η μετάθεσή του, διενεργείται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(3) Τα καθήκοντα και οι όροι υπηρεσίας προσώπου που διορίζεται δυνάμει του εδαφίου (2) καθορίζονται σε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργού και του προσώπου αυτού.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2), η τοποθέτηση οποιουδήποτε άλλου μέλους της Εξωτερικής Υπηρεσίας, είτε στην Κεντρική Υπηρεσία, είτε σε Διπλωματική Αποστολή, διενεργείται από τον Υπουργό.

Εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων

6.-(1) Η εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων με ξένες χώρες αποφασίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο, με σχετική απόφασή του, καθορίζει επίσης το επίπεδο της Διπλωματικής Αποστολής.

(2) Η σύνθεση κάθε Διπλωματικής Αποστολής καθορίζεται από τον Υπουργό.

Κανονισμοί

7.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς, που δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και γενικά για τη ρύθμιση κάθε θέματος που αφορά την Εξωτερική Υπηρεσία και τα μέλη της.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), Κανονισμοί, που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος άρθρου, μπορούν να προνοούν για-

(α) την κατηγορία κάθε θέσης στην Εξωτερική Υπηρεσία.

(β) τα σχέδια υπηρεσίας των θέσεων της Εξωτερικής Υπηρεσίας, στα οποία καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα για διορισμό ή προαγωγή, καθώς και τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες κάθε θέσης.

(γ) τους όρους διεξαγωγής διαγωνισμών ή άλλων δοκιμασιών για διορισμό στην Εξωτερική Υπηρεσία.

(δ) τα επιδόματα και άλλα ωφελήματα που καταβάλλονται στα μέλη της Εξωτερικής Υπηρεσίας κατά τη μετακίνησή τους και κατά την υπηρεσία τους στο εξωτερικό.

(ε) θέματα αναφορικά με τις άδειες απουσίας και τις άδειες ασθενείας των μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας.

(στ) θέματα που συνεπάγονται οι τοποθετήσεις και οι μεταθέσεις μελών της Εξωτερικής Υπηρεσίας,

(ζ) τις προξενικές διατιμήσεις και τα εισπρακτέα τέλη από τις προξενικές αρχές για τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Γενικά Προξενεία και τα Προξενεία της Δημοκρατίας στο εξωτερικό˙

(η) την κατ΄ αναλογία, εφαρμογή τους και στην περίπτωση δημόσιων υπαλλήλων που αποσπώνται ή μετατίθενται στο εξωτερικό.

Κατάργηση

8. Οι περί Εξωτερικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας Νόμοι του 1960 μέχρι 1980 καταργούνται.