Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο-

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) Νόμος του 2007.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού∙

«ελεγχόμενα είδη» σημαίνει τα αντικείμενα που στην πράξη χρησιμοποιούνται για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙIΙ του Κανονισμού·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2005 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό στο άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου του 2004· και

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο οποίος προΐσταται της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό.

Όροι εμπορίας ελεγχόμενων ειδών

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (2) του άρθρου 3 και της παραγράφου (2) του άρθρου 4 του Κανονισμού, απαγορεύεται η εισαγωγή και/ή η εξαγωγή και/ή η παροχή τεχνικής βοήθειας αναφορικά με τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, ανεξάρτητα από την καταγωγή των αντικειμένων αυτών.

(2) Απαγορεύεται η εξαγωγή των ελεγχόμενων ειδών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού, ανεξάρτητα από την καταγωγή των αντικειμένων αυτών, χωρίς άδεια που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού.

Αίτηση χορήγησης άδειας

4. Η αίτηση για την έκδοση άδειας εισαγωγής, εξαγωγής και/ή παροχής τεχνικής βοήθειας γίνεται από τον αιτητή, γραπτώς με τη συμπλήρωση και υποβολή στην Αρμόδια Αρχή του έντυπου, που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

Συνδρομή κυβερνητικών τμημάτων και/ή εμπειρογνωμόνων

5. Η Αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει του παρόντος Νόμου, δύναται να καλεί εκπρόσωπους των κυβερνητικών τμημάτων, που δύνανται να συνεισφέρουν με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε σχέση με τα είδη προς εισαγωγή, εξαγωγή ή την παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς και εμπειρογνώμονες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την ικανότητα να συνδράμει στο έργο της και/ή είναι ικανό να τη συμβουλεύσει.

Υπόνοιες και διαπίστωση παράβασης των όρων εισαγωγής ή εξαγωγής

6.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 3 έως 5 του Κανονισμού, τα ελεγχόμενα είδη δεσμεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, διατάσσεται από τον Υπουργό έρευνα για διαπίστωση της παράβασης ή/και διερεύνηση της δυνατότητας θεραπείας αυτής, η οποία διενεργείται από εντεταλμένους από τον Υπουργό λειτουργούς, σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες αρχές της Δημοκρατίας και η έρευνα καταλήγει σε πόρισμα εντός εύλογου χρόνου.

(2) Εάν από το πόρισμα της έρευνας που αναφέρεται στο εδάφιο (1), διαπιστωθεί η παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου και/ή των άρθρων 3 έως 5 του Κανονισμού, τα ελεγχόμενα είδη κατάσχονται ως υποκείμενα σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποδεσμεύονται:

Νοείται ότι, εάν το πόρισμα της έρευνας αναφέρεται σε δυνατότητα θεραπείας της παράβασης, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο εύλογος χρόνος για θεραπεία της παράβασης.

Αδικήματα και ποινές

7. Οποιοσδήποτε:

(α) Εισάγει, εξάγει, παρέχει ή αποδέχεται τεχνική βοήθεια στην ή από τη Δημοκρατία αναφορικά με τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού, ή

(β) εξάγει χωρίς άδεια τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού, ή

(γ) παρεμποδίζει ή παρακωλύει έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή αρνείται να παράσχει πληροφορίες και/ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες λίρες (Λ.Κ. 20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διενέργεια ανακρίσεων

8. Οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας που διέπουν τη διενέργεια ανακρίσεων, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 7 και αφορούν την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών, καθώς και σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του ίδιου άρθρου και αφορούν την εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών .

Συμβιβασμός αδικημάτων

9. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του άρθρου 7 και αφορούν την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών, καθώς και σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στην παράγραφο (β) του ίδιου άρθρου και αφορούν την εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών .

Σημείωση
2 του Ν. 148(Ι)/2020Κατάργηση Νόμου

Ο περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)1236/2005) Νόμος του 2007, διά του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 148(Ι)/2020] καταργείται.

Σημείωση
3 του Ν. 148(Ι)/2020Επιφύλαξη

3. Οποιεσδήποτε διαδικασίες αδειοδότησης εκκρεμούν κατά την ημερομηνία κατάργησης του περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1236/2005) Νόμου του 2007, διεκπεραιώνονται με βάση τις διατάξεις του περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/125) Νόμου του 2020 και σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.