Προοίμιο

Για σκοπούς -

(α) Αποτελεσματικότερης εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης περί Προτύπων Εκπαίδευσης, Έκδοσης Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978 (STCW), όπως αυτή τροποποιήθηκε το 1995 και 2010 και έχει στην ενημερωμένη έκδοσή της, και

(β) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών» όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005,

(γ) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με  τίτλο «Οδηγία 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση) Νόμος του 2008.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αιγιαλίτιδα ζώνη» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος·

«ακτοπλοϊκό επιβατηγό σκάφος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμούς ∙

«αλιευτικό σκάφος» σημαίνει το σκάφος που χρησιμοποιείται για την αλιεία ιχθύων ή άλλων ζώντων οργανισμών της θάλασσας·

«αναγνώριση» σημαίνει, σε περίπτωση που η Δημοκρατία είναι κράτος υποδοχής, την αποδοχή από την Αρμόδια Αρχή πιστοποιητικού ικανότητας ή πιστοποιητικού επάρκειας, το οποίο έχει εκδοθεί από άλλο κράτος. ο όρος “αναγνωρίζω” έχει ανάλογη έννοια∙

«ανθυποπλοίαρχος» σημαίνει τον αξιωματικό που κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στον Κανονισμό ΙΙ/1 του Παραρτήματος  STCW∙

«αξιωματικός» σημαίνει μέλος του πληρώματος, εκτός από τον πλοίαρχο, το οποίο χαρακτηρίζεται ως αξιωματικός σύμφωνα με το άρθρο 5·

«αξιωματικός ασφάλειας πλοίου» σημαίνει μέλος πληρώματος το οποίο αναφέρεται στον πλοίαρχο και έχει οριστεί από την Εταιρεία ως υπεύθυνο για την ασφάλεια του πλοίου, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής και διατήρησης του σχεδίου ασφαλείας του πλοίου, και ως σύνδεσμος μεταξύ του υπεύθυνου ασφάλειας της Εταιρείας και των υπεύθυνων ασφάλειας της λιμενικής εγκατάστασης·

«αξιωματικός καταστρώματος» σημαίνει προσοντούχο αξιωματικό του κλάδου καταστρώματος, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙ της Σύμβασης STCW·

«αξιωματικός μηχανής» σημαίνει προσοντούχο αξιωματικό του κλάδου μηχανής, σύμφωνα με το Κεφάλαιο ΙΙΙ της Σύμβασης STCW·

«αποδεικτικά έγγραφα» σημαίνει τα έγγραφα, εκτός του πιστοποιητικού ικανότητας ή του πιστοποιητικού επάρκειας, που χρησιμοποιούνται για να αποδειχθεί η εκπλήρωση των απαιτήσεων του Παραρτήματος STCW∙

«γνωστοποίηση» σημαίνει γνωστοποίηση του Διευθυντή που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας∙

«δεξαμενόπλοιο» σημαίνει δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο, δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο ή δεξαμενόπλοιο χημικών·

«δεξαμενόπλοιο πετρελαιοφόρο» σημαίνει πλοίο που έχει ναυπηγηθεί και χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πετρελαίου ή προϊόντων πετρελαίου χύδην·

«δεξαμενόπλοιο υγραεριοφόρο» σημαίνει πλοίο που κατασκευάστηκε ή μετασκευάστηκε και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά υγραερίων ή άλλων προϊόντων τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο 19 του Κώδικα IGC·

«δεξαμενόπλοιο χημικών» σημαίνει πλοίο που κατασκευάστηκε ή μετασκευάστηκε και χρησιμοποιείται για τη χύδην μεταφορά υγρών χημικών τα οποία αναφέρονται στο Κεφάλαιο 17 του Κώδικα IBC·

«δεύτερος μηχανικός» σημαίνει τον αξιωματικό μηχανής ο οποίος ακολουθεί σε βαθμό τον πρώτο μηχανικό, και στον οποίο περιέρχεται η ευθύνη για τη μηχανική πρόωση, λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου, σε περίπτωση αδυναμίας του πρώτου μηχανικού να εκτελέσει τα καθήκοντά του·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διεθνής Σύμβαση Τηλεπικοινωνιών» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση, η οποία κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών και Συναφών Πρωτοκόλλων (Κυρωτικό) Νόμο ∙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας·

«εγκεκριμένος» σημαίνει εγκεκριμένος από την Αρμόδια Αρχή· ο όρος «εγκρίνω» έχει ανάλογη έννοια·

«ειδικευμένος ναυτικός καταστρώματος» σημαίνει τον κατώτερο ναυτικό, ο οποίος κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στον Κανονισμό ΙΙ/5 του Παραρτήματος STCW∙

«ειδικευμένος ναυτικός μηχανής» σημαίνει τον κατώτερο ναυτικό, ο οποίος κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στον Κανονισμό ΙΙΙ/5 του Παραρτήματος  STCW∙

«επιβατηγό πλοίο» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη  Σύμβαση  SOLAS, όπως εκάστοτε τροποποιείται∙

«επιβατηγό πλοίο RO-RO» (επιβατηγό – οχηματαγωγό) έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Σύμβαση SOLAS, όπως εκάστοτε τροποποιείται∙

«επιβάτης» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τη Σύμβαση SOLAS, όπως εκάστοτε τροποποιείται∙

«Εταιρεία» σημαίνει πλοιοκτήτη ή οποιοδήποτε άλλο οργανισμό ή πρόσωπο, όπως τον διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού σκάφους (bareboat charterer), ο οποίος έχει, αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας του πλοίου από τον πλοιοκτήτη και, δι αυτού συμφώνησε να αναλάβει όλα τα καθήκοντα και ευθύνες που επιβάλλονται στην εταιρεία από τον παρόντα Νόμο ή που αναφέρονται στην Οδηγία 2001/25/ΕΚ·

«ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός» σημαίνει τον αξιωματικό, ο οποίος κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στον Κανονισμό ΙΙΙ/6 του Παραρτήματος  STCW∙

«ηλεκτροτεχνικός μέλος πληρώματος» σημαίνει το ναυτικό, ο οποίος κατέχει τα προσόντα που αναφέρονται στον Κανονισμό ΙΙΙ/7 του Παραρτήματος STCW∙

«θαλάσσια υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία σε πλοίο, η οποία σχετίζεται με την έκδοση ή την επανεπικύρωση πιστοποιητικού ικανότητας, πιστοποιητικού επάρκειας ή άλλου τίτλου∙

«θαλασσοπλοούν πλοίο» σημαίνει κάθε πλοίο εκτός του ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους·

«θεώρηση» σημαίνει το έγκυρο έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ο όρος «θεωρώ» έχει ανάλογη έννοια·

«ισχύς της κύριας μηχανής πρόωσης» σημαίνει την ανώτατη συνολική συνεχή ισχύ σε κιλοβάτ όλων των κύριων προωστήριων μηχανημάτων του πλοίου, η οποία αναγράφεται στο πιστοποιητικό νηολόγησης του πλοίου ή σε άλλο επίσημο έγγραφο·

«καθήκοντα προστασίας του πλοίου» σημαίνει όλα τα καθήκοντα προστασίας και όλες τις εργασίες επί των πλοίων, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο XI/2 της Σύμβασης SOLAS, όπως τροποποιήθηκε και στον Κώδικα ISPS∙

«καθήκοντα χειριστή ραδιοεπικοινωνιών» περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, την τήρηση φυλακών και την τεχνική συντήρηση και επισκευές που διενεργούνται σύμφωνα με τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών, τη Σύμβαση SOLAS και, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, τις σχετικές συστάσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, όπως τα προαναφερόμενα έχουν στην ενημερωμένη έκδοσή τους·

«καθορισμένο τέλος» σημαίνει τέλος καθορισμένο δια του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Τέλη και Φορολογικές Διατάξεις) Νόμου.

«Κανονισμοί Ραδιοεπικοινωνιών» σημαίνει τους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών που είναι ή θεωρούνται παράρτημα της Διεθνούς Σύμβασης Τηλεπικοινωνιών όπως έχει τροποποιηθεί∙

«κατάλληλο πιστοποιητικό» [Διαγράφηκε]·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο που υπογράφτηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου 1992 και προσαρμόστηκε από το Πρωτόκολλο το οποίο υπογράφηκε στις Βρυξέλλες την 17η Μαΐου 1993, όπως η Συμφωνία αυτή περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κράτος μέλος υποδοχής» [Διαγράφηκε]·

«κράτος υποδοχής» σημαίνει κράτος στο οποίο ναυτικός ζητεί την αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανότητας ή επάρκειας.

«Κυβερνήτης ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους» σημαίνει το πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους·

«Κυβερνήτης μικρού επιβατηγού σκάφους» σημαίνει πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση μικρού επιβατηγού σκάφους, το οποίο εκτελεί πλόες σε περιοχές πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και μεταφέρει αριθμό επιβατών όχι μεγαλύτερο των 12·

«κυπριακό πλοίο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 5 του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου.

«Κώδικας IBC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα του IMO για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Επικίνδυνα Χημικά Χύμα, ο οποίος κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2006, όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοσή του·

«Κώδικας IGC» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα του IMO για την Κατασκευή και τον Εξοπλισμό των Πλοίων που Μεταφέρουν Υγροποιημένα Αέρια Χύμα, ο οποίος κυρώθηκε δια των περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφαλείας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικών) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμων του 1985 έως 2006, όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοσή του·

«Κώδικας ISPS» σημαίνει το Διεθνή Κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και των λιμενικών εγκαταστάσεων από παράνομες πράξεις, ο οποίος κυρώθηκε με τον περί της Συμβάσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο∙

«Κώδικας STCW» σημαίνει τον Κώδικα περί της Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, ο οποίος κυρώθηκε μερικώς από τη Δημοκρατία δια του περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, όπως τροποποιήθηκε το 1995, (Κυρωτικού) και περί Συναφών θεμάτων (Τροποποιητικού), Νόμου του 1998, όπως ο Κώδικας αυτός έχει στην ενημερωμένη έκδοση του·

«μέλος κατώτερου πληρώματος» σημαίνει μέλος του πληρώματος πλοίου, που δεν είναι πλοίαρχος ή αξιωματικός·

«μήνας» σημαίνει ημερολογιακό μήνα ή τριάντα ημέρες που προκύπτουν από την συνάθροιση περιόδων μικρότερων του ενός μηνός·

«Μητρώο» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 41 τηρούμενο Μητρώο·

«μικρό επιβατηγό σκάφος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Ακτοπλοϊκών και Άλλων Επιβατηγών Σκαφών Κανονισμούς∙

«ναυτικός» σημαίνει πρόσωπο που διαθέτει κατάρτιση και είναι κάτοχος πιστοποιητικού που έχει εκδοθεί από κράτος μέλος, τουλάχιστον σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ·

«Οδηγία 2001/25/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Απριλίου 2001 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών», όπως η πράξη αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2005/45/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Οδηγία 2008/106/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008, για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών», όπως η πράξη αυτή τροποποιήθηκε τελευταία από την Οδηγία 2012/35/ΕΕ και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«Οδηγία 2012/35/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 για τροποποίηση της οδηγίας 2008/106/ΕΚ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών», όπως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται∙

«Παράρτημα STCW» σημαίνει το Παράρτημα της Σύμβασης STCW∙

«πιστοποιητικό» [Διαγράφηκε]·

«πιστοποιητικό επάρκειας» σημαίνει πιστοποιητικό, εκτός του πιστοποιητικού ικανότητας, που εκδόθηκε για ναυτικό και το οποίο δηλώνει ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις εκπαίδευσης, ικανοτήτων ή θαλάσσιας  υπηρεσίας που ορίζονται στο Παράρτημα STCW∙

«πιστοποιητικό ικανότητας» σημαίνει το πιστοποιητικό το οποίο εκδόθηκε και θεωρήθηκε για πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S., σύμφωνα με τα κεφάλαια ΙΙ, ΙΙΙ, IV  ή VII του Παραρτήματος STCW και το οποίο επιτρέπει στο νόμιμο κάτοχο του να υπηρετεί υπό τη σχετική ιδιότητα και να εκτελεί τις σχετικές λειτουργίες, στο επίπεδο ευθύνης που προσδιορίζεται στο πιστοποιητικό∙

«πιστοποιητικό περιορισμένης χρήσης» σημαίνει πιστοποιητικό το οποίο εκδίδεται σε αξιωματικούς της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας για χρήση μόνο πάνω σε σκάφη της Λιμενικής και Ναυτικής Αστυνομίας·

«πλοίαρχος» σημαίνει πρόσωπο που έχει τη διακυβέρνηση πλοίου·

«πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους» σημαίνει πλοίο νηολογημένο σε κράτος μέλος του οποίου φέρει τη σημαία σύμφωνα με την νομοθεσία του· πλοίο που δεν ανταποκρίνεται στον παρόντα ορισμό θεωρείται πλοίο που φέρει τη σημαία τρίτου κράτους·

«πρώτος μηχανικός» σημαίνει ανώτερο αξιωματικό μηχανής, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη μηχανική πρόωση, τη λειτουργία και συντήρηση των μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πλοίου·

«Σύμβαση MARPOL» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση για την Αποφυγή της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία του 1973 και το σχετικό Πρωτόκολλο της του 1978, τα οποία κυρώθηκαν με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προλήψεως της Ρύπανσης της Θάλασσας από Πλοία (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο∙

«Σύμβαση SOLAS» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί της Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα του 1974 (SOLAS) που κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Ασφάλειας της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, καθώς και τα Πρωτόκολλα και τις τροποποιήσεις αυτής της Σύμβασης, όπως αυτή η Σύμβαση και τα Πρωτόκολλα της έχουν στην ενημερωμένη έκδοση τους∙

«Σύμβαση STCW» σημαίνει τη Διεθνή Σύμβαση περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών του 1978, η οποία τροποποιήθηκε το 1995 και 2010 και κυρώθηκε με τον περί της Διεθνούς Συμβάσεως περί Προτύπων Εκπαιδεύσεως, Εκδόσεως Πιστοποιητικών και Τηρήσεως Φυλακών των Ναυτικών, 1978, (Κυρωτικό) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμο, όπως η Σύμβαση αυτή έχει στην ενημερωμένη έκδοση της και εφαρμόζεται για τα εν λόγω θέματα, λαμβανομένων υπόψη των μεταβατικών διατάξεων του άρθρου VII και του Κανονισμού I/15 αυτής της Σύμβασης και συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εφαρμοστέων διατάξεων του Κώδικα STCW∙

«τρίτο κράτος» σημαίνει χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος·

«τρίτος μηχανικός» σημαίνει τον αξιωματικό που κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στον Κανονισμό ΙΙΙ/1 του Παραρτήματος  STCW∙

«υποπλοίαρχος» σημαίνει αξιωματικό καταστρώματος ο οποίος, σε βαθμό, έπεται του πλοιάρχου, και στον οποίο περιέχεται η διακυβέρνηση του πλοίου, σε περίπτωση αδυναμίας του πλοιάρχου να εκτελέσει τα καθήκοντά του·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων·

«χειριστής ραδιοεπικοινωνιών» [Διαγράφηκε]∙

«χειριστής ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S.» σημαίνει τον αξιωματικό καταστρώματος που κατέχει τα προσόντα που ορίζονται στο Κεφάλαιο IV του Παρατήματος STCW.

(2) Όροι που δεν καθορίζονται διαφορετικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδουν η Σύμβαση STCW, ο Κώδικας STCW και η Οδηγία 2001/25/ΕΚ.

(3) Στις τροποποιήσεις των διεθνών νομοθετημάτων που αναφέρονται στο εδάφιο (1) δεν περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ κατ’ εφαρμογή του Άρθρου 5 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2099/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 για την επιτροπή ασφάλειας στη ναυτιλία και πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία (COSS) και για την τροποποίηση των κανονισμών για την ασφάλεια στη ναυτιλία και την πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία», όπως αυτή η πράξη τροποποιήθηκε τελευταία από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 93/2007 της Επιτροπής, της 30ης Ιανουαρίου 2007, και όπως περαιτέρω εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3.-(1) Ο παρών Νόμος, με εξαίρεση τα άρθρα 51 και 55, εφαρμόζεται επί πλοιάρχων και ναυτικών οι οποίοι είναι υπήκοοι κράτους μέλους ή τρίτου κράτους, και εργάζονται σε θαλασσοπλοούν κυπριακό πλοίο, με εξαίρεση -

(α) πολεμικό πλοίο ή άλλο πλοίο του οποίου η κυριότητα ή εκμετάλλευση ανήκει στη Δημοκρατία και το οποίο απασχολείται σε κρατική μη εμπορική υπηρεσία·

(β) αλιευτικό σκάφος·

(γ) σκάφος αναψυχής που δε χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς· και

(δ) ξύλινο πλοίο πρωτόγονης ναυπήγησης.

(2) Το Μέρος VII εφαρμόζεται επί του προσωπικού ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών.

(3) [Διαγράφηκε].

Αρμόδια Αρχή

4. Αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, για την έκδοση, θεώρηση και αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας, ή/και πιστοποιητικών επάρκειας, ή/και αποδεικτικών εγγράφων και την έγκριση και εποπτεία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σχολών ναυτικής εκπαίδευσης και κέντρων ναυτικής επιμόρφωσης ή εκπαίδευσης είναι ο Υπουργός και οι από τον Υπουργό ειδικά κατά περίπτωση εξουσιοδοτημένοι.

Αξιωματικοί

5. Πρόσωπο κατέχει τα απαραίτητα προσόντα για να χαρακτηριστεί ως αξιωματικός για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου, εάν κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας που είτε εκδόθηκε και θεωρήθηκε είτε αναγνωρίστηκε και θεωρήθηκε από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, σε ένα από τους ακόλουθους βαθμούς:

(α)(i) πλοίαρχος·

(ii) υποπλοίαρχος·

(iii) ανθυποπλοίαρχος·

(β)(i) πρώτος μηχανικός·

(ii) δεύτερος μηχανικός·

(iii) τρίτος μηχανικός·

(iv) ηλεκτροτεχνικός αξιωματικός·

(γ) χειριστής ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
Πιστοποιητικά ικανότητας, πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα

6. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 7, κάθε πρόσωπο που ναυτολογείται σε κυπριακό πλοίο πρέπει να διαθέτει τα απαιτούμενα για τη θέση αυτή πιστοποιητικά ικανότητας ή επάρκειας ή/και τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα συμμόρφωσης με τις διατάξεις  της Σύμβασης  STCW, τα οποία είτε εκδόθηκαν και θεωρήθηκαν δυνάμει του Μέρους VI, είτε αναγνωρίστηκαν και θεωρήθηκαν δυνάμει του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου.

Κατ’ εξαίρεση άδεια

7.-(1) Σε περιπτώσεις εξαιρετικής ανάγκης, η Αρμόδια Αρχή δύναται κατ' αίτηση της Εταιρείας, εάν κρίνει ότι δεν προξενείται κίνδυνος σε πρόσωπα, περιουσιακά στοιχεία ή το περιβάλλον, να χορηγήσει κατ' εξαίρεση άδεια για τη θέση του υποπλοίαρχου ή δεύτερου μηχανικού, η οποία άδεια να επιτρέπει σε συγκεκριμένο ναυτικό να ναυτολογηθεί σε συγκεκριμένο πλοίο για ορισμένη χρονική περίοδο, η οποία δε δύναται να υπερβαίνει τους 6 μήνες στη θέση αυτή, για την οποία θέση ο ναυτικός δεν κατέχει πιστοποιητικό ικανότητας ή επάρκειας, νοουμένου ότι ο εν λόγω ναυτικός έχει επαρκώς κατάλληλα προσόντα προς κάλυψη της κενής θέσης, κατά τρόπο ασφαλή κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Σε ό,τι αφορά την ειδικότητα του χειριστή ραδιοεπικοινωνιών, δεν επιτρέπεται η χορήγηση κατ’ εξαίρεση άδειας, εκτός εάν αυτό προβλέπεται στους Κανονισμούς Ραδιοεπικοινωνιών.

(3) Κατ’ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης δε χορηγείται για τη θέση πλοιάρχου ή πρώτου μηχανικού, εκτός σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και για την ελάχιστη δυνατή χρονική διάρκεια.

(4) Κατ’ εξαίρεση άδεια ναυτολόγησης παρεχόμενη για κάποια θέση, χορηγείται μόνο σε πρόσωπο το οποίο κατέχει το απαιτούμενο πιστοποιητικό ικανότητας προς πλήρωση της αμέσως κατώτερης θέσης.

ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
Διάκριση πιστοποιητικών

8. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικά ικανότητας κλάδου προσωπικού καταστρώματος

9. Τα πιστοποιητικά ικανότητας του κλάδου προσωπικού καταστρώματος διακρίνονται σε-

(α) πιστοποιητικό ικανότητας πλοιάρχου·

(β) πιστοποιητικό ικανότητας υποπλοιάρχου· και

(γ) πιστοποιητικό ικανότητας ανθυποπλοίαρχου∙

(δ) πιστοποιητικό χειριστή ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S.

Πιστοποιητικά ικανότητας κλάδου προσωπικού μηχανής

10. Τα πιστοποιητικά ικανότητας του κλάδου προσωπικού μηχανής διακρίνονται σε-

(α) πιστοποιητικό ικανότητας πρώτου μηχανικού·

(β) πιστοποιητικό ικανότητας δεύτερου μηχανικού·

(γ) πιστοποιητικό  ικανότητας τρίτου μηχανικού·

(δ) πιστοποιητικό ικανότητας ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού.

Πιστοποιητικά εκτελέσεως φυλακής κατώτερου πληρώματος

11. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ IV ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Πιστοποιητικό ικανότητας πλοιάρχου

12.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα  πλοία ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω πρέπει -

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/2 του Παραρτήματος STCW∙ και

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω, ή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 18 μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, νοουμένου ότι έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας  3000 και άνω, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας υποπλοιάρχου, με καθήκοντα υποπλοιάρχου.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα  πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι και 3000, πρέπει -

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/2 του Παραρτήματος  STCW∙ και

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών  σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας υποπλοιάρχου, με καθήκοντα υποπλοιάρχου.

(3) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας πλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι 500, πρέπει να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 24 μηνών, η οποία πραγματοποιήθηκε  μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου, με καθήκοντα  ανθυπο-πλοιάρχου.

(4) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εκδίδει πιστοποιητικά ικανότητας πλοιάρχου και ανθυποπλοιάρχου, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού ΙΙ/3 του Παραρτήματος STCW, για υπηρεσία σε πλοία τύπου και εκμετάλλευσης, χωρητικότητας μικρότερης από 500, τα οποία δεν απομακρύνονται περισσότερο από 20 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Κύπρου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε γνωστοποίηση.

(5) Στην γνωστοποίηση που αναφέρεται στις διατάξεις του εδαφίου (4) δύναται να καθορίζονται και άλλοι παράγοντες, όπως αυτοί προβλέπονται από το   Μέρος Α-Ι/3 του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό ικανότητας υποπλοιάρχου

13.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας υποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω πρέπει -

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/2 του Παραρτήματος  STCW∙ και

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω, ή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 18 μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, νοουμένου ότι έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών σε πλοία ολικής χωρητικότητας 3000 και άνω, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου, με καθήκοντα ανθυποπλοιάρχου.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας υποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα  πλοία ολικής χωρητικότητας μέχρι και 3000, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/2 του Παραρτήματος  STCW.

(3) [Διαγράφηκε].

Πιστοποιητικό ικανότητας ανθυποπλοιάρχου

14. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου σε θαλασσοπλοούντα πλοία ολικής  χωρητικότητας τουλάχιστον 500 πρέπει:

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/Ι του Παραρτήματος STCW∙

(β) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου∙  και

(γ) να έχει πιστοποιητικό ικανότητας χειριστή ραδιο-επικοινωνιών G.M.D.S.S.

Πιστοποιητικό ικανότητας Πρώτου μηχανικού

15.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας πρώτου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία, των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 3000 KW  πρέπει -

(α) Να  πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/2 του Παραρτήματος STCW∙ και

(β) να  έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών  σε πλοία των οποίων  η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 3000 KW, ή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 18 μηνών  σε πλοία των οποίων  η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 750 KW, νοουμένου ότι έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών  σε πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 3000 KW, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας δεύτερου μηχανικού, με καθήκοντα δεύτερου μηχανικού.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας πρώτου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι μεταξύ 750 KW και 3000 KW πρέπει-

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/3 του Παραρτήματος STCW∙ και

(β) να  έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών  σε πλοία  των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 750 KW, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας δεύτερου μηχανικού, με καθήκοντα δεύτερου μηχανικού.

(3) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας πρώτου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι μέχρι 750 KW, πρέπει να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών σε πλοία  των οποίων  η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 750 KW, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας τρίτου μηχανικού, με  καθήκοντα τρίτου μηχανικού.

Πιστοποιητικό ικανότητας Δεύτερου μηχανικού

16.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας δεύτερου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 3000 ΚW, πρέπει -

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/2 του Παραρτήματος STCW. και

(β) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 12 μηνών  σε πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 3000 KW, ή θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 18 μηνών  σε πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 750 KW, νοουμένου ότι έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών σε πλοία  των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 3000 KW, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας τρίτου μηχανικού, με καθήκοντα τρίτου μηχανικού.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας δεύτερου  μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι μεταξύ 750 KW  και 3000 KW πρέπει να  πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/3 του Παραρτήματος STCW.

Πιστοποιητικό ικανότητας τρίτου μηχανικού

17.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2) κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας τρίτου μηχανικού σε θαλασσοπλοούντα πλοία των οποίων η ισχύς  πρόωσης είναι τουλάχιστον 750 KW πρέπει -

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/1 του Παραρτήματος STCW∙ και

(β) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (1) κάτοχος διπλώματος κυπριακού πανεπιστημίου ή αντίστοιχου  ισότιμου διπλώματος αλλοδαπού πανεπιστημίου, στον κλάδο Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, Ναυτικών Μηχανολόγων ή άλλου συναφούς κλάδου μπορεί κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, να αποκτήσει πιστοποιητικό   ικανότητας   τρίτου μηχανικού σε πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης  είναι τουλάχιστον 750 KW, νοουμένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι τουλάχιστον 18 ετών∙

(β) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 12 μήνες συνδυασμένης πρακτικής εκπαίδευσης σε μηχανουργείο και επί πλοίου στον κλάδο μηχανοστασίου, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση που αποδεικνύεται από εγγραφές σε εγκεκριμένο βιβλίο εκπαίδευσης σύμφωνα με το Μέρος Α-ΙΙΙ/1 του Κώδικα  STCW∙

(γ) έχει εκτελέσει, κατά τη διάρκεια της απαιτούμενης θαλάσσιας υπηρεσίας της παραγράφου (β) πιο πάνω, καθήκοντα τήρησης φυλακής μηχανο-στασίου πλοίου ή υπηρεσία σε περιοδικά μη στελεχωμένο μηχανοστάσιο υπό την επίβλεψη του πρώτου μηχανικού ή του δεύτερου μηχανικού για χρονική περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών∙

(δ) έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση και ικανοποιεί τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-ΙΙΙ/1 του Κώδικα  STCW∙

(ε) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας∙

(στ) έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου∙

(η) πληρεί τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται  στο Μέρος Α-VI/1, παράγραφος 2, Μέρος A-VI/2, παράγραφοι 1 έως 4, Μέρος Α-VI/3 , παράγραφοι 1 έως 4 και  Μέρος A-VI/4, παράγραφοι 1 έως 3 του Κώδικα  STCW.

Πιστοποιητικό ικανότητας ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού

17Α.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού σε θαλασσοπλοούντα  πλοία των οποίων η ισχύς  πρόωσης είναι  τουλάχιστον 750 KW πρέπει -

(α) Να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/6  του Παραρτήματος STCW∙ και

(β) να έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου.

(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων του εδαφίου (1), κάτοχος διπλώματος κυπριακού πανεπιστημίου ή αντίστοιχου  ισότιμου διπλώματος αλλοδαπού πανεπιστημίου στον κλάδο ηλεκτρολόγων μηχανικών ή άλλου συναφούς μπορεί, κατά την κρίση της Αρμόδιας Αρχής, να αποκτήσει πιστοποιητικό ικανότητας ηλεκτροτεχνικού αξιωματικού σε πλοία των οποίων η ισχύς πρόωσης είναι τουλάχιστον 750 KW,  νοουμένου ότι πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Είναι τουλάχιστον 18 ετών∙

(β) έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 6 μήνες θαλάσσια υπηρεσία στον κλάδο μηχανοστασίου, η οποία περιλαμβάνει εκπαίδευση επί του πλοίου που αποδεικνύεται από εγγραφές σε εγκεκριμένο βιβλίο εκπαίδευσης σύμφωνα με το Μέρος  Α-ΙΙΙ/6 του Κώδικα  STCW∙

(γ) έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εγκεκριμένη εκπαίδευση που  ικανοποιεί τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο  Μέρος  Α-ΙΙΙ/6 του Κώδικα STCW∙

(δ) έχει πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας∙

(ε) έχει καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Cambridge First Certificate ή ισότιμου∙ και

(στ) πληρεί τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-VI/1, παράγραφος 2,  Μέρος A-VI/2, παράγραφοι 1 έως 4,  Μέρος Α-VI/3, παράγραφοι 1 έως 4 και Μέρος  A-VI/4, παράγραφοι 1 έως 3 του Κώδικα STCW.

Πιστοποιητικό Κυβερνήτη μικρού επιβατηγού σκάφους

18.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού Κυβερνήτη μικρού επιβατηγού σκάφους, πρέπει-

(α) να είναι τουλάχιστον 23 ετών· και

(β) να έχει έκθεση ιατρικής εξέτασης, από την οποία να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για την αντίστοιχη προς το πιστοποιητικό ναυτική υπηρεσία· και

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε εγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα που είναι ανάλογο προς το απαιτούμενο πιστοποιητικό και το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:

(i) εκπαίδευση ναυσιπλοΐας για διεθνείς πλόες, και

(ii) γενικές αρχές κατασκευής πλοίου, ευστάθειας, μετεωρολογίας, ναυτικής τέχνης και ναυτικού δικαίου· και

(δ) να έχει πιστοποιητικό γενικού χειριστή ραδιοεπικοινωνιών σε πλοίο που απαιτείται να συμμετέχει στο Παγκόσμιο Ναυτιλιακό Σύστημα Κινδύνου και Ασφάλειας (GMDSS) που να έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-IV/2 του Κώδικα STCW· και

(ε) να έχει πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης ασφάλειας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Μέρος Α-VΙ/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW· και

(στ) να έχει πιστοποιητικό παροχής ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τα πρότυπα ικανότητας που καθορίζονται στο Μέρος Α-VI/4, παράγραφος 1 έως και 3 του Κώδικα STCW· και

(ζ) να έχει πιστοποιητικό προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-VI/3 του Κώδικα STCW· και

(η) να έχει πιστοποιητικό χειριστή RADAR και ARPA σύμφωνα με το IMO Model Course 1.08· και

(θ) να έχει πιστοποιητικό χειριστή σκάφους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης σύμφωνα με το Μέρος Α-VI/2, παραγράφους 1 έως 4, του Κώδικα STCW· και

(ι) να έχει πιστοποιητικό χειριστή ECDIS σύμφωνα με το IMO Model Course 1.27· και

(ια) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 36 μηνών, η οποία να αποδεικνύεται στην Αρμόδια Αρχή·

(ιβ) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στις  παραγράφους  (δ) μέχρι και (ι), πρέπει να εκδίδονται από τη Δημοκρατία ή από χώρες των οποίων τα πιστοποιητικά ικανότητας αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με τις πρόνοιες του Μέρους VIII του παρόντος Νόμου.

(2) [Διαγράφηκε].

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγεί πιστοποιητικό Κυβερνήτη μικρού επιβατηγού σκάφους σε κατόχους τουλάχιστον διπλώματος αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας το οποίο έχει εκδοθεί από τη Δημοκρατία ή από χώρες των οποίων τα εν λόγω διπλώματα η Δημοκρατία αναγνωρίζει, νοουμένου ότι θα έχουν θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών  σε πλοία ολικής χωρητικότητας 500 και άνω, η οποία πραγματοποιήθηκε μετά την απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας ανθυποπλοιάρχου, με καθήκοντα ανθυποπλοιάρχου.

Πιστοποιητικό επάρκειας μελών πληρώματος που αποτελούν μέρος φυλακής

19.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής ναυσιπλοΐας ή και μηχανοστασίου, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/4 ή και ΙΙΙ/4 του Παραρτήματος STCW αντίστοιχα.

(2) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας ειδικευμένου ναυτικού καταστρώματος ή και μηχανής, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙ/5 ή και ΙΙΙ/5 του Παραρτήματος STCW αντίστοιχα.

(3) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας ηλεκτροτεχνικού μέλους πληρώματος, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΙΙΙ/7 του Παραρτήματος STCW.

Πιστοποιητικό πληρώματος που αποτελεί μέρος φυλακής σε επανδρωμένο μηχανοστάσιο ή έχει οριστεί να εκτελεί καθήκοντα σε περιοδικά μη επανδρωμένο μηχανοστάσιο

20. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό ικανότητας χειριστή Ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S.

21. Κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας χειριστή Ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S., πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις του Κανονισμού IV/2 του Παραρτήματος STCW.

Πιστοποιητικό επάρκειας για υπηρεσία σε δεξαμενόπλοια

22. Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας βασικής ή προχωρημένης εκπαίδευσης για δεξαμενόπλοια, πρέπει να πληρεί τις απαιτήσεις των Κανονισμών V/1-1 ή και V/1-2 του Παραρτήματος STCW, που εφαρμόζονται αναλόγως του τύπου του δεξαμενόπλοιου.

Πιστοποιητικά επάρκειας και αποδεικτικά έγγραφα για υπηρεσία σε θαλασσοπλοούντα πλοία

23.-(1) Κάθε υποψήφιος προς απόκτηση των αποδεικτικών εγγράφων  που απαιτούνται για την εκτέλεση υπηρεσίας σε επιβατηγό πλοίο, όπως αυτή περιγράφεται στον Κανονισμό V/2 του Παραρτήματος STCW ή και  πιστοποιητικού επάρκειας για εκτέλεση υπηρεσίας σε πλοίο, όπως αυτή περιγράφεται στους Κανονισμούς VI/1, VI/2, VI/3, VI/4, VI/5 και VI/6 του Παραρτήματος STCW, πρέπει να  πληρεί τις απαιτήσεις εκπαίδευσης των αντίστοιχων Μερών του Κώδικα STCW.

(2) Οι κάτοχοι  πιστοποιητικού επάρκειας αξιωματικού προστασίας  πλοίου, σύμφωνα  με τον Κανονισμό  VI/5 του Παραρτήματος STCW, εξαιρούνται από τις πρόνοιες του κανονισμού VI/6 του Παραρτήματος STCW.

Προσωπικό επιβατηγών πλοίων

24. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης ασφαλείας

25. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό χειριστή σκά-φους επιβίωσης ή λέμβου διάσωσης

26. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό χειριστή ταχύπλοου λέμβου διάσωσης

27. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης προχωρημένου επιπέδου αντιμετώπισης πυρκαγιών

28. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης για παροχή ιατρικών πρώτων βοηθειών σε πλοίο

29. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης για παροχή ιατρικής μέριμνας σε πλοίο

30. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικό εκπαίδευσης αξιωματικού ασφάλειας πλοίου

31. [Διαγράφηκε]
Πιστοποιητικά εκπαίδευσης σύμφωνα με το Μέρος Β του Κώδικα STCW

32. [Διαγράφηκε]
ΜΕΡΟΣ V ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πιστοποιητικών

33.-(1) Τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο Μέρος IV του παρόντος Νόμου, χορηγούνται από την Αρμόδια Αρχή σε ναυτικούς, που έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς, εντός των προηγούμενων 5 ετών, από ναυτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που τελεί υπό την εποπτεία της Αρμόδιας Αρχής και λειτουργεί σύμφωνα με τα απαιτούμενα από Διεθνείς Συμβάσεις, Κώδικες, το κοινοτικό δίκαιο και την κυπριακή νομοθεσία.

(2) Τα πιστοποιητικά εκδίδονται κατ’ αίτηση του ενδιαφερόμενου προσώπου, στην οποία συνυποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

(α) πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για το αιτούμενο πιστοποιητικό· και

(β) αποδεικτικά στοιχεία για τα προσόντα που απαιτούνται για το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας· και

(γ) πρωτότυπο αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας της αμέσως κατώτερης τάξεως από το αιτούμενο, εάν υπάρχει.

(3) Για την έκδοση του πιστοποιητικού καταβάλλεται το καθορισμένο τέλος.

Θαλάσσια υπηρεσία για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας

34.-(1) Ως θαλάσσια υπηρεσία για απόκτηση πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας θεωρείται αυτή που συμπληρώθηκε με ιδιότητα ως μέλος του πληρώματος πλοίων που είναι εν ενεργεία. Ο απαιτούμενος χρόνος θαλάσσιας υπηρεσίας είναι ανάλογος προς το αιτούμενο πιστοποιητικό ναυτικής ικανότητας, εκτός αν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

(2) Πλοία εν ενεργεία θεωρούνται αυτά που ευρίσκονται εν πλω, συμπεριλαμβανομένων και των ημερών παραμονής τους σε λιμένες κατά τις οποίες ενεργούν εργασίες φορτοεκφορτώσεως ή διατηρούν τα τρία τέταρτα τουλάχιστο της κανονικής συνθέσεως του πληρώματος τους.

(3) Τα προβλεπόμενα στα προηγούμενα εδάφια προσόντα πρέπει να υπάρχουν κατά την ημέρα που υποβάλλεται η αίτηση για την απονομή του αιτούμενου πιστοποιητικού ναυτικής ικανότητας.

(4) Τα προβλεπόμενα στα προηγούμενα εδάφια προσόντα πρέπει να αποδεικνύονται από αντίστοιχα πιστοποιητικά.

Απόδειξη θαλάσσιας υπηρεσίας

35.-(1) Η θαλάσσια υπηρεσία αποδεικνύεται με επίσημο σημείωμα της Αρμόδιας Αρχής, με βάση το τηρούμενο από την Αρμόδια Αρχή Μητρώο. Εάν η υπηρεσία υποψηφίου δεν έχει καταχωρηθεί ακόμα στο Μητρώο, για τη σύνταξη του σημειώματος λαμβάνεται υπόψη και η επιπρόσθετη υπηρεσία που υπάρχει στο Βιβλιάριο Ταυτότητας και Ναυτικής Υπηρεσίας του υποψηφίου.

(2) Η θαλάσσια υπηρεσία που αποκτάται σε πλοία αλλοδαπά αποδεικνύεται με βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια αρχή της σημαίας του πλοίου και περιλαμβάνει το όνομα, το είδος, την ολική χωρητικότητα και το λιμένα νηολογήσεως του πλοίου, το είδος, τον αριθμό και την ιπποδύναμη των μηχανών του, το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο του ναυτικού, τις ημερομηνίες και λιμένες ναυτολόγησης και απόλυσης, το βαθμό ή την ειδικότητα υπό τον οποίο υπηρέτησε ο ναυτικός στο πλοίο. Η Αρμόδια Αρχή δύναται να ζητεί οποιαδήποτε πρόσθετα στοιχεία για επιβεβαίωση της θαλάσσιας υπηρεσίας.

(3) Σε κάθε περίπτωση, η θαλάσσια υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη μόνο όταν καλύπτει τις από τις οικείες διατάξεις οριζόμενες προϋποθέσεις, ως προς την ειδικότητα ή βαθμό, υπό τον οποίο πρέπει να έχει διανυθεί.

Αναγνώριση Θαλάσσιας υπηρεσίας που αποκτήθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό

36. [Διαγράφηκε]
Έλεγχος προσόντων

37.-(1) Τα προσόντα των υποψηφίων για απόκτηση πιστοποιητικών ικανότητας ελέγχονται από Επιθεωρητή του Τομέα Εκπαίδευσης, Πιστοποίησης και Μητρώου Ναυτικών του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

(2) Εάν διαπιστωθούν κατά τον έλεγχο ελλείψεις, καλείται ο υποψήφιος να συμπληρώσει τις ελλείψεις που διαπιστώθηκαν, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού.

Ποινικό αδίκημα περί την έκδοση ή προσκόμιση ψευδούς πιστοποιητικού ή εγγράφου

38. Εκδότης ή κομιστής πλαστών ή μη αληθούς περιεχομένου πιστοποιητικών ή εγγράφων, προς το σκοπό απόκτησης ή συμπλήρωσης προσόντων προς λήψη πιστοποιητικού ικανότητας ή άλλου πιστοποιητικού, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα τρεις χιλιάδες και τετρακόσια δεκαεπτά ευρώ ή με στέρηση του δικαιώματος αποκτήσεως πιστοποιητικού ή της συμμετοχής του σε σχετικές εξετάσεις για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τα 2 έτη ή με όλες αυτές τις ποινές.

ΜΕΡΟΣ VI ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ-ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΙΣΧΥΣ-ΜΗΤΡΩΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Έκδοση και τύπος πιστοποιητικών

39.-(1) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει πιστοποιητικά ικανότητας ή επάρκειας σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2, του Παραρτήματος STCW, λαμβανομένων υπόψη των παραλλαγών που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα STCW και εφόσον ικανοποιούνται όλες οι προς τούτο προϋποθέσεις που τίθενται στον παρόντα Νόμο και καταβληθεί το τυχόν καθορισμένο τέλος.

(2) Τα εκδιδόμενα δυνάμει του εδαφίου (1) πιστοποιητικά συντάσσονται σε επίσημη γλώσσα της Δημοκρατίας και στην Αγγλική, αναγράφουν τις απαιτούμενες πληροφορίες με λατινικούς χαραχτήρες και αραβικούς αριθμούς, παραδίδονται στον κατά νόμο δικαιούμενο να τα κατέχει, και ενδεικτικώς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) αύξοντα αριθμό πιστοποιητικού·

(β) αριθμό μητρώου ναυτικού·

(γ) λειτουργικά καθήκοντα, επίπεδα, ειδικότητα και τυχόν περιορισμούς·

(δ) ονοματεπώνυμο και ημερομηνία γέννησης·

(ε) κάθε αναγκαία παρατήρηση·

(στ) ημερομηνία έκδοσης και λήξης·

(ζ) υπογραφή του ναυτικού·

(η) φωτογραφία του ναυτικού.

Ισχύς πιστοποιητικών και θεωρήσεων πιστοποιητικών

40. Τα δυνάμει του άρθρου 39 εκδιδόμενα πιστοποιητικά και οι θεωρήσεις αυτών παραμένουν σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα ο κάτοχος τους εξακολουθεί να ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις που προβλέπονται για το σχετικό πιστοποιητικό από τον παρόντα Νόμο και τη Σύμβαση STCW.

Μητρώο Πιστοποιητικών

41.-(1) Τα δυνάμει του παρόντος Μέρους εκδιδόμενα πιστοποιητικά καταχωρίζονται στο προς τούτο τηρούμενο Μητρώο Πιστοποιητικών.

(2) Το Μητρώο αυτό τηρείται στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας κατά τον καθορισμένο με απόφαση της Αρμόδιας Αρχής τύπο.

(3) Στο Μητρώο καταχωρίζονται επίσης όλες οι κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους ενεργούμενες θεωρήσεις, η λήξη ή η επανακύρωση της ισχύος, η αναστολή ή η ανάκληση των πιστοποιητικών, ή δήλωση απώλειας ή φθοράς ή καταστροφής τους και γενικά οτιδήποτε αφορά στα καταχωρισμένα στο Μητρώο πιστοποιητικά ή έγγραφα.

(4) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να παρέχει, όσον αφορά την νομική υπόσταση των κατ' εξαίρεση αδειών που αναφέρονται στο άρθρο 7, των πιστοποιητικών και θεωρήσεων, πληροφορίες σε άλλα κράτη μέλη ή άλλα κράτη μέρη της Σύμβασης STCW και σε Εταιρείες που ζητούν εξακρίβωση της γνησιότητας και της εγκυρότητας των πιστοποιητικών τα οποία τους προσκομίζονται από ναυτικούς που επιθυμούν την αναγνώριση των πιστοποιητικών τους ή απασχόληση σε πλοίο.

Απώλεια, φθορά ή καταστροφή πιστοποιητικών

42.-(1) Σε περίπτωση απώλειας, φθοράς ή καταστροφής του πιστοποιητικού, ο κατά νόμο δικαιούμενος να το κατέχει δύναται να υποβάλει αίτηση προς αντικατάστασή του.

(2) Με την αίτησή του, ο κατά νόμο δικαιούμενος συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση για τις συνθήκες απώλειας, φθοράς ή καταστροφής, το φθαρμένο πιστοποιητικό και δύο φωτογραφίες του και καταβάλλει το τυχόν καθορισμένο τέλος.

(3) Η Αρμόδια Αρχή, εφόσον κρίνει δικαιολογημένη την αιτούμενη αντικατάσταση, εκδίδει ακριβές αντίγραφο του αρχικού πιστοποιητικού και το παραδίδει στο δικαιούχο. Για την έκδοση του αντίγραφου αυτού, γίνεται σχετική μνεία στο Μητρώο.

Θεώρηση πιστοποιητικών

43.-(1) Τα κατά τις διατάξεις του παρόντος Μέρους εκδιδόμενα πιστοποιητικά θεωρούνται από την Αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις της Σύμβασης STCW, εφόσον η Αρμόδια Αρχή βεβαιωθεί ότι ο κάτοχος του πιστοποιητικού ικανοποιεί όλες τις ελάχιστες υποχρεωτικές απαιτήσεις, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Μνεία της θεώρησης γίνεται στο Μητρώο.

(2) Οι θεωρήσεις των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με διατάξεις του παρόντος Μέρους για τους πλοιάρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S. ενσωματώνονται στο μορφότυπο των πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/2 του Κώδικα STCW.

(3) Οι θεωρήσεις των πιστοποιητικών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους για τους πλοίαρχους, αξιωματικούς και χειριστές ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S. εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο VI, παράγραφος 2, της Σύμβασης STCW.

Επανεπικύρωση και επέκταση της ισχύος πιστοποιητικών ικανότητας και πιστοποιητικών επάρκειας

44.-(1) Τα πιστοποιητικά πλοιάρχων, αξιωματικών και χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, τα οποία εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Μέρους ή αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα δυνάμει των διατάξεων του Μέρους VIII, δε είναι έγκυρα για θαλάσσια υπηρεσία εκτός εάν η ισχύς τους επανακυρωθεί και παραταθεί ανά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν τα πέντε έτη. Για την επανακύρωση και παράταση των πιο πάνω πιστοποιητικών οι νόμιμοι κάτοχοι τους πρέπει να-

(α) κατέχουν πιστοποιητικό ιατρικής εξέτασης από το οποίο να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανοί για το προς επανακύρωση και παράταση πιστοποιητικό· και

(β) αποδεικνύουν ότι εξακολουθούν να διαθέτουν επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/11 του Κώδικα STCW· και

(γ) [Διαγράφηκε].

(2) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει, ζητώντας την γνώμη των ενδιαφερομένων, να εκπονεί ή να προωθεί την εκπόνηση διαρθρωμένων κύκλων μαθημάτων ανανέωσης και εκσυγχρονισμού των γνώσεων, όπως προβλέπονται στο Μέρος Α -Ι /11 του Κώδικα STCW.

(3) Για τον εκσυγχρονισμό των γνώσεων των πλοιάρχων, των αξιωματικών και των χειριστών ραδιοεπικοινωνιών, η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι τα κείμενα πρόσφατων αλλαγών στους εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που αφορούν στην ασφάλεια της ζωής στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι στην διάθεση των κυπριακών πλοίων.

(4) Τα Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί βάσει των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 12, του εδαφίου (3) του άρθρου 13, του εδαφίου (2) του άρθρου 15 και του εδαφίου (2) του άρθρου 16 θα επικυρώνονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι κάτοχοί τους εξακολουθούν να υπηρετούν στη Λιμενική Ναυτική Αστυνομία.

Απόρριψη της αιτήσεως προς έκδοση ή επανακύρωση πιστοποιητικού

45.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να απορρίψει την αίτηση προς έκδοση ή αναγνώριση ή επανακύρωση και παράταση της ισχύος πιστοποιητικού, έστω αν το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση ικανοποιεί όλες τις προβλεπόμενες στον παρόντα Νόμο προϋποθέσεις, εάν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις σχετικές περιστάσεις κρίνει ότι το πρόσωπο αυτό, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι κατάλληλο να κατέχει το πιστοποιητικό και να ενεργεί υπό την ιδιότητα στην οποία αναφέρεται το πιστοποιητικό.

(2) Η απόφαση της Αρμόδιας Αρχής προς απόρριψη της αίτησης, γραπτή και επαρκώς αιτιολογημένη, επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει δικαίωμα να ζητήσει μέσα σε προθεσμία σαράντα πέντε ημερών τη διεξαγωγή έρευνας και επανεξέταση της αίτησής του.

(3) Η έρευνα διεξάγεται από δύο επιθεωρητές του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας, που ορίζονται από το Διευθυντή και υποβάλλουν το πόρισμα τους προς την Αρμόδια Αρχή, που αποφαίνεται επί της αίτησης προς επανεξέταση.

Απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας από κατόχους πιστοποιητικού ξένης χώρας

46.-(1) Ναυτικοί, κάτοχοι πιστοποιητικού ικανότητας ξένης χώρας, οποιασδήποτε βαθμίδας αξιωματικού, που είναι αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, δικαιούνται να συμμετάσχουν σε πρόγραμμα γι απόκτηση του ανώτερου από το κατεχόμενο πιστοποιητικού, εάν η συνολική θαλάσσια υπηρεσία για την απόκτηση του ισοδύναμου ή του ήδη κατεχόμενου πιστοποιητικού, είναι ίσου χρόνου με αυτή που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο για το πιστοποιητικό αυτό.

(2)  Μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς  από Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού που αποτελεί μέρος της δημόσιας κρατικής εκπαίδευσης κράτους μέλους και ναυτολογήθηκαν, ως εκπαιδευόμενοι αξιωματικοί εμπορικού ναυτικού σε κυπριακό πλοίο ολικής χωρητικότητας τουλάχιστον 500, για περίοδο τουλάχιστον 3 μηνών, θα μπορούν  να υποβάλουν αίτηση στην Αρμόδια Αρχή για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας Ανθυπο-πλοιάρχου  ή Τρίτου Μηχανικού.

ΜΕΡΟΣ VII ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Πιστοποιητικό Κυβερνήτη ακτοπλοϊκών επιβατηγών σκαφών

47.-(1) Κάθε υποψήφιος για απόκτηση πιστοποιητικού Κυβερνήτη ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους πρέπει-

(α) να είναι τουλάχιστον 21 ετών· και

(β) να έχει έκθεση ιατρικής εξέτασης, από την οποία να προκύπτει ότι είναι σωματικά και πνευματικά ικανός για την αντίστοιχη προς το πιστοποιητικό ναυτική υπηρεσία· και

(γ) να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς εκπαίδευση σε εγκεκριμένο ειδικό πρόγραμμα, ανάλογο προς το αιτούμενο πιστοποιητικό· και

(δ) να έχει θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον 3 ετών, η οποία να αποδεικνύεται στην Αρμόδια Αρχή·

(ε) να έχει πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί  σύμφωνα με το Μέρος  Α- VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW, από τη Δημοκρατία ή από χώρες των οποίων τα πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW, αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία.

(2) Ανεξάρτητα από το εδάφιο (1), για απόκτηση πιστοποιητικού Κυβερνήτη ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους κάτω των 12 μέτρων ο υποψήφιος πρέπει-

(α) να πληροί τις προϋποθέσεις του εδαφίου (1)(α) και (β)· και

(β) να είναι κάτοχος άδειας ταχυπλόου σκάφους σύμφωνα με την κυπριακή νομοθεσία· και

(γ) να έχει πιστοποιητικό βασικής εκπαίδευσης που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το Μέρος Α- VI/1, παράγραφος 2, του Κώδικα STCW, από τη Δημοκρατία ή από χώρες των οποίων τα πιστοποιητικά ικανότητας που εκδίδουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση STCW, αναγνωρίζονται από τη Δημοκρατία· και

(δ) να έχει επιτύχει σε πρακτική εξέταση που διενεργείται από δύο επιθεωρητές πλοίων του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας.

(3) Ανεξάρτητα από τα εδάφια (1) και (2), η Αρμόδια Αρχή δύναται να χορηγεί πιστοποιητικό Κυβερνήτη ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους σε κατόχους τουλάχιστον διπλώματος αξιωματικού υπεύθυνου φυλακής ναυσιπλοΐας το οποίο έχει εκδοθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία ή από χώρες αναγνωρισμένες από αυτή.

Εφαρμογή Κανονισμού VI/1 του Παραρτήματος STCW

47Α. Όλα τα μέλη του πληρώματος ακτοπλοϊκού επιβατηγού σκάφους που έχουν καθήκοντα σχετικά με την ασφάλεια των επιβατών πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού VI/1 του Παραρτήματος STCW.

ΜΕΡΟΣ VIII ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΑΛΛΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ STCW
Αναγνώριση πιστοποιητικών ικανότητας και επάρκειας κράτους μέλους ή τρίτης χώρας

48.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να επιτρέπει σε ναυτικό, ο οποίος δεν είναι κάτοχος πιστοποιητικού ικανότητας που εκδίδουν τα κράτη μέλη ή/και των πιστοποιητικών επάρκειας που εκδίδουν τα κράτη μέλη για πλοιάρχους και αξιωματικούς, σύμφωνα με τα Μέρη V/1-1 και V/1-2 του Κώδικα STCW, να υπηρετεί σε πλοίο που φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί απόφαση για την αναγνώριση του πιστοποιητικού ικανότητάς του και του πιστοποιητικού επάρκειάς του μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ.

(2) Εάν η Αρμόδια Αρχή αναγνωρίσει πιστοποιητικό δυνάμει του εδαφίου (1) αναφορικά με πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S., το θεωρεί προς επιβεβαίωση της αναγνώρισής του, εφόσον ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της Σύμβασης STCW και καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(3)(α) Η Αρμόδια Αρχή αναγνωρίζει και θεωρεί πιστοποιητικά ικανότητας ή και επάρκειας, τα πιστοποιητικά  που εκδίδονται από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με την Οδηγία 2008/106/ΕΚ, εφόσον καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

(β) Η αναγνώριση πιστοποιητικών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) περιορίζεται στις δεξιότητες, στα καθήκοντα και στα επίπεδα ικανότητας που συνοδεύονται από αυτά και συνδέονται από θεώρηση που επιβεβαιώνει την αναγνώριση αυτή.

(4) Η θεώρηση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/2 της Συμβάσεως STCW, σε χωριστό έγγραφο που φέρει τον τίτλο «ΘΕΩΡΗΣΗ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ».

(5) Η Αρμόδια Αρχή δύναται, εάν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, να επιτρέψει σε ναυτικό να υπηρετήσει σε κυπριακό πλοίο, για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των 3 μηνών, εφόσον διαθέτει κατάλληλο και ισχύον πιστοποιητικό, που εκδόθηκε και θεωρήθηκε από άλλο κράτος μέρος στο οποίο η Σύμβαση STCW έχει τεθεί σε εφαρμογή, για χρήση σε πλοία αυτού του κράτους μέρους, αλλά που δεν έχει ακόμη θεωρηθεί.

(6) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι οι ναυτικοί που προσκομίζουν για αναγνώριση πιστοποιητικά που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των Κανονισμών II/2, IIΙ/2 ή III/3 ή εκδόθηκαν σύμφωνα με τον Κανονισμό VII/1 του Παραρτήματος STCW σε διοικητικό επίπεδο, όπως ορίζεται από τον Κώδικα STCW, γνωρίζουν την κυπριακή νομοθεσία που αφορά τα καθήκοντα που τους επιτρέπεται να εκτελούν.

(7) Σε περίπτωση που η Αρμόδια Αρχή ανακαλέσει τη θεώρηση αναγνώρισης πιστοποιητικού που έχει αναγνωρίσει, για πειθαρχικούς ή άλλους λόγους, οφείλει να ενημερώσει γραπτώς το κράτος μέρος της Σύμβασης STCW από το οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό, αναφορικά με τους λόγους που επέβαλαν την ανάκληση.

(8) Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να ανακοινώνει στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού τις πληροφορίες και τα μέτρα που έχουν συμφωνηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ι/7  του Παραρτήματος STCW.

(9) Στις περιπτώσεις που η Αρμόδια Αρχή προτίθεται να αναγνωρίσει, με θεώρηση, τα πιστοποιητικά που αναφέρονται στο εδάφιο (1) σε πλοίαρχο, αξιωματικό ή χειριστή ραδιοεπικοινωνιών G.M.D.S.S για να υπηρετήσουν επί πλοίων που φέρουν τη σημαία της Δημοκρατίας και τα οποία έχουν εκδοθεί από τρίτη χώρα, για την οποία δεν έχει εκδοθεί απόφαση, μέσω των διαδικασιών που καθορίζονται στις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 19 της Οδηγίας 2008/106/ΕΚ, υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αίτηση αναγνώρισης της εν λόγω τρίτης χώρας αναφέροντας τους λόγους:

Νοείται ότι η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναγνωρίσει μονομερώς την τρίτη χώρα μέχρις ότου ληφθεί απόφαση επί του αιτήματος αναγνώρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόληψη της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών

49.-(1) Η Αρμόδια Αρχή λαμβάνει τα ενδεδειγμένα μέτρα για την πρόληψη της απάτης και άλλων παρόμοιων πρακτικών σχετικών με τη διαδικασία πιστοποίησης ή πιστοποιητικών εκδιδόμενων και θεωρούμενων από αυτή.

(2) Αρμόδια Αρχή για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης και άλλων παράνομων πρακτικών και για την ανταλλαγή πληροφοριών με τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών και άλλων χωρών αναφορικά με την πιστοποίηση των ναυτικών είναι το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας.

(3) Ο Διευθυντής οφείλει να ενημερώνει την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τα λοιπά κράτη μέλη καθώς και κάθε τρίτο κράτος με το οποίο έχει συνάψει συμφωνία σύμφωνα με τον Κανονισμό Ι/10 παράγραφο 1.2 της Σύμβασης STCW, περί του ότι το Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας είναι Αρμόδια Αρχή για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου.

ΜΕΡΟΣ IX ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Εποπτεία ναυτικής εκπαίδευσης

50.-(1) Η εκπαίδευση και η αξιολόγηση των ναυτικών, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση STCW, τελεί υπό τη διοίκηση, την εποπτεία και την παρακολούθηση της Αρμόδιας Αρχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/6 του Κώδικα STCW.

(2) Η εκπαίδευση ναυτικών δύναται να παρέχεται μόνο σε αναγνωρισμένες κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου σχολές ναυτικής εκπαίδευσης, στις οποίες παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα εγκεκριμένα από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να εγκρίνει προγράμματα εκπαίδευσης, βάση προτύπου εγχειριδίου εκπαίδευσης που εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ασφάλειας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ Model Course), τα οποία αναφέρονται στη Σύμβαση STCW, στη Σύμβαση SOLAS και στη Σύμβαση MARPOL  και να εκδίδει τα ανάλογα πιστοποιητικά.

(4) Η Αρμόδια Αρχή εκδίδει πιστοποιητικό στις αναγνωρισμένες σχολές ναυτικής εκπαίδευσης, στο οποίο καταγράφεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα, μετά από αίτηση της σχολής και αφού καταβληθούν τα καθορισμένα τέλη για την έκδοση πιστοποιητικού:

Νοείται ότι η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει τα 5 χρόνια και εναλλακτικά, μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό στο οποίο θα καταγράφονται όλα τα εγκεκριμένα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Αναγνώριση σχολής ναυτικής εκπαίδευσης

51.-(1) Για την αναγνώριση μιας σχολής ναυτικής εκπαίδευσης και την έγκριση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων απαιτείται να υποβληθεί σχετική αίτηση από τη σχολή, που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων για τα εκπαιδευτικά προγράμματα·

(β) τη σειρά μαθημάτων και τις ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα·

(γ) περιγραφή των κτιριακών εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα·

(δ) προσόντα υπευθύνων για την εκπαίδευση και την αξιολόγηση των ναυτικών·

(ε) μέγιστο αριθμό εκπαιδευομένων και αναλογία εκπαιδευτών/ αξιολογητών - εξοπλισμού /εκπαιδευομένων·

(ζ) περιγραφή του προτύπου ποιότητας που εφαρμόζεται για επιτήρηση της εκπαίδευσης, αξιολόγησης ικανότητας και πιστοποίηση των εκπαιδευομένων·

(η) διαδικασία, τύπο και σκοπό των εξετάσεων·

(θ) διαδικασία, τύπο και σκοπό της αξιολόγησης προόδου·

(ι) ελάχιστα πρότυπα ικανότητας για έκδοση αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης·

(ια) υπόδειγμα αποδεικτικού επιτυχούς φοίτησης·

(ιβ)  καταστατικό εταιρείας∙

(ιγ)  επίσημο κατάλογο διευθυντών∙

(ιδ)  επίσημο κατάλογο μετόχων.

(2) Οι υπεύθυνοι για την εκπαίδευση των ναυτικών και την αξιολόγηση της ικανότητας τους, πρέπει να διαθέτουν, όπως απαιτείται από τη Σύμβαση STCW, τα κατάλληλα προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/6 του Κώδικα STCW, για τον αντίστοιχο τύπο και επίπεδο εκπαίδευσης ή αξιολόγησης.

(3) Η εκπαίδευση και αξιολόγηση ικανότητας και η έκδοση αποδεικτικών επιτυχούς φοίτησης επιτηρούνται συνεχώς μέσω συστήματος προτύπων ποιότητας, για να εξασφαλιστεί η επίτευξη των προσδιορισμένων αντικειμενικών σκοπών, περιλαμβανομένων και αυτών που αφορούν στα προσόντα και στην πείρα των εκπαιδευτών και βαθμολογητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW.

(4) Στις σχολές ναυτικής εκπαιδεύσεως πραγματοποιείται περιοδική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW, από προσοντούχα άτομα, που δεν εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες.

(5) Σε περίπτωση που σχολή ναυτικής εκπαίδευσης χρησιμοποιεί προσομοιωτή για την εκπαίδευση ναυτικών, οφείλει να διασφαλίζει ότι τηρούνται τα πρότυπα επιδόσεων και άλλες διατάξεις που καθορίζονται στο Μέρος Α-Ι/12 του Κώδικα STCW, καθώς και όσες άλλες απαιτήσεις προβλέπονται στο Μέρος Α του Κώδικα STCW, για οποιοδήποτε σχετικό πιστοποιητικό όσον αφορά-

(α) ολόκληρη τη βασιζόμενη στους προσομοιωτές υποχρεωτική εκπαίδευση· και

(β) οποιαδήποτε αξιολόγηση ικανότητας που απαιτείται από το μέρος Α του Κώδικα STCW και πραγματοποιείται μέσω προσομοιωτή· και

(γ) οποιαδήποτε, μέσω προσομοιωτή, επίδειξη συνεχούς δεξιότητας που απαιτείται από το Μέρος Α του Κώδικα STCW.

(6) [Διαγράφηκε].

Επιθεώρηση σχολών ναυτικής εκπαίδευσης

52.-(1) Λειτουργός, που ορίζεται από την Αρμόδια Αρχή, συντάσσει σχετική έκθεση μετά από επιθεώρηση των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των διαδικασιών που ακολουθούνται από τη σχολή, προς διαπίστωση της τήρησης των πιο πάνω προϋποθέσεων.

(2) Η έκθεση αυτή μαζί με όλες τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν από τη σχολή ναυτικής εκπαίδευσης, τίθενται υπόψη τριμελούς Επιτροπής, συγκροτούμενης, με απόφαση του Υπουργού, εκ των κατά περίπτωση ειδικών, η οποία αποφασίζει για την έγκριση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού προγράμματος.

Έλεγχος εκπαιδευτικών προγραμμάτων

53.-(1) Η Αρμόδια Αρχή έχει την ευθύνη για τον έλεγχο της διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανά πενταετία ή όποτε κριθεί αναγκαίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW. Οι σχετικές με την αξιολόγηση πληροφορίες ανακοινώνονται στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού.

(2) Η σχολή ναυτικής εκπαίδευσης οφείλει να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή, έως την ημέρα έναρξης κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλογο των υποψηφίων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

(3) Η σχολή ναυτικής εκπαίδευσης οφείλει να αποστέλλει στην Αρμόδια Αρχή, αμέσως μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού προγράμματος, κατάλογο των υποψηφίων που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα εκπαίδευσης μαζί με την αναλυτική τους βαθμολογία.

(4) Η σχολή ναυτικής εκπαίδευσης οφείλει να διασφαλίζει τα ακόλουθα:

(α) η όλη εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών -

(i) είναι διαρθρωμένη σύμφωνα με τα γραπτά προγράμματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των μεθόδων και μέσων παράδοσης, των διαδικασιών και του υλικού των κύκλων μαθημάτων που είναι αναγκαία για την επίτευξη των καθορισμένων προτύπων ικανότητας, και

(ii) εκτελείται, παρακολουθείται, αξιολογείται και υποστηρίζεται από πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα, σύμφωνα με τις παραγράφους (δ), (ε) και (στ)·

(β) τα πρόσωπα που εκτελούν εντός υπηρεσίας εκπαίδευση ή αξιολόγηση επί του πλοίου, το πράττουν μόνον εφόσον αυτή η εκπαίδευση ή αξιολόγηση δεν επηρεάζει την κανονική λειτουργία του πλοίου και εφόσον μπορούν να αφιερώνουν το χρόνο και την προσοχή τους στην εκπαίδευση ή την αξιολόγηση·

(γ) οι εκπαιδευτές, επόπτες και υπεύθυνοι αξιολόγησης διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα για τους συγκεκριμένους τύπους και επίπεδα εκπαίδευσης ή αξιολόγησης της ικανότητας των ναυτικών, είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά·

(δ) οποιοδήποτε πρόσωπο εκπαιδεύει εντός υπηρεσίας ναυτικό είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για την πιστοποίηση σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο-

(i) έχει ιδίαν εκτίμηση του εκπαιδευτικού συστήματος και κατανοεί τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους για το συγκεκριμένο τύπο εκπαίδευσης που εκτελείται, και

(ii) διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα για το έργο για το οποίο εκτελείται η εκπαίδευση, και

(iii) εάν κατά την εκπαίδευση χρησιμοποιεί προσομειωτή, έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες για τις τεχνικές διαδικασίες που αφορούν τη χρήση προσομοιωτών και έχει την πρακτική πείρα χειρισμού στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή που χρησιμοποιείται·

(ε) οποιοδήποτε πρόσωπο είναι υπεύθυνο να εποπτεύει την εντός υπηρεσίας εκπαίδευση ναυτικού με σκοπό την απόκτηση των κατάλληλων προσόντων για πιστοποίηση, κατανοεί πλήρως το πρόγραμμα εκπαίδευσης και τους συγκεκριμένους στόχους κάθε τύπου εκπαίδευσης που εκτελείται·

(στ) οποιοδήποτε πρόσωπο διενεργεί αξιολόγηση ικανότητας εντός της υπηρεσίας είτε επί του πλοίου είτε στην ξηρά, με σκοπό την απόκτηση των προσόντων που απαιτούνται για πιστοποίηση-

(i) έχει το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων και κατανόησης της αξιολογούμενης ικανότητας,

(ii) έχει τα κατάλληλα προσόντα για το υπό αξιολόγηση έργο,

(iii) έχει λάβει τις κατάλληλες οδηγίες σχετικά με τις μεθόδους για την πρακτική αξιολόγησης,

(iv) έχει πρακτική πείρα αξιολόγησης, και

(ν) αν διενεργεί αξιολόγηση που περιλαμβάνει τη χρήση προσομοιωτών, να έχει αποκτήσει πρακτική πείρα αξιολόγησης στο συγκεκριμένο τύπο προσομοιωτή υπό την εποπτεία και έχοντας ικανοποιήσει τις απαιτήσεις έμπειρου υπεύθυνου αξιολόγησης.

(5) Η σχολή ναυτικής εκπαίδευσης οφείλει να παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση στην Αρμόδια Αρχή για σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα εκπαίδευσης, προσόντα υποψηφίων, εξοπλισμό, προσόντα υπευθύνων για την εκπαίδευση και αξιολόγηση των ναυτικών και πρότυπα ποιότητας.

Περιοδική αξιολόγηση

54. Η Αρμόδια Αρχή οφείλει να διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται περιοδική αξιολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Α-Ι/8 του Κώδικα STCW, κατά χρονικά διαστήματα που δεν είναι μεγαλύτερα των 5 ετών, από προσοντούχα άτομα που δεν εμπλέκονται στις εν λόγω δραστηριότητες και ότι εντός 6 μηνών από τη διενέργεια της σχετικής αξιολόγησης, σχετική έκθεση θα κοινοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Κυρώσεις

54Α.-(1) Η Αρμόδια Αρχή δύναται να αναστείλει ή να ακυρώσει την αναγνώριση σχολής ναυτικής εκπαίδευσης ή να αναστείλει την έγκριση εκπαιδευτικού προγράμματος,  εφόσον διαπιστώσει ότι παραβιάζονται όροι λειτουργίας που επηρεάζουν την τήρηση των προτύπων εκπαίδευσης που απαιτούνται από το νόμο. Η περίοδος αναστολής δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες.

(2) Το άτομο που σύμφωνα με το Καταστατικό της Εταιρείας δεσμεύει με την υπογραφή του αυτήν, έχει δικαίωμα ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, κατά της απόφασης ακύρωσης ή αναστολής της αναγνώρισης της σχολής ναυτικής εκπαίδευσης ή κατά της απόφασης αναστολής έγκρισης εκπαιδευτικού προγράμματος, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης από την Αρμόδια Αρχή.

(3) Η κατά το προηγούμενο εδάφιο ιεραρχική προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(4) Ο Υπουργός εξετάζει την ιεραρχική προσφυγή και αφού  ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή τους δώσει την ευκαιρία να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει επί της προσφυγής σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (5) του παρόντος άρθρου, εντός προθεσμίας 10 ημερών.

(5) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μία από τις ακόλουθες αποφάσεις:

(α) Να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση∙

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

ΜΕΡΟΣ Χ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έλεγχος και επιθεώρηση πλοίων άλλων χωρών

55. Σε περίπτωση που πλοία άλλων χωρών, εξαιρουμένων των πλοίων που αναφέρονται, τηρουμένων των αναλογιών, στο Άρθρο 3(1)(α), (β), (γ) και (δ), ευρίσκονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, η Αρμόδια Αρχή μεριμνά ώστε τα πλοία εκείνα, των οποίων οι πλοίαρχοι, οι αξιωματικοί ή μέλη του πληρώματος δεν έχουν πιστοποιητικά αναγνωρισμένα σύμφωνα με την Οδηγία 2001/25/ΕΚ να υπόκεινται κατά προτεραιότητα σε επιθεώρηση, προκειμένου να ελεγχθεί αν η επαγγελματική τους ικανότητα ανταποκρίνεται με της Σύμβασης STCW και σε περίπτωση που το πλοίο είναι πλοίο που φέρει τη σημαία κράτους μέλους, της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ.

Έκδοση κανονισμών

56.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εξουσία προς έκδοση Κανονισμών για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τις διατάξεις του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

(2) Η έκδοση κανονισμών δυνάμει του παρόντος άρθρου δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση νόμων

57. Καταργούνται οι περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έκδοση και Αναγνώριση Πιστοποιητικών και Ναυτική Εκπαίδευση ) Νόμοι του 2000 μέχρι 2005.

Σημείωση
39 του Ν. 10(Ι)/2017Έναρξη της ισχύος του Ν. 10(Ι)/2017

39.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 10(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(2) Το άρθρο 33 του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 10(Ι)/2017] τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2018 [Σ.Σ.: δηλαδή το άρθρο 47Α του βασικού νόμου].