Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως :

Μέρος Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Σχεδίου Γεωργικής Ασφάλισης των Αμπελιών από Ανομβρία Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«αμπέλια» σημαίνει όλες τις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπελιών που αναφέρονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ του περί Συμβουλίου Αμπελοοινικών Προϊόντων (Γενικές Διατάξεις Ταξινόμησης Ποικιλιών Αμπελιού) Διατάγματος·

«αμπελουργικό προϊόν» σημαίνει τα νωπά σταφύλια, το κρασί, το χυμό σταφυλιών, τις σταφίδες ή και τη ζιβανία∙

«ανομβρία» σημαίνει την έλλειψη επαρκούς βροχόπτωσης (ύψος βροχής κάτω από τα κανονικά επίπεδα) για παρατεταμένη χρονική περίοδο, με συνέπεια τη μείωση της αναμενόμενης παραγωγής των αμπελιών·

«αρμοδιότητες» περιλαμβάνει εξουσίες και καθήκοντα·

«ασφαλιζόμενο πρόσωπο» σημαίνει πρόσωπο, όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

«ασφάλιστρο» σημαίνει τη χρηματική συνεισφορά που οφείλουν να καταβάλλουν προς τον Οργανισμό τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα για τη γεωργική τους ασφάλιση, όπως αυτή καθορίζεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 5·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«εμπορία αμπελουργικού προϊόντος» σημαίνει την κατοχή ή την έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή την κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο διάθεση αμπελουργικού προϊόντος στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από παραγωγό του πρωτογενούς τομέα σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για την εν λόγω πρώτη πώληση:

Νοείται ότι, η πώληση από παραγωγό του πρωτογενούς τομέα σε τελικούς καταναλωτές θεωρείται εμπορία, εάν πραγματοποιείται σε ξεχωριστό και ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο·

«ιδιοκτησία» σημαίνει κινητή και ακίνητη ιδιοκτησία·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, του Συμβουλίου της 20ής Σεπτεμβρίου 2005, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1857/2006» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1857/2006 της Επιτροπής, της 15ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις κρατικές ενισχύσεις προς μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής γεωργικών προϊόντων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 70/2001, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 479/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2008, για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, (ΕΚ) αριθ. 1782/2003, (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 3/2008 και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 2392/86 και (ΕΚ) αριθ. 1493/1999, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 555/2008» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 555/2008 της Επιτροπής, της 27ης Ιουνίου 2008, για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συμβουλίου για την κοινή οργάνωση της αμπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης, τις συναλλαγές με τρίτες χώρες, το δυναμικό παραγωγής και τους ελέγχους στον αμπελοοινικό τομέα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«κανονισμοί» σημαίνει τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους κανονισμούς·

«κεφάλαια» σημαίνει τους δυνάμει του άρθρου 11, αναγραφόμενους πόρους του Σχεδίου·

«μέλος» σημαίνει οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου·

«Οργανισμός» σημαίνει τον Οργανισμό Γεωργικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται ως διαχειριστής του Σχεδίου και ο οποίος έχει καθιδρυθεί δυνάμει του άρθρου 4 του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου·

«Πρόεδρος» σημαίνει τον, δυνάμει της παραγράφου (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 8 του περί Γεωργικής Ασφαλίσεως Νόμου, οριζόμενο Πρόεδρο του Συμβουλίου του Οργανισμού και περιλαμβάνει κάθε πρόσωπο το οποίο διορίζεται για να ασκεί τις αρμοδιότητες του Προέδρου δυνάμει του άρθρου 10 του πιο πάνω Νόμου ·

«Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού·

«συστηματική αγροτική φυτεία» σημαίνει τη φυτεία αμπελιών, της οποίας η έκταση είναι μεγαλύτερη του μισού (1/2) δεκαρίου κατ’ αγροτεμάχιο, ή τη γεωργική εκμετάλλευση της οποία η συνολική έκταση είναι μεγαλύτερη των τριών (3) δεκαρίων∙

«Σχέδιο γεωργικής ασφάλισης» ή «ασφάλιση» σημαίνει τη δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενη ασφάλιση των αμπελιών·

«Σχέδιο» σημαίνει το δυνάμει του παρόντος Νόμου σχέδιο με το οποίο ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφάλισης των αμπελιών έναντι ζημιών από ανομβρία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι η ρύθμιση του Σχεδίου με το οποίο επιτυγχάνεται ασφαλιστική κάλυψη των αμπελιών έναντι ζημιών από ανομβρία και η πληρωμή αποζημίωσης στα ασφαλιζόμενα πρόσωπα για τις ζημιές που προκαλούνται στα αμπέλια από ανομβρία.

Μέρος ΙΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Ασφαλιζόμενα πρόσωπα

4. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασχολείται μερικώς ή πλήρως με την αμπελουργία, είτε προσωπικά, ή μέσω μελών της οικογένειας του ή άλλων προσώπων ή σε συνεταιρισμό ή συνεργασία με άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα και, ανεξάρτητα του αν η αμπελουργία συνιστά το κύριο του επάγγελμα και το οποίο έχει τη γη στην οποία ασκεί την αμπελουργία, καθώς και τη μόνιμη διαμονή του, για τουλάχιστον ένα (1) έτος, σε περιοχή, στην οποία ο Οργανισμός, με τους υπαλλήλους ή αντιπροσώπους του, έχει ελεύθερη πρόσβαση και ασκεί αποτελεσματικά τις αρμοδιότητές του, και το οποίο συνεχίζει να κατέχει την εν λόγω γη και να έχει την εν λόγω διαμονή του κατά το χρόνο καταβολής της σχετικής αποζημίωσης ή άλλης χορηγίας, θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως ασφαλιζόμενο πρόσωπο.

Χρόνος και διαδικασία καταβολής του ασφαλίστρου

5.-(1) Κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο έχει υποχρέωση να καταβάλλει στον Οργανισμό για τη γεωργική του ασφάλιση, χρηματική συνεισφορά, η οποία αναφέρεται στον παρόντα Νόμο ως ασφάλιστρο.

(2) Το ύψος του ασφάλιστρου καθορίζεται με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Οργανισμό, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου και δύναται να είναι διαφορετικό σε σχέση προς οποιαδήποτε περιοχή ή περιοχές της Δημοκρατίας.

Καταβολή αποζημίωσης σε ασφαλιζόμενα πρόσωπα

6.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ο Οργανισμός καταβάλλει χρηματική αποζημίωση σε κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο προς αποκατάσταση της άμεσης ζημιάς την οποίαν τυχόν υπέστηκε συνεπεία ανομβρίας στο, υπό τη συνήθη πορεία των πραγμάτων, προσδοκώμενο από τα αμπέλια, εισόδημα του.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «άμεση ζημιά» σημαίνει ζημιά, που οφείλεται άμεσα στην ανομβρία και έχει επιπτώσεις στην παραγωγή των αμπελιών, αλλά δεν περιλαμβάνει τη ζημιά που προξενείται στο φυτικό κεφάλαιο ή ζημιά που προκαλείται λόγω πτώσης των τιμών:

Νοείται ότι, άμεση ζημιά περιλαμβάνει, τόσο ποσοτική, όσο και ουσιαστική ποιοτική ζημιά, δηλαδή ζημιά ή βλάβη στα σταφύλια που μειώνει την εμπορική τους αξία.

Μη καλυπτόμενες ζημιές

7. Ανεξάρτητα από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόμου, και ειδικότερα ανεξάρτητα από το αν αυτές οφείλονται σε ανομβρία, οι ακόλουθες ζημιές δεν καλύπτονται από το Σχέδιο και καμιά αποζημίωση καταβάλλεται από τον Οργανισμό αναφορικά με αυτές:

(α) Ζημιές σε αμπέλια των οποίων η καλλιέργεια δεν έχει το χαρακτήρα συστηματικής αγροτικής φυτείας∙

(β) ζημιές κατά το ποσοστό που αυτές διευρύνθηκαν ή επεκτάθηκαν ως συνέπεια της μη έγκαιρης λήψης κατάλληλων μέτρων, καθώς και ως συνέπεια της μη άμεσης συνέχισης των αναγκαίων καλλιεργητικών φροντίδων∙ και

(γ) ζημιές που δεν υπερβαίνουν το τριάντα τοις εκατόν (30%) της συνολικής παραγωγής κατ’ αγροτεμάχιο.

Προϋποθέσεις καταβολής και ύψος καταβλητέας αποζημίωσης

8.-(1) Η αποζημίωση που θα καταβάλλεται θα είναι ίση με ποσοστό ογδόντα τοις εκατόν (80%) του πάνω από τριάντα τοις εκατόν (30%) συνολικού ποσοστού ζημιάς.

(2) Όταν τα κεφάλαια του Οργανισμού δεν επαρκούν για την ικανοποίηση ολόκληρου του ποσού των πληρωτέων αποζημιώσεων, τότε το Συμβούλιο, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να υποβιβάσει ανάλογα το ποσό της σε κάθε περίπτωση πληρωτέας αποζημίωσης.

Καθυστέρηση πληρωμής ασφαλίστρων

9.-(1) Η παράλειψη της πληρωμής του ασφαλίστρου, μέσα στην προθεσμία πληρωμής του, η οποία καθορίζεται στους Κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη ευθύνη του ασφαλιζόμενου προσώπου, συνεπάγεται την επιβολή πρόσθετου τέλους που υπολογίζεται σε ποσοστό επί του ποσού των οφειλόμενων ασφαλίστρων σε σχέση με το χρόνο καθυστέρησης. Για καθυστέρηση μέχρι ένα (1) χρόνο το ποσοστό είναι δέκα τοις εκατόν (10%), αυξανόμενο κατά πέντε τοις εκατόν (5%) για κάθε επιπρόσθετο έτος καθυστέρησης.

(2) Σε περίπτωση που τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα οφείλουν ασφάλιστρα και πρόσθετα τέλη στον Οργανισμό, ο Οργανισμός δικαιούται να τα αποκόπτει από αποζημιώσεις τους.

Αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε κατάσχεση κ.λ.π

10. Οι δυνάμει του παρόντος Νόμου πληρωτέες αποζημιώσεις δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, είσπραξη, εγγυοδότηση ή επιβάρυνση με τη λήψη οποιουδήποτε ένδικου μέσου, πριν από την πληρωμή τους στο δικαιούχο, εξαιρουμένων των προς τη Δημοκρατία και τον Οργανισμό οφειλών.

Μέρος ΙΙΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Κεφάλαια του Σχεδίου

11. Οι πόροι του Σχεδίου, οι οποίοι αποτελούν και τα κεφάλαια του, συνίστανται -

(α) στα ασφάλιστρα∙

(β) στα χρηματικά ποσά που προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), στα πλαίσια της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Στήριξης του Αμπελοοινικού τομέα (ΕΠΣΑ), δυνάμει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.479/2008 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 555/2008·

(γ) στα χρηματικά ποσά που προέρχονται από οποιαδήποτε άλλη ενέργεια του Οργανισμού δυνάμει του παρόντος Νόμου και των με βάση αυτό εκδιδόμενων κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων για παρασχεθείσες, από τον Οργανισμό, υπηρεσίες∙

(δ) στα χρηματικά ποσά κερδαινόμενα ή προερχόμενα από οποιαδήποτε ιδιοκτησία ή από επενδύσεις που έχουν διενεργηθεί από τον Οργανισμό ή έχουν περιέλθει στο Σχέδιο∙

(ε) στα χρηματικά ποσά προερχόμενα από δάνεια που έχουν συναφθεί δυνάμει της εξουσίας που χορηγεί στον Οργανισμό ο παρών Νόμος για σύναψη δανείων∙

(στ) στις συνεισφορές που γίνονται στο Σχέδιο από οποιαδήποτε άλλη πηγή ή αιτία∙

(ζ) σε κάθε άλλο ποσό ή στοιχείο ενεργητικό το οποίο μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να καταστεί καταβλητέο στο Σχέδιο ή να περιέλθει σε αυτό, σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα το οποίο ενδεχόμενα ή αναγκαία συνεπάγονται οι αρμοδιότητες του∙ και

(η) σε κάθε ποσό χρηματικής ποινής που επιβλήθηκε και εισπράχθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Μέρος ΙV ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Επενδύσεις

12.(1) Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά του Σχεδίου που προέρχονται από τους πόρους του ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, κατατίθενται σε τρεχούμενο λογαριασμό ή σε λογαριασμό καταθέσεων σε οποιαδήποτε τράπεζα με την έγκριση του Υπουργού.

(2) Οποιαδήποτε χρηματικά ποσά του Σχεδίου που προέρχονται από τους πόρους του ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή, τα οποία όμως δε χρησιμοποιούνται άμεσα για την εξυπηρέτηση των αρμοδιοτήτων του και δεν είναι άμεσα αναγκαία για τις νόμιμες του πληρωμές, επενδύονται με τον τρόπο που εισηγείται ο Οργανισμός και εγκρίνει ο Υπουργός Οικονομικών.

Βιβλία λογαριασμών και απολογισμός

13.-(1) Ο Οργανισμός τηρεί πάντοτε πλήρη και ακριβή λογιστικά βιβλία και λογαριασμούς για τις εισπράξεις και πληρωμές που κάνει για λογαριασμό του Σχεδίου, όπως και λογαριασμούς του ενεργητικού και παθητικού, και υποβάλλει στον Υπουργό, αμέσως μετά τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, πλήρη έκθεση για τις εργασίες του, καθώς και τον απολογισμό των εσόδων και εξόδων της χρήσης του οικονομικού έτους που πέρασε, όπως και ισολογισμό που αναφέρεται στην ίδια χρονική περίοδο.

(2) Το οικονομικό έτος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους:

Νοείται ότι, το πρώτο οικονομικό έτος αρχίζει από τη μέρα έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

(3) Ο Οργανισμός μέχρι τις 31 Οκτωβρίου κάθε χρόνου, υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό ετήσιο προϋπολογισμό των εσόδων και των δαπανών του Σχεδίου.

Έλεγχος διαχείρισης

14.-(1) Ο Οργανισμός υποβάλλει τις οικονομικές δοσοληψίες και πράξεις, τους λογαριασμούς και γενικά την οικονομική διαχείριση του Σχεδίου για έλεγχο, τουλάχιστο μια (1) φορά κάθε οικονομικό έτος, στο Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας.

(2) Οι εξελεγμένοι λογαριασμοί και πράξεις του Σχεδίου, με την έκθεση και τις σχετικές εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας υποβάλλονται στον Υπουργό:

Νοείται ότι, η πιο πάνω υποχρέωση υποβολής πραγματοποιείται νοουμένου ότι παρέχεται στον Οργανισμό λογική πίστωση χρόνου να εξετάσει τις επί της έκθεσης παρατηρήσεις και εισηγήσεις του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας και ετοιμάσει σχετική έκθεση πάνω στις παρατηρήσεις και εισηγήσεις αυτές, η οποία υποβάλλεται επίσης στον Υπουργό.

Επισφαλείς οφειλές

15. Το Συμβούλιο δύναται να προβεί, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε διαγραφή των αποδεδειγμένων επισφαλών οφειλών.

Μέρος V ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
Αδικήματα

16.-(1) Κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο, το οποίο προβαίνει σε ψευδή, ή ανακριβή δήλωση, ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή στοιχείου σε σχέση προς την ασφάλιση ή το καταβλητέο ασφάλιστρο ή τη ζημιά που προξενήθηκε, ή την εκτίμηση και εξακρίβωση της ζημιάς αυτής, ή προς οποιοδήποτε άλλο ζήτημα ή θέμα αναφορικά με την εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων κανονισμών, είναι ένοχο αδικήματος.

(2) Κάθε ασφαλιζόμενο πρόσωπο, το οποίο αρνείται, αμελεί ή παραλείπει την πληρωμή του ασφαλίστρου μέσα στην προς τούτο καθοριζόμενη προθεσμία είναι ένοχο αδικήματος.

(3) Πρόσωπο το οποίο εμποδίζει, παρενοχλεί ή παρακωλύει το Διευθυντή ή οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του Οργανισμού ή οποιοδήποτε πρόσωπο δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό για εκτέλεση οποιασδήποτε πράξης ή ενέργειας σχετιζόμενης με τη διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων του Οργανισμού, είναι ένοχο αδικήματος.

Ποινές

17.-(1) Πρόσωπο το οποίο είναι ένοχο αδικήματος, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδομένων κανονισμών, υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2,000), ή σε φυλάκιση για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το ένα έτος, ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Όταν ασφαλιζόμενο πρόσωπο καταδικασθεί για αδίκημα, δυνάμει του παρόντος Νόμου, το Δικαστήριο δύναται, επιπρόσθετα από οποιαδήποτε άλλη ποινή, να διατάξει την από το πρόσωπο αυτό πληρωμή οποιωνδήποτε οφειλόμενων από αυτό ασφαλίστρων, κάθε δε εκδικασθέν προς πληρωμή ποσό με αυτό τον τρόπο δύναται να εισπράττεται ως χρηματική ποινή.

Εισπραττόμενες χρηματικές ποινές καταβάλλονται στον Οργανισμό

18. Οποιοδήποτε πρόστιμο επιβάλλεται δυνάμει του παρόντος Νόμου, καταβάλλεται στον Οργανισμό.

Δίωξη για αδικήματα

19. Τηρουμένων των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας σε σχέση με ποινικές διώξεις, οποιαδήποτε δίωξη για αδικήματα δυνάμει του παρόντος Νόμου, διενεργείται από τον Οργανισμό.

Μέρος VΙ ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Κανονισμοί

20.-(1) Ο Οργανισμός έχει εξουσία, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να εκδίδει κανονισμούς, οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και για τον καθορισμό οποιουδήποτε θέματος το οποίο πρέπει ή δύναται να καθοριστεί.

(2) Ειδικότερα και χωρίς να επηρεάζεται η γενικότητα του εδαφίου (1), οι κανονισμοί αυτοί δύνανται να προνοούν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) τον τρόπο, το χρόνο, τη διαδικασία και οποιαδήποτε άλλη λεπτομέρεια υπολογισμού ή πληρωμής ή διαδικασία καταβολής και είσπραξης των ασφαλίστρων και την προθεσμία καταβολής τους·

(β) τη διαδικασία που αφορά στην εξακρίβωση και εκτίμηση ζημιών και την καταβολή αποζημίωσης·

(γ) την υποβολή αιτήσεων και δηλώσεων από μέρους ασφαλιζόμενων προσώπων, αναφορικά με απαίτηση για καταβολή αποζημίωσης, περιλαμβανομένων των τύπων οι οποίοι πρέπει ή δύνανται να χρησιμοποιούνται και την προθεσμία υποβολής τους·

(δ) τη διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας από τα ασφαλιζόμενα πρόσωπα·

(ε) τέλη που απαιτείται να εισπράττονται για τη διενέργεια εργασιών οργανισμού· και

(στ) κυρώσεις που συνίστανται σε μείωση των αποζημιώσεων που οφείλει να καταβάλει ο Οργανισμός ή σε χρηματικές ποινές που δεν υπερβαίνουν τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2,000).