Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Έκδοσης Ειδικών Κυβερνητικών Τίτλων Νόμος του 2009.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας» σημαίνει το δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας που ορίζεται στη σχετική Οδηγία της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία εκδίδεται δυνάμει του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή, ανάλογα με την περίπτωση, στην Απόφαση της Επιτροπής της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών που εκδίδεται δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου·

«Διάταγμα» σημαίνει το, σύμφωνα με το άρθρο 11, διάταγμα που εκδίδεται από τον Υπουργό και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας·

«Διοικητής» σημαίνει το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου·

«ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι» σημαίνει τους κυβερνητικούς τίτλους με μηδενικό επιτόκιο, οι οποίοι διατίθενται έναντι σχετικής προμήθειας και επαρκών εξασφαλίσεων σε πιστωτικά ιδρύματα, στη βάση διμερών συμβάσεων και με διαδικασίες και όρους που ορίζει ο Υπουργός Οικονομικών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11·

«Έφορος» σημαίνει τον Έφορο της Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών˙

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου˙

«πελατειακές καταθέσεις» σημαίνει, για σκοπούς του παρόντος Νόμου, τις συνολικές εγχώριες καταθέσεις του πιστωτικού ιδρύματος, εξαιρουμένων των καταθέσεων από πιστωτικά ιδρύματα και των κυβερνητικών καταθέσεων˙

«πιστωτικά ιδρύματα» σημαίνει:

(α) τράπεζες, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 έως 2009·

(β) συνεργατικά πιστωτικά ιδρύματα, κατά την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 των περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμων του 1985 έως (Αρ. 3) του 2007˙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Οικονομικών.

Έκδοση ειδικών κυβερνητικών τίτλων

3. O Υπουργός αφού λάβει υπόψη -

(α) τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(β) τις συστάσεις του Διοικητή και του Εφόρου αναφορικά με τα εποπτικά κριτήρια που θεωρούνται προσήκοντα για σκοπούς εφαρμογής του παρόντος Νόμου,

(γ) τις οποιεσδήποτε ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα που λήφθηκαν για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, στο πλαίσιο της τρέχουσας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης,

δύναται να προβαίνει στην έκδοση ειδικών κυβερνητικών τίτλων, συνολικού ποσού μέχρι τριών δισεκατομμυρίων ευρώ (€ 3.000.000.000) σε πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στην Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα ή τον Έφορο, ανάλογα με την περίπτωση.

Περίοδος έκδοσης

4. Οι ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι εκδίδονται για περίοδο μέχρι και τρία (3) χρόνια.

Δικαιούχοι ειδικών κυβερνητικών τίτλων

5. Οι δικαιούχοι της έκδοσης των ειδικών κυβερνητικών τίτλων είναι τα πιστωτικά ιδρύματα, τα οποία έχουν συσταθεί στη Δημοκρατία και έλαβαν άδεια λειτουργίας από την Κεντρική Τράπεζα ή τον Έφορο, ανάλογα με την περίπτωση, περιλαμβανομένων και των θυγατρικών ξένων πιστωτικών ιδρυμάτων:

Νοείται ότι, τα πιστωτικά ιδρύματα έχουν δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας πέραν του 8% και τηρούν τους ελάχιστους απαιτούμενους δείκτες προληπτικής ρευστότητας, καθώς και τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις που ορίζει ο Υπουργός, κατά το προβλεπόμενο στο άρθρο 11, διάταγμα.

Πρόσκληση για εξασφάλιση ειδικών κυβερνητικών τίτλων

6. Η πρόσκληση προς τα πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση των ειδικών κυβερνητικών τίτλων διαρκεί για έξι μήνες, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του διατάγματος του Υπουργού που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11, περίοδος η οποία μπορεί να επεκταθεί μόνο μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διάθεση ειδικών κυβερνητικών τίτλων

7. (1) Οι ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι διατίθενται στην ονομαστική τους αξία, αμέσως και αποκλειστικά, στα κατά το άρθρο 5, δικαιούχα πιστωτικά ιδρύματα και για τη διάθεσή τους, συνάπτονται διμερείς συμβάσεις, στη λήξη των οποίων οι τίτλοι επιστρέφονται και ακυρώνονται.

(2) Οι ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι φέρουν μηδενικό επιτόκιο και η παραχώρησή τους στα πιστωτικά ιδρύματα πραγματοποιείται με πακέτα των ενός εκατομμυρίου ευρώ (€1.000.000).

(3) Τα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία διατίθενται οι ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι, χρησιμοποιούν το προϊόν της αντλούμενης ρευστότητας για την χορήγηση στεγαστικών δανείων και δανείων προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις με ανταγωνιστικούς όρους.

(4) Η διάθεση των ειδικών κυβερνητικών τίτλων προς τα κατά το άρθρο 5 δικαιούχα πιστωτικά ιδρύματα, γίνεται έναντι καταβολής σχετικής προμήθειας και επαρκών εξασφαλίσεων.

Κριτήριο κατανομής των ειδικών κυβερνητικών τίτλων

8. Το βασικό κριτήριο κατανομής των ειδικών κυβερνητικών τίτλων στα πιστωτικά ιδρύματα είναι η συμβολή τους στη χρηματοδότηση, στην εγχώρια αγορά, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των στεγαστικών δανείων.

Καταβολή κατάλληλου τιμήματος

9. (1) Οι ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι διατίθενται έναντι καταβολής, από το πιστωτικό ίδρυμα, κατάλληλου τιμήματος, υπό μορφή προμήθειας.

(2) Εκτός της καταβαλλόμενης προμήθειας, κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (1), ουδεμία άλλη χρηματική συναλλαγή γίνεται επί των τίτλων.

(3) Η τιμολόγηση της καταβαλλόμενης προμήθειας βασίζεται στις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας αναφορικά με τις κυβερνητικές εγγυήσεις για τραπεζικό χρέος και λαμβάνει υπόψη το λειτουργικό κόστος και τον αναλαμβανόμενο πιστωτικό κίνδυνο.

Παροχή εξασφαλίσεων

10. Τα πιστωτικά ιδρύματα, στα οποία διατίθενται οι ειδικοί κυβερνητικοί τίτλοι, παρέχουν στη Δημοκρατία επαρκείς εξασφαλίσεις, υπό μορφή επιβάρυνσης ή/και εκχώρησης δανειακών τους απαιτήσεων, για την πλήρη κάλυψη των παραχωρούμενων σε αυτά ειδικών κυβερνητικών τίτλων, η επιλεξιμότητα και επάρκεια των οποίων καθορίζεται, στο προβλεπόμενο στο άρθρο 11, διάταγμα του Υπουργού, μετά από σύσταση του Διοικητή και του Εφόρου για τα εποπτευόμενα από αυτούς πιστωτικά ιδρύματα, κατ΄ αναλογία:

Νοείται ότι η εξασφάλιση καθίσταται έγκυρη κατά το χρόνο σύναψης της σχετικής σύμβασης και έχει προτεραιότητα έναντι παντός τρίτου, χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε άλλη διατύπωση:

Νοείται περαιτέρω ότι, από την παροχή των εξασφαλίσεων δε θίγονται τυχόν δικαιώματα που τρίτοι είχαν αποκτήσει επί των απαιτήσεων έως την ημέρα που προηγείται της σύναψης της σύμβασης.

Έκδοση διατάγματος από τον Υπουργό

11. Η διαδικασία, οι όροι έκδοσης και διάθεσης των ειδικών κυβερνητικών τίτλων, το ύψος της καταβαλλόμενης προμήθειας, το είδος και η επάρκεια των εξασφαλίσεων, τα κριτήρια αναφορικά με τον τρόπο κατανομής των διατιθέμενων τίτλων, τα εποπτικά κριτήρια αναφορικά με τους δικαιούχους των ειδικών κυβερνητικών τίτλων, καθώς και οι διευθετήσεις παρακολούθησης και συντονισμού για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της σύστασης αρμόδιας Επιτροπής συντονισμού, καθορίζονται με διάταγμα του Υπουργού που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, μετά από σύσταση του Διοικητή και του Εφόρου για τα εποπτευόμενα από αυτούς πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με την περίπτωση.

Μέγιστο όριο παραχώρησης ειδικών κυβερνητικών τίτλων

12. Το ανώτατο ύψος των ειδικών κυβερνητικών τίτλων, το οποίο μπορεί να παραχωρηθεί σε κάθε πιστωτικό ίδρυμα δεν υπερβαίνει το 7% των συνολικών πελατειακών καταθέσεων του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2008:

Νοείται ότι, το ποσοστό αυτό δύναται να τροποποιηθεί με διάταγμα του Υπουργού, που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 11, μετά από σύσταση του Διοικητή και του Εφόρου για τα εποπτευόμενα απ’ αυτούς πιστωτικά ιδρύματα, ανάλογα με την περίπτωση.

Επιβολή κυρώσεων

13. Σε περίπτωση παράβασης από πιστωτικό ίδρυμα των προϋποθέσεων και όρων που διέπουν την έκδοση των ειδικών κυβερνητικών τίτλων που εκδίδονται βάσει του παρόντος Νόμου και των εκάστοτε εκδιδόμενων διαταγμάτων του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11, επιβάλλονται οι διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 42 του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμου ή από το άρθρο 41ΙΗ του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, καθώς και η μερική ή ολική ανάκληση της έκδοσης των ειδικών κυβερνητικών τίτλων που διατέθηκαν στο συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα, με διάταγμα του Υπουργού μετά από σύσταση του Διοικητή ή ανάλογα με την περίπτωση, του Εφόρου .