ΜΕΡΟΣ ΙV ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Έκδοση κανονισμών

14. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος, που κατά τον παρόντα Νόμο, χρειάζεται ή είναι δεκτικό καθορισμού.

Εξουσία τροποποίησης και αντικατάστασης του Παραρτήματος του παρόντος Νόμου

15. Το Παράρτημα του παρόντος Νόμου δύναται να τροποποιείται ή αντικαθίσταται με διάταγμα του Υπουργού δημοσιευόμενο στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.