ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Έλεγχος συμμόρφωσης κυπριακών πλοίων

8.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των κυπριακών πλοίων με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ανεξάρτητα από το που αυτά βρίσκονται στην υδρόγειο.

(2) Άνευ επηρεασμού επιπρόσθετων εξουσιών που χορηγούνται στην αρμόδια αρχή δυνάμει του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας, σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο,

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου δεν συμμορφώνεται προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί κυπριακού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου, δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την εκτέλεση πλόων,

(ββ) να διατάζει τέτοιο κυπριακό πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο και παραμένει εκεί:

Νοείται ότι το κυπριακό πλοίο οφείλει να συμμορφώνεται με τέτοια διαταγή της αρμόδιας αρχής, εφόσον δεν υφίσταται αντικρουόμενη διαταγή από τις αρχές άλλου κράτους μέλους, το οποίο ενεργεί ως παράκτιο κράτος δυνάμει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ.

Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων σε λιμάνια της Δημοκρατίας

9.-(1) Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμο, δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων, που βρίσκονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, με τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο,

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου,

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου,

δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπού πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας,

(ββ) να εκδιώκει το αλλοδαπό πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3),

(γγ) να απαγορεύει τον απόπλουν αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας,

(δδ) να διατάζει τέτοιο πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός λιμένα της Δημοκρατίας ή/και της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και παραμένει εκεί.

(3)(α) Απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα για εκδίωξη αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δδ) του εδαφίου (2), λαμβάνεται υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου αναφορικά με την κατακράτηση (απαγόρευση απόπλου) πλοίου όταν τίθεται θέμα ασφάλειας.

(β) Η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα κοινοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη απόφασή της για εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο (δδ) του εδαφίου (2).

Έλεγχος συμμόρφωσης αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας

10.-(1) Χωρίς επηρεασμό του άρθρου 9, η αρμόδια αρχή δύναται να ελέγχει ή/και να επαληθεύει τη συμμόρφωση των αλλοδαπών πλοίων που δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση όπου η αρμόδια αρχή-

(α) διαπιστώνει πως δεν φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο, ή

(β) διαπιστώνει πως το πιστοποιητικό ασφάλισης που φυλάσσεται επί αλλοδαπού πλοίου δεν ικανοποιεί τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, ή

(γ) διαπιστώνει ότι η παρεχόμενη ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ή/ και

(δ) τύχει ενημέρωσης από τις αρχές άλλου κράτους μέλους ότι δεν φυλάσσεται επί πλοίου πιστοποιητικό ασφάλισης που να πληροί τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου ή/ και ότι, κατά την άποψη του άλλου κράτους μέλους, η ασφάλιση δεν πληροί τις απαιτήσεις των διατάξεων της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ ή/και του παρόντος Νόμου,

δύναται να λαμβάνει οποιαδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις, μέχρι την αποκατάσταση της μη συμμόρφωσης:

(αα) να απαγορεύει την είσοδο αλλοδαπού πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας·

(ββ) να εκδιώκει αλλοδαπό πλοίο από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του άρθρου 9·

(γγ) να απαγορεύει τη δραστηριοποίηση ή/και τη συνέχιση της δραστηριοποίησης του αλλοδαπού πλοίου στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(δδ) να απαγορεύει τον απόπλουν αλλοδαπού πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή/και από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(εε) να διατάζει τέτοιο αλλοδαπό πλοίο όπως μετακινείται σε συγκεκριμένο σημείο εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας και παραμένει εκεί.

Διοικητικές αποφάσεις και συμμόρφωση με αυτές

11.-(1) Κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής που λαμβάνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8 ή 10 του παρόντος Νόμου, καθώς και κάθε απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, που αναφέρεται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου, καθίσταται εκτελεστή με τη διαβίβασή της δια χειρός ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στον πλοίαρχο ή/και τον έχοντα την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου, και ισχύει μέχρις ότου είτε ανακληθεί από την αρμόδια αρχή, κατά τα διαλαμβανόμενα στο εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, είτε ακυρωθεί, τροποποιηθεί ή αντικατασταθεί στα πλαίσια προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος.

(2) Σε κάθε απόφαση που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου, η αρμόδια αρχή-

(α) παραθέτει τους λόγους έκδοσής της, και

(β) πληροφορεί το πρόσωπο, στο οποίο η απόφαση διαβιβάζεται, περί του δικαιώματος του έχοντος την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου, ή του αντιπροσώπου του στη Δημοκρατία, να προσβάλουν την απόφαση με ιεραρχική προσφυγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου ή με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά τα διαλαμβανόμενα στο ΄Αρθρο 146 του Συντάγματος.

(3) ΄Εκαστος εκ των πλοιάρχου και του έχοντος την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου υποχρεούται κατά την περίοδο ισχύος της απόφασης να συμμορφώνεται με αυτή.

(4) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή ικανοποιείται ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εξέδωσε απόφαση, δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 8 ή 10, ή η αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα ικανοποιείται ότι εξέλειπαν οι λόγοι για τους οποίους εξέδωσε απόφαση δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 9, ανακαλεί την απόφαση γραπτώς και διαβιβάζει τέτοια απόφαση δια χειρός ή μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον πλοίαρχο ή/και στον έχοντα την εκμετάλλευση του επηρεαζόμενου πλοίου.

(5) Πρόσωπο που αρνείται ή/ και παραλείπει να συμμορφωθεί με υποχρέωση που του επιβάλλει το εδάφιο (3) διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(6) Διαπράττει το κατά το εδάφιο (5) του παρόντος άρθρου ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις καθοριζόμενες στο ίδιο εδάφιο ποινές οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι αυτουργός, συνεργός ή σύμβουλος, κατά τα άρθρα 20 έως 23 του Ποινικού Κώδικα, αναφορικά με τη διάπραξη του προαναφερόμενου ποινικού αδικήματος.

Διοικητικό πρόστιμο

12.-(1) Σε περίπτωση που η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι πρόσωπο διά πράξης ή παράλειψης, παραβαίνει διατάξεις του παρόντος Νόμου ή/ και κανονιστικής διοικητικής πράξης που εκδίδεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/ και απόφασης της αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλλει σε τέτοιο πρόσωπο διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις οκτώμισι χιλιάδες ευρώ (€8.500), ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης, ανεξάρτητα από το αν συντρέχει περίπτωση ποινικής ευθύνης δυνάμει του παρόντος Νόμου ή άλλης νομοθεσίας.

(2) Προτού επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, η αρμόδια αρχή ειδοποιεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο για την πρόθεσή της να επιβάλει το διοικητικό πρόστιμο, ενημερώνοντάς το για τους λόγους για τους οποίους προτίθεται να ενεργήσει τοιουτοτρόπως και παρέχοντας σε αυτό το δικαίωμα υποβολής παραστάσεων, μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημέρα της ειδοποίησης:

Νοείται ότι, αναφορικά με πλοίο που βρίσκεται σε λιμάνι της Δημοκρατίας ή στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας ή αναφορικά με κυπριακό πλοίο στο οποίο επιβλήθηκε απαγόρευση εκτέλεσης πλόων, η αρμόδια αρχή δύναται:

(α) να ελαττώνει την προθεσμία για υποβολή παραστάσεων σε χρονικό διάστημα που δεν είναι μικρότερο των εικοσιτεσσάρων (24) ωρών από την κοινοποίηση της ειδοποίησης, υπό την προϋπόθεση ότι η ελάττωση της προθεσμίας δικαιολογείται από τα, κατά περίπτωση, πραγματικά περιστατικά και αιτιολογείται στην ειδοποίηση, και από το χρόνο της ειδοποίησης και

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο και κατά τις μη εργάσιμες ημέρες.

(3) Η αρμόδια αρχή επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή και αιτιολογημένη απόφασή της, την οποία διαβιβάζει στο επηρεαζόμενο πρόσωπο. Η απόφαση αυτή-

(α) καθορίζει την παράβαση·

(β) πληροφορεί το επηρεαζόμενο πρόσωπο-

(i) περί του δικαιώματός του να προσβάλει την απόφαση-

(Α) με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 του παρόντος Νόμου και

(Β) με προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο, κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, και

(ii) περί των προθεσμιών εντός των οποίων δύνανται να ασκηθούν τα προαναφερόμενα δικαιώματα και

(γ) καθίσταται εκτελεστή με την εν λόγω διαβίβασή της.

(4) O Υπουργός δύναται να καθορίζει με οδηγίες του τα ενδεικτικά κριτήρια υπολογισμού του ύψους επιβαλλόμενου, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διοικητικού προστίμου, χωρίς τούτο να περιορίζει τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας αρχής να αποφασίζει ελεύθερα περί του ύψους του επιβαλλομένου διοικητικού προστίμου, με βάση τα κατά περίπτωση πραγματικά περιστατικά.

(5) Το επηρεαζόμενο πρόσωπο και ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται έκαστος να προσβάλλουν, με ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του Υπουργού, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13, την απόφαση της αρμόδιας αρχής, δυνάμει του παρόντος άρθρου περί επιβολής διοικητικού προστίμου.

(6)(α) Σε περίπτωση άρνησης ή/ και παράλειψης προσώπου, στο οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει του παρόντος Νόμου, να καταβάλει στην αρμόδια αρχή τέτοιο πρόστιμο, η αρμόδια αρχή λαμβάνει δικαστικά μέτρα και εισπράττει το οφειλόμενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόμενο στη Δημοκρατία.

(β) Απαγορεύεται ο απόπλους πλοίου για το οποίο επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, η οποία αίρεται μόνον όταν καταβληθεί όλο το ποσό ή δοθεί επαρκής εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών. Η εγγύηση για την κάλυψη των δαπανών μπορεί να διασφαλίζεται με την κατάθεση τραπεζικής εγγύησης ή άλλης μορφής εξασφάλισης αποδεκτής από την αρμόδια αρχή ίσου ποσού από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό οργανισμό και με όρους ικανοποιητικούς για την αρμόδια αρχή.

(7) Διοικητικό πρόστιμο επιβαλλόμενο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου επί έχοντος την εκμετάλλευση, αναφορικά με πλοίο του, συνιστά επιβάρυνση επί του πλοίου, η οποία ικανοποιείται κατά προτίμηση έναντι των άλλων δανειστών, αλλά έπεται της τελευταίας υποθήκης.

(8) Σε περίπτωση που το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προσβλήθηκε επιτυχώς είτε ενώπιον του Υπουργού κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, είτε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου, κατά το Άρθρο 146 του Συντάγματος, ισχύουν τα ακόλουθα-

(α) τα εδάφια (6) και (7) του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται αναφορικά με τέτοιο διοικητικό πρόστιμο∙

(β) η αρμόδια αρχή επιστρέφει οποιοδήποτε καταβληθέν προαναφερόμενο διοικητικό πρόστιμο στο πρόσωπο που το είχε καταβάλει.

Προσφυγή ενώπιον του Υπουργού

13.-(1)(α) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου ή ο αντιπρόσωπός του στη Δημοκρατία δικαιούται έκαστος να προσβάλουν με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού οποιανδήποτε από τις ακόλουθες αποφάσεις της αρμόδιας αρχής ή της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα, η οποία αφορά αυτό το πλοίο και η οποία εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου-

(i) άρνηση εισόδου πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας·

(ii) εκδίωξη πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας ή από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(iii) απαγόρευση απόπλου πλοίου από λιμένα της Δημοκρατίας·

(iv) απαγόρευση εκτέλεσης πλόων επί κυπριακού πλοίου·

(v) διαταγή επί πλοίου όπως μετακινηθεί σε συγκεκριμένο χώρο και παραμείνει εκεί·

(vi) επιβολή διοικητικού προστίμου κατά το άρθρο 12·

(vii) απαγόρευση της δραστηριοποίησής του ή της συνέχισης της δραστηριοποίησής του στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, αναφορικά με προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σε σχέση με οποιανδήποτε απόφαση της αρμόδιας αρχής για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται μόνο οι διατάξεις του παρόντος Νόμου και όχι οι αντίστοιχες διατάξεις του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμου.

(β) Η προσφυγή ενώπιον του Υπουργού ασκείται εγγράφως μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση σχετικής απόφασης στον πλοίαρχο του πλοίου ή στον έχοντα την εκμετάλλευση πλοίου ή στον αντιπρόσωπό του στη Δημοκρατία.

(2) Η κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου προσφυγή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης.

(3) Ο Υπουργός εξετάζει την προσφυγή και, αφού ακούσει τους ενδιαφερόμενους ή δώσει την ευκαιρία σε αυτούς να εκθέσουν τις απόψεις τους γραπτώς, αποφασίζει για την τύχη της, σύμφωνα με το εδάφιο (4) του παρόντος άρθρου, το αργότερο εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών.

(4) Ο Υπουργός δύναται να εκδώσει μια από τις ακόλουθες αποφάσεις-

(α) να επικυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(β) να ακυρώσει την προσβληθείσα απόφαση·

(γ) να τροποποιήσει την προσβληθείσα απόφαση·

(δ) να προβεί σε έκδοση νέας απόφασης σε αντικατάσταση της προσβληθείσας.

Ο Υπουργός κοινοποιεί την απόφαση που εκδίδει δυνάμει του παρόντος εδαφίου στον προσφεύγοντα και στον πλοίαρχο του πλοίου, το οποίο αφορά η υπόθεση.

(5) Σε περίπτωση που η προσβαλλόμενη απόφαση δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1) εκδόθηκε από τον Υπουργό ως αρμόδια αρχή, τα εδάφια (1) μέχρι και (4) εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, ως εάν να επρόκειτο περί ένστασης στον Υπουργό.