ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Ασφάλιση Πλοιοκτητών για Ναυτικές Απαιτήσεις) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Αιγιαλίτιδος Ζώνης Νόμος·

«αλλοδαπό πλοίο» σημαίνει οποιοδήποτε πλοίο άλλο από κυπριακό πλοίο·

«αρμόδια αρχή» σημαίνει τον Υπουργό ή/ και οποιοδήποτε πρόσωπο εξουσιοδοτείται από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3·

«αρμόδια αρχή για τον έλεγχο πλοίων από το κράτος του λιμένα» σημαίνει την αρμόδια αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στον περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Έλεγχος του Κράτους του Λιμένα) Νόμο·

«ασφάλιση» σημαίνει ασφάλιση με ή χωρίς ασφαλιστικώς ακάλυπτα ποσά, η οποία περιλαμβάνει, παραδείγματος χάριν, ασφάλιση κατά ζημιών του τύπου που παρέχουν σήμερα μέλη της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ασφαλιστικών Οργανισμών (International Group of Protection and Indemnity, “P&I” Clubs), καθώς και άλλες αποτελεσματικές μορφές ασφάλισης (μεταξύ άλλων, αποδεδειγμένη αυτασφάλιση) και χρηματοοικονομική εγγύηση που προσφέρει παρόμοιους όρους κάλυψης·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

«Ευρωπαϊκή Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο κράτος που είναι συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο την 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε από τη Δημοκρατία δυνάμει του περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο του 2004 και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικού) Νόμου, όπως η εν λόγω Συμφωνία εκάστοτε τροποποιείται·

«κυπριακό πλοίο» σημαίνει πλοίο που είναι εγγεγραμμένο στο Νηολόγιο Κυπριακών Πλοίων και φέρει τη σημαία της Δημοκρατίας, δυνάμει των διατάξεων του περί Εμπορικής Ναυτιλίας (Νηολόγησις, Πώλησις και Υποθήκευσις Πλοίων) Νόμου·

«λιμένας της Δημοκρατίας» σημαίνει περιοχή που ορίζεται ως τέτοια δυνάμει του περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμου·

«ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου» σημαίνει τον πλοιοκτήτη θαλασσοπλοούντος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, όπως το διαχειριστή ή το ναυλωτή γυμνού πλοίου (bareboat charterer), ο οποίος έχει αναλάβει την ευθύνη λειτουργίας θαλασσοπλοούντος πλοίου από τον πλοιοκτήτη και ο οποίος, αναλαμβάνοντας τέτοια ευθύνη, έχει συμφωνήσει να αναλάβει όλα τα παρεπόμενα καθήκοντα, ευθύνες και υποχρεώσεις που επιβάλλονται από τον παρόντα Νόμο·

«Οδηγία 2009/20/ΕΚ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο “Οδηγία 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις”·

«πλοίο» σημαίνει πλοίο ή σκάφος που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 4·

«Σύμβαση LLMC 1996» σημαίνει τη Σύμβαση του 1976 σχετικά με τον Περιορισμό της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις, που υιοθετήθηκε υπό την αιγίδα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), όπως αυτή τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο του 1996, την οποία Σύμβαση και Πρωτόκολλο η Δημοκρατία κύρωσε δυνάμει του περί της Σύμβασης περί Περιορισμού της Ευθύνης για Ναυτικές Απαιτήσεις του 1976 και του Πρωτοκόλλου του 1996 που τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση (Κυρωτικού) και περί Συναφών Θεμάτων Νόμου, ως η εν λόγω Σύμβαση εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει στη Δημοκρατία·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Συγκοινωνιών και Έργων.

(2) Στον παρόντα Νόμο, αναφορά σε πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη, όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Μεταβίβαση εξουσιών και καθηκόντων σε κρατικούς λειτουργούς

3.-(1) Ο Υπουργός δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, εξαιρουμένης της εξουσίας περί έκδοσης διαταγμάτων, και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν αντίστοιχα στην αρμόδια αρχή, σε οποιονδήποτε από τους ακόλουθους-

(α) το Διευθυντή·

(β) οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων·

(γ) οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί να προβαίνει σε ελέγχους ή επιθεωρήσεις κυπριακών πλοίων εκ μέρους της Δημοκρατίας.

Σε περίπτωση τέτοιας μεταβίβασης, ο Υπουργός διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά την διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο ανατίθεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, έχει υποχρέωση να ασκεί την εξουσία και να εκτελεί το καθήκον, σύμφωνα με τις τυχόν οδηγίες του Υπουργού.

(3) Ο Υπουργός δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση που διενέργησε δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο έγινε η μεταβίβαση.

(4) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου, δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος από τα εν λόγω πρόσωπα λαμβάνει τα δέοντα μέτρα ούτως ώστε να μην ασκεί την εξουσία ή εκτελεί το καθήκον στα ίδια πραγματικά γεγονότα με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει και σύμφωνα με τυχόν οδηγίες του τελευταίου.

(5) Σε περίπτωση που δυνάμει του παρόντος άρθρου πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον, που ο παρών Νόμος ή οι εκδιδό μενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, ο παρών Νόμος και οι εκδιδόμενοι δυνάμει αυτού κανονισμοί εφαρμόζονται ως εάν να είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο ασκόν αυτήν πρόσωπο και είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο εκτελόν αυτό πρόσωπο.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Με την επιφύλαξη των εδαφίων (3) και (4), ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε πλοία ολικής χωρητικότητας 300 κόρων ή άνω εφόσον τέτοια πλοία-

(α) είναι κυπριακά·

(β) εισέρχονται σε λιμένα της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν· ή

(γ) δραστηριοποιούνται στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν, τηρουμένων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου.

(2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1), οι φράσεις «είσοδος σε λιμένα της Δημοκρατίας» και «δραστηριοποίηση στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας» δεν περιλαμβάνουν τις περιπτώσεις αβλαβούς διέλευσης κατά τα προβλεπόμενα στον περί της Ρύθμισης της Αβλαβούς Διέλευσης Πλοίων από τα Χωρικά Ύδατα Νόμο.

(3) Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στα πολεμικά πλοία, βοηθητικά πολεμικά ή άλλα κρατικά ή υπό κρατική εκμετάλλευση πλοία που χρησιμοποιούνται για την παροχή δημόσιας μη εμπορικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρουν.

(4) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται υπό την επιφύλαξη των καθεστώτων που θεσπίζονται από τα νομοθετήματα που παρατίθενται στο Παράρτημα.