ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Υποχρέωση ασφάλισης για ναυτικές απαιτήσεις

5.-(1) Ο έχων την εκμετάλλευση πλοίου έχει υποχρέωση όπως διαθέτει ασφάλιση, η οποία-

(α) να καλύπτει τέτοιο πλοίο για ναυτικές απαιτήσεις που υπόκεινται σε περιορισμό, δυνάμει των διατάξεων της Σύμβασης LLMC 1996, για ποσό, ανά συμβάν, ίσο προς το συναφές μέγιστο ποσό περιορισμού της ευθύνης, κατά τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση LLMC 1996·

(β) να αποδεικνύεται με τη φύλαξη επί του πλοίου πιστοποιητικού σε ισχύ που έχει εκδοθεί από τον παροχέα της ασφάλισης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6.

(2) Επιπροσθέτως της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) υποχρέωσης, ο έχων την εκμετάλλευση κυπριακού πλοίου έχει υποχρέωση όπως-

(α) καταθέτει στο Διευθυντή αντίγραφο, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, του κατά το άρθρο 6 εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιητικού ασφάλισης·

(β) τηρεί το Διευθυντή ενήμερο περί της αναστολής, τερματισμού, ανανέωσης ή οποιασδήποτε αλλαγής στην ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής παροχέα της ασφάλισης.

(3) Επιπροσθέτως της κατά την παράγραφο (α) του εδαφίου (1) υποχρέωσης, ο πλοίαρχος, ο έχων την εκμετάλλευση και ο πράκτορας αλλοδαπού πλοίου έχουν έκαστος την υποχρέωση όπως-

(α) υποβάλλουν στο Διευθυντή αντίγραφο, σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή, του κατά το άρθρο 6 εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιητικού ασφάλισης, πριν την είσοδο του πλοίου σε λιμένα της Δημοκρατίας ή/ και τη δραστηριοποίησή του στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας·

(β) τηρούν ενήμερο το Διευθυντή περί της αναστολής, τερματισμού, ανανέωσης ή οποιασδήποτε αλλαγής στην ασφάλιση, συμπεριλαμβανομένης και της αλλαγής παροχέα της ασφάλισης, όταν το πλοίο εισέρχεται ή βρίσκεται σε λιμένα της Δημοκρατίας ή/ και δραστηριοποιείται εντός της αιγιαλίτιδας ζώνης της Δημοκρατίας.

(4) Χωρίς επηρεασμό της άμεσης ισχύος των εδαφίων (2) και (3), η διαδικασία υποβολής των πιστοποιητικών ασφάλισης στο Διευθυντή, καθώς και η διαδικασία ενημέρωσης του Διευθυντή δύναται να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή, δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

(5)(α) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε κυπριακό πλοίο να εκτελεί πλουν οπουδήποτε στην υδρόγειο, εφόσον ο έχων την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου δεν συμμορφώνεται με την κατά τα εδάφια (1) και (2) υποχρέωσή του.

(β) Απαγορεύεται-

(i) ο κατάπλους σε ή ο απόπλους από λιμένα της Δημοκρατίας,

(ii) τηρουμένων των διατάξεων του διεθνούς δικαίου, η δραστηριοποίηση στην αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας, ή/ και

(iii) ο κατάπλους στην ή ο απόπλους από την αιγιαλίτιδα ζώνη της Δημοκρατίας πλοίου, ανεξαρτήτως της σημαίας την οποία φέρει, εφόσον ο έχων την εκμετάλλευση του εν λόγω πλοίου δεν συμμορφώνεται με τις κατά τα εδάφια (1) και (3) υποχρεώσεις του.

Πιστοποιητικά ασφάλισης

6.-(1) Το προβλεπόμενο στην παράγραφο (β) του εδάφιου (1) του άρθρου 5 πιστοποιητικό ασφάλισης που εκδίδεται από τον παροχέα της ασφάλισης δύναται να είναι σε έντυπη ή/ και ηλεκτρονική μορφή και θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

(α) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό IMO και το λιμένα νηολόγησης·

(β) την επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του έχοντος την εκμετάλλευση του πλοίου·

(γ) το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης·

(δ) την επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήματος του παρόχου της ασφάλισης και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση ασφάλισης.

(2) Εάν η γλώσσα στην οποία είναι συνταγμένο το κατά το εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου πιστοποιητικό ασφάλισης δεν είναι η Αγγλική, ή Γαλλική, ή Ισπανική, τότε στο εν λόγω πιστοποιητικό περιλαμβάνεται μετάφραση σε μία από τις γλώσσες αυτές.

(3) Χωρίς επηρεασμό της άμεσης ισχύος του άρθρου 5 και του παρόντος άρθρου, η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που η αρμόδια αρχή δύναται να ζητήσει με σκοπό να διαπιστώσει-

(α) ότι υφίσταται πιστοποιητικό ασφάλισης που πληροί την υποχρέωση που απορρέει από το άρθρο 5 και τα εδάφια (1) και (2) του παρόντος άρθρου, και

(β) ότι η παρεχόμενη ασφάλιση είναι προς ικανοποίηση της αρμόδιας αρχής, ιδιαίτερα ως προς την επάρκειά της,

δύναται να καθορίζεται με γνωστοποίηση του Διευθυντή δημοσιευόμενη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Ποινικό αδίκημα

7.-(1) Πρόσωπο το οποίο ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 5 ή/ και 6 ή/ και γνωστοποίησης που εκδίδεται δυνάμει οποιουδήποτε από τα εν λόγω άρθρα, διαπράττει ποινικό αδίκημα και σε περίπτωση καταδίκης υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2)(α) Οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο υποβάλλει στην αρμόδια αρχή ή στο Διευθυντή ψευδή, ελλιπή, ανακριβή ή παραπλανητική πληροφορία περί της ύπαρξης της απαιτούμενης από το άρθρο 5 ασφάλισης, διαπράττει το κατά το εδάφιο (1) ποινικό αδίκημα και υπόκειται στις καθοριζόμενες στο ίδιο εδάφιο ποινές.

(β) Σε περίπτωση ποινικής δίωξης για αδίκημα βάσει της παραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, αποτελεί υπεράσπιση για τον κατηγορούμενο εάν αποδείξει ότι παρείχε την πληροφορία με καλή πίστη και χωρίς να γνωρίζει ότι η παρεχόμενη πληροφορία ήταν ψευδής, ελλιπής, ανακριβής ή παραπλανητική.