Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμος του 2012.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αξιωματικός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 5 των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων του 1990 μέχρι 2006, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

«Δημοκρατία» σημαίνει την Κυπριακή Δημοκρατία·

«Εθελοντής Υπαξιωματικός» και «Εθελοντής Πενταετούς Υποχρεώσεως» σημαίνει τα πρόσωπα που προσλαμβάνονται με βάση το άρθρο 14 του περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμου και η υπηρεσία τους διέπεται από τους περί Εθελοντών-Εθελοντριών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς του 1990 και τους περί Εθελοντών Πενταετούς Υποχρεώσεως του Στρατού της Δημοκρατίας Κανονισμούς του 1995 μέχρι 2012, αντίστοιχα·

«μέλος του Στρατού» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους·

«μόνιμη θέση» ή «θέση» σημαίνει θέση Αξιωματικού και Υπαξιωματικού του Στρατού, που προβλέπεται στον εκάστοτε ισχύοντα περί Προϋπολογισμού Νόμο·

«μόνιμο μέλος» σημαίνει μέλος που κατέχει μόνιμη θέση στο Στρατό·

«Στρατός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους·

«Σώματα» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τους περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμους·

«Υπαξιωματικός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (2) του άρθρου 5 των περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμων.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Με τον παρόντα Νόμο σκοπείται η επέκταση της ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης των μελών του Στρατού, η κατάργηση ορισμένων ευνοϊκών ρυθμίσεων, καθώς και η αναλογιστική μείωση συντάξεων:

Νοείται ότι, όπου δεν γίνεται ειδική πρόβλεψη στον παρόντα Νόμο, συνεχίζουν να ισχύουν οι πρόνοιες κάθε οικείου νόμου ή Κανονισμών.

Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνιμου Αξιωματικού

4. [Διαγράφηκε]
Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνιμου Υπαξιωματικού

5. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνιμου μέλους που είναι Υπαξιωματικός, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2016 είναι η ηλικία των πενήντα επτά ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μόνιμου Υπαξιωματικού, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών -

(i) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα πέντε ετών και έξι μηνών·

(ii) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2014 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2014, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα έξι ετών·

(iii) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2015, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα έξι ετών και έξι μηνών.

Ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Εθελοντή Υπαξιωματικού και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρεώσεως

6. Παρά τις διατάξεις οποιουδήποτε οικείου νόμου ή Κανονισμών και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 7 του παρόντος Νόμου, η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης μέλους του Στρατού που είναι Εθελοντής Υπαξιωματικός ή Εθελοντής Πενταετούς Υποχρεώσεως, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών κατά ή μετά την 1η Ιανουαρίου του 2016 είναι η ηλικία των πενήντα επτά ετών:

Νοείται ότι η ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης Εθελοντή Υπαξιωματικού και Εθελοντή Πενταετούς Υποχρεώσεως, ο οποίος συμπληρώνει την ηλικία των πενήντα πέντε ετών -

(i) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2013 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2013, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα πέντε ετών και έξι μηνών·

(ii) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2014 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2014, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα έξι ετών·

(iii) μεταξύ της 1ης Ιανουαρίου του 2015 και της 31ης Δεκεμβρίου του 2015, και των δύο ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων, είναι η ηλικία των πενήντα έξι ετών και έξι μηνών.

Πρόωρη αφυπηρέτηση μέλους του Στρατού

7. [Διαγράφηκε]
Αναλογιστική μείωση συντάξεων μονίμων μελών

8. [Διαγράφηκε]
Κατάργηση ευνοϊκών ρυθμίσεων μονίμων μελών

9.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, καταργούνται οι ακόλουθες κανονιστικές διατάξεις:

(α) Οι παράγραφοι (4) και (5) του Κανονισμού 49 των περί Αξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, Ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 1990 μέχρι 2012·

(β) οι παράγραφοι (3) και (4) του Κανονισμού 36 των περί Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 1990 μέχρι 2002 ·

(γ) οι παράγραφοι (3) και (4) του Κανονισμού 46 των περί Γυναικών Υπαξιωματικών του Στρατού της Δημοκρατίας (Διορισμοί, ιεραρχία, Προαγωγές και Αφυπηρετήσεις) Κανονισμών του 1993 μέχρι 2002.

(2) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου δεν τυγχάνουν εφαρμογής σε Αξιωματικό και Υπαξιωματικό που βρίσκεται ήδη σε προαφυπηρετική άδεια, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Κανονισμοί

10. Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή για τη ρύθμιση κάθε θέματος το οποίο είναι δυνατό να ρυθμιστεί με κανονισμούς.

Μεταβατική διάταξη

11.-(1) Οι πρόνοιες των άρθρων 4, 5 και 6 του παρόντος Νόμου δεν τυγχάνουν εφαρμογής στα μέλη του Στρατού τα οποία βρίσκονται ήδη σε προαφυπηρετική άδεια, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

(2) Τα αναφερόμενα στο εδάφιο (1) μέλη του Στρατού, θα αφυπηρετήσουν σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόνοιες των οικείων Κανονισμών.

Έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2013.

Σημείωση
80 του Ν. 36(Ι)/2016Καταργήσεις και διαφυλάξεις

80.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), οι περί Στρατού της Δημοκρατίας Νόμοι του 1990 έως 2013 και τα άρθρα 7 και 8 του περί των Μελών του Στρατού της Δημοκρατίας (Αφυπηρέτηση και Συναφή Θέματα) (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2012, καταργούνται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 36(Ι)/2016].

(2) Όλοι οι Κανονισμοί, τα Διατάγματα, οι Γνωστοποιήσεις και οι Αποφάσεις, που εκδόθηκαν με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, λογίζεται ότι εκδόθηκαν με βάση τον παρόντα Νόμο [Σ.Σ.: δηλαδή τον Ν. 36(Ι)/2016] και εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, μέχρις ότου τροποποιηθούν ή ανακληθούν, εκτός εάν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 36(Ι)/2016].

(3) Κάθε διορισμός, προαγωγή, εξουσιοδότηση, έγκριση ή άλλη πράξη, που έγινε από το Υπουργικό Συμβούλιο ή τον Υπουργό ή τον Αρχηγό ή άλλη αρχή ή πρόσωπο, με βάση τους καταργηθέντες Νόμους, λογίζεται ότι έγινε με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 36(Ι)/2016].