ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΗΔΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΡΙΧΕΥΤΩΝ
Απαγόρευση λειτουργίας γραφείων κηδειών χωρίς άδεια

8.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, η εργασία του ταριχευτή και του λειτουργού κηδειών πραγματοποιείται αποκλειστικά στα πλαίσια λειτουργίας και εντός των γραφείων κηδειών που ιδρύονται και λειτουργούν με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Κανένα γραφείο κηδειών δεν μπορεί να λειτουργεί, εκτός αν είναι εφοδιασμένο με άδεια που χορηγήθηκε δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου και μόνο σύμφωνα με τους όρους που διαλαμβάνονται σ' αυτή.

Aπαιτήσεις για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείων κηδειών

9.-(1) Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας γραφείου κηδειών, το Συμβούλιο πρέπει να ικανοποιηθεί, σε σχέση με το γραφείο κηδειών για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση, ότι ισχύουν τα ακόλουθα:

(α)Εγκαθίσταται και λειτουργεί σε δικό του ανεξάρτητο και αυτοτελή χώρο, ειδικά προσαρμοσμένο γι' αυτό το σκοπό, και καλύπτεται από πολεοδομική ή/και άδεια οικοδομής με σχετικό πιστοποιητικό τελικής έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμου και του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται∙

(β) είναι ή τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένου και αδειούχου λειτουργού κηδειών∙ και

(γ) πληρούνται, επιπρόσθετα των τυχόν απαιτήσεων της περί πολεοδομίας και χωροταξίας νομοθεσίας που προβλέπεται στην παράγραφο (α), καθώς και της περί υγειονομείου νομοθεσίας που εκάστοτε ισχύει στη Δημοκρατία, οι όροι και απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα Α του παρόντος Νόμου.

(2) Η αίτηση για άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών γίνεται στον καθορισμένο τύπο που προβλέπεται στο Μέρος Α του Παραρτήματος Β του παρόντος Νόμου· η αίτηση υποβάλλεται προς το Συμβούλιο μέσω του Εφόρου, μαζί με το καθορισμένο τέλος εξέτασής της, και σε αυτήν επισυνάπτεται και αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής ενός (1) τουλάχιστον νεκροφόρου οχήματος που προτίθεται να χρησιμοποιεί το γραφείο κηδειών.

(3) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών μπορεί να ανακληθεί για έναν (1) ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους:

(α)Σε περίπτωση που διαπιστώνεται απόκτηση της άδειας με δόλο ή ψευδείς παραστάσεις ή απόκρυψη ουσιώδους γεγονότος ή η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους σύμφωνα με τους οποίους αυτή χορηγήθηκε∙

(β) σε περίπτωση που διαπιστώνεται παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής με την περιποίηση νεκρού, ταφή ή άλλη διάθεση του νεκρού νομοθεσίας∙

(γ) σε περίπτωση καταδίκης του κατόχου της άδειας λειτουργίας ή του διευθυντή του γραφείου κηδειών για αδίκημα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων Κανονισμών.

(4) Τα γραφεία κηδειών διευθύνονται κατά πάντα χρόνο από έναν (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένο και αδειούχο λειτουργό κηδειών.

(5) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο ή οίκημα και αναρτάται σε εμφανές σημείο μέσα σ’ αυτό.

(6) Η άδεια λειτουργίας γραφείου κηδειών εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο του Μέρους Β του Παραρτήματος Β του παρόντος Νόμου και είναι προσωπική και αμεταβίβαστη:

Νοείται ότι, σε περίπτωση θανάτου του κατόχου της άδειας, ο διαχειριστής ή ο εκτελεστής της διαθήκης του αποθανόντος επιτρέπεται, αφού προηγουμένως ενημερώσει γραπτώς το Συμβούλιο περί της αλλαγής, να συνεχίσει τη λειτουργία του γραφείου κηδειών, νοουμένου ότι το γραφείο συνεχίζει να τελεί υπό τη διεύθυνση ενός (1) τουλάχιστον εγγεγραμμένου και αδειούχου λειτουργού κηδειών.

Υποβολή αίτησης εγγραφής στα Μητρώα

10.-(1) Οποιοσδήποτε επιθυμεί να εγγραφεί στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών ή στο Μητρώο Ταριχευτών υποβάλλει, μέσω του Εφόρου, αίτηση προς το Συμβούλιο, στον τύπο του Παραρτήματος Γ του παρόντος Νόμου, μαζί με το εκεί αναφερόμενο τέλος εξέτασης, το οποίο καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 28 του παρόντος Νόμου.

(2) Το Συμβούλιο εξετάζει και αποφασίζει για την αίτηση το ταχύτερο δυνατό, αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα σε διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρείς (3) μήνες από την υποβολή του συνόλου των απαιτουμένων εγγράφων.

(3) Ο Έφορος εκτελεί τις αποφάσεις του Συμβουλίου και εγγράφει στο οικείο Μητρώο κάθε αιτητή, ο οποίος ικανοποίησε το Συμβούλιο ότι κατέχει τα προσόντα που καθορίζονται στο άρθρο 11 ή στο άρθρο 12 του παρόντος Νόμου, ανάλογα με την περίπτωση, και με την καταβολή του καθορισμένου τέλους εγγραφής εκδίδει σ' αυτόν πιστοποιητικό εγγραφής, σύμφωνα με τον καθορισμένο τύπο του Παραρτήματος Δ του παρόντος Νόμου.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών

11.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Λειτουργών Κηδειών, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή κατά την υποβολή της αίτησής του είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο∙

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του∙

(γ) κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο αυτού:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών για συνεχόμενη περίοδο δώδεκα (12) μηνών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον τριάντα (30) κηδειών˙

(δ) είναι καλού χαρακτήρα και προς απόδειξη τούτου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης∙

(ε) δεν έχει αποστερηθεί με οποιοδήποτε τρόπο το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, λόγω ανάρμοστης ή ανήθικης επαγγελματικής συμπεριφοράς∙

(στ) έχει με επιτυχία παρακαθήσει σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή σε εξετάσεις τις οποίες το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης από το Συμβούλιο τριτοβάθμιας σχολής που παρέχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τις εργασίες των γραφείων κηδειών∙ και

(ζ) έχει με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), το «λευκό ποινικό μητρώο» έχει την έννοια ότι το πρόσωπο, στο οποίο αυτό αναφέρεται, δεν έχει καταδικαστεί για φόνο εκ προμελέτης, βιασμό, εμπρησμό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Για τη συμμετοχή στις αναφερόμενες στην παράγραφο (ε) του εδαφίου (1) εξετάσεις του Συμβουλίου, υποβάλλεται αίτηση στον τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα Ε του παρόντος Νόμου, μαζί με το καθορισμένο τέλος συμμετοχής.

(4) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εγγραφή στο Μητρώο πολιτών άλλων κρατών μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για κάθε περίπτωση.

(6) Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 εξαιρούνται των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), νοουμένου ότι ασκούσαν αδιάλειπτα το επάγγελμα του λειτουργού κηδειών καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τους τελευταίους  δώδεκα (12) μήνες πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον τριάντα (30) κηδειών.

Δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ταριχευτών

12.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται να εγγραφεί στο Μητρώο Ταριχευτών, αν ικανοποιήσει το Συμβούλιο ότι:

(α) Είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους ή, κατά την υποβολή της αίτησής του, είναι σύζυγος ή τέκνο πολίτη της Δημοκρατίας και έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κύπρο∙

(β) έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του∙

(γ) κατέχει απολυτήριο λυκείου ή ισοδύναμο αυτού:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα τα οποία, κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, ασκούσαν ήδη το επάγγελμα του ταριχευτή για συνεχόμενη περίοδο δύο (2) ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν εμπλακεί στη διεκπεραίωση τουλάχιστον εξήντα (60) ταριχεύσεων˙

(δ) είναι καλού χαρακτήρα, προς απόδειξη του οποίου προσκομίζει πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου που εκδίδεται από τον Αρχηγό της Αστυνομίας κατά τους τελευταίους τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της αίτησης ∙

(ε) δεν έχει με οποιοδήποτε τρόπο αποστερηθεί το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, είτε στη Δημοκρατία είτε στην αλλοδαπή, λόγω ανάρμοστης ή ανήθικης επαγγελματικής συμπεριφοράς∙

(στ) έχει με επιτυχία παρακαθήσει σε γραπτές εξετάσεις που διεξάγονται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε για το σκοπό αυτό το Συμβούλιο και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή σε εξετάσεις τις οποίες το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο:

Νοείται ότι η προϋπόθεση αυτή δεν ισχύει για πρόσωπα που είναι απόφοιτοι αναγνωρισμένης από το Συμβούλιο τριτοβάθμιας σχολής που παρέχει γνώσεις και εμπειρίες σχετικές με τις εργασίες, διαδικασίες και μεθόδους ταρίχευσης∙ και

(ζ) έχει με επιτυχία συμμετάσχει σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο διεξάγεται κάθε χρόνο σε τόπο και σε τέτοια θέματα που καθορίζει εκάστοτε το Συμβούλιο, ή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο το Συμβούλιο ήθελε αναγνωρίσει για σκοπούς εγγραφής στο Μητρώο.

(2) Για σκοπούς εφαρμογής της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1), το «λευκό ποινικό μητρώο» έχει την έννοια ότι το πρόσωπο, στο οποίο αυτό αναφέρεται, δεν έχει καταδικαστεί για φόνο, βιασμό, εμπρησμό ή για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.

(3) Για τη συμμετοχή στις πιο πάνω αναφερόμενες εξετάσεις του Συμβουλίου, υποβάλλεται αίτηση στον τύπο που φαίνεται στο Παράρτημα Ε, μαζί με το καθορισμένο τέλος συμμετοχής.

(4) Η αναφερόμενη στο εδάφιο (1) εγγραφή στο Μητρώο που αφορά πολίτες άλλων κρατών μελών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(5) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1), ο Υπουργός μπορεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με εισήγηση του Συμβουλίου, να επιτρέψει την εγγραφή στο Μητρώο κάθε προσώπου το οποίο, αν και δεν είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους, κατέχει τα υπόλοιπα προσόντα που αναφέρονται στο εδάφιο (1), για τέτοια περίοδο, όπως ο Υπουργός καθορίζει με γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, για κάθε περίπτωση.

(6) Πρόσωπα τα οποία υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο μέχρι την 1η Ιουνίου 2016 εξαιρούνται των διατάξεων της παραγράφου (στ) του εδαφίου (1), νοουμένου ότι ασκούσαν αδιάλειπτα το επάγγελμα  του ταριχευτή καλή τη πίστει και προσωπικώς κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου, κατά τη διάρκεια των οποίων έχουν αποδεδειγμένα διεκπεραιώσει τουλάχιστον εξήντα (60) ταριχεύσεις.