Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταφοράς του Προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2014.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών» ή «Υπηρεσία» σημαίνει την υπηρεσία, η οποία ιδρύθηκε και λειτουργεί δυνάμει του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται∙

«δημόσια υπηρεσία» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμος, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«θέση προαγωγής» σημαίνει θέση, η οποία καθορίζεται στο ισχύον από την μεταφορά της θέσης, σχέδιο υπηρεσίας∙

«Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού» σημαίνει το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, όπως αυτό ορίζεται στον Κανονισμό 3 των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Γενικών) Κανονισμών του 1991 έως 2012∙

«υπάλληλος» σημαίνει υπάλληλο της Υπηρεσίας, ο οποίος αμέσως προ της ημερομηνίας ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου κατείχε θέση στην Υπηρεσία είτε μόνιμα, είτε προσωρινά, είτε με αναπλήρωση·

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Οικονομικών.

Πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου

3. Με τη διάλυση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών δυνάμει των διατάξεων του περί Συνεργατικών Εταιρειών Τροποποιητικού (Αρ. 2) Νόμου του 2014, οι υπάλληλοι αυτής μεταφέρονται στη δημόσια υπηρεσία σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Μεταφορά προσωπικού και θέσεων της Υπηρεσίας

4.-(1) Τριάντα πέντε (35) θέσεις με τους κατόχους τους, μεταφέρονται από τα ανάλογα Κεφάλαια που θα δημιουργηθούν στον κρατικό προϋπολογισμό, στη Διοίκηση και στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, όπως αυτές εμφαίνονται στα Παραρτήματα Α και Β, αντίστοιχα.

(2)(α) Οι θέσεις και το προσωπικό που εμφαίνονται στα Παραρτήματα Α και Β δεν εντάσσονται στις υφιστάμενες δομές οργανικών θέσεων της Διοίκησης του Υπουργείου ή του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, στο οποίο μεταφέρονται αλλά σε νέα εδάφια του κρατικού προϋπολογισμού και, ανάλογα με την περίπτωση, οι θέσεις αυτές είναι «μεμονωμένες» ή διατηρούν τη δική τους ξεχωριστή δομή.

(β) Το προσωπικό, το οποίο μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου, όπως αυτό εμφαίνεται στο Παράρτημα Α του παρόντος Νόμου, είναι εναλλάξιμο προσωπικό, το οποίο δύναται να τοποθετείται σε άλλα υπουργεία ή υπηρεσίες όπου διαπιστώνεται ότι υπάρχει ανάλογη υπηρεσιακή ανάγκη.

(3) Οι θέσεις στο επίπεδο εισδοχής που μεταφέρονται στη Δημόσια Υπηρεσία σημειώνονται με διπλό σταυρό (++) και με την κένωσή τους καταργούνται.

(4) Υφιστάμενη θέση προαγωγής, διατηρείται μετά τη μεταφορά στη Δημόσια Υπηρεσία και όταν αυτή κενωθεί, σε αυτήν προάγεται άτομο που ανήκει στη δομή των μεταφερθέντων από την Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταρειών υπαλλήλων.

Δικαίωμα υπαλλήλου να αρνηθεί τη μεταφορά και σχετικές διευθετήσεις

5.-(1) Κάθε υπάλληλος ο οποίος δηλώνει προς τον Υπουργό Οικονομικών, ανέκκλητα και εγγράφως, εντός μιας βδομάδας από της ημερομηνίας ψήφισης του παρόντος Νόμου, ότι επιθυμεί τη μεταφορά του στη Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, μεταφέρεται στη Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Η υπηρεσία υπαλλήλου που δεν προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), τερματίζεται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του περί Συνεργατικών Εταιρειών Τροποποιητικού (Αρ. 2) Νόμου του 2014 με βάση τις διατάξεις του περί Τερματισμού της Απασχολήσεως Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Όροι υπηρεσίας και δικαιώματα υπαλλήλων

6.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου, σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο, μεταφέρεται στη Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, απολαμβάνει κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του όλων των δικαιωμάτων και ωφελημάτων και υπόκειται σε όλες τις υποχρεώσεις και καθήκοντα των δημόσιων υπαλλήλων, ανάλογα με την περίπτωση, τηρουμένων οποιωνδήποτε σχετικών διατάξεων του περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

(2) Στους υπαλλήλους, οι οποίοι επιλέγουν να μεταφερθούν στη Δημόσια Υπηρεσία, καταβάλλεται ο λογαριασμός Α του Ταμείου Προνοίας που αφορά στις δικές τους εισφορές, ενώ ο λογαριασμός Β του Ταμείου που αφορά στις εισφορές του εργοδότη καθώς και οποιοδήποτε άλλο ποσό αντιστοιχεί στον κάθε υπάλληλο λόγω της κατοχύρωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συλλογικές συμβάσεις εργοδότη-εργοδοτούμενου, μεταφέρεται σε κονδύλι εσόδων του κρατικού Προϋπολογισμού, ενώ οι υπάλληλοι εντάσσονται στο υφιστάμενο σχέδιο συντάξεων δημοσίων υπαλλήλων με αναγνώριση των ετών υπηρεσίας τους.

(3)(α) Οι όροι υπηρεσίας των υπαλλήλων, οι θέσεις των οποίων ανάλογα με την περίπτωση, μεταφέρονται στη Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, είναι οι όροι που διέπουν τους δημόσιους υπαλλήλους, με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται καθώς και τον περί Συντάξεων Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται ή οποιωνδήποτε άλλων Νόμων ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της δημόσιας υπηρεσίας.

(β) Από την ημερομηνία μεταφοράς των υπαλλήλων στη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις του περί Έκτακτης Εισφοράς Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, του περί της Μη Παραχώρησης Προσαυξήσεων και Τιμαριθμικών Αυξήσεων στους Μισθούς των Αξιωματούχων και Εργοδοτουμένων και στις Συντάξεις των Συνταξιούχων της Κρατικής υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου και του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται.

(γ) Κάθε υπάλληλος, η θέση του οποίου μεταφέρεται στη Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου, ανάλογα με την περίπτωση, διατηρεί τη μισθολογική του κλίμακα περιλαμβανομένης και τυχόν προσωπικής μισθολογικής κλίμακας.

(4) Η υπηρεσία στη Δημόσια Υπηρεσία υπαλλήλου, η θέση του οποίου μεταφέρεται στη Διοίκηση ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, θεωρείται ως άνευ διακοπής συνέχιση της υπηρεσίας αυτού με την προηγούμενη υπηρεσία του, ενώ οι απολαβές και λοιποί όροι υπηρεσίας δεν δύναται να μεταβληθούν δυσμενώς κατά την υπηρεσία του στο ανάλογο Υπουργείο ή Τμήμα ή Υπηρεσία στο οποίο τοποθετείται, παρά μόνο στην περίπτωση που οι όροι αυτοί μεταβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο για τους δημόσιους υπαλλήλους:

Νοείται ότι, τυχόν συσσωρευμένη άδεια ανάπαυσης σε πίστη του υπαλλήλου κατά την ημερομηνία μεταφοράς του δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, μεταφέρεται και υπολογίζεται από την ημερομηνία αυτή με βάση τις διατάξεις των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Χορήγηση Αδειών) Κανονισμών του 1998 έως 2009, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται, λαμβανομένης υπόψη της υπηρεσίας του στην Υπηρεσία.

(5) Οι διατάξεις του περί Συντάξεων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, καθώς επίσης και οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου ή Κανονισμών που καθορίζουν τους κανόνες καταβολής των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας, εφαρμόζονται στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε υπαλλήλου, η θέση του οποίου μεταφέρεται στη Διοίκηση του Υπουργείου ή στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και στα συνταξιοδοτικά ωφελήματα κάθε ήδη συνταξιούχου λειτουργού της Υπηρεσίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Υπουργείο Οικονομικών - Διοίκηση

(Άρθρο 4)


(α) Μια θέση, προηγουμένως καλούμενη Διευθυντής (Κλ. Α15 και Α16) μετονομάζεται σε Διευθυντή Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.01–Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση». Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

(β) Τρεις θέσεις, προηγουμένως καλούμενες Πρώτοι Ελεγκτές (Κλ. Α12 και Α13(ιι)) μετονομάζονται σε Πρώτους Ελεγκτές Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.01–Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση».  Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(γ) Μία θέση, προηγουμένως καλούμενη Λειτουργός Ελέγχου Α’ (Κλ. Α11(ιι)) (θέση προαγωγής), μετονομάζεται σε Λειτουργό Ελέγχου Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών Α΄ και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.01–Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση».  Η θέση αυτή με την κένωσή της διατηρείται.

(δ) Είκοσι πέντε θέσεις, προηγουμένως καλούμενες Λειτουργοί Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α8, Α10 και Α11), μετονομάζονται σε Λειτουργούς Ελέγχου Συνεργατικών Εταιρειών Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α8, Α10 και Α11) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.01–Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση».  Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).

(ε) Μια θέση, προηγουμένως καλούμενη Ελεγκτής Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α4 και Α7(ιι)), μετονομάζεται σε Ελεγκτή Συνεργατικών Εταιρειών Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α4 και Α7 (ιι)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.01–Υπουργείο Οικονομικών, Διοίκηση».   Η θέση σημειώνεται με διπλό σταυρό (++).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

(Άρθρο 4)

(α) Μια θέση, προηγουμένως καλούμενη Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός (Κλίμακα Α8 και Α9(i)) (προαγωγής) μετονομάζεται σε Βοηθό Γραμματειακό Λειτουργό Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α8 και Α9(ι)) και μεταφέρεται με τον κάτοχό της σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07-Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού».  Η θέση αυτή με την κένωσή της διατηρείται.

(β) Τρεις θέσεις, προηγουμένως καλούμενες Γενικοί Γραφείς (Κλίμακα Α2, Α5 και Α7(ii)) μετονομάζονται σε Γενικούς Γραφείς Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών (Κλ. Α2, Α5 και Α7(ιι)) και μεταφέρονται με τους κατόχους τους σε νέο εδάφιο του Κεφαλαίου «18.07 - Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού».  Οι θέσεις αυτές σημειώνονται με διπλό σταυρό (++).