ΜΕΡΟΣ ΧΙΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
Εξουσίες επιθεωρητών

74.-(1) Επιθεωρητής έχει αρμοδιότητα να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες-

(α) Να ζητεί από αδειούχο πρόσωπο το οποίο κατέχει ή ελέγχει εξοπλισμό παιγνίου, αρχεία ή ο,τιδήποτε άλλο σχετιζόμενο με τη λειτουργία του καζίνου, να του παρουσιάσει τον εξοπλισμό παιγνίου, το αρχείο ή ο,τιδήποτε άλλο προς επιθεώρηση και να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να απαντήσει σε ερωτήσεις ή να παράσχει πληροφορίες αναφορικά με τα πιο πάνω·

(β) να επιθεωρεί οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου, αρχείο ή ο,τιδήποτε άλλο, σύμφωνα με την παράγραφο (α) και να λαμβάνει αντίγραφα, να παίρνει αποσπάσματα ή σημειώσεις σε σχέση με αυτά·

(γ) εφόσον το κρίνει σκόπιμο και για σκοπούς εξασφάλισης αποδεικτικών στοιχείων αναφορικά με παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος Νόμου, να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου, αρχείου ή άλλου αντικειμένου·

(δ) να τερματίζει οποιοδήποτε παίγνιο καζίνου ή τη χρήση οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος στις εγκαταστάσεις καζίνου·

(ε) να ζητεί με έγγραφη ειδοποίηση όπως-

(i) αδειούχο πρόσωπο,

(ii) υπάλληλος αδειούχου προσώπου, ή

(iii) οποιοσδήποτε άλλος αντιπρόσωπος ή αδειούχο πρόσωπο σχετιζόμενο με τη λειτουργία ή τη διεύθυνση του καζίνου,

παρουσιαστεί ενώπιον επιθεωρητή σε καθορισμένη ώρα και τόπο και απαντήσει σε ερωτήσεις ή παράσχει πληροφορίες εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος το οποίο καθορίζεται στην κοινοποίηση, αναφορικά με οποιαδήποτε δραστηριότητα ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(στ) να εξετάζει και να δοκιμάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο (α) και να διατάζει το αδειούχο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τον εξοπλισμό να τον αποσύρει, εάν αυτός δεν κρίνεται κατάλληλος·

(ζ) να διερευνά οποιοδήποτε παράπονο πελάτη καζίνου σε σχέση με τη διεξαγωγή οποιασδήποτε δραστηριότητας ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου· και

(η) να προβαίνει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή πράξη για την οποία του παρέχεται εξουσία από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(2) Εάν οποιοσδήποτε επιθεωρητής προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, το αντικείμενο αυτό δύναται να κατακρατείται από τον επιθεωρητή μέχρι την ολοκλήρωση οποιωνδήποτε διαδικασιών περιλαμβανομένων των διαδικασιών έφεσης, στις οποίες αυτό είναι δυνατό να αποτελέσει αποδεικτικό στοιχείο, αλλά στην περίπτωση αρχείων επιτρέπεται στο αδειούχο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκαν τα αρχεία να τα επιθεωρεί και να λαμβάνει αντίγραφά τους.

(3) Σε περίπτωση εύλογης υποψίας ότι οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο έχει διαπράξει πειθαρχική παράβαση ή αδίκημα στις εγκαταστάσεις καζίνου, ο επιθεωρητής δύναται να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να δηλώσει το πλήρες όνομα και τη διεύθυνσή του και σε περίπτωση που αυτό παραλείπει να συμμορφωθεί, τότε η παράλειψη αυτή αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

(4) Για σκοπούς διερεύνησης, ο επιθεωρητής δύναται να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου ή άλλων συσκευών στο καζίνο για τις οποίες ο επιθεωρητής έχει εύλογη υποψία ότι δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την Αρχή ή η χρήση και η κατοχή τους συνιστά παραβίαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή/και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία με την ολοκλήρωση της διερεύνησης, ο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι για τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη χρήση συσκευής δεν υπάρχει η δέουσα εξουσιοδότηση ή ότι αυτά είναι παράνομα, δύναται να αποταθεί στο δικαστήριο με αίτημα την έκδοση διατάγματος δήμευσης του εξοπλισμού παιγνίου ή άλλου αντικειμένου που κατασχέθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) προς όφελος της Αρχής.

(6) Σε περίπτωση κατά την οποία ο επιθεωρητής διαπιστώσει ότι για τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη χρήση συσκευής υπάρχει η δέουσα εξουσιοδότηση και ότι αυτά είναι νόμιμα, υποχρεούται να επιστρέψει αμέσως τον εξοπλισμό παιγνίου ή τη συσκευή που κατασχέθηκε δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (4), στο πρόσωπο από το οποίο κατασχέθηκε.

Εξουσίες της Αρχής προς διερεύνηση παράβασης και επιβολής των διατάξεων του παρόντος Νόμου

75.-(1) Επιπροσθέτως των εξουσιών που παρέχονται στην Αρχή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, για σκοπούς διερεύνησης οποιασδήποτε πιθανής παράβασης των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών από αδειούχο πρόσωπο, η οποία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την παραπομπή του προσώπου αυτού σε πειθαρχική διαδικασία, η Αρχή δύναται να προβαίνει σε οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες πράξεις ή ενέργειες-

(α) Να απαιτεί από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι έχει διαπράξει παράβαση, να παρουσιάσει αποδείξεις αναφορικά με την ταυτότητά του·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο να παρουσιάσει οποιεσδήποτε πληροφορίες ή οποιοδήποτε αρχείο, έγγραφο ή αντίγραφό του που βρίσκεται στη κατοχή του ώστε να προβεί σε επιθεώρηση, να αντιγράψει ή να λάβει αποσπάσματα από αυτό·

(γ) να απαιτεί με έγγραφη ειδοποίηση την εμφάνιση ενώπιόν της οποιουδήποτε αδειούχου προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της είναι ενδεχόμενο να γνωρίζει τα γεγονότα ή το θέμα που διερευνάται· και

(δ) να εξετάζει προφορικά ως μάρτυρα οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο, το οποίο είναι ενδεχόμενο να γνωρίζει τα γεγονότα και τις περιστάσεις του υπό διερεύνηση θέματος, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε ακρόασης πειθαρχικής διαδικασίας.

(2) Οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο υποβάλλεται σε εξέταση δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποχρεούται να καταθέτει την αλήθεια σε σχέση με τα υπό διερεύνηση γεγονότα και τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες αυτά επεσυνέβησαν.

(3) Οποιαδήποτε δήλωση γίνεται από αδειούχο πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, καταγράφεται, αναγιγνώσκεται σε αυτό και εάν αυτό απαιτείται, αφού διορθωθεί δεόντως, υπογράφεται από το εν λόγω πρόσωπο.

(4) Παράλειψη συμμόρφωσης με απαίτηση της Αρχής βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Εξουσία της Αρχής να ερευνά τις εγκαταστάσεις καζίνου

76.-(1) Η Αρχή έχει την εξουσία να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις καζίνου καθ’ οποιοδήποτε χρόνο χωρίς προειδοποίηση, για σκοπούς διερεύνησης οποιασδήποτε παράβασης διατάξεων του παρόντος Νόμου, η οποία δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας και δύναται να προβαίνει σε όλες ή οποιεσδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες-

(α) Να ερευνά τις εγκαταστάσεις καζίνου και να προχωρεί σε κατάσχεση οποιουδήποτε αντικειμένου, βρίσκεται σε αυτές και για το οποίο έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι συνδέεται με την παράβαση,

(β) να απαιτεί την παρουσίαση αρχείων και εγγράφων, για τα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι σχετίζονται με τη διάπραξη παράβασης και να λαμβάνει και να κατακρατεί αντίγραφα αυτών·

(γ) να υποχρεώνει οποιοδήποτε αδειούχο πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να χειρίζεται οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου στις εγκαταστάσεις καζίνου, να το πράττει με σκοπό να της παρέχεται η δυνατότητα να κρίνει και να αποφασίζει κατά πόσο ο εξοπλισμός παιγνίου, η δισκέτα, κασέτα ή άλλη συσκευή φύλαξης που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ή συσχετιστεί με τον εξοπλισμό παιγνίου, περιέχει πληροφορίες που είναι σχετικές με τη διερεύνηση,

(δ) στην περίπτωση που προκύπτουν πληροφορίες σχετικές με τη διερεύνηση η οποία διενεργείται για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου (γ), να παρουσιάζει ή να απαιτεί την παρουσίαση των πληροφοριών αυτών σε έγγραφη μορφή ή να μεταφέρει ή να απαιτεί τη μεταφορά των εν λόγω πληροφοριών σε δισκέτα, κασέτα ή άλλη συσκευή φύλαξης και να απομακρύνει αυτήν από τις εγκαταστάσεις του καζίνου.

(2) Παράλειψη του διαχειριστή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

(3) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής παραλείπει να συνεργαστεί ή να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται να υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο προς έκδοση διατάγματος έρευνας και κατάσχεσης αρχείων, εγγράφων, δισκεττών, κασετών, συσκευών, εξοπλισμού παιγνίου ή οποιουδήποτε άλλου σχετικού με τη διερεύνησή της, αντικειμένου.

Προσβολή απόφασης της Αρχής

77. Πρόσωπο, το οποίο θεωρεί ότι οποιαδήποτε απόφαση της Αρχής δημιουργεί αδικία εις βάρος του δύναται να προσβάλει αυτήν με την άσκηση προσφυγής δυνάμει των διατάξεων του Άρθρου 146 του Συντάγματος.

Δικαίωμα αποζημίωσης

78.-(1) Οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση χορηγείται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, είναι ελεύθερα ανακλητή από την Αρχή.

(2) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να στραφεί εναντίον της Αρχής με αξίωση καταβολής αποζημίωσης λόγω άρνησης χορήγησης άδειας ή ακύρωσης, αναστολής ή τροποποίησης των όρων χορηγηθείσας άδειας ή έγκρισης ή τροποποίησης των όρων άδειας ή άλλης έγκρισης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.