ΜΕΡΟΣ ΧΙ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΤΗΣ, ΑΘΕΜΙΤΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ
Πράξεις απάτης

67.-(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο -

(α) Είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να αλλοιώνει, παραποιεί ή επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή άλλου γεγονότος στο οποίο έχουν τοποθετηθεί στοιχήματα, αφού το αποτέλεσμα έχει καθοριστεί αλλά δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί σε άλλους παίκτες·

(β) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να τοποθετεί, αυξάνει ή μειώνει στοίχημα ή να καθορίζει την πορεία παιγνίου, αφού έχει αποκτήσει γνώση η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες, αναφορικά με το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή οποιουδήποτε γεγονότος που επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή γνώση η οποία είναι το αντικείμενο του στοιχήματος, περιλαμβανομένης της τοποθέτησης ή αύξησης στοιχημάτων σε τραπέζι παιγνίου μετά από την πάροδο του χρόνου κατά τον οποίο αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του παιγνίου καζίνου ή της αφαίρεσης ποσών που τοποθετήθηκαν ως στοίχημα σε τραπέζι παιγνίου μετά από την πάροδο του διαστήματος, κατά τη διάρκεια του οποίου αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του παιγνίου καζίνου·

(γ) να βοηθά άλλο πρόσωπο στην απόκτηση γνώσης η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους παίκτες αναφορικά με το αποτέλεσμα παιγνίου καζίνου ή οποιουδήποτε γεγονότος το οποίο δύναται να επηρεάσει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου για σκοπούς τοποθέτησης, αύξησης ή μείωσης στοιχήματος ή τον καθορισμό της πορείας του παιγνίου που ενδέχεται να προκύψει από το γεγονός εκείνο ή το αποτέλεσμα·

(δ) να απαιτεί, εισπράττει, λαμβάνει ή να αποπειράται να απαιτήσει, εισπράξει ή λάβει, χρήματα ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο αξίας σε ή από παίγνιο καζίνου με σκοπό την εξαπάτηση, χωρίς να έχει τοποθετήσει στοίχημα επ’ αυτού ή να απαιτήσει, εισπράξει ή λάβει οποιοδήποτε ποσό μεγαλύτερο του ποσού που έχει κερδίσει·

(ε) συνειδητά να δελεάζει ή προκαλεί άλλο πρόσωπο να παραστεί στο καζίνο με σκοπό να παίξει ή να συμμετάσχει σε παίγνιο καζίνου κατά παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεών του που προβλέπονται στο παρόν άρθρο·

(στ) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να παραποιεί με σκοπό να εξαπατήσει οποιοδήποτε μέρος παιγνιομηχανήματος κατά τρόπο αντίθετο με το σκοπό σχεδιασμού και τη συνήθη χρήση του μέρους αυτού γνωρίζοντας ότι τέτοιου είδους παραποίηση επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου ή γνωρίζοντας οποιοδήποτε γεγονός το οποίο επηρεάζει το αποτέλεσμα του παιγνίου· ή

(ζ) είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω άλλου προσώπου, να αλλάζει ή διαφοροποιεί το αποτέλεσμα οποιουδήποτε ηλεκτρονικού επιτραπέζιου παιγνίου ή να αλλάζει ή να διαφοροποιεί τον τρόπο που το αποτέλεσμα δημοσιοποιείται σε οποιοδήποτε συμμετέχοντα στο ηλεκτρονικό επιτραπέζιο παίγνιο·

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος καζίνου αποτελεί αδίκημα και επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαιτίου από την Αρχή.

(3) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) από οποιοδήποτε πρόσωπο αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Χρήση ή κατοχή συσκευής, λογισμικού ή μηχανής για σκοπούς απόκτησης πλεονεκτήματος κατά τη διεξαγωγή παιγνίων στο καζίνο

68.-(1) Απαγορεύεται σε πρόσωπο να χρησιμοποιεί, κατέχει ή βοηθά άλλο πρόσωπο να χρησιμοποιεί ή να κατέχει οποιαδήποτε ηλεκτρονική, ηλεκτρική ή μηχανική συσκευή ή οποιοδήποτε λογισμικό, μηχανή ή οποιοδήποτε συνδυασμό των πιο πάνω έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί, τροποποιηθεί ή προγραμματιστεί προς απόκτηση πλεονεκτήματος κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνίου καζίνου στις εγκαταστάσεις καζίνου, περιλαμβανομένης συσκευής, αλλά χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτή, η οποία-

(α) Προβλέπει το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου·

(β) παρακολουθεί τα παιγνιόχαρτα που παίζονται ή τα παιγνιόχαρτα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν στο παίγνιο καζίνου·

(γ) αναλύει τις πιθανότητες επέλευσης γεγονότος που σχετίζεται με το παίγνιο καζίνου· ή

(δ) αναλύει τη στρατηγική για παιγνίδι ή την τοποθέτηση στοιχήματος, για να χρησιμοποιηθεί σε παίγνιο καζίνου,

εξαιρουμένων εκείνων οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες ως μέρος παιγνίου καζίνου και εγκρίνονται ως τέτοιες από την Αρχή ή όπως διαφορετικά επιτρέπονται από αυτήν.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Κατοχή, χρήση και κατασκευή μη εξουσιοδοτημένου εξοπλισμού και συσκευών παιγνίου

69.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να κατέχει, χρησιμοποιεί, κατασκευάζει, πωλεί ή διανέμει οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα, ζάρια, μάρκες, παίγνια ή συσκευές τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή χρησιμοποιούνται από το πρόσωπο αυτό στις εγκαταστάσεις καζίνου, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 67 έως 71.

(2) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να σημαδεύει, διαφοροποιεί ή με άλλο τρόπο αλλοιώνει οποιαδήποτε παιγνιόχαρτα, μάρκες, ζάρια, παίγνια ή συσκευές κατά τρόπο ο οποίος-

(α) Επηρεάζει το αποτέλεσμα του στοιχήματος με τον καθορισμό κέρδους ή απώλειας· ή

(β) διαφοροποιεί τα συνήθη κριτήρια τυχαίας επιλογής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία παιγνίου καζίνου ή το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή του παιγνιομηχανήματος.

(3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να έχει στην κατοχή του ή να χρησιμοποιεί συσκευή ή εξοπλισμό με σκοπό την κατασκευή πλαστών μαρκών, μέσων χρέωσης, μέσων στοιχήματος ή παιγνιοχρήματος για χρήση στο καζίνο ή σε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα.

(4) Παράβαση των διατάξεων των εδαφίων (1) έως (3) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Παράνομη παρέμβαση σε εξοπλισμό παιγνίου

70.-(1) Κανένα πρόσωπο εντός ή εκτός των εγκαταστάσεων καζίνου, δεν επιτρέπεται-

(α) Να κατέχει οποιαδήποτε συσκευή η οποία κατασκευάστηκε, προσαρμόστηκε ή πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για σκοπούς αντικανονικής παρέμβασης στον εξοπλισμό παιγνίων καζίνου στο καζίνο περιλαμβανομένων εργαλείων, τρυπανιών, συρμάτων, νομισμάτων ή παιγνιοχρήματος που συνδέονται σε σχοινάκια, σύρματα, ηλεκτρονικές ή μαγνητικές συσκευές για τη διευκόλυνση της ευθυγράμμισης οποιωνδήποτε συνδυασμών που κερδίζουν ή για την αφαίρεση χρημάτων ή άλλου περιεχομένου από παιγνιομηχάνημα·

(β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη με σκοπό την αντικανονική παρέμβαση στον εξοπλισμό παιγνίου καζίνου στο καζίνο, περιλαμβανομένης της διευκόλυνσης ευθυγράμμισης οποιουδήποτε συνδυασμού που κερδίζει ή την απόπειρα χωρίς εξουσιοδότηση της αφαίρεσης χρημάτων ή παιγνιοχρήματος ή άλλου περιεχομένου από παιγνιομηχάνημα·

(γ) να εισάγει ή προκαλεί την εισαγωγή σε παιγνιομηχάνημα οποιουδήποτε άλλου νομίσματος εκτός του επίσημου νομίσματος της Δημοκρατίας ή παιγνιοχρήματος που παρέχεται από το διαχειριστή και έχει την αξία ή τον τύπο που αναγράφεται επί του παιγνιομηχανήματος με σκοπό να λειτουργήσει το παιγνιομηχάνημα και να αποκομίσει κέρδος από αυτό· και

(δ) να κατέχει ή χρησιμοποιεί ενώ βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου, οποιοδήποτε κλειδί ή συσκευή σχεδιασμένα ή κατάλληλα για το άνοιγμα οποιουδήποτε παιγνιομηχανήματος ή κιβωτίου ρίψης, με εξαίρεση τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους ή στελέχη καζίνου οι οποίοι δύνανται να ενεργούν με τέτοιο τρόπο κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

(2) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) αποτελεί αδίκημα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

Μέθοδοι εξαπάτησης

71.-(1) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, το οποίο είναι διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή πελάτης καζίνου να μετέρχεται μεθόδους εξαπάτησης κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε παιγνίου καζίνου ή κατά τη χρήση παιγνιομηχανήματος ή εξοπλισμού παιγνίου.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «εξαπάτηση» σημαίνει τη χρήση μεθόδων για την αλλοίωση του στοιχείου της τύχης, της μεθόδου επιλογής ή των κριτηρίων τα οποία καθορίζουν -

(α) Το αποτέλεσμα του παιγνίου καζίνου ή παιγνιομηχανήματος·

(β) τη συχνότητα πληρωμής σε παίγνιο καζίνου ή παιγνιομηχανήματος·

(γ) την αξία ενός στοιχήματος· ή

(δ) την αξία πίστωσης στοιχήματος.

(3) Πρόσωπο, το οποίο παραβιάζει τις διατάξεις του εδαφίου (1) καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο του παρέχει βοήθεια ή τον παρακινεί να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο, είναι ένοχο αδικήματος.

(4) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος καζίνου αποτελεί επιπρόσθετα και λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας από την Αρχή εναντίον τους.

Είσοδος στο καζίνο με ψευδείς παραστάσεις

72.-(1) Πρόσωπο, το οποίο με δόλιες παραστάσεις παρουσιάζεται ότι είναι κάποιο άλλο πρόσωπο ή χρησιμοποιεί έγγραφο ταυτοποίησης άλλου προσώπου απαγορεύεται να εισέρχεται στις εγκαταστάσεις καζίνου και να παίζει σε παίγνιο καζίνου ή σε παιγνιομηχάνημα.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1), αποτελεί αδίκημα το οποίο τιμωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(3) Ο διαχειριστής δύναται -

(α) Να αρνείται την είσοδο στις εγκαταστάσεις καζίνου οποιουδήποτε προσώπου ενεργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) και να ζητεί από το πρόσωπο αυτό να εγκαταλείψει αμέσως τις εγκαταστάσεις αυτές, ή/και

(β) να ειδοποιεί την Αστυνομία αναφορικά με οποιοδήποτε πρόσωπο ενεργεί κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1), το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του καζίνου.

Μεταχείριση υπόπτου προσώπου

73.-(1) Ο διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος έχει εύλογη υποψία ότι πελάτης καζίνου διαπράττει, αποπειράται να διαπράξει ή έχει διαπράξει οποιοδήποτε από τα αδικήματα που καθορίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 67 έως 72 δύναται -

(α) Να αρνηθεί στο πρόσωπο αυτό να συνεχίσει να παίζει σε παίγνια καζίνου και σε παιγνιομηχανήματα και να ζητήσει από αυτό να εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις του καζίνου·

(β) να υποβάλει ερωτήματα στο πρόσωπο για το οποίο υπάρχει υποψία ότι ενεργεί ή ενήργησε κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο εδάφιο (1) εφόσον το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται στην υποβολή ερωτημάτων ή να υποβάλει ερωτήματα σε οποιοδήποτε πρόσωπο έχει σχέση με τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα νοουμένου ότι το πρόσωπο αυτό συγκατατίθεται στην υποβολή ερωτημάτων αναφορικά με τις δραστηριότητες για τις οποίες υπάρχει υπόνοια ότι δυνατό να συνιστούν αδίκημα·

(γ) να ειδοποιήσει την Αρχή και την Αστυνομία αναφορικά με το ενδεχόμενο διάπραξης οποιασδήποτε παράβασης σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1).

(2) Ο διαχειριστής, υπάλληλος καζίνου, στέλεχος καζίνου ή αντιπρόσωπος του διαχειριστή, ο οποίος ενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (1), δεν υπέχει οποιασδήποτε ποινικής ή αστικής ευθύνης.