ΜΕΡΟΣ VII ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ, ΠΑΙΓΝΙΑ ΚΑΖΙΝΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΓΝΙΩΝ, ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Διαρρύθμιση του καζίνου

45.-(1) Η Αρχή εγκρίνει τη διαρρύθμιση του καζίνου και των τραπεζιών παιγνίου, καθώς και τον εξοπλισμό παιγνίου και άλλες διευκολύνσεις του καζίνου που προτείνονται από το διαχειριστή και συνάδουν με τις διατάξεις των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Οποιεσδήποτε διαφοροποιήσεις στη διαρρύθμιση του καζίνου από την αρχικά εγκριθείσα από την Αρχή διαρρύθμιση δεν εφαρμόζονται μέχρις ότου εγκριθούν από την Αρχή.

(3) Παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Παίγνια καζίνου και κανόνες των παιγνίων

46.-(1) Ο διαχειριστής υποβάλλει στην Αρχή προς έγκριση την επιλογή των παιγνίων καζίνου, τον τρόπο διεξαγωγής και τους κανόνες τους, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και αναλογίες πληρωμών για τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα που προτείνει για προσφορά στους πελάτες του καζίνου.

(2) Η Αρχή κοινοποιεί στο διαχειριστή την έγκριση ή την απόρριψη παιγνίων καζίνου, τον τρόπο διεξαγωγής των παιγνίων και των κανόνων των παιγνίων καζίνου, των επιτρεπόμενων στοιχημάτων και των αναλογιών πληρωμών για τα παίγνια καζίνου και τα παιγνιομηχανήματα και δύναται να εκδώσει κανόνες που να διέπουν τις επιτρεπόμενες πιθανότητες, τα στοιχήματα και τις αναλογίες πληρωμών, χωρίς να περιορίζει το επιτρεπόμενο ύψος του ποσού στοιχήματος και των βραβείων για τα παιγνιομηχανήματα.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή παιγνίου καζίνου στο καζίνο, μέχρις ότου το παίγνιο, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, οι κανόνες, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και οι αναλογίες πληρωμών εγκριθούν από την Αρχή:

Νοείται ότι, η Αρχή δύναται να απαγορεύει τη διεξαγωγή συγκεκριμένων παιγνίων καζίνου στο καζίνο και σε τέτοια περίπτωση κοινοποιεί την απαγόρευση αυτή στο διαχειριστή.

(4) Στέλεχος ή υπάλληλος καζίνου δεν διεξάγει παίγνιο καζίνου στο καζίνο, μέχρι το παίγνιο καζίνου, ο τρόπος διεξαγωγής αυτού, οι κανόνες, τα επιτρεπόμενα στοιχήματα και η πληρωμή των κερδηθέντων στοιχημάτων εγκριθούν από την Αρχή.

(5) Παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του εδαφίου (1) ή/και (3) αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

(6) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (4), αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου από την Αρχή.

Εξοπλισμός παιγνίων

47.-(1) Ο διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει όλο τον εξοπλισμό παιγνίων στην Αρχή προς έγκριση πριν από τη χρήση του στο καζίνο, εκτός εάν η Αρχή εξαιρεί τέτοιο εξοπλισμό, σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Οι διαδικασίες αναφορικά με τις αιτήσεις του διαχειριστή για έγκριση εξοπλισμού παιγνίων από την Αρχή δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (1), καθορίζονται με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(3) Η Αρχή καθορίζει με την έκδοση διαταγμάτων ή οδηγιών τεχνικά πρότυπα και εκδίδει ανακοινώσεις για τα τεχνικά πρότυπα που απαιτούνται για σκοπούς εξοπλισμού παιγνίου περιλαμβανομένης μηχανολογικής και ηλεκτρικής αξιοπιστίας, ασφάλειας έναντι παραβίασης, ευκολίας κατανόησης χειρισμού από τους παίκτες και επίπεδο φωτός και θορύβου, όπως ήθελε θεωρηθεί αναγκαίο για την προστασία των παικτών από απάτη ή παραπλάνηση, καθώς και για την ακεραιότητα του παιγνίου.

(4) Η Αρχή δύναται να εγκρίνει εξοπλισμό για χρήση στο καζίνο και περαιτέρω δύναται να εγκρίνει συγκεκριμένο εξοπλισμό παιγνίου ή να εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου συγκεκριμένης τάξης ή περιγραφής διατηρώντας το δικαίωμα να παραχωρήσει την έγκριση αυτή υπό όρους.

(5) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ή να επιτρέπει τη χρήση οποιουδήποτε εξοπλισμού παιγνίου στο καζίνο, εκτός εάν-

(α) Ο εξοπλισμός παιγνίου είναι παιγνιομηχάνημα το οποίο έχει εξασφαλιστεί από κάτοχο άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48·

(β) ο εξοπλισμός παιγνίου έχει εγκριθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου ή είναι μέρος κατηγορίας εξοπλισμού παιγνίου το οποίο έχει εγκριθεί από την Αρχή και πληροί τέτοια τεχνικά πρότυπα, τα οποία δυνατό να απαιτούνται στις ειδοποιήσεις τεχνικών προτύπων δυνάμει κανονισμών, διαταγμάτων και κανόνων λειτουργίας· και

(γ) σε περίπτωση που ο εξοπλισμός παιγνίου απαιτείται να δοκιμαστεί και να πιστοποιηθεί, η δοκιμή έχει γίνει από εγκεκριμένο από την Αρχή πάροχο υπηρεσιών δοκιμής, ο οποίος κατέχει άδεια προμηθευτή ειδών παιγνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48.

(6) Παράλειψη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (1) ή/και (5), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

Προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων και υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου

48.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν επιτρέπεται να προμηθεύει παιγνιομηχανήματα ή υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου στο καζίνο και ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προμηθεύεται τέτοια παιγνιομηχανήματα ή υπηρεσίες δοκιμών παιγνίου, εκτός εάν ο εν λόγω προμηθευτής παιγνιομηχανημάτων ή παροχέας υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου κατέχει έγκυρη άδεια προμηθευτή από την Αρχή ή η Αρχή τον εξαιρεί από την υποχρέωση αυτή, όπως καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Κατασκευαστές και προμηθευτές παιγνιομηχανημάτων και πάροχοι υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου δύνανται να αποταθούν στην Αρχή για την εξασφάλιση άδειας εγκεκριμένου κατασκευαστή παιγνιομηχανημάτων και λογισμικού, προμηθευτή παιγνιομηχανημάτων και λογισμικού ή παροχέα υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου, αίτημα το οποίο υποβάλλεται στον τύπο και υπό τη μορφή που καθορίζεται με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και αφού καταβληθεί το σχετικό τέλος.

(3) Κατά την εξέταση της αίτησης και τη διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την καταλληλότητα του κατασκευαστή ή του προμηθευτή, η Αρχή δύναται να εγκρίνει τον αιτητή και να εκδίδει άδεια προμηθευτή παιγνίων για την κατασκευή και την προμήθεια τέτοιων παιγνιομηχανημάτων ή την παροχή τέτοιων υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου, όπως καθορίζεται στην άδεια του προμηθευτή ειδών παιγνίου.

(4) Ο εγκεκριμένος κατασκευαστής, προμηθευτής ή πάροχος υπηρεσιών παιγνίου πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της άδειας προμηθευτή ειδών παιγνίου, περιλαμβανομένης της πληρωμής οποιωνδήποτε τελών απαιτούνται από την Αρχή.

Πινακίδες που περιέχουν τους κανόνες παιγνίων και τα επιτρεπτά στοιχήματα

49.-(1) Ο διαχειριστής πρέπει να αναρτά σε εμφανές μέρος του καζίνου πινακίδα, η οποία να αναφέρει το χώρο και/ή τον τρόπο που οι πελάτες δύνανται να ενημερώνονται για τους κανόνες των παιγνίων τα οποία παίζονται στο καζίνο, τον τρόπο με τον οποίο ο διαχειριστής πληρώνει τους πελάτες για κερδοφόρα στοιχήματα και τα αποδιδόμενα ποσοστά κέρδους για κάθε παιγνιομηχάνημα.

(2) Ο διαχειριστής πρέπει να παραθέτει σε εμφανές μέρος σε κάθε τραπέζι παιγνίου, πινακίδα η οποία καθορίζει το ελάχιστο και το μέγιστο ποσό για στοιχήματα στο συγκεκριμένο τραπέζι.

(3) Παράλειψη συμμόρφωσης με οποιαδήποτε διάταξη των εδαφίων (1) ή/και (2), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του διαχειριστή από την Αρχή.

Χώροι, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και διαδικασίες ασφαλείας

50.-(1) Ο διαχειριστής διατηρεί όλους τους απαραίτητους χώρους ασφαλείας, εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και εφαρμόζει όλες τις διαδικασίες ασφαλείας που απαιτούνται από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς, καθώς και από οδηγίες της Αρχής.

(2) Παράλειψη συμμόρφωσης του διαχειριστή με τις διατάξεις του εδαφίου (1), αποτελεί επαρκή λόγο για τη διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.