ΜΕΡΟΣ VIII ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΖΙΝΟΥ
Αδειοδότηση υπαλλήλων καζίνου

51.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εργοδοτείται ως υπάλληλος καζίνου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας υπαλλήλου καζίνου που εκδόθηκε από την Αρχή.

(2) Τα απαιτούμενα επίπεδα και κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας υπαλλήλου καζίνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας, η διαδικασία της αίτησης, καθώς και ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Αδειοδότηση στελεχών καζίνου

52.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν δύναται να εργοδοτείται ως στέλεχος καζίνου, εκτός εάν είναι κάτοχος έγκυρης άδειας στελέχους καζίνου η οποία εκδόθηκε από την Αρχή.

(2) Τα απαιτούμενα πρότυπα και κριτήρια για την εξασφάλιση άδειας στελέχους καζίνου, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγηση της άδειας, η διαδικασία της αίτησης, καθώς και ο τύπος και το τέλος της αίτησης καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Διάρκεια και όροι αδειών υπαλλήλων και στελεχών καζίνου

53.-(1) Οι άδειες των υπαλλήλων και των στελεχών καζίνου παραμένουν σε ισχύ, εκτός εάν ακυρωθούν ή ανακληθούν από την Αρχή ή ο κάτοχος της άδειας υπαλλήλου ή στελέχους καζίνου την παραδώσει στην Αρχή.

(2) Οι άδειες των υπαλλήλων και των στελεχών καζίνου υπόκεινται σε οποιουσδήποτε όρους επιβάλλονται από την Αρχή κατά το χρόνο της έκδοσής τους ή κατά τη διάρκεια της ισχύος τους και ανακαλούνται κατά τον τερματισμό της εργοδότησης ή την παραίτηση του υπαλλήλου καζίνου ή στελέχους καζίνου.

(3) Οι κάτοχοι αδειών υπαλλήλων καζίνου και στελεχών καζίνου καθ’ όλη τη διάρκεια κατά την οποία βρίσκονται σε υπηρεσία στο καζίνο, φέρουν ταυτότητα στη μορφή που απαιτείται από την Αρχή και κατά τρόπο ορατό στα άλλα πρόσωπα που βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου.