ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟ
Σύσταση Εθνικής Αρχής Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου

5. Συστήνεται Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου υπό τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, η οποία καλείται «Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου».

Μέλη της Αρχής

6. Η Αρχή αποτελείται από επτά (7) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, ένα εκ των οποίων ορίζεται ως Πρόεδρος.

Επιλεξιμότητα, θητεία, προσόντα, παύση, όροι και αμοιβή του Προέδρου και των μελών της Αρχής

7.-(1)(α) Η διάρκεια της θητείας των πρώτων μελών της Αρχής έχει ως ακολούθως:

(i) Τέσσερα (4) έτη για τον Πρόεδρο,

(ii) τέσσερα (4) έτη για τα τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο,

(iii) δύο (2) έτη για τα τρία (3) μέλη που ορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(β) Τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου (α), η θητεία του Προέδρου και των λοιπών μελών είναι τετραετής.

(γ) Κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στην Αρχή για περισσότερες από δύο (2) συνεχόμενες θητείες.

(2) Ουδείς διορίζεται ως Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Αρχής, εκτός εάν είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εντιμότητας με εξειδικευμένες γνώσεις και διαθέτει ικανότητα να συμβάλει στην πραγμάτωση των σκοπών της Αρχής.

(3) Η Αρχή απαρτίζεται από Πρόεδρο και μέλη που διαθέτουν σωρευτικά τα ακόλουθα προσόντα:

(α) Ένα (1) μέλος είναι νομικός με πείρα σε θέματα συμβάσεων·

(β) ένα (1) μέλος έχει τα προσόντα που απαιτούνται για εγγραφή στο Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου με πείρα σε θέματα ελέγχου·

(γ) ένα (1) μέλος είναι άτομο με εξειδικευμένη γνώση και πείρα σε θέματα πληροφορικής·

(δ) ένα (1) μέλος είναι άτομο με εξειδικευμένη γνώση και πείρα στην επιβολή νομοθεσίας· και

(ε) τρία (3) μέλη είναι άτομα που κατά προτίμηση προέρχονται από επαγγελματική κατηγορία ή εξειδίκευση διαφορετική από την επαγγελματική κατηγορία ή εξειδίκευση οποιουδήποτε διορισμένου προσώπου ή προσώπου που διορίζεται ταυτόχρονα ως μέλος κατά την ημερομηνία του διορισμού τους.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (2), πρόσωπο δεν δύναται να επιλεγεί για διορισμό στη θέση του Προέδρου ή άλλου μέλους της Αρχής, εάν -

(α) είτε το ίδιο είτε ο/η σύζυγος αυτού ή μέχρι τετάρτου βαθμού συγγενής του ασχολείται επαγγελματικά ή κατέχει μετοχές, σε ποσοστό πέραν του ενός τοις εκατόν (1%) του μετοχικού κεφαλαίου ή έχει οποιοδήποτε άλλο άμεσο, έμμεσο ή συγκρουόμενο συμφέρον σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου·

(β) κατέχει πολιτειακό αξίωμα ή το αξίωμα του δημάρχου ή μέλους δημοτικού συμβουλίου ή Προέδρου ή μέλους Κοινοτικού Συμβουλίου ή σχολικής εφορίας εκτός εάν παραιτηθεί από τέτοιο αξίωμα·

(γ) έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα·

(δ) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, νοουμένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του· ή

(ε) έχει κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους.

(5) Για το διορισμό και/ή την αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής απαιτείται η εκ των προτέρων εξασφάλιση της γραπτής συγκατάθεσης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και για το σκοπό αυτό τα ονόματα, τα προσόντα αυτών καθώς και η αιτιολόγηση για το κατά πόσο αυτά συνάδουν με τις διατάξεις των εδαφίων (2), (3) και (4), γνωστοποιούνται από τον Υπουργό στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(6) Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Αρχής τόσο κατά την ανάληψη των καθηκόντων τους όσο και για κάθε έτος από την ημερομηνία διορισμού τους και μέχρι τη λήξη της θητείας τους προβαίνουν σε δήλωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο του οποιουδήποτε συμφέροντός τους σε επιχειρήσεις συναφείς με τις δραστηριότητες του καζίνου θερέτρου.

(7) Οποιοδήποτε πρόσωπο προβαίνει σε ψευδή δήλωση κατά παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (6), είναι ένοχο αδικήματος το οποίο επισύρει ποινή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(8) Το Υπουργικό Συμβούλιο παύει τον Πρόεδρο ή άλλο μέλος της Αρχής όταν ο Πρόεδρος ή το μέλος -

(α) έχει κηρυχθεί σε πτώχευση, νοοουμένου ότι δεν έχει αποκατασταθεί ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή βρίσκεται σε συμβιβασμό με τους πιστωτές του·

(β) έχει κηρυχθεί διανοητικά ανίκανος κατά τους ισχύοντες στη Δημοκρατία νόμους·

(γ) έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε ποινικό αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας·

(δ) αδυνατεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του λόγω φυσικής αναπηρίας ή ασθένειας για περίοδο πέραν των έξι (6) μηνών·

(ε) έχει αποκτήσει οικονομικό ή άλλο συμφέρον το οποίο δυνατό να επηρεάσει το αμερόληπτο της κρίσης του και αρνείται να υποβάλει την παραίτησή του·

(στ) έχει καταχρασθεί τη θέση του·

(ζ) είναι αμελής ή/και παραλείπει τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του ή διαπράττει σοβαρό αδίκημα κατά τη διεκπεραίωση των καθηκόντων του·

(η) κατόπιν εισήγησης της Αρχής προκύπτει ότι αδικαιολόγητα απείχε από την άσκηση των καθηκόντων του ή απουσιάζει αδικαιολόγητα από τις συνεδρίες της Αρχής για τρεις (3) τουλάχιστον συνεχόμενες φορές.

(9) Οι όροι διορισμού και αμοιβής του Προέδρου και των λοιπών μελών της Αρχής περιλαμβανομένης οποιασδήποτε περιόδου κατά την οποία ο Πρόεδρος απασχολείται πλήρως, καθορίζονται με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και πρέπει να είναι σύμφωνοι με τους όρους διορισμού και αμοιβής παρόμοιων εποπτικών αρχών στη Δημοκρατία.

(10)(α)Αν ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος της Αρχής παραιτηθεί, αποβιώσει ή ο διορισμός του ανακληθεί ή η θέση του κενωθεί πριν από τη λήξη της θητείας για την οποία έχει διοριστεί, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να διορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του εν λόγω μέλους.

(β) Τυχόν κενή θέση Προέδρου ή άλλου μέλους της Αρχής δεν επηρεάζει την εγκυρότητα των αποφάσεών της.

Σκοποί σύστασης της Αρχής

8. Η Αρχή συστήνεται για να διατηρεί και να διαχειρίζεται συστήματα αδειοδότησης, επίβλεψης και ελέγχου καζίνου ώστε να διασφαλίζεται ότι -

(α) η διεύθυνση και η λειτουργία καζίνου θερέτρου διεξάγεται από κατάλληλα πρόσωπα και ότι αυτό παραμένει ελεύθερο από εγκληματικές επιρροές ή εκμετάλλευση,

(β) το παίγνιο στο καζίνο διεξάγεται έντιμα,

(γ) το ενδεχόμενο διάβρωσης του κοινωνικού ιστού, εθισμού σε τυχερά παίγνια καθώς και οποιωνδήποτε αρνητικών για την κοινωνία επιπτώσεων και ειδικότερα επί ανηλίκων και ευάλωτων ομάδων από τη λειτουργία του καζίνου περιορίζεται και ελέγχεται, και

(δ) ο διαχειριστής συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, όπως αυτές προκύπτουν από τους όρους της άδειας που κατέχει για καζίνο θέρετρο.

Αρμοδιότητες και καθήκοντα της Αρχής

9.-(1) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της δύναται-

(α) να συντάσσει, εκδίδει και τροποποιεί διατάγματα, κανόνες και οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, καθώς και για τον έλεγχο του διαχειριστή και της λειτουργίας του καζίνου·

(β) να συντάσσει, εκδίδει, αναθεωρεί και τροποποιεί, διατάγματα, κανόνες και οδηγίες, όπως αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη διατήρηση αυστηρού ρυθμιστικού περιβάλλοντος·

(γ) να εκδίδει άδεια καζίνου θερέτρου στον υποψήφιο ο οποίος έχει επιλεγεί και έχει κριθεί ως ο καταλληλότερος έπειτα από έρευνα δέουσας επιμέλειας που διεξάγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο·

(δ) να αναπτύσσει μεθόδους και διαδικασίες αίτησης και έρευνας, να αξιολογεί αιτητές, να εισπράττει τέλη αιτήσεων και να αδειοδοτεί τον κατάλληλο διαχειριστή, τους υπαλλήλους καζίνου, τα στελέχη καζίνου, τους διαχειριστές Διευθέτησης, τους αντιπροσώπους Διευθέτησης και τους προμηθευτές ειδών παιγνίων·

(ε) να ασκεί πειθαρχική εξουσία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόντα Νόμο και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και να διεξάγει ακροάσεις χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό αναφορικά με παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών,

(στ) να επιβάλλει κυρώσεις, να εφαρμόζει αποφάσεις και να εισπράττει πρόστιμα και χρηματικές ποινές που προκύπτουν από παραβάσεις των διατάξεων του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(ζ) να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται με το Διεθνή Οργανισμό Εποπτείας Παιγνίου και αρμόδιους οργανισμούς στοιχημάτων αναφορικά με θέματα που αφορούν την προστασία νεαρών προσώπων και ευάλωτων ομάδων από τα παίγνια στο καζίνο και να εφαρμόζει συγκεκριμένα προληπτικά και αποτρεπτικά μέτρα·

(η) να εκπονεί μελέτες σε τακτά χρονικά διαστήματα κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό και τα οργανωμένα σύνολα, αναφορικά με την επίδραση των παιγνίων καζίνου σε νεαρά πρόσωπα, ευάλωτες ομάδες και το γενικότερο κοινωνικό σύνολο και να υποβάλλει προτάσεις για τη λήψη μέτρων προστασίας·

(θ) να συνεργάζεται και να διαβουλεύεται με οργανισμούς και κυβερνητικά τμήματα για τη διασφάλιση της ορθής και αποτελεσματικής εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος Νόμου, περιλαμβανομένης της δυνατότητας δημιουργίας συμβουλευτικών επιτροπών·

(ι) να παρακολουθεί τις ενέργειες και δράσεις που αφορούν σε παράνομα παίγνια καζίνου και να ετοιμάζει μελέτες και προτάσεις για την πάταξή τους·

(ια) να συμβουλεύει και να υποβάλλει εκθέσεις στον Υπουργό αναφορικά με την ακολουθητέα πολιτική σε σχέση με την εποπτεία και επιθεώρηση του καζίνου·

(ιβ) να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες από τον παρόντα Νόμο ενέργειες, περιλαμβανομένων των ακολούθων:

(i) Να επιβλέπει τη λειτουργία του καζίνου, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα γι’ αυτήν και τη διεξαγωγή παιγνίου εντός αυτού·

(ii) να επιβεβαιώνει ότι ο χειρισμός, η είσπραξη, διανομή και μέτρηση χρημάτων εντός του καζίνου ελέγχεται·

(iii) να εντοπίζει παραβάσεις που διαπράττονται εντός των εγκαταστάσεων καζίνου ή σε σχέση με το καζίνο·

(iν) να λαμβάνει και να διερευνά παράπονα πελατών του καζίνου σε σχέση με τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο·

(ν) να αποφασίζει επί διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου και των πελατών του καζίνου·

(νi) να ελέγχει τα αρχεία του καζίνου όποτε κρίνει σκόπιμο·

(νii) να επιθεωρεί, ελέγχει και εγκρίνει εξοπλισμό παιγνίου και μάρκες για χρήση στο καζίνο·

(νiii) να ετοιμάζει και παραδίδει στον Υπουργό αναφορές σε σχέση με τη λειτουργία του καζίνου και τη διεξαγωγή παιγνίου σε αυτό όταν το κρίνει σκόπιμο ή όταν ο Υπουργός το ζητήσει·

(ix) να εισπράττει τα τέλη αδειοδότησης, αίτησης και τους φόρους που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(x) να προβαίνει σε έλεγχο των οικονομικών αρχείων του καζίνου·

(xi) να επιβάλλει, στα πλαίσια των εξουσιών που της παρέχονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και σε συνεργασία με την Αστυνομία όταν αυτό απαιτείται, τους όρους της άδειας και τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(xii) να διερευνά την καταλληλότητα των αιτητών και να εκδίδει τις σχετικές άδειες·

(xiii) να έχει πρόσβαση και να προβαίνει σε έλεγχο των καταστάσεων και των αρχείων του διαχειριστή και να παρακολουθεί τη λειτουργία του καζίνου καθ’ οιονδήποτε χρόνο·

(xiv) να εισπράττει και να καταθέτει στο Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας τους φόρους, τέλη αδειοδότησης, τέλη αίτησης και χρηματικές ποινές που οφείλονται από το διαχειριστή ή από άλλο αιτητή αδείας ή αδειούχο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου·

(ιγ) να ασκεί οποιεσδήποτε άλλες αρμοδιότητες ανατίθενται ή επιβάλλονται στην Αρχή από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης νομοθεσίας.

(2) Η Αρχή κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων και καθηκόντων της συστήνει και λειτουργεί, στη βάση ποσοστού των εσόδων της που εισπράττονται από το ετήσιο τέλος άδειας, ταμείο αποκατάστασης εθισμένων στον τζόγο ατόμων μέσω του οποίου προωθούνται δράσεις για άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων στον κοινωνικό ιστό από το παίγνιο. το ύψος των κονδυλίων που κατατίθενται στο ταμείο αυτό, καθώς και ανάλυση των σκοπών για τους οποίους έχει κατανεμηθεί περιλαμβάνονται στον ετήσιο προϋπολογισμό της Αρχής, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12.

Εξουσίες της Αρχής

10.-(1)Η Αρχή δύναται να διεξάγει οποιεσδήποτε δραστηριότητες θεωρεί ότι είναι επωφελείς, αναγκαίες ή πρόσφορες για ή σε σχέση με την εκτέλεση των λειτουργιών της και την επίτευξη των καθηκόντων της, σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας νομοθεσίας και δεν δύναται να καθυστερεί αδικαιολόγητα την έκδοση αποφάσεων τις οποίες έχει τη διακριτική ευχέρεια να εκδίδει με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(2) Χωρίς περιορισμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Αρχή δύναται-

(α) Να διεξάγει έρευνες και να προβαίνει σε ακροάσεις όταν το κρίνει αναγκαίο για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών·

(β) να απαιτεί από οποιοδήποτε πρόσωπο να παρουσιάζει τα στοιχεία και πληροφορίες που κρίνονται αναγκαία για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου·

(γ) να αναπτύσσει και να καθορίζει τη μέθοδο και τον τύπο των αιτήσεων, καθώς και τα απαιτούμενα τέλη για το διαχειριστή, τους υπαλλήλους καζίνου, τα στελέχη καζίνου, τους προμηθευτές ειδών παιγνίων, τους διαχειριστές Διευθέτησης και τους αντιπροσώπους Διευθέτησης·

(δ) να δημοσιεύει επιμορφωτικά έγγραφα, να προβαίνει σε έρευνες ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε σχέση με τα παίγνια καζίνου, να υποστηρίζει οικονομικά ή άλλως πως τη διεκπεραίωση από άλλα πρόσωπα τέτοιων δραστηριοτήτων ή την παροχή εκ μέρους τους σχετικών πληροφοριών ή συμβουλών·

(ε) να συνομολογεί συμφωνίες και να εκμισθώνει γραφεία όταν και όπως κρίνεται αναγκαίο ή πρόσφορο για τους σκοπούς εκτέλεσης των λειτουργιών ή της εκπλήρωσης των καθηκόντων της·

(στ) να καθίσταται μέλος ή να συνεργάζεται με οποιοδήποτε διεθνές σώμα ή οργανισμό του οποίου οι λειτουργίες, οι σκοποί ή τα καθήκοντα προσομοιάζουν με τα αντίστοιχα της Αρχής· και

(ζ) να προνοεί για την εξειδικευμένη εκπαίδευση οποιουδήποτε υπαλλήλου της Αρχής και να καλύπτει τα έξοδα της εκπαίδευσης καθώς και όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με αυτή.

Διορισμός εκτελεστικού συμβούλου και άλλων εργοδοτουμένων

11.-(1)Η Αρχή διορίζει με διαφανείς και χωρίς διάκριση διαδικασίες εκτελεστικό διευθυντή κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου θέτοντας όρους και προϋποθέσεις διορισμού όπως ήθελε καθορίσει και όπως το Υπουργικό Συμβούλιο ήθελε εγκρίνει.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του εδαφίου (1), ο εκτελεστικός διευθυντής λογοδοτεί στον Πρόεδρο και στα μέλη της Αρχής και είναι υπεύθυνος για τη σωστή διαχείριση και διεύθυνση των λειτουργιών και υποθέσεων της Αρχής, σύμφωνα με τις πολιτικές του Υπουργικού Συμβουλίου και της Αρχής.

(3) Η Αρχή δύναται να τερματίζει την εργοδότηση του εκτελεστικού διευθυντή, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης με την εφαρμοστέα νομοθεσία και τις διαδικασίες για νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

(4) Η Αρχή δύναται να διορίζει και να εργοδοτεί κάτω από όρους και προϋποθέσεις όπως δυνατό να καθορίσει, οποιουσδήποτε αξιωματούχους, υπαλλήλους, συμβούλους, επιθεωρητές και αντιπροσώπους που κρίνονται αναγκαίοι για την αποτελεσματική εκτέλεση των λειτουργιών της και πραγμάτωση των καθηκόντων της, νοουμένου ότι οι διορισμοί αυτοί γίνονται υπό το καθεστώς εργοδότησης με σύμβαση.

Δομή, λειτουργία και προϋπολογισμός της Αρχής

12.-(1)Η Αρχή είναι υπεύθυνη για τη διεκπεραίωση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της και η λειτουργία της καθορίζεται σε Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται δυνάμει του άρθρου 13 του παρόντος Νόμου.

(2) Η Αρχή στελεχώνει γραφείο, εργοδοτεί προσωπικό και ετοιμάζει ετήσιο προϋπολογισμό για κάθε οικονομικό έτος κατ’ αναλογίαν των όρων, χρονοδιαγραμμάτων και διαδικασιών που ισχύουν για τους ετήσιους προϋπολογισμούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3 του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ψήφιση Προϋπολογισμών) Νόμου.

(3) Η χρηματοδότηση της Αρχής για τις ανάγκες του, κατά το εδάφιο (2), προϋπολογισμού της προέρχεται από κρατική χορηγία, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί στον ετήσιο προϋπολογισμό της και η χρηματοδότηση που λαμβάνεται από την Αρχή χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών ή εξόφληση υποχρεώσεων της Αρχής και για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε πληρωμής στην οποία απαιτείται να προβεί η Αρχή:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε χρηματοδότηση λαμβάνεται από την Αρχή η οποία υπερβαίνει τις πραγματικές της ανάγκες για το οικονομικό έτος, λογίζεται έναντι της κρατικής χορηγίας του επόμενου οικονομικού έτους.

(4) Η Αρχή τηρεί κατάλληλους λογαριασμούς και αρχεία των συναλλαγών της και λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει ότι οι πληρωμές γίνονται κατά το σωστό τρόπο και τη δέουσα εξουσιοδότηση και ότι ασκείται επαρκής έλεγχος επί των περιουσιακών της στοιχείων και των δαπανών που διενεργεί.

(5) Η Αρχή ελέγχεται από το Γενικό Ελεγκτή της Δημοκρατίας και σε περίπτωση που ο ίδιος αποφασίσει διαφορετικά, η Αρχή θα ελέγχεται είτε από τον ίδιο σε συνεργασία με ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές είτε από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές.

(6) Οποιεσδήποτε περαιτέρω λογιστικές απαιτήσεις και διαδικασίες για την τήρηση αρχείων, ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και απαιτήσεων ετησίου υποχρεωτικού ελέγχου για την Αρχή καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(7) Η Αρχή εργοδοτεί εσωτερικό ελεγκτή ο οποίος λογοδοτεί στον Πρόεδρο και στα μέλη της.

Εξουσιοδότηση του Υπουργικού Συμβουλίου να εκδίδει Κανονισμούς

13.-(1)Το Υπουργικό Συμβούλιο εκδίδει Κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου και τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό και οι οποίοι κατατίθενται στη Βουλή των Αντιπροσώπων προς έγκριση.

(2) Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί ρυθμίζουν οποιοδήποτε ή όλα από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Τον καθορισμό διαδικασιών αναφορικά με τις συνεδριάσεις της Αρχής, τον έλεγχο των λογαριασμών και την παρουσίαση των οικονομικών της καταστάσεων·

(β) τον καθορισμό των μεθόδων και των τύπων αίτησης, καθώς και οποιουδήποτε τύπου και/ή τελών που είναι πληρωτέα από τον αιτητή για οποιαδήποτε άδεια εκδίδεται από την Αρχή, περιλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, αδειών για καζίνο θέρετρο, για υπαλλήλους καζίνου, για στελέχη καζίνου, για διαχειριστές Διευθέτησης και για αντιπροσώπους Διευθέτησης που οποιοσδήποτε αιτητής είναι υπόχρεος να ακολουθεί, να συμπληρώνει και να συμμορφώνεται πριν από την εξέταση της αίτησής του από την Αρχή·

(γ) τον καθορισμό της λειτουργίας της Αρχής·

(δ) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών έγκρισης και αδειοδότησης των κατασκευαστών και προμηθευτών παιγνιομηχανημάτων, καθώς και των παροχέων υπηρεσιών δοκιμών παιγνίου·

(ε) τον καθορισμό των μεθόδων, διαδικασιών και ελέγχων δέουσας επιμέλειας αναφορικά με την καταλληλότητα του διαχειριστή και άλλων αιτητών, καθώς και την παροχή πληροφοριών που αφορούν το βιογραφικό, το χαρακτήρα, τους συνεργάτες, το ποινικό μητρώο, τις επιχειρηματικές και τις οικονομικές δραστηριότητες οποιουδήποτε προσώπου·

(στ) τον καθορισμό των διαδικασιών που αφορούν τα διακριτικά που πρέπει να φέρουν προς επιβεβαίωση της ταυτότητάς τους οι υπάλληλοι, τα στελέχη και οι πελάτες καζίνου, οι προμηθευτές ειδών παιγνίων, οι αντιπρόσωποι Διευθέτησης και οι πελάτες Διευθέτησης και τα οποία είναι αναγκαία για την εφαρμογή περιορισμών στην πρόσβαση, στις εγκαταστάσεις καζίνου και σε άλλους περιορισμένους χώρους του καζίνου θερέτρου·

(ζ) τον καθορισμό του τρόπου και της ακολουθητέας διαδικασίας αναφορικά με τις πειθαρχικές ακροάσεις που διεξάγονται από την Αρχή, περιλαμβανομένων ειδικών κανονισμών απόδειξης που είναι εφαρμοστέοι σε αυτές τις διαδικασίες, ειδοποιήσεων σε σχέση με αυτές, καθώς και κυρώσεων και χρηματικών ποινών οι οποίες δύναται να επιβάλλονται από την Αρχή·

(η) τον καθορισμό του τρόπου και της είσπραξης φόρων καζίνου, τελών και χρηματικών ποινών·

(θ) τον καθορισμό της διαρρύθμισης του καζίνου και των περιορισμών που ισχύουν στους χώρους λειτουργίας του, των απαιτούμενων διαδικασιών για σκοπούς έγκρισης των Κανονισμών που αφορούν τα εξουσιοδοτημένα παίγνια καζίνου, τις πιθανότητες του αποδιδόμενου ποσοστού κέρδους, τις συσκευές παιγνιομηχανημάτων και τον επιτρεπόμενο εξοπλισμό παιγνίου, καθώς και τις μεθόδους λειτουργίας των παιγνίων καζίνου, παιγνιομηχανημάτων και του εξοπλισμού παιγνίων·

(ι) τον καθορισμό των λόγων και των διαδικασιών για σκοπούς ανάκλησης, αναστολής ή ακύρωσης αδειών και διορισμού προσωρινού διαχειριστή καζίνου θερέτρου·

(ια) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες·

(ιβ) τη ρύθμιση της κατασκευής, διανομής, πώλησης και συντήρησης εξοπλισμού παιγνίων·

(ιγ)τον καθορισμό των διαδικασιών, τύπων και μεθόδων ελέγχου της διεύθυνσης, περιλαμβανομένων των οργανογραμμάτων υπαλλήλων, της επίβλεψης, της οργάνωσης, της ευθύνης και των ελάχιστων πρότυπων ασφαλείας περιλαμβανομένης της δομής του προσωπικού ασφάλειας, του συστήματος συναγερμού και άλλων ηλεκτρονικών ή οπτικών μέτρων ασφάλειας·

(ιδ) τον καθορισμό των ελάχιστων διαδικασιών που είναι αναγκαίες για την άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου επί των εσωτερικών δημοσιονομικών υποθέσεων του διαχειριστή, περιλαμβανομένων προνοιών για την ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων και εισπράξεων, την καταγραφή μετρητών, την απόδειξη χρεών, τη διατήρηση αξιόπιστων αρχείων, λογαριασμών και αναφορών συναλλαγών, λειτουργιών και συμβάντων περιλαμβανομένων αναφορών προς την Αρχή·

(ιε) τον καθορισμό των ελάχιστων πρότυπων μεθόδων, διαδικασιών και τύπων λογιστικής, ενιαίου κώδικα λογαριασμών και κατηγοριοποίησης λογαριασμών και οποιωνδήποτε άλλων πρότυπων διαδικασιών λειτουργίας οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για σκοπούς συνοχής, συγκρισιμότητας και αποτελεσματικής αποκάλυψης όλων των οικονομικών πληροφοριών, περιλαμβανομένων των ποσοστών κερδών από παίγνια καζίνου, τραπέζια παιγνίου, συσκευές παιγνίων και παιγνιομηχανημάτων περιορισμένου οφέλους.

(ιστ) την πλήρωση της απαίτησης υποβολής περιοδικών οικονομικών αναφορών καθώς και για τον τύπο αυτών, περιλαμβανομένου του ετήσιου ελέγχου που διενεργείται από νόμιμο ελεγκτή ο οποίος έχει εξασφαλίσει άδεια δυνάμει των διατάξεων του περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμου, που να επιβεβαιώνει την οικονομική κατάσταση του διαχειριστή καζίνου θερέτρου, καθώς και κατά πόσον οι λογαριασμοί, τα αρχεία, καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου που πρέπει να τηρούνται εφαρμόζονται από τον αδειούχο όπως απαιτείται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(ιζ) τη ρύθμιση του τρόπου της διαφήμισης του διαχειριστή καζίνου θερέτρου η οποία σχετίζεται με τα παίγνια, τους εργοδοτουμένους και τους αντιπροσώπους του και του τρόπου διασφάλισης ότι οι διαφημίσεις είναι αληθείς, καλόγουστες, δεν είναι προσβλητικές, δεν προωθούν τα παίγνια ως οικονομική συναλλαγή και προωθούν το καζίνο θέρετρο ως σύνολο και όχι μόνο το καζίνο·

(ιη) τη ρύθμιση του τρόπου ψυχαγωγίας που παρέχεται από το διαχειριστή·

(ιθ) τις πρόνοιες που πρέπει να λαμβάνονται αναφορικά με τη διανομή και την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών εντός των εγκαταστάσεων καζίνου οι οποίες θα πρέπει να επιτρέπουν την παροχή και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών στο χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου·

(κ) τη ρύθμιση του υποχρεωτικού και του εθελούσιου αποκλεισμού συγκεκριμένων ατόμων·

(κα) τον καθορισμό των ελαχίστων απαιτήσεων και διαδικασιών για τη διάθεση φιλοφρονητικών παροχών και Διευθετήσεων·

(κβ) τον καθορισμό των διαδικασιών επίλυσης διαφορών που προκύπτουν μεταξύ του διαχειριστή και των πελατών καζίνου·

(κγ) τον καθορισμό των απαιτήσεων κοινοποίησης και έγκρισης αλλαγών της κατάστασης του διαχειριστή·

(κδ) τον καθορισμό των απαιτήσεων για κοινοποίηση συγκεκριμένων τύπων συμβολαίων προμηθειών στο καζίνο·

(κε) τον καθορισμό των απαιτήσεων για το σχέδιο υπεύθυνου παιγνίου του διαχειριστή,

(κστ) τον καθορισμό των απαιτούμενων διαδικασιών και τελών για την έγκριση και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου·

(κζ) τον καθορισμό των καθηκόντων εργασίας των επιθεωρητών της Αρχής·

(κη) την εισαγωγή κριτηρίων για την είσοδο πολιτών της Κυπριακής Δημοκρατίας στις εγκαταστάσεις καζίνου, που περιλαμβάνουν τον έλεγχο φορολογικού φακέλου, την έκδοση ειδικής ταυτότητας εισόδου καθώς και οποιαδήποτε άλλα κριτήρια ήθελε κριθεί αναγκαίο για την προστασία των Κυπρίων πολιτών από τις αρνητικές επιπτώσεις του εθισμού στον τζόγο.