ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΖΙΝΩΝ
Εγκυρότητα συμβάσεων σε σχέση με παίγνια

14. Οι ακόλουθες συμβάσεις είναι έγκυρες και εφαρμοστέες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου:

(α) Οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του διαχειριστή καζίνου θερέτρου και των πελατών καζίνου για τη διεξαγωγή παιγνίου στο καζίνο, το οποίο διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις τον παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς·

(β) οποιαδήποτε σύμβαση συνομολογείται μεταξύ του διαχειριστή καζίνου θερέτρου και των πελατών καζίνου για τη χρήση στο καζίνο παιγνιομηχανήματος, το οποίο αδειοδοτήθηκε και λειτουργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Περίοδος αποκλειστικότητας για ένα μόνο καζίνο θέρετρο

15.-(1)Η Αρχή κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας καζίνου θερέτρου σε διαχειριστή καζίνου θερέτρου, απαγορεύεται να παραχωρήσει άλλη άδεια καζίνου θερέτρου ή οποιαδήποτε άλλη άδεια καζίνου εντός της επικράτειας της Δημοκρατίας:

Νοείται ότι, στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονική περίοδος ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που ο διαχειριστής έχει υποβάλει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών για την ανέγερση του καζίνου θερέτρου και ο διαχειριστής δεν έχει λάβει εντός της περιόδου αυτής οριστική απάντηση, η περίοδος αποκλειστικότητας παρατείνεται για αντίστοιχη χρονική περίοδο όση και η υπέρβαση των καθορισμένων ενενήντα (90) ημερών.

(2) Για χρονική περίοδο που συμφωνείται μεταξύ της Αρχής και του διαχειριστή, ο διαχειριστής πριν το άνοιγμα του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου, δύναται να θέσει σε λειτουργία ένα προσωρινό καζίνο είτε εντός του χώρου ανέγερσης του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου είτε σε άλλο χώρο που ήθελε εγκριθεί από την Αρχή, ως μέρους της κατά φάση ανάπτυξής του:

Νοείται ότι, η λειτουργία προσωρινού καζίνου τελεί υπό την αίρεση της αυστηρής τήρησης από το διαχειριστή των εγκεκριμένων πλάνων και των χρονοδιαγραμμάτων ανάπτυξης για το καζίνο θέρετρο καθώς και οποιωνδήποτε πρόσθετων όρων περιλαμβάνονται στην εν λόγω άδεια:

Νοείται περαιτέρω ότι, οποιαδήποτε έγκριση για λειτουργία προσωρινού καζίνου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εδαφίου ανακαλείται αυτοδικαίως σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τα χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης για το καζίνο θέρετρο, χωρίς να απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της Αρχής και ακυρώνεται αυτοδικαίως με την έναρξη των εργασιών του καζίνου στο καζίνο θέρετρο.

(3) Ο διαχειριστής απαγορεύεται να αναπτύξει ή να λειτουργήσει οποιαδήποτε άλλα καζίνα στη Δημοκρατία πέραν του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου ή του προσωρινού καζίνου που δύναται να αναπτύξει με βάση τις διατάξεις του εδαφίου (2) ή των εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16.

(4) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) ο διαχειριστής είναι ένοχος αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται στις ποινές που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του άρθρου 18.

Εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου

16.-(1)Η άδεια καζίνου θερέτρου που παραχωρείται στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου αφορά ένα μοναδικό καζίνο θέρετρο στο χώρο που επιλέγεται από τον ίδιο το διαχειριστή και εγκρίνεται από την Αρχή, αλλά επιπροσθέτως των προβλεπόμενων στο άρθρο 4, ο διαχειριστής καζίνου θερέτρου επιτρέπεται να αναπτύξει και να λειτουργήσει μέχρι τέσσερις (4) εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου πέραν του καζίνου θερέτρου, με μέγιστο αριθμό τα πενήντα (50) παιγνιομηχανήματα και τα πέντε (5) τραπέζια παιγνίου:

Νοείται ότι, στις τρεις (3) από τις τέσσερις (4) εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου επιτρέπεται μόνο η τοποθέτηση παιγνιομηχανημάτων και απαγορεύεται η τοποθέτηση τραπεζιών παιγνίου.

(2) Η εξάσκηση του δικαιώματος που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του παρόντος άρθρου για λειτουργία μέχρι τεσσάρων (4) εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου πέραν του καζίνου θερέτρου, γίνεται μόνον εφόσον ο διαχειριστής επιλέξει να ασκήσει το δικαίωμα αυτό και αφού υποβληθεί εκ μέρους του σχετικό αίτημα προς την Αρχή με το οποίο ο διαχειριστής τεκμηριώνει ότι η λειτουργία τέτοιων εγκαταστάσεων συμβάλλει στην καταπολέμηση της εγκληματικής δραστηριότητας που συνδέεται με το παίγνιο καθώς και στην αποτροπή ατόμων που επιθυμούν να συμμετέχουν σε παίγνια καζίνου από το να συμμετέχουν σε παίγνια που διεξάγονται σε παράνομα και μη ρυθμιζόμενα υποστατικά και νοουμένου ότι θα ληφθεί σχετική έγκριση από την Αρχή:

Νοείται ότι, οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου τοποθετούνται σε διαφορετικές επαρχίες της Δημοκρατίας οι οποίες επιλέγονται από το διαχειριστή και είναι άλλες από την επαρχία λειτουργίας του καζίνου θερέτρου:

Νοείται περαιτέρω ότι, οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου πρέπει να λειτουργούν υποστηρικτικά ως προς τη λειτουργία του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου.

(3) Οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου αποτελούν μέρος της άδειας για το καζίνο θέρετρο και διέπονται από τους όρους της εν λόγω άδειας, τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, καθώς και τους όρους οποιασδήποτε άλλης άδειας απαιτείται για τον εγκεκριμένο χώρο από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς ή/και από την Αρχή.

(4) Σε περίπτωση που ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου λάβει τη σχετική έγκριση από την Αρχή για να ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας εγκατάστασης δορυφορικού καζίνου, καλείται να καταβάλει τα σχετικά τέλη που καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(5) Το δικαίωμα του διαχειριστή για την ανάπτυξη και λειτουργία εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου αφενός και οι εγκαταστάσεις δορυφορικού καζίνου αφετέρου, ανήκουν στον και τυγχάνουν διαχείρισης από το διαχειριστή και δεν πωλούνται, δεν μεταβιβάζονται και δεν εκχωρούνται με οποιοδήποτε τρόπο σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

Μεταβίβαση κυριότητας από τους μετόχους του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη γης ή κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο

17.-(1)Κατά τη διάρκεια ισχύος της άδειας καζίνου θερέτρου-

(α) Κανένας μέτοχος της εταιρείας του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο δεν δύναται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή μετατρέψει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής, οποιοδήποτε μέρος συμφέροντός του στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη της γης καζίνου θερέτρου, στην έκταση που το συμφέρον που προτίθεται να μεταβιβάσει ή διαθέσει ή μετατρέψει είναι -

(i) ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν(10%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε περίπτωση που ο μέτοχος είναι δημόσια εισηγμένη εταιρεία ή του πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε όλους τους άλλους μετόχους· ή

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού όλων των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον του κύριου μετόχου του διαχειριστή καζίνου-θέρετρο ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· και

(β) κανένα πρόσωπο άλλο από τον κύριο μέτοχο του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο δεν δύναται χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής να αποκτήσει οποιοδήποτε συμφέρον στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο στην έκταση που μετά από την απόκτηση, το ποσοστό του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον εκείνου του προσώπου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο είναι-

(i) ίσο ή μεγαλύτερο του δέκα τοις εκατόν (10%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με ψήφο στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε περίπτωση που το πρόσωπο είναι δημόσια εγγεγραμμένη εταιρεία ή του πέντε τοις εκατόν (5%) των μετοχών και/ή του συνόλου των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με ψήφο στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο για όλα τα άλλα πρόσωπα· και

(ii) ίσο ή μεγαλύτερο του ποσοστού του συνόλου των ψήφων που φέρουν στο συμφέρον του κύριου μετόχου του διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή του ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο.

(2) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, πρόσωπο κατέχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε περίπτωση που αυτό-

(α) Κατέχει οποιαδήποτε μετοχή με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· ή

(β) θεωρείται ότι ελέγχει οποιοδήποτε ποσοστό του συνόλου των ψήφων στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο· και

το ποσοστό του συνόλου των ψήφων που φέρει το συμφέρον του προσώπου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή τον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο σε συγκεκριμένο χρόνο είναι το σύνολο -

(αα) του ποσοστού που αντιπροσωπεύει την αναλογία των ψήφων που φέρουν οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου που κατέχει, άμεσα ή έμμεσα, στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, σε αντιστοιχία με το σύνολο των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ή στον ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο κατά το χρόνο εκείνο· και

(ββ) κάθε ποσοστό από το σύνολο των ψήφων που φέρουν όλες οι μετοχές με δικαίωμα ψήφου στο διαχειριστή καζίνου θερέτρου ιδιοκτήτη της γης ή των κτιρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο, το οποίο θεωρείται ότι ελέγχει κατά το χρόνο εκείνο.

Απαγόρευση διεξαγωγής ή παροχής διευκολύνσεων για παίγνια καζίνου και παιγνιομηχανήματα χωρίς άδεια καζίνου

18.-(1) Κανένα πρόσωπο δεν διεξάγει ή παρέχει οποιεσδήποτε διευκολύνσεις για παίγνια καζίνου ή παιγνιομηχανήματα στη Δημοκρατία χωρίς να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει έγκυρη άδεια καζίνου που παραχωρείται από την Αρχή.

(2) Πρόσωπο, το οποίο λειτουργεί καζίνο χωρίς άδεια καζίνου από την Αρχή είναι ένοχο αδικήματος και σε περίπτωση καταδίκης, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης ή σε χρηματική ποινή ή και στις δύο ποινές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 89:

Νοείται ότι, σε περίπτωση καταδίκης προσώπου δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, το δικαστήριο δύναται επιπροσθέτως των ποινών που καθορίζονται στο άρθρο 89, να διατάξει την πληρωμή από το πρόσωπο αυτό όλου του χρηματικού ποσού, το οποίο αντιστοιχεί στο ακαθάριστο εισόδημά του από παράνομο παίγνιο καζίνου κατά την περίοδο διάπραξης του αδικήματος.

Συντονιστική Επιτροπή

19.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο διορίζει Συντονιστική Επιτροπή για τη διαχείριση της διαδικασίας αδειοδότησης και την επιλογή κατάλληλου προσώπου για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από έξι (6) μέλη και ένα γραμματέα, οι οποίοι επιλέγονται από διάφορες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, ως ακολούθως:

(α) Τον Γενικό Διευθυντή του Υφυπουργείου Τουρισμού ή εκπρόσωπό του, ως Πρόεδρο·

(β) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπό του·

(γ) τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του·

(δ) τον  Γενικό  Διευθυντή  του  Υπουργείου  Μεταφορών,  Επικοινωνιών  και  Έργων  ή εκπρόσωπό του·

(ε) τον Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του∙

(στ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού∙ και

(ζ) έναν εκπρόσωπο του Υφυπουργείου Τουρισμού, ως γραμματέα.

(3) Στις συνεδρίες της Συντονιστικής Επιτροπής καλούνται και έχουν δικαίωμα να παραστούν ως παρατηρητές, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του και ο Γενικός Ελεγκτής της Δημοκρατίας ή εκπρόσωπός του.

(4) Κάθε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής διορίζεται υπό όρους που καθορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο:

Νοείται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε κάθε διαδικασία αδειοδότησης δύναται να καθορίσει νέους όρους διορισμού.

Διαδικασία αδειοδότησης

20.-(1)Η Συντονιστική Επιτροπή διαχειρίζεται την ανταγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τις βέλτιστες πρακτικές για την προσέλκυση και την αξιολόγηση κατάλληλων υποψηφίων για την ανάπτυξη και λειτουργία καζίνου θερέτρου.

(2) Η ανταγωνιστική διαδικασία αποτελείται από το στάδιο προεπιλογής και το στάδιο πρόσκλησης προεπιλεγέντων υποψηφίων, ως ακολούθως:

(α) Κατά το στάδιο προεπιλογής η Συντονιστική Επιτροπή ζητεί την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα θέτοντας τα κριτήρια για την προεπιλογή στην πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και περιορίζοντας τον αριθμό των προεπιλεγέντων σε τρία (3) πρόσωπα και αφού επιλέξει τους τελικούς προεπιλεγέντες υποψηφίους θέτει προς επικύρωση τον τελικό κατάλογο υποψηφίων στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δύναται να απορρίψει οποιοδήποτε υποψήφιο σε περίπτωση που κρίνει ότι αυτός είναι ακατάλληλος για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας παραθέτοντας τους λόγους για την απόρριψή του:

Νοείται ότι, στην ως άνω περίπτωση θα υποβάλλεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου για επικύρωση ο επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος εφόσον υφίσταται τέτοιος:

Νοείται περαιτέρω ότι, τα κριτήρια που αναφέρονται ανωτέρω κοινοποιούνται στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

(β) κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τους τελικούς προεπιλεγέντες υποψήφιους που επιλέγηκαν κατά το πρώτο στάδιο της διαδικασίας να υποβάλουν ολοκληρωμένες προτάσεις.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή προχωρεί σε επιλογή του καταλληλότερου υποψηφίου στη βάση της συνολικής βαθμολογίας που οι υποψήφιοι εξασφάλισαν κατά την αξιολόγησή τους στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας και επιλέγει τον υποψήφιο που εξασφάλισε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία.

(4) Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον επιλεγέντα υποψήφιο να υποβάλει οποιαδήποτε στοιχεία κρίνει αναγκαία για σκοπούς διαπίστωσης της καταλληλότητάς του να κατέχει άδεια καζίνο θέρετρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22, και εφόσον αυτός κριθεί κατάλληλος υποβάλλει το όνομά του στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση.

(5) Η επιλογή του υποψηφίου εκ μέρους της Συντονιστικής Επιτροπής υποβάλλεται εκ νέου προς επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, μόνο όσον αφορά οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή νέα πρόσωπα που περιλήφθηκαν στη σύσταση του επιλεγέντος υποψηφίου, τα οποία δεν είχαν τεθεί υπόψη του Υπουργικού Συμβουλίου κατά την επικύρωση του υποψηφίου στη διαδικασία προεπιλογής:

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να απορρίψει τον επιλεγέντα από τη Συντονιστική Επιτροπή, υποψήφιο, για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή/και εθνικής ασφαλείας, παραθέτοντας τους λόγους για την απόφαση του αυτή:

Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που δεν υφίστανται οποιαδήποτε νέα στοιχεία ή νέα πρόσωπα, το Υπουργικό Συμβούλιο επικυρώνει την επιλογή της Συντονιστικής Επιτροπής.

(6) Σε περίπτωση που το Υπουργικό Συμβούλιο δεν επικυρώσει, σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων (3) και (4), τον επιλεγέντα υποψήφιο, τότε επιλεγείς υποψήφιος θεωρείται ο υποψήφιος με την αμέσως επόμενη υψηλότερη βαθμολογία αξιολόγησης της Συντονιστικής Επιτροπής, τον οποίο η Συντονιστική Επιτροπή εξετάζει για την καταλληλότητά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4), και εφόσον κριθεί κατάλληλος υποβάλλει το όνομά του στο Υπουργικό Συμβούλιο για επικύρωση:

Νοείται ότι, η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η επικύρωση ενός υποψηφίου ή η διαδικασία αδειοδότησης ακυρωθεί ελλείψει κατάλληλου υποψηφίου.

(7) Μετά την τελική επικύρωση από το Υπουργικό Συμβούλιο, η Συντονιστική Επιτροπή ενημερώνει τον επιλεγέντα υποψήφιο και την Αρχή για την επιλογή και η Αρχή τον καλεί να καταβάλει το αρχικό τέλος άδειας και αφού το καταβάλει προχωρεί στην έκδοση της άδειας για καζίνο θέρετρο.

Εξέταση της καταλληλότητας του επιλεγέντος υποψηφίου

21.-(1)Η Συντονιστική Επιτροπή προτού προχωρήσει στην υποβολή του επιλεγέντος υποψηφίου προς επικύρωση στο Υπουργικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το εδάφιο (5) του άρθρου 20, διενεργεί έρευνα δέουσας επιμέλειας και εξετάζει την καταλληλότητα του υποψηφίου να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(2) Η Συντονιστική Επιτροπή διεξάγει έρευνα και ζητά οποιεσδήποτε πληροφορίες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και ερευνά και αξιολογεί την καταλληλότητα του επιλεγέντος υποψηφίου να αναλάβει καθήκοντα διαχειριστή και να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου.

(3) Η Συντονιστική Επιτροπή, αφού ολοκληρώσει την εξέταση του επιλεγέντος υποψηφίου, ενημερώνει αυτόν γραπτώς κατά πόσο έχει εγκριθεί ή απορριφθεί:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που η Συντονιστική Επιτροπή αποφασίσει ότι ο επιλεγείς υποψήφιος είναι ακατάλληλος να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου, παραθέτει τους λόγους της απόρριψής του.

(4) Στην περίπτωση απόρριψης του επιλεγέντος υποψηφίου, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί τον υποψήφιο που εξασφάλισε την αμέσως επόμενη ψηλότερη βαθμολογία, να υποβάλει στοιχεία σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) του άρθρου 20 και η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρις ότου επιτευχθεί η έγκριση ενός υποψηφίου ή η διαδικασία αδειοδότησης ακυρωθεί ελλείψει κατάλληλου υποψηφίου.

Καταλληλότητα επιλεγέντος υποψηφίου

22. Η Συντονιστική Επιτροπή δεν εγκρίνει πρόσωπο να κατέχει άδεια καζίνου θερέτρου, εκτός εάν ικανοποιηθεί ότι-

(α) Ο επιλεγείς υποψήφιος· και

(β) κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό δέκα τοις εκατόν (10%) ή/και περισσότερο των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του επιλεγέντος υποψηφίου για δημόσιες εισηγμένες εταιρείες· και

(γ) κάθε μέτοχος που κατέχει ποσοστό πέντε τοις εκατόν (5%) ή/και περισσότερο των μετοχών και/ή των δικαιωμάτων ψήφου του επιλεγέντος υποψηφίου για εταιρείες που δεν είναι δημόσια εισηγμένες· και

(δ) διεύθυνση και κάθε συνεργάτης του επιλεγέντος υποψηφίου,

είναι πρόσωπα κατάλληλα για να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διαχείριση ή λειτουργία του καζίνου θερέτρου ή να σχετίζονται με τη διαχείριση ή λειτουργία του καζίνου θερέτρου.

Άδεια καζίνου θερέτρου και όροι

23.-(1) Η παραχώρηση άδειας για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο συνίσταται στην ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση ενός ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου ως συνόλου και κατ’ ουδένα λόγο μεμονωμένου καζίνου ως τέτοιου, υπό όρους τους οποίους η Αρχή θεωρεί αναγκαίους να θέσει.

(2) Χωρίς περιορισμό των θεμάτων για τα οποία είναι δυνατό να τεθούν όροι για την έκδοση άδειας ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου, όροι δύναται να τεθούν για οποιοδήποτε θέμα προβλέπεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών.

(3) Η άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνο θέρετρο παραχωρείται υπό την προϋπόθεση της τήρησης των όρων που τίθενται σε αυτή και για τη χρονική περίοδο και τον τόπο που καθορίζονται σε αυτή.

Διάρκεια άδειας καζίνου θερέτρου

24. Άδεια για ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου παραχωρείται για περίοδο τριάντα (30) ετών, η οποία αρχίζει από την ημερομηνία της παραχώρησής της, υπό την αίρεση της μη πρόωρης ακύρωσης ή παράδοσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Ανανέωση άδειας καζίνου θερέτρου

25.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 24, αίτηση από το διαχειριστή προς την Αρχή, προς ανανέωση της άδειας καζίνου θερέτρου την οποία αυτός κατέχει μετά την εκπνοή της, δεν δύναται να υποβληθεί προς την Αρχή πριν από τη συμπλήρωση δώδεκα (12) τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία παραχώρησης της πρώτης άδειας καζίνου θερέτρου.

(2) Αίτηση προς ανανέωση της άδειας καζίνου θερέτρου από το διαχειριστή προς την Αρχή, υποβάλλεται στη μορφή που αποφασίζεται από την Αρχή και συνοδεύεται από τα έγγραφα και τις πληροφορίες που δυνατό η Αρχή να ζητήσει από το διαχειριστή.

(3) Η περίοδος ανανέωσης και οποιαδήποτε τέλη ανανέωσης άδειας καζίνου θερέτρου αποφασίζονται από την Αρχή με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου κατά το χρόνο κατάθεσης από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου της αίτησης προς ανανέωσή της.

Τέλη άδειας καζίνου θερέτρου

26.-(1) Για την παραχώρηση της άδειας καζίνου θερέτρου, ο διαχειριστής καταβάλλει προκαταβολικά στην Αρχή το αρχικό τέλος άδειας και στη συνέχεια ετήσιο τέλος άδειας, πληρωτέο σε τέτοιο χρόνο και με τέτοιο τρόπο όπως καθορίζεται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Το ποσό του αρχικού τέλους άδειας καζίνου θερέτρου είναι το ποσό το οποίο ο διαχειριστής καταβάλλει σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε ως αιτητής στην ανταπόκρισή του προς την πρόσκληση για υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για χορήγηση άδειας καζίνου θερέτρου.

(3) Το ποσό του ετήσιου τέλους άδειας καζίνου θερέτρου, το οποίο οφείλεται για τα πρώτα τέσσερα (4) έτη τα οποία ακολουθούν την έκδοση άδειας καζίνου θερέτρου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€2.500.000) για κάθε έτος και για τα επόμενα τέσσερα (4) έτη μετά το τέταρτο έτος, τα οποία ακολουθούν τη χορήγηση της άδειας καζίνου θερέτρου στο ποσό των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) για κάθε έτος.

(4) Με τη συμπλήρωση οκτώ (8) ετών από την ημερομηνία έκδοσης της άδειας καζίνου θερέτρου και ακολούθως μία φορά κάθε τέσσερα (4) έτη κατά τη διάρκεια της περιόδου που καλύπτει η αδεία καζίνου θερέτρου, η Αρχή δύναται να αναθεωρεί το ετήσιο τέλος αδείας, εφόσον τέτοια αναθεώρηση κρίνεται αναγκαία από την Αρχή για την κάλυψη των λειτουργικών της εξόδων, σύμφωνα με τα προϋπολογισθέντα για την Αρχή και εγκριθέντα από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, ποσά.

(5) Το ποσό του ετήσιου τέλους το οποίο προκύπτει από την αναθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4) δεν δύναται να είναι μικρότερο των πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€5.000.000) και οποιαδήποτε αύξηση δεν δύναται να υπερβαίνει το είκοσι τοις εκατόν (20%) του ετήσιου τέλους κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών.

(6) Μετά την αναθεώρηση που προβλέπεται στο εδάφιο (4), η Αρχή δύναται να ζητήσει την καταβολή αυξημένου ετήσιου τέλους αδείας καζίνου θερέτρου με τη λήξη της επόμενης δωδεκάμηνης περιόδου.

Τροποποίηση όρων άδειας καζίνου θερέτρου

27.-(1) Τροποποίηση των όρων της άδειας καζίνου θερέτρου δύναται να προταθεί είτε από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου κατόπιν αιτήματός του προς την Αρχή είτε από την Αρχή με έγγραφη κοινοποίηση της προτεινόμενης τροποποίησης στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου.

(2) Η Αρχή παρέχει στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου τέτοια χρονική προθεσμία όπως είναι δυνατό να καθορίσει, κατά την οποία ο διαχειριστής δύναται να υποβάλλει παραστάσεις προς την Αρχή αναφορικά με την προτεινόμενη από αυτήν, τροποποίηση.

(3) Κατόπιν μελέτης οποιωνδήποτε παραστάσεων έχουν υποβληθεί από το διαχειριστή, η Αρχή αποφασίζει κατά πόσο θα προβεί στην προτεινόμενη τροποποίηση, με ή χωρίς αλλαγές επί της αρχικής πρότασης, και κοινοποιεί στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου την απόφασή της:

Νοείται ότι, εάν η τροποποίηση αφορά ουσιώδη όρο της άδειας καζίνου θερέτρου, η Αρχή οφείλει να προβεί σε συμφωνία με το διαχειριστή για την τροποποίηση αυτή, προτού αυτή υιοθετηθεί.

(4) Τροποποίηση η οποία εγκρίνεται από την Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (3) καθίσταται εφαρμοστέα από την ημερομηνία που η κοινοποίηση της απόφασης αποστέλλεται στο διαχειριστή του καζίνου θερέτρου ή σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη ημερομηνία καθορίζεται στην κοινοποίηση της απόφασης προς το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου.

Όρια καζίνου

28.-(1) Τα όρια του επιτρεπόμενου χώρου των εγκαταστάσεων καζίνου καθορίζονται με βάση την άδεια καζίνου θερέτρου, εντός του καθορισμένου χώρου για τον οποίο αυτή παραχωρήθηκε.

(2) Η Αρχή δύναται, κατά την κρίση της, είτε με δική της πρωτοβουλία είτε κατόπιν αίτησης του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου να προτείνει επαναπροσδιορισμό των ορίων των εγκαταστάσεων του καζίνου εντός του καθορισμένου χώρου για τον οποίο η σχετική άδεια παραχωρήθηκε:

Νοείται ότι, επαναπροσδιορισμός των ορίων του καζίνου δύναται να προταθεί από την Αρχή μόνο για λόγους ουσιαστικούς και αναγκαίους για τη διαφύλαξη των κυβερνητικών στρατηγικών σκοπών για την αποτροπή εγκλήματος, περιορισμού και ελέγχου του παιγνίου και προστασίας ανηλίκων και ευάλωτων προσώπων.

(3)(α) Η αίτηση του διαχειριστή καζίνου θερέτρου για επαναπροσδιορισμό των ορίων του καζίνου απαιτεί την καταβολή τέλους αίτησης, το οποίο καθορίζεται με βάση τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(β) Ο προσδιορισμός ή ο επαναπροσδιορισμός των ορίων των εγκαταστάσεων του καζίνου γίνεται εφόσον η Αρχή συμφωνήσει με το διαχειριστή τα νέα όρια του καζίνου θερέτρου, κατόπιν γραπτής κοινοποίησης των νέων ορίων ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία, όπως αυτή καθορίζεται στην κοινοποίηση.

Μεταβίβαση, υποθήκευση και επιβάρυνση της άδειας του καζίνου θερέτρου

29.-(1) Η άδεια καζίνου θερέτρου, η οποία παραχωρείται από την Αρχή δεν μεταβιβάζεται εκτός εάν ληφθεί εκ των προτέρων η γραπτή συγκατάθεση της Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι, οποιαδήποτε πρόταση μεταβίβασης της άδειας καζίνου θερέτρου σε άλλο πρόσωπο, απαιτεί εξέταση της καταλληλότητας του προτεινόμενου αποδέκτη αυτής, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 και των δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενων Κανονισμών:

Νοείται περαιτέρω ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο κέκτηται τις ίδιες εξουσίες επικύρωσης οποιουδήποτε προτεινόμενου νέου διαχειριστή καζίνου θερέτρου, οι οποίες απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 20 και εξετάζει την καταλληλότητά του να λειτουργεί καζίνο θέρετρο βάσει της εμπειρίας, των προσόντων, των οικονομικών δυνατοτήτων και της ικανότητας και δέσμευσής του προς επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Δημοκρατίας.

(2) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δεν επιβαρύνει με οποιοδήποτε τρόπο την άδεια καζίνου θερέτρου, εκτός εάν η επιβάρυνση αυτή αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη του καζίνου θερέτρου και αφού προηγουμένως εξασφαλίσει την έγκριση της Αρχής και του Υπουργικού Συμβουλίου.

Πειθαρχική διαδικασία εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου και κυρώσεις

30.-(1) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία από την Αρχή για οποιοδήποτε από τους ακόλουθους λόγους, εάν κατά την κρίση της Αρχής-

(α) με δική του υπαιτιότητα, η άδεια καζίνου θερέτρου έχει εξασφαλιστεί παράτυπα και κατά το χρόνο παραχώρησης ή ανανέωσής της υπήρχαν λόγοι που συνηγορούσαν στην άρνηση χορήγησής της·

(β) με δική του υπαιτιότητα, οι εγκαταστάσεις του ολοκληρωμένου τύπου καζίνου θερέτρου δεν είναι πλέον κατάλληλες για την εξυπηρέτηση του αρχικού σχεδιασμού ή τη διεξαγωγή λειτουργιών καζίνου και δεν προβαίνει στην επιδιόρθωσή τους·

(γ) δεν θεωρείται πλέον πρόσωπο κατάλληλο να κατέχει την άδεια καζίνου θερέτρου, ειδικότερα σε σχέση με τα κριτήρια που τίθενται, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22·

(δ) παραλείπει να παρέχει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή έχει δώσει πληροφορίες γνωρίζοντας ότι αυτές είναι ψευδείς ή παραπλανητικές ή με συνειδητή αμέλεια για το κατά πόσο είναι αληθείς ή ψευδείς· ή

(ε) έχει διαπραχθεί σοβαρή παραβίαση των όρων της χορηγηθείσας σε αυτόν άδειας καζίνου θερέτρου βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών είτε από τον ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο υπεύθυνο για το καζίνο είτε από αντιπρόσωπο αυτού είτε από υπάλληλο καζίνου ή στέλεχος του καζίνου, η οποία-

(i) επηρεάζει σοβαρά την ακεραιότητα των λειτουργιών του καζίνου ή την ακεραιότητα των παιγνίων στο καζίνο ή υπονομεύει σοβαρά οποιοδήποτε μέτρο προβλέπεται για την προστασία ατόμων ή του κοινωνικού συνόλου έναντι αρνητικών επιπτώσεων από τα παίγνια καζίνου,

(ii) έχει προκαλέσει ή δύναται να προκαλέσει παράνομα την απόδοση σημαντικού οικονομικού οφέλους ή τη σημαντική οικονομική απώλεια σε οποιοδήποτε πρόσωπο,

(iii) έχει προκύψει ως αποτέλεσμα ηθελημένης πρόθεσης ή συνειδητής αμέλειας αναφορικά με τη συμμόρφωση προς ισχύοντες κανονισμούς,

(iν) έχει προκύψει από ή σε σχέση με συστημική αποτυχία ή πολλαπλές αποτυχίες στη διαχείριση ή τη λειτουργία του καζίνου, ή

(ν) είναι επιβλαβής για το δημόσιο συμφέρον ή τη δημόσια τάξη.

(2) Η Αρχή δύναται να επιβάλει κυρώσεις εναντίον του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για τις πράξεις ή τις παραλείψεις που προβλέπονται στο εδάφιο (1), ως ακολούθως:

(α) Να ακυρώσει ή να αναστείλει την άδεια του καζίνου θερέτρου·

(β) να εκδώσει επιστολή επίπληξης ή διάταγμα παύσης και αποχής·

(γ) να διαφοροποιήσει τους όρους της άδειας του καζίνου θερέτρου· και

(δ) να επιβάλει χρηματική ποινή για κάθε λόγο για τον οποίο ο διαχειριστής υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία τα μέγιστα ποσά της οποίας καθορίζονται στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Προσωρινός διαχειριστής σε περίπτωση ακύρωσης, παράδοσης ή αναστολής της άδειας καζίνου θερέτρου

31.-(1) Εάν η άδεια του καζίνου θερέτρου ακυρωθεί ή ανασταλεί ή εκδοθεί διάταγμα παύσης και αποχής, σύμφωνα με τις παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 30 ή παραδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32, η Αρχή, με την έγκριση του Υπουργού, δύναται να διορίσει προσωρινό διαχειριστή για να συνεχίσει τη λειτουργία του καζίνου θερέτρου μέχρι την επιλογή νέου μόνιμου διαχειριστή.

(2) Κατά το διορισμό του προσωρινού διαχειριστή, η Αρχή λαμβάνει υπόψη της την καταλληλότητα του προσώπου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και εξασφαλίζει την επικύρωση του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20.

(3) Ο προσωρινός διαχειριστής διορίζεται υπό τέτοιους όρους και προϋποθέσεις όπως η Αρχή κρίνει κατάλληλους.

(4) Η άδεια του προσωρινού διαχειριστή τερματίζεται με το διορισμό του νέου μόνιμου διαχειριστή.

(5) Ο προσωρινός διαχειριστής, καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου του διορισμού του θεωρείται ότι κατέχει την άδεια καζίνου θερέτρου, τα δικαιώματα και τα καθήκοντα του διαχειριστή καζίνου θερέτρου, συμμορφώνεται με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς και υπόκειται στους ίδιους όρους της άδειας καζίνου θερέτρου που ίσχυαν για το πρόσωπο που κατείχε την εν λόγω άδεια πριν από την ακύρωση, παύση, παράδοση ή αναστολή της.

(6) Η Αρχή εκδίδει κανόνες για σκοπούς -

(α) Καθορισμού των δικαιωμάτων και των καθηκόντων του προσωρινού διαχειριστή·

(β) περιορισμού της χρήσης των καθαρών εισοδημάτων που λαμβάνονται από τον προσωρινό διαχειριστή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καζίνου θερέτρου από αυτόν·

(γ) καθορισμού της υποχρέωσης του ιδιοκτήτη της γης ή των κτηρίων όπου βρίσκεται το καζίνο θέρετρο να παρέχει στον προσωρινό διαχειριστή απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου, κατά την περίοδο της προσωρινής λειτουργίας του καζίνου θερέτρου·

(δ) καθορισμού δίκαιης αποζημίωσης του ιδιοκτήτη των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου για χρήση των κτηρίων και της γης του κατά την περίοδο της λειτουργίας του καζίνου θερέτρου από τον προσωρινό διαχειριστή και απαγόρευσης της μεταβίβασης των κτηρίων και της γης του καζίνου θερέτρου κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής.

(7) Κατά την περίοδο διορισμού του προσωρινού διαχειριστή, το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται κατά τη διακριτική του ευχέρεια να διορίσει νέα Συντονιστική Επιτροπή για να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και να συνδράμει στην επιλογή του νέου μόνιμου διαχειριστή του καζίνου θερέτρου, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στα άρθρα 20 έως 22 και στους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

Παράδοση της άδειας του καζίνου θερέτρου

32.-(1) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δύναται να παραδώσει την άδεια καζίνου θερέτρου δίνοντας γραπτή ειδοποίηση έξι (6) μηνών στην Αρχή ή τέτοια άλλη χρονική ειδοποίηση όπως δύναται να εγκριθεί από την Αρχή.

(2) Η παράδοση της άδειας ισχύει μόνο εφόσον ληφθεί η συγκατάθεση της Αρχής, σε χρόνο ο οποίος καθορίζεται από αυτήν και νοουμένου ότι ο διαχειριστής συμμορφώνεται με οποιουσδήποτε όρους παράδοσης που η Αρχή δυνατό να επιβάλει.