ΜΕΡΟΣ V ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ
Απαγόρευση τοποθέτησης αυτόματων ταμειακών μηχανών εντός των εγκαταστάσεων του καζίνου

41.-(1) Ο διαχειριστής δεν τοποθετεί ή επιτρέπει σε άλλο πρόσωπο να τοποθετήσει αυτόματη ταμειακή μηχανή εντός του χώρου διεξαγωγής παιγνίων καζίνου:

Νοείται ότι, δεν απαγορεύεται στο διαχειριστή ή σε άλλο πρόσωπο, η τοποθέτηση αυτόματων ταμειακών μηχανών σε άλλες τοποθεσίες εντός του καζίνου θερέτρου.

(2) Παράβαση των διατάξεων του εδαφίου (1) από το διαχειριστή, αποτελεί λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.

Φιλοφρονητικές παροχές

42.-(1) Η παροχή φιλοφρονητικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε αντικειμένου από το διαχειριστή λογίζεται ότι αποτελεί έμμεση πληρωμή για την υπηρεσία ή το αντικείμενο από το διαχειριστή και εκτιμάται σε χρηματικούς όρους βάσει της λιανικής τιμής η οποία συνήθως χρεώνεται από το διαχειριστή για την υπηρεσία ή το αντικείμενο.

(2) Η αξία υπηρεσίας ή αντικειμένου που κανονικά δεν προσφέρεται προς πώληση από το διαχειριστή, όπως έξοδα μεταφοράς, λογίζεται έναντι των εξόδων του διαχειριστή για την προσφορά της υπηρεσίας ή του αντικειμένου, όπως καθορίζεται στους κανόνες της Αρχής.

(3) Ο διαχειριστής δεν επιτρέπεται να προσφέρει ή να παρέχει οποιεσδήποτε φιλοφρονητικές παροχές, δώρα, μετρητά ή άλλα αντικείμενα αξίας σε οποιοδήποτε πρόσωπο, εκτός εάν -

(α) Η φιλοφρονητική παροχή αφορά δωμάτιο, διατροφή, επισιτισμό ή ποτά τα οποία παρέχονται στον πελάτη καζίνου ή τον πελάτη Διευθέτησης και τους φιλοξενούμενούς του, άμεσα από το διαχειριστή ή έμμεσα εκ μέρους του διαχειριστή από τρίτο πρόσωπο· ή

(β) η φιλοφρονητική παροχή αποτελείται από τεκμηριωμένα έξοδα μεταφοράς τα οποία παρέχονται στον πελάτη καζίνου ή τον πελάτη Διευθέτησης και τους φιλοξενούμενούς του, άμεσα από το διαχειριστή ή έμμεσα εκ μέρους του διαχειριστή από τρίτο πρόσωπο· ή

(γ) η φιλοφρονητική παροχή αποτελείται από κέρματα, παιγνιόχρημα, μάρκες, μετρητά ή άλλα φιλοφρονητικά αντικείμενα ή υπηρεσίες τα οποία προσφέρονται μέσω σχεδίου διανομής φιλοφρονητικών παροχών το οποίο έχει εγκριθεί από την Αρχή ή διατηρείται σύμφωνα με τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(4) Τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, ο διαχειριστής διατηρεί στα λογιστικά του αρχεία, λογαριασμό φιλοφρονητικών παροχών για φιλοφρονητικά αντικείμενα ή παροχές που επιτρέπονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και εφόσον του ζητηθεί υποβάλλει έκθεση στην Αρχή βασιζόμενη στο λογαριασμό αυτό, η οποία καλύπτει όλες τις φιλοφρονητικές παροχές που παρασχέθηκαν από το διαχειριστή κατά την περίοδο που καθορίσθηκε από την Αρχή και περιλαμβάνει περιγραφή των φιλοφρονητικών παροχών όπως και της αντίστοιχης αξίας τους, του αριθμού των προσώπων ανά κατηγορία υπηρεσίας τα οποία έλαβαν τις παροχές αυτές καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες ήθελε ζητηθεί από την Αρχή.

(5) Ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου δεν επιτρέπεται να παρέχει άμεσα ή έμμεσα σε οποιοδήποτε κυβερνητικό αξιωματούχο της Δημοκρατίας οποιαδήποτε φιλοφρονητική παροχή ή έκπτωση, η οποία να διαφέρει από υπηρεσία ή έκπτωση που παρέχεται σε μέλη του ευρύτερου κοινού κάτω από παρόμοιες περιστάσεις:

Νοείται ότι, απαγορεύεται οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση φιλοφρονητική παροχή ή έκπτωση στον Πρόεδρο, τα μέλη και τους υπαλλήλους της Αρχής.

Διευθέτηση

43.-(1) Καμιά Διευθέτηση δεν δύναται να οργανωθεί ή να επιτραπεί και κανένα πρόσωπο δεν δύναται να ενεργεί ως αντιπρόσωπος Διευθέτησης ή διαχειριστής Διευθέτησης, παρά μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς.

(2) Οποιοδήποτε πρόσωπο λαμβάνει προμήθεια ή άλλη πληρωμή από το διαχειριστή, η οποία είναι εξ ολοκλήρου βασισμένη στον κύκλο εργασιών ή η οποία βασίζεται στο παιγνίδι στο καζίνο οποιουδήποτε άλλου προσώπου, εκτός εάν αποδειχθεί διαφορετικά, θεωρείται ότι οργανώνει ή λειτουργεί Διευθέτηση.

(3) Κανένα πρόσωπο δεν εκτελεί τις δραστηριότητες διαχειριστή Διευθέτησης, εκτός εάν αυτό κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης η οποία έχει εκδοθεί από την Αρχή και κανένας αντιπρόσωπος Διευθέτησης δεν εκτελεί οποιεσδήποτε από τις δραστηριότητες αντιπροσώπου Διευθέτησης, εκτός εάν αυτός κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης που έχει εκδοθεί από την Αρχή.

(4) Οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει τις διατάξεις του παρόντος άρθρου είναι ένοχο αδικήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 96.

(5)(α) Ο διαχειριστής δεν συνομολογεί οποιαδήποτε σύμβαση ή διευθέτηση με διαχειριστή Διευθέτησης ή/και αντιπρόσωπο Διευθέτησης, εκτός εάν ο διαχειριστής Διευθέτησης κατέχει άδεια διαχειριστή Διευθέτησης και ο αντιπρόσωπος Διευθέτησης κατέχει άδεια αντιπροσώπου Διευθέτησης από την Αρχή.

(β) Παράβαση των διατάξεων της παραγράφου (α) από το διαχειριστή αποτελεί επαρκή λόγο για διεξαγωγή πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του από την Αρχή.