ΜΕΡΟΣ IV ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΥΠΟΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
Ώρες και ημέρες λειτουργίας καζίνου θερέτρου

33.-(1) Το καζίνο θέρετρο επιτρέπεται να λειτουργεί είκοσι τέσσερεις (24) ώρες την ημέρα και για επτά (7) ημέρες την εβδομάδα.

(2) Ο διαχειριστής καταθέτει στην Αρχή πρόγραμμα προτεινόμενων ωρών λειτουργίας, το οποίο γνωστοποιείται σε αυτήν πριν τεθεί σε εφαρμογή.

(3) Οποιαδήποτε προτιθέμενη διαφοροποίηση από το διαχειριστή στις ώρες λειτουργίας πρέπει να γνωστοποιείται εκ των προτέρων γραπτώς από τον ίδιο στην Αρχή.

Κάπνισμα

34. Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο εντός των χώρων όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου και οι χώροι αυτοί πρέπει να είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους χώρους του καζίνου θερέτρου:

Νοείται ότι, οι χώροι όπου διεξάγονται παίγνια καζίνου δεν αποτελούν χώρο απαγόρευσης καπνίσματος κατά την έννοια του περί Προστασίας της Υγείας (Έλεγχος του Καπνίσματος) Νόμου.

Τέλος εισόδου και ιδιότητα μέλους

35. Κανένα τέλος εισόδου ή προϋπόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας μέλους δεν επιτρέπεται να επιβληθεί από το διαχειριστή του καζίνου θερέτρου σε πελάτες καζίνου χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Αρχής:

Νοείται ότι, το παρόν άρθρο δεν επηρεάζει τον έλεγχο από το διαχειριστή των προϋποθέσεων εισόδου με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

Απαγόρευση εισόδου πελατών καζίνου στο καζίνο

36. Η είσοδος οποιουδήποτε πελάτη καζίνου στο καζίνο δύναται να απαγορευθεί ή δύναται να ζητηθεί από αυτόν να αποχωρήσει από το καζίνο ή δύναται αυτός να αποκλειστεί προσωρινά ή μόνιμα από τις εγκαταστάσεις καζίνου καθ’ οιονδήποτε χρόνο, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του καζίνου θερέτρου για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών, κατόπιν εντολής της Αρχής, της Αστυνομίας ή κατόπιν έκδοσης διατάγματος δικαστηρίου ή για οποιουσδήποτε άλλους λόγους σχετίζονται με τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης ή για αιτιολογημένους λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Είσοδος επιθεωρητών στο καζίνο

37.-(1) Επιθεωρητής της Αρχής καθ’ οιονδήποτε χρόνο και αφού επιδείξει την κάρτα διαπίστευσης του στο διαχειριστή του καζίνου, δύναται να εισέλθει και να παραμείνει στις εγκαταστάσεις του καζίνου για σκοπούς άσκησης των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων χωρίς περιορισμό-

(α) Της επίβλεψης των λειτουργιών του καζίνου·

(β) του ελέγχου κατά πόσο οι λειτουργίες του καζίνου διεξάγονται, εποπτεύονται και διευθύνονται με τον κατάλληλο τρόπο·

(γ) της επιβεβαίωσης της συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και τους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους Κανονισμούς· και

(δ) της με οποιονδήποτε τρόπο άσκησης των καθηκόντων αυτού τα οποία προκύπτουν από τους όρους εργοδότησής του από την Αρχή.

(2) Τα περαιτέρω καθήκοντα εργασίας του επιθεωρητή καθορίζονται από τους δυνάμει του παρόντος Νόμου εκδιδόμενους Κανονισμούς και/ή από την Αρχή.

Είσοδος Αστυνομίας και άλλων υπηρεσιών επιβολής του νόμου

38. Μέλη της Αστυνομίας και λειτουργοί οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας της Δημοκρατίας οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την επιβολή του νόμου δύνανται να εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του καζίνου περιλαμβανομένων οποιωνδήποτε μη δημόσιων χώρων και να παραμένουν εκεί μέχρις ότου το θέμα για το οποίο ο διαχειριστής ή η Αρχή έχουν αιτηθεί την παρέμβασή τους θεωρηθεί ως διευθετηθέν.

Ανήλικοι

39.-(1) Δεν επιτρέπεται σε ανήλικο να παίζει οποιαδήποτε παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα ούτε να παρευρίσκεται ή πλησιάζει οποιοδήποτε εξοπλισμό παιγνίου ή τραπέζια παιγνίου στον κυρίως χώρο του καζίνου.

(2) Ανήλικος έχει περιορισμένη άδεια να διέρχεται μέσα από τις εγκαταστάσεις του καζίνου, αλλά δεν επιτρέπεται να παραμένει σε αυτές, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένους διαδρόμους προς την κατεύθυνση άλλων διευκολύνσεων μη σχετικών με παίγνια καζίνου, συνοδευόμενος από τους γονείς του ή άλλα ενήλικα πρόσωπα.

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής του καζίνου θερέτρου ασκήσει το δικαίωμα λειτουργίας εγκαταστάσεων δορυφορικού καζίνου, η είσοδος ανηλίκων σε αυτές απαγορεύεται.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία ο διαχειριστής έχει εύλογη υποψία ότι ανήλικος παίζει παίγνια καζίνου ή σε παιγνιομηχανήματα καζίνου ή παρευρίσκεται ή πλησιάζει οποιοδήποτε τραπέζι παιγνίου ή εξοπλισμό παιγνίου, ζητεί την εξακρίβωση των στοιχείων του εν λόγω προσώπου περιλαμβανομένου του ονοματεπωνύμου, της ηλικίας και της διεύθυνσης διαμονής του.

(5) Εάν πρόσωπο δεν δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (4) να παρουσιάσει έγκυρη επιβεβαίωση για το ονοματεπώνυμο, την ηλικία και την διεύθυνση διαμονής του, τότε ο διαχειριστής μεριμνά για την άμεση αποχώρηση του προσώπου αυτού από το χώρο διεξαγωγής παιγνίων καζίνου.

(6) Διαχειριστής και οποιοσδήποτε υπάλληλος του καζίνου, ο οποίος εν γνώσει του επιτρέπει σε ανήλικο να παραβιάζει τις διατάξεις των εδαφίων (1) μέχρι (3) υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του από την Αρχή.

(7) Διαχειριστής, ο οποίος δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις των εδαφίων (4) και (5) υπόκειται σε πειθαρχική διαδικασία εναντίον του από την Αρχή.

Διάταγμα αποκλεισμού

40. Διατάγματα αποκλεισμού δύνανται να εκδίδονται από το διαχειριστή, την Αρχή, την Αστυνομία ή το δικαστήριο ή κατόπιν εθελούσιας αίτησης προσώπου.