Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου», και

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας»,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2018.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο-

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων·

«δικαστήριο» σημαίνει το αρμόδιο επαρχιακό δικαστήριο·

«Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Οκτωβρίου 2013, για τη θέσπιση ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«εξουσιοδοτημένος λειτουργός» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

«Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 608/2013» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του Kανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1352/2013» σημαίνει τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 της Επιτροπής, της 4ης Δεκεμβρίου 2013, για την κατάρτιση των εντύπων που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

«τελωνειακή νομοθεσία» σημαίνει τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται δυνάμει αυτού και την αντίστοιχη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και τις Γνωστοποιήσεις που εκδίδονται για την εναρμόνιση ή/ και για την εφαρμογή της αντίστοιχης νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«τελωνειακό έδαφος» περιλαμβάνει το χερσαίο τμήμα, τα χωρικά ύδατα και τον εναέριο χώρο της Δημοκρατίας. Οι ελεύθερες ζώνες αποτελούν τμήματα ή χώρους του τελωνειακού εδάφους της Δημοκρατίας, χωρισμένα από το υπόλοιπο τελωνειακό έδαφος·

«Τμήμα Τελωνείων» σημαίνει το Τμήμα Τελωνείων του Υπουργείου Οικονομικών.

(2) Όροι που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ερμηνεύονται σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και από τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1352/2013, ανάλογα.

Αρμοδιότητα Τμήματος Τελωνείων

3. Το Τμήμα Τελωνείων είναι αρμόδιο για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 και του παρόντος Νόμου.

Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής

4. Ο παρών Νόμος έχει το ίδιο αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και θεσπίζει επιπλέον διατάξεις σε σχέση με εμπορεύματα για τα οποία έχει ήδη χορηγηθεί άδεια παραλαβής και τα οποία ενδέχεται να ή/και παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης παρέμβασης και αίτησης παράτασης

5.-(1) Τα πρόσωπα και οι οντότητες που αναφέρονται στο Άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, δικαιούνται να υποβάλουν γραπτή αίτηση παρέμβασης στο Τμήμα Τελωνείων, εθνική ή ενωσιακή, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 5 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, ζητώντας όπως το Τμήμα Τελωνείων αναστείλει την παράδοση και δεσμεύσει τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τελούν ή θα έπρεπε να τελούν υπό τελωνειακή επιτήρηση ή τελωνειακό έλεγχο εντός του τελωνειακού εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

(2) Τα πρόσωπα και οι οντότητες που δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση παρέμβασης δικαιούνται επίσης να υποβάλουν αίτηση παράτασης του διαστήματος παρέμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 στη βάση της αίτησης παρέμβασης που έχει εγκριθεί προηγουμένως.

(3) Η αίτηση παρέμβασης και η αίτηση παράτασης υποβάλλονται μηχανικά ή ηλεκτρονικά ή διά χειρός με μελάνι και κεφαλαία γράμματα κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρο 2 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 και σύμφωνα με τα έντυπα που παρατίθενται στο Παράρτημα Ι και το Παράρτημα ΙΙ, αντίστοιχα, του εν λόγω Κανονισμού.

(4) Οι αιτήσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (3) συμπληρώνονται κατά την υποβολή τους στο Τμήμα Τελωνείων, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και σύμφωνα με τις σημειώσεις για τη συμπλήρωση της αίτησης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013.

Απόφαση Τμήματος Τελωνείων

6.-(1) Το Τμήμα Τελωνείων εξετάζει την αίτηση παρέμβασης και ενημερώνει γραπτώς τον αιτητή εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, σχετικά με την απόφασή τoυ.

(2) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης στην οποία δεν περιλαμβάνονται όλες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του Άρθρου 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 εφαρμόζονται οι διατάξεις του Άρθρου 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης, αυτή πρέπει να είναι δεόντως αιτιολογημένη, κατ’ αυτής δε, είναι δυνατό να ασκηθεί αίτημα αναθεώρησης στο Διευθυντή σύμφωνα με τον περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμο.

Αναστολή τελωνισμού

7.-(1) Το Τμήμα Τελωνείων, όταν εντοπιστούν εμπορεύματα, για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καλυπτόμενα από απόφαση έγκρισης αίτησης και αφού προηγουμένως ζητήσει, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο, από τον υπέρ ου η απόφαση, να παράσχει κάθε σχετική πληροφορία για τα εμπορεύματα, αναστέλλει τη χορήγηση άδειας παραλαβής και προβαίνει σε δέσμευση των εμπορευμάτων.

(2) Tο Τμήμα Τελωνείων, αφού εντοπιστούν εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και τα οποία δεν καλύπτονται από απόφαση που εγκρίνει την αίτηση παρέμβασης, δύναται να αναστείλει τη χορήγηση άδειας παραλαβής και να προβεί σε δέσμευση εμπορευμάτων, σύμφωνα με το Άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

Καταστροφή ή παράδοση και άρση της δέσμευσης των εμπορευμάτων

8.-(1)(α) Τηρουμένων των διατάξεων του Άρθρου 23 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, τα εμπορεύματα για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας μπορούν να καταστρέφονται υπό τελωνειακό έλεγχο, χωρίς να χρειάζεται να εξακριβωθεί αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις των στοιχείων (α), (β) και (γ) της εν λόγω παραγράφου:

Νοείται ότι, σε περίπτωση που ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων δεν επιβεβαιώσει στο Τμήμα Τελωνείων ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα ούτε κοινοποιήσει την αντίρρησή του εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Άρθρο 23 παράγραφο 1 στοιχείο (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, το Τμήμα Τελωνείων θεωρεί ότι ο διασαφηστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων έχει επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί με την καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών.

(β) Σε περίπτωση που ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων επιβεβαιώσει γραπτώς ότι δεν συμφωνεί με την καταστροφή των εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο Άρθρο 23 παράγραφο 1 στοιχείο (γ) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, το Τμήμα Τελωνείων ενημερώνει αμέσως τον υπέρ ου η απόφαση σχετικώς.

(2)(α) Ο υπέρ ου η απόφαση, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών ή τριών (3) εργάσιμων ημερών σε περίπτωση αλλοιώσιμων εμπορευμάτων, από την κοινοποίηση σε αυτόν της αναστολής της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους, κινεί διαδικασία για να εξακριβωθεί αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας.

(β) Η προθεσμία κίνησης διαδικασίας για να εξακριβωθεί αν έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας από τον υπέρ ου η απόφαση, δύναται να παραταθεί κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του Άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα, το Τμήμα Τελωνείων επιτρέπει την παράδοση των εμπορευμάτων ή αίρει τη δέσμευσή τους, εφόσον, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στο Άρθρο 23 παράγραφο 1 στοιχεία (α) και (β), δεν λάβει γραπτή επιβεβαίωση από τον υπέρ ου η απόφαση ότι, κατά την κρίση του, έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας και ότι συμφωνεί με την καταστροφή:

Νοείται ότι, το Τμήμα Τελωνείων, δεν επιτρέπει την παράδοση των εμπορευμάτων ή την άρση της δέσμευσής τους εάν ενημερωθεί δεόντως από τον υπέρ ου η απόφαση ότι έχει προσφύγει σε αρμόδιο δικαστήριο ή ότι έχει εξασφαλίσει την έκδοση σχετικού συντηρητικού διατάγματος από το αρμόδιο δικαστήριο με σκοπό να εξακριβωθεί κατά πόσο υπήρξε παραβίαση δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας.

(4) Για την αποθήκευση των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της αναστολής της χορήγησης άδειας παραλαβής ή της δέσμευσής τους, εφαρμόζονται οι όροι που τίθενται σύμφωνα με την τελωνειακή νομοθεσία, χωρίς οποιαδήποτε επιβάρυνση του Δημοσίου.

(5) Σε περίπτωση καταστροφής των εμπορευμάτων, αυτή γίνεται υπό τελωνειακό έλεγχο με δαπάνη και υπό την ευθύνη του υπέρ ου η απόφαση, αφού προηγουμένως ληφθούν από το Τμήμα Τελωνείων δείγματα για σκοπούς φύλαξης ώστε να χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία σε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Διαδικασία για καταστροφή εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές

9.-(1) Το Τμήμα Τελωνείων ακολουθεί τη διαδικασία του Άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και τις διατάξεις του παρόντος άρθρου για την καταστροφή εμπορευμάτων σε μικρές αποστολές.

(2) Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για τα εμπορεύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 26 παράγραφος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(3) Ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων ενημερώνεται για την αναστολή της παράδοσης των εμπορευμάτων ή της δέσμευσής τους, για την πρόθεση του Τμήματος Τελωνείων να καταστρέψει τα εμπορεύματα, καθώς και για τα δικαιώματά του εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, όπως ορίζονται στο Άρθρο 26 παράγραφοι 4, 5 και 6 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(4) Σε περίπτωση που ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων δεν επιβεβαιώσει στο Τμήμα Τελωνείων ότι συμφωνεί να καταστραφούν τα εμπορεύματα ούτε κοινοποιήσει την αντίρρησή του εντός της προθεσμίας του εδαφίου (3), το Τμήμα Τελωνείων θεωρεί ότι ο διασαφιστής ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων έχει επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί με την καταστροφή των εμπορευμάτων αυτών.

(5) Ο υπέρ ου η απόφαση ενημερώνεται για την αναστολή της παράδοσης ή της δέσμευσης των εμπορευμάτων αμέσως μόλις ο διασαφιστής ή κάτοχος των εμπορευμάτων επιβεβαιώσει γραπτώς ότι δεν συμφωνεί με την καταστροφή των εμπορευμάτων εντός της προθεσμίας του Άρθρου 26 παράγραφος 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(6)(α) Σε περίπτωση που εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της προβλεπόμενης στο εδάφιο (5) κοινοποίησης προς τον υπέρ ου η απόφαση, αυτός δεν κινήσει διαδικασία προκειμένου να εξακριβωθεί ότι έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, το Τμήμα Τελωνείων επιτρέπει την παράδοση των εμπορευμάτων ή αίρει τη δέσμευσή τους κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 26 παράγραφος 9 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013.

(β) Η προθεσμία της παραγράφου (α) δεν είναι δυνατό να παραταθεί.

Διάταγμα για την καταστροφή των εμπορευμάτων

10. Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε διαδικασία δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8 και 9 του παρόντος Νόμου, δύναται, σε περίπτωση έκδοσης απόφασης υπέρ του υπέρ ου η απόφαση, να διατάξει, όπως όλα τα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, όπως τούτο κρίνει σκόπιμο, καθώς και για οποιαδήποτε έξοδα, που δύναται να προκύψουν.

Διοικητικές Κυρώσεις

11.-(1) Το Τμήμα Τελωνείων δύναται να αποφασίσει την αναστολή της παρέμβασης του, μέχρι τη λήξη της ισχύος της αίτησης παρέμβασης σε περίπτωση που ο υπέρ ου η απόφαση-

(α) Επανειλημμένα και χωρίς βάσιμο λόγο, δεν κινήσει διαδικασίες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 και 9 του παρόντος Νόμου.

(β) δεν καταβάλει τα έξοδα καταστροφής των εμπορευμάτων.

(2) Εάν ο υπέρ ου η απόφαση χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί από το Τμήμα Τελωνείων για άλλους σκοπούς εκτός των προβλεπομένων στο Άρθρο 21 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013, το Τμήμα Τελωνείων, δύναται-

(α) Να ανακαλέσει οποιαδήποτε απόφασή του με την οποία ενέκρινε εθνική αίτηση του υπέρ ου η απόφαση και να αρνηθεί να παρατείνει το διάστημα παρέμβασης,

(β) να αναστείλει στο έδαφος της Δημοκρατίας οποιαδήποτε απόφαση έγκρισης ενωσιακής αίτησης του υπέρ ου η απόφαση.

Ποινικά αδικήματα

12.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο ενέχεται-

(α) Στην υποβολή διασάφησης για διάθεση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία, για εξαγωγή ή επανεξαγωγή τους σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, ή

(β) στην εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας,

(γ) στην υπαγωγή εμπορευμάτων σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα,

που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ένοχο αδικήματος.

(2)(α) Πρόσωπο το οποίο διαπράττει εν γνώσει του οποιοδήποτε αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (1) υπόκειται, σε περίπτωση καταδίκης του, σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα τρία (3) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές και σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε χρηματική ποινή η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές·

(β) Πρόσωπο το οποίο διενεργεί οποιαδήποτε από τις πράξεις που καθορίζονται στο εδάφιο (1) πιο πάνω, χωρίς να γνωρίζει ότι τα εμπορεύματα παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας είναι ένοχο αδικήματος το οποίο τιμωρείται με πρόστιμο μέχρι δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000).

(3) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εμπορεύματα, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

(4) Το δικαστήριο, ενώπιον του οποίου διεξάγεται οποιαδήποτε διαδικασία αναφορικά με ποινικά αδικήματα κατά παράβαση του παρόντος Νόμου, δύναται, ανεξάρτητα αν ο αναφερόμενος ως παραβάτης καταδικαστεί ή όχι, να διατάξει όπως όλα τα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, καταστραφούν ή τύχουν οποιασδήποτε άλλης μεταχείρισης, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και του άρθρου 19 του παρόντος Νόμου, όπως τούτο κρίνει σκόπιμο, και να αποφασίσει για οποιαδήποτε έξοδα, που δύναται να προκύψουν.

Απαγόρευση χορήγησης άδειας εισόδου

13. Απαγορεύεται-

(α) Η εισαγωγή και είσοδος στο τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας,

(β) η ελεύθερη κυκλοφορία,

(γ) η εξαγωγή και έξοδος από το τελωνειακό έδαφος της Δημοκρατίας,

(δ) η επανεξαγωγή,

(ε)η υπαγωγή σε ειδικά καθεστώτα σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα,

εμπορευμάτων τα οποία δημιουργούν εύλογες υποψίες και στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας.

Εξουσίες εξουσιοδοτημένων λειτουργών

14. Στην περίπτωση εμπορευμάτων που ενδέχεται να παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια παραλαβής, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, οι διατάξεις των άρθρων 75 έως 87, του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

Αδίκημα σε σχέση με κατοχή κ.τ.λ. εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

15.-(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο αποκτά κατοχή ή με οποιοδήποτε τρόπο ενέχεται στη μεταγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, στέγαση, φύλαξη ή απόκρυψη οποιωνδήποτε εμπορευμάτων ή εμπορεύεται οποιαδήποτε εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε χρηματική ποινή, η οποία δεν υπερβαίνει τις πενήντα χιλιάδες ευρώ (€50.000) ή σε φυλάκιση η οποία δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) χρόνια ή και στις δύο αυτές ποινές.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, εμπορεύματα, που εμπίπτουν στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υπόκεινται σε δήμευση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εκάστοτε σε ισχύ περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου.

Απόδειξη ορισμένων ζητημάτων

16. Οι διατάξεις του άρθρου 121 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τα ποινικά αδικήματα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Συμβιβασμός αδικημάτων

17. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή για συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει του άρθρου 88 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με ποινικά αδικήματα, που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο.

Απαλλαγή ευθύνης Τμήματος Τελωνείων

18.-(1) Η απόφαση έγκρισης μίας αίτησης δεν δημιουργεί για τον υπέρ ου η απόφαση αξίωση αποζημίωσης εάν τα εμπορεύματα, που αναφέρονται στην αίτησή του και για τα οποία υπάρχει υποψία ότι παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας δεν εντοπιστούν από το Τμήμα Τελωνείων και έχουν παραδοθεί ή για τα οποία δε λαμβάνεται οποιαδήποτε ενέργεια για την αναστολή του τελωνισμού τους ή για τη δέσμευσή τους.

(2) Το Τμήμα Τελωνείων δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη στο πλαίσιο της εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 608/2013 και του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1352/2013 και της ορθής άσκησης των αρμοδιοτήτων που του ανατίθενται δυνάμει του παρόντος Νόμου, έναντι των προσώπων, στα οποία αφορούν οι ενέργειές του, σε περίπτωση, που τα πρόσωπα αυτά υποστούν οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια.

Διάθεση εμπορευμάτων που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

19. Το Τμήμα Τελωνείων, σε περίπτωση συμβιβασμού αδικήματος, δυνάμει του άρθρου 17, δύναται-

(α) Να καταστρέφει, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή οποιαδήποτε επιβάρυνση του Δημοσίου, τα εμπορεύματα, που αναγνωρίζονται ως εμπορεύματα, που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή να τα θέτει εκτός εμπορικής κυκλοφορίας, προκειμένου να αποφευχθεί η πρόκληση ζημιάς στον κάτοχο δικαιώματος:

Νοείται ότι, σε περίπτωση εφαρμογής των άρθρων 13, 14 και 15, όταν ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος των εμπορευμάτων ούτε επιβεβαιώσει ότι συμφωνεί στην εγκατάλειψη και καταστροφή των εμπορευμάτων, ούτε κοινοποιήσει την αντίρρησή του όσον αφορά την καταστροφή τους, εντός ενός μηνός από την κοινοποίηση της κατάσχεσης, το Τμήμα Τελωνείων δύναται εφόσον λάβει επιβεβαίωση από τον κάτοχο δικαιώματος ότι έχει παραβιαστεί δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, να επιτρέπει την καταστροφή των εμπορευμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου,

(β) να αποδέχεται, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση ή επιβάρυνση του Δημοσίου, την εγκατάλειψη υπέρ της Κυπριακής Δημοκρατίας των εμπορευμάτων, που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και σε τέτοια περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α),

(γ) να λαμβάνει έναντι των εμπορευμάτων κάθε άλλο μέτρο, που έχει ως αποτέλεσμα να στερήσει ουσιαστικά τα πρόσωπα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας από οποιοδήποτε οικονομικό όφελος της ενέργειας αυτής:

Νοείται ότι, σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με τη συναίνεση του υπέρ ου η απόφαση, επιτρέπεται η αφαίρεση των σημάτων από τα εμπορεύματα που παραβιάζουν δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας προκειμένου να διατεθούν για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Κανονισμοί και Γνωστοποιήσεις

20.-(1) Tο Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό ή τη ρύθμιση οποιουδήποτε θέματος το οποίο είναι δυνατό ή πρέπει να καθοριστεί ή να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Διευθυντής, με Γνωστοποίησή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, δύναται να καθορίζει οτιδήποτε ήθελε κριθεί αναγκαίο ή σκόπιμο για διαδικασίες που αφορούν στην καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

Κατάργηση Νόμου

21. Ο περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμος του 2006 καταργείται από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου.

Μεταβατικές Διατάξεις

22. Οποιεσδήποτε αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εγκρίσεις που παρασχέθηκαν ή εκκρεμή ζητήματα ή διαδικασίες που άρχισαν αλλά εξακολουθούσαν να εκκρεμούν δυνάμει του περί Ελέγχου της Διακίνησης Εμπορευμάτων που Παραβιάζουν Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Νόμου του 2006 μέχρι και πριν την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου, εξακολουθούν να ισχύουν ως να διενεργήθηκαν δυνάμει του παρόντος Νόμου μέχρις ότου τυχόν τροποποιηθούν ή δεν ανακληθούν, στην έκταση που δεν είναι ασυμβίβαστες με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.