Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Διαχείρισης Κινδύνων στη Γεωργική Παραγωγή και Συναφή Θέματα Νόμος του 2019.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

«Αγροτικές Οργανώσεις» σημαίνει την Παναγροτική Ένωση Κύπρου, την Ένωση Κυπρίων Αγροτών, τον Παναγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου, τη Νέα Αγροτική Κίνηση και τον Ευρωαγροτικό Σύνδεσμο Κύπρου˙

«Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου·

«Γενικός Λογιστής» σημαίνει το Γενικό Λογιστή·

«γεωργική εκμετάλλευση» σημαίνει τη γεωργική ή/και κτηνοτροφική μονάδα που περιλαμβάνει και χρησιμοποιεί γη, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό για δραστηριοποίηση στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή·

«Δήλωση Καλλιέργειας» σημαίνει τη δήλωση που προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 7 και υποβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Παραρτήματος·

«διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης» σημαίνει το πρόσωπο που διαχειρίζεται γεωργική εκμετάλλευση, το οποίο είναι ιδιοκτήτης ή κάτοχος αυτής·

«ενεργητική προστασία» σημαίνει τη λήψη προληπτικών μέτρων, τη χρησιμοποίηση τεχνολογικών ή άλλων μέσων και μεθόδων, για την αποτροπή ή τη μείωση των ζημιών που προξενούνται στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή στα μέσα παραγωγής από θεομηνίες και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα·

«Επιτροπή Διαχείρισης» σημαίνει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 8˙

«ετήσια εισφορά» σημαίνει την ετήσια εισφορά διαχείρισης κινδύνων που επιβάλλεται, με βάση την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, στο διαχειριστή γεωργικής εκμετάλλευσης, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 7˙

«θεομηνίες και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα» σημαίνει τις θεομηνίες και τα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα που πλήττουν την πρωτογενή παραγωγή, όπως αυτά καθορίζονται στην ενωσιακή νομοθεσία˙

«πρωτογενής γεωργική παραγωγή» σημαίνει την παραγωγή προϊόντων του εδάφους ή/και κτηνοτροφικών προϊόντων, τα οποία απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς περαιτέρω επέμβαση που μεταβάλλει τη φύση των εν λόγω προϊόντων·

«σχέδιο» σημαίνει οποιοδήποτε σχέδιο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 3˙

«Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4˙

«Υπεύθυνη Δήλωση» σημαίνει τη δήλωση που προβλέπεται στις διατάξεις της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) του άρθρου 7∙

«Υπουργείο» σημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος˙

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σχέδιο διαχείρισης κινδύνων

3.-(1) Η διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και τα μέσα παραγωγής διαχείρισης της, διενεργείται αποκλειστικά μέσω σχεδίων, περιλαμβανομένων και των σχεδίων ενίσχυσης κινδύνων ήσσονος σημασίας, τα οποία διαχειρίζεται η Αρμόδια Αρχή, χρηματοδοτούνται από το Ταμείο και σχετίζονται με -

(α) Την αντιστάθμιση ζημιών που οφείλονται σε θεομηνίες και δυσμενή κλιματικά φαινόμενα στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και τα μέσα παραγωγής της·

(β) την επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων διαχειριστών γεωργικής εκμετάλλευσης και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος σε περιοχές που κηρύσσονται ως πληγείσες από πυρκαγιές˙

(γ) δράσεις ενεργητικής προστασίας που αφορούν την πρωτογενή γεωργική παραγωγή˙

(δ) τη διαχείριση κινδύνου ή και την αντιστάθμιση ζημιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και στα μέσα παραγωγής της που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων (α), (β) και (γ).

(2) Τα σχέδια που προβλέπονται στο εδάφιο (1) καταρτίζονται από την Αρμόδια Αρχή και εγκρίνονται από το Υπουργικό Συμβούλιο μετά από σχετική πρόταση του Υπουργείου και απαιτείται να πληρούν τις πρόνοιες του σχετικού, κατά περίπτωση, κανονιστικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαμβανομένων και των σχετικών κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

(3) Κάθε διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, για να συμμετέχει στα σχέδια που αναφέρονται στο εδάφιο (1), υποβάλλει απευθείας στην Αρμόδια Αρχή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αίτημα ενίσχυσης μαζί με κάθε απαιτούμενο έγγραφο.

(4) Η Αρμόδια Αρχή σε όλα τα στάδια υλοποίησης των σχεδίων, καθώς και κατά το στάδιο επιβολής και είσπραξης της ετήσιας εισφοράς –

(α) Δύναται να επαληθεύει ή/και να αντλεί όλες τις πληροφορίες και τα δεδομένα που είναι σχετικά με τα αιτήματα ενίσχυσης ή τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις των αιτητών από τις βάσεις δεδομένων που τηρεί η ίδια, καθώς και αυτές που τηρούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ή άλλη υπηρεσία ή οργανισμό που η Αρμόδια Αρχή κρίνει σκόπιμο να αποταθεί· και

(β) οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις τυχόν ενστάσεις που υποβάλλονται ανάλογα με τις πρόνοιες των εκάστοτε σχεδίων.

(5) Κάθε πληροφορία που συλλέγεται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του περί Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμου.

(6) Tηρουμένων των προνοιών που περιλαμβάνει έκαστο σχέδιο, στο πλαίσιο διενέργειας εκτίμησης ζημιών, ο εκτιμητής, με την ολοκλήρωση της πρώτης επίσκεψής του στο χώρο της πληγείσας γεωργικής εκμετάλλευσης, παραδίδει αντίγραφο της εκτίμησης/αξιολόγησής του στον επηρεαζόμενο διαχειριστή γεωργικής εκμετάλλευσης.

Ίδρυση Ταμείου

4.-(1) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (3) του άρθρου 96 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, καθιδρύεται Ταμείο, το οποίο τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Επιτροπής Διαχείρισης, με σκοπό τη διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και στα μέσα παραγωγής της.

(2) Κάθε σχέδιο, περιλαμβανομένων και των σχεδίων ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που σχετίζονται με δράσεις που αφορούν τη διαχείριση κινδύνων στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή ή και στα μέσα παραγωγής της, χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Ταμείο.

(3) Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από:

(α) Τα ποσά που έχουν εισπραχθεί από την καταβληθείσα ετήσια εισφορά·

(β) τις εκάστοτε εγκρινόμενες κρατικές χορηγίες προς το Ταμείο, όπως αυτές καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισμό:

Νοείται ότι οι εκάστοτε εγκρινόμενες κρατικές χορηγίες περιλαμβάνουν -

(i) Την κρατική χορηγία για το εκάστοτε σχέδιο δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 3, το ποσό της οποίας για έκαστο έτος καθορίζεται σε επίπεδο τουλάχιστον ανάλογο με το συνολικό ποσό που αναμένεται να εισπραχθεί από την ετήσια εισφορά, και

(ii) τα προϋπολογιζόμενα ποσά για έκαστο άλλο σχέδιο δυνάμει των παραγράφων (β), (γ) και (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 3·

(γ) οποιαδήποτε άλλα έσοδα, δωρεές, τόκους από καταθέσεις ή επενδύσεις των πόρων του Ταμείου.

Λογαριασμοί του Ταμείου

5.-(1) Το Ταμείο αποτελεί χωριστή οντότητα με δικούς του πόρους και τελεί υπό την επίβλεψη του Γενικού Λογιστή.

(2) Χωρίς επηρεασμό του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου, ο Γενικός Λογιστής διευθύνει και επιβλέπει τη λογιστική εργασία του Ταμείου, τηρεί και ενημερώνει όλους τους λογαριασμούς, τα βιβλία και άλλα έγγραφα και δελτία που σχετίζονται, άμεσα ή έμμεσα, με τα οικονομικά και λογιστικά θέματα του Ταμείου, διενεργεί όλες τις πληρωμές και ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου.

(3) Οι λογαριασμοί του Ταμείου καταρτίζονται το αργότερο μέχρι την 30ή Απριλίου του αμέσως επόμενου οικονομικού έτους στο οποίο αναφέρονται και ελέγχονται από το Γενικό Ελεγκτή.

(4) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου που έχουν ελεγχθεί, μαζί με τη σχετική έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, υποβάλλεται από την Επιτροπή Διαχείρισης στον Υπουργό Οικονομικών.

(5) Αντίγραφο της ετήσιας κατάστασης των λογαριασμών του Ταμείου και της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή κατατίθενται από τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Προϋπολογισμός του Ταμείου

6.-(1) Το Ταμείο έχει δικό του προϋπολογισμό, ο οποίος καταρτίζεται κατ’ έτος από την Επιτροπή Διαχείρισης και εγκρίνεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.

(2) Ο προϋπολογισμός του Ταμείου καλύπτει το οικονομικό πρόγραμμα αυτού για κάθε οικονομικό έτος, το οποίο αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του εν λόγω οικονομικού έτους.

Ετήσια εισφορά

7.-(1) Κάθε διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης καταβάλλει υποχρεωτικά ετήσια εισφορά στο Ταμείο, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι δικαίωμα ενίσχυσης από οποιοδήποτε σχέδιο χρηματοδοτείται από το Ταμείο, έχει διαχειριστής γεωργικής εκμετάλλευσης, ο οποίος έχει υποβάλει Δήλωση Καλλιέργειας ή Υπεύθυνη Δήλωση για καλλιέργειες ή τομέα παραγωγής που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα, νοουμένου ότι έχει καταβάλει την ετήσια εισφορά, καθώς και όλες τις τυχόν προηγούμενες οφειλές του στο Ταμείο, κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5):

Νοείται περαιτέρω ότι, μόνο για το έτος 2019, η υποβολή της Δήλωσης Καλλιέργειας, καθώς και η καταβολή της ετήσιας εισφοράς κατά τον τρόπο που προβλέπεται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (5) δύναται να διενεργηθούν και μετά την επέλευση της οποιασδήποτε ζημιάς εντός του εν λόγω έτους, αλλά πριν από την καταβολή οποιασδήποτε σχετικής ενίσχυσης.

(2) Το ύψος της ετήσιας εισφοράς για τη φυτική παραγωγή και την κτηνοτροφία περιλαμβάνεται στον Πρώτο Πίνακα του Παραρτήματος.

(3) Η κατάταξη των επιμέρους καλλιεργειών ανά κατηγορία ετήσιας εισφοράς περιλαμβάνεται στο Δεύτερο Πίνακα του Παραρτήματος.

(4) Τα χρηματικά ποσά τα οποία εισπράττονται δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου κατατίθενται στο Ταμείο το αργότερο μέχρι το τέλος του μήνα που έπεται του μήνα της είσπραξης και μέχρι την κατάθεσή τους στο Ταμείο θεωρείται ότι κατέχονται για λογαριασμό του Ταμείου.

(5)(α) Η είσπραξη της ετήσιας εισφοράς γίνεται με έναν ή περισσότερους από τους πιο κάτω τρόπους:

(i) Με απευθείας προπληρωμή στην Αρμόδια Αρχή, κατόπιν υποβολής Δήλωσης Καλλιέργειας ή/και

(ii) με αποκοπή από ενισχύσεις που οφείλει ο Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών προς κάθε επηρεαζόμενο διαχειριστή γεωργικής εκμετάλλευσης, κατόπιν Υπεύθυνης Δήλωσής του, η οποία δύναται να υποβάλλεται και με ηλεκτρονικό τρόπο:

Νοείται ότι στις περιπτώσεις που έχει υποβληθεί Υπεύθυνη Δήλωση για αποκοπή της ετήσιας εισφοράς από τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών, αλλά δεν υπάρχει επαρκές ποσό για πλήρη κάλυψη της συνολικής ετήσιας εισφοράς, η καταβολή του υπολειπόμενου ποσού απαιτείται να γίνει εντός του έτους στο οποίο αφορά η οφειλόμενη ετήσια εισφορά και δύναται να υλοποιηθεί είτε με απευθείας πληρωμή στην Αρμόδια Αρχή είτε με αποκοπή από το ποσό οποιασδήποτε άλλης εγκεκριμένης ενίσχυσης οφειλόμενης από το Υπουργείο.

(β) Σε κάθε περίπτωση η υποχρέωση καταβολής της ετήσιας εισφοράς παραμένει στον διαχειριστή γεωργικής εκμετάλλευσης.

(6) Σε περίπτωση άρνησης ή παράλειψης καταβολής του συνόλου ή μέρους της ετήσιας εισφοράς από υπόχρεο διαχειριστή γεωργικής εκμετάλλευσης, η Αρμόδια Αρχή δύναται είτε να λάβει δικαστικά μέτρα για είσπραξη του οφειλόμενου ποσού ως αστικού χρέους οφειλόμενου προς τη Δημοκρατία είτε να αποκόπτει το οφειλόμενο ποσό από τυχόν ενισχύσεις που ο εν λόγω διαχειριστής δικαιούται δυνάμει άλλων σχεδίων ενισχύσεων του Υπουργείου τα οποία δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή να συμψηφίζει το οφειλόμενο ποσό με άλλες οφειλές του κράτους προς αυτόν.

Επιτροπή Διαχείρισης

8.-(1) Καθιδρύεται Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου, τα μέλη της οποίας διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο, η οποία απαρτίζεται από -

(α) Το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου ως Πρόεδρο της Επιτροπής˙

(β) τον Επίτροπο του Κυπριακού Οργανισμού Αγροτικών Πληρωμών ή εκπρόσωπό του˙

(γ) το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπό του˙

(δ) το Γενικό Λογιστή ή εκπρόσωπό του˙

(ε) το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου ή εκπρόσωπό του˙

(στ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου˙

(ζ) έναν εκπρόσωπο του Τμήματος Γεωργίας του Υπουργείου· και

(η) έναν εκπρόσωπο από καθεμία από τις Αγροτικές Οργανώσεις.

(2) Ο Πρόεδρος και έξι (6) άλλα μέλη της Επιτροπής Διαχείρισης αποτελούν απαρτία και, σε περίπτωση απουσίας του Προέδρου, προεδρεύει ο ιεραρχικά ανώτερος δημόσιος λειτουργός ή αξιωματούχος σε περίπτωση απουσίας δημόσιων λειτουργών:

Νοείται ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία και, σε περίπτωση ισοψηφίας, ο Πρόεδρος έχει νικώσα ψήφο.

(3) Η Επιτροπή Διαχείρισης καθορίζει την ακολουθητέα κατά τις συνεδριάσεις αυτής διαδικασία, καθώς και την εσωτερική της λειτουργία.

(4) Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται.

Εξουσίες και καθήκοντα της Επιτροπής Διαχείρισης

9.-(1) Η Επιτροπή Διαχείρισης τελεί υπό τη γενική εποπτεία του Υπουργού και, τηρουμένων των εκάστοτε οδηγιών του, διαχειρίζεται τα ποσά που κατατίθενται ή εισρέουν στο Ταμείο προς επίτευξη των σκοπών του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα, και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), η Επιτροπή Διαχείρισης δύναται να -

(α) Χρηματοδοτεί ή επιδοτεί σχέδια υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται σε αυτά·

(β) εξετάζει, αξιολογεί και εγκρίνει τους τελικούς καταλόγους δικαιούχων επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α), οι οποίοι καταρτίζονται από την Αρμόδια Αρχή και να τους αποστέλλει στον Υπουργό για υποβολή τους στο Υπουργικό Συμβούλιο˙

(γ) προβαίνει σε κάθε αναγκαία εκταμίευση ή δαπάνη σχετική με τους σκοπούς του Ταμείου·

(δ) επενδύει τα τυχόν αποθεματικά του Ταμείου κατά τον τρόπο και την έκταση που ήθελε καθορίζει ο Υπουργός, κατόπιν εισήγησης της ίδιας και έπειτα από έγκριση του Υπουργού Οικονομικών˙

(ε) αναθέτει, αν κρίνει τούτο αναγκαίο, σε εξωτερικούς γεωπόνους, εγγεγραμμένους δυνάμει του περί Εγγραφής Γεωπόνων Νόμου, την εξέταση για επιβεβαίωση και έλεγχο των εκτιμήσεων των ζημιών, με το σχετικό κόστος να καλύπτεται από το Ταμείο.

Καταβολή επιδοτήσεων ή χρηματοδοτήσεων

10.-(1) Η καταβολή από το Ταμείο των δυνάμει του παρόντος Νόμου εγκρινόμενων επιδοτήσεων ή επιχορηγήσεων στους δικαιούχους γίνεται κατά τον τρόπο, τη διαδικασία και στα χρονικά διαστήματα, που καθορίζονται στο συγκεκριμένο σχέδιο επιδότησης βάσει του οποίου αυτές έχουν εγκριθεί.

(2) Την ευθύνη της έγκρισης και εξουσιοδότησης των πληρωμών που διενεργούνται από το Ταμείο έχει ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου.

Έκδοση κανονισμών και διαταγμάτων

11.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να εκδίδει Κανονισμούς για τον καθορισμό κάθε θέματος το οποίο χρήζει ή είναι δεκτικό καθορισμού, καθώς και για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να τροποποιεί ή να αντικαθιστά το Παράρτημα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαχείρισης.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

12. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ δεκαπέντε (15) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
(Άρθρο 7)
ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ (€/Δεκάριο)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α 28,80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β 25,20
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ 19,80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ 13,50
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε 9,00
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ 6,75
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ 3,15
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η 2,25
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ 1,80
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 1,71
(€ κατά κεφαλή)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ 0,36
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΑΤΑΤΕΣ
Για τις πατάτες ισχύει γενική υποχρεωτική εισφορά ύψους €9 ανά δεκάριο με ποσοστό αποζημίωσης 30%. Για τις περιπτώσεις που επιθυμείται αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης ύψους 60%, απαιτείται Δήλωση Καλλιέργειας από τους παραγωγούς, μέσα σε 15 μέρες από τη φύτευση και ταυτόχρονη καταβολή επιπλέον εισφοράς ώστε να καλυφθεί το συνολικό ποσό της Κατηγορίας Β ή Γ ανάλογα με την εσοδεία φύτευσης.
ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΦΥΤΕΙΕΣ
Στις περιπτώσεις τεμαχίων με εποχιακές φυτείες είναι δυνατή η καταχώρηση και δεύτερης εποχιακής καλλιέργειας από τον ίδιο παραγωγό (ίδιου ή διαφορετικού είδους με την πρώτη). Στις περιπτώσεις που η δεύτερη εποχιακή καλλιέργεια είναι διαφορετικού είδους με την πρώτη θα πρέπει να υποβληθεί εμπρόθεσμα (15 μέρες από τη φύτευση/σπορά) Δήλωση Καλλιέργειας από τους παραγωγούς και προπληρωθεί επιπρόσθετα με την εισφορά διαχείρισης κινδύνων της πρώτης καλλιέργειας και αυτή της δεύτερης. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορεί να επωφεληθεί από τα σχέδια/δράσεις που καλύπτονται από το Ταμείο και για την δεύτερη καλλιέργεια του.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ/ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Για τα λαχανικά και κάποιες ετήσιες καλλιέργειες για τα πρώτα δύο έτη ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας θα ισχύει μηδενική εισφορά με μηδενική αποζημίωση και εθελοντική επιλογή ένταξης τους στην κατηγορία Η με καταβολή εισφοράς ύψους €2,25 ανά δεκάριο με ποσοστό αποζημίωσης 25% ή στις Κατηγορίες Δ, Ε ή Στ ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος με αυξημένη εισφορά και αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης ύψους 60%. Για την εθελοντική ένταξη τους σε μια από τις κατηγορίες Η, Δ, Ε ή Στ απαιτείται Δήλωση Καλλιέργειας από τους παραγωγούς, μέσα σε 15 μέρες από τη φύτευση και ταυτόχρονη καταβολή της απαιτούμενης εισφοράς. 
Μετά το δεύτερο έτος ισχύος της εν λόγω νομοθεσίας θα ισχύει γενική υποχρεωτική εισφορά ύψους €2,25 ανά δεκάριο με ποσοστό αποζημίωσης 25%. Για τις περιπτώσεις που επιθυμείται αυξημένο ποσοστό αποζημίωσης ύψους 60%, απαιτείται Δήλωση Καλλιέργειας από τους παραγωγούς, μέσα σε 15 μέρες από τη φύτευση και ταυτόχρονη καταβολή επιπλέον εισφοράς ώστε να καλυφθεί το συνολικό ποσό της Κατηγορίας Δ, Ε ή Στ ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος.

ΛΑΧΑΝΙΚΑ/ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ  ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΔΥΟ ΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Αγγουράκια, Διάφορα Λαχανικά, Κολοκύθι, Μελιτζάνες, Πιπέρια, Τομάτες Καρότο, Καρπούζια, Κολοκυθιές, Κραμβοειδή (Κουνουπίδια, Κραμβιά, Λαχανάκι Βρυξελλών, Μπρόκολο), Φράουλες, Πεπόνια, Λουβιά, Μπιζέλια εδώδιμα, Κινέζικο Λάχανο, Κόλιαντρος, Λάχανο Ακέφαλο, Λάχανο Σγουρό, Κρεμμύδοειδή, Μαιντανός, Μαρούλια, Ραδίκια, Ρόκα, Σέλινο, Σπανάχι, Λάχανο, Άνηθος, Βασιλικός, Γλιστρίδα, Κολοκάσι, Κολοκύθα, Κρεατοκόλοκο, Μάραθος, Μπάμια, Νεροκολοκυθιά, Ραπανάκια, Λοιπά Τεύτλα.
ΦΥΛΛΟΒΟΛΑ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ
Για τις καλλιέργειες Φυλλοβόλων και Εσπεριδοειδών δίνεται η δυνατότητα να υποβληθεί (εντός καθορισμένων χρονικών ορίων και όχι αργότερα από τα μέσα Μαρτίου εκάστου έτους για τα Φυλλοβόλα και τα μέσα Ιουνίου εκάστου έτους για τα Εσπεριδοειδή), Δήλωση Καλλιέργειας αυξημένης στρεμματικής παραγωγής με ταυτόχρονη καταβολή επιπλέον 25% εισφοράς διαχείρισης κινδύνων.
ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Δήλωση Καλλιέργειας απαιτείται και σε όλες τις περιπτώσεις όπου η ετήσια εισφορά θα καταβληθεί με απευθείας προπληρωμή στην αρμόδια αρχή και όχι μέσω του ΚΟΑΠ. Η διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας ή Υπεύθυνης Δήλωσης και καταβολής της ετήσιας εισφοράς, θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την οποιαδήποτε ζημιά. Σε περιπτώσεις όπου προνοείται Δήλωση Καλλιέργειας ή  Υπεύθυνη Δήλωση  θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου της ορθότητας των στοιχείων της Δήλωσης Καλλιέργειας  ή  της Υπεύθυνης Δήλωσης αντίστοιχα. Επίσης αν, κατά τη διεκδίκηση πιθανής αποζημίωσης, αποδειχθεί ότι η Δήλωση ήταν παραπλανητική δεν θα προχωρεί η καταβολή της σχετικής, με τη Δήλωση Καλλιέργειας  ή Υπεύθυνης Δήλωσης, αποζημίωσης και δεν θα επιστρέφεται το ποσό εισφοράς.  
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον τεκμηριωθεί η ανάγκη από την Αρμόδια Αρχή, θα μπορεί να δίνεται παράταση, στις προθεσμίες υποβολής της Δήλωσης Καλλιέργειας  ή  της Υπεύθυνης Δήλωσης, ανά συγκεκριμένη περίπτωση και περιοχή με μέγιστο τις επιπλέον 15 μέρες.

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α
(€28,80)
Φυλλοβόλα/Οπωροφόρα (πλην Ακτινιδίων, Ροδιών, Λωτών): σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές (κατάλογος κοινοτήτων 1)
Μέσπιλα
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β
(€25,20)
Πατάτες Ανοιξιάτικες 1+2 (φύτευση Νοέμβρη-Δεκέμβρη)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ
(€19,80)
Φυλλοβόλα/Οπωροφόρα (πλην Ακτινιδίων, Ροδιών, Λωτών): σε παράλιες περιοχές (κατάλογος κοινοτήτων 2)
Περβόλι, Αγκινάρες, Μπανάνες, Πατάτες Χειμερινές 1+2 Πατάτες Ανοιξιάτικες 3, Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 3)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ
(€13,50)
Αγγουράκια, Διάφορα Λαχανικά, Κολοκύθι, Μελιτζάνες, Πιπέρια, Τομάτες, Φασόλια, Ρόδια, Ακτινίδια, Λωτοί, Καρυδιές κοινές, Φράουλες, Αθάνατα, Γαρύφαλλα, Γυψόφυλλο, Διάφορα Άνθη, Ζέρπερα, Καλεντούλα, Χρυσάνθεμα, Λίλιουμ, Λυσίανθος, Τριανταφυλλιά, Στρελίτσια Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 4)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε (€9) Καρότο, Καρπούζια, Κινέζικο Λάχανο, Κόλιαντρος, Κολοκυθιές, Κραμβοειδή, Κρεμμυδοειδή, Μαιντανός, Μαρούλια, Πεπόνια, Ραδίκια, Ρόκα, Σέλινο, Σπανάχι, Λοιπά τεύτλα, Λουβιά, Μπιζέλια, Ελιές επιτραπέζιες, Πατάτες (υποχρεωτικό),
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΤ (€6,75) Άνηθος, Βασιλικός, Γλυκοπατάτα, Γλυκόριζα, Γλιστρίδα, Κολοκάσι, Κολοκύθα, Κρεατοκόλοκο, Μάραθος, Μπάμια, Νεροκολοκυθιά, Ραπανάκια, Τριανταφυλλιά Αγρού, Καρυδιές Πεκάν, Πιστακιές, Συκιές, Λοιπές Μόνιμες Δενδρώδεις Καλλιέργειες, Αμπέλια Επιτραπέζια, Καπνός, Εσπεριδοειδή (κατάλογος κοινοτήτων 5)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ζ (€3,15) Αμπέλια Οινοποιήσιμα, Αμπέλια Παραδοσιακά, Ελιές για λάδι, Αμυγδαλιές, Φουντουκιές, Χαρουπιές, Δέντρα Παραδοσιακά, Είδη Lathyrus, Ρεβύθια, Φακές, Κουκιά, Βαμβάκι, Ελαιοκράμβη, Ηλίανθος, Κάνναβη βιομηχανική, Κεχρί (όλα τα είδη), Λιθόσπαστο, Λινάρι, Λούπινο, Μόνιμες Θαμνώδεις Καλλιέργειες, Παπουτσόσυκα, Σισάμι, Σόγια, Σόργο, Στέβια,  Φιστίκια, Φοινικιές, Χαμομήλι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Η (€2,25) Είδη Vicia (πλην Κουκιών), Σκληρό Σιτάρι, Τριτικάλε, Δασικά φυτικά είδη, Μηδική,  Σίκαλη, Τριφύλλι, Λόλιο (όλα τα είδη) , Λαχανικά (υποχρεωτικό μετά το δεύτερο έτος ισχύος της νομοθεσίας)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Θ (€1,80) Αγρανάπαυση, Μόνιμοι Βοσκότοποι
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι (€1,71) Αγρωστώδη ή άλλα Ποώδη Κτηνοτροφικά Φυτά, Βίκος για χλωρή λίπανση, Κουκιά για χλωρή λίπανση, Κριθάρι, Λουβάνα για χλωρή λίπανση , Λουβιά για χλωρή λίπανση, Μίγματα (όλοι οι συνδυασμοί), Μπιζέλια κτηνοτροφικά, Μπιζέλια για χλωρή λίπανση, Ρεβύθια για χλωρή λίπανση, Σιτάρι, Σιφωνάρι, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Τριφύλλι για χλωρή λίπανση, Φαβέττα για χλωρή λίπανση, Φακές για χλωρή λίπανση, Φασόλια για χλωρή λίπανση, Ψυχανθή- Αγρωστώδη ή άλλα Ποώδη Κτηνοτροφικά φυτά, Αραβόσιτος, Φακελωτή
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΑ (€0,36) Αιγοπρόβατα

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΦΥΛΛΟΒΟΛΩΝ

Κατάλογος Κοινοτήτων 1 Κατάλογος Κοινοτήτων 2
Αμμόχωστος Όλες οι κοινότητες της Επαρχίας Αμμοχώστου
Λάρνακα Οδού, Μελίνη, Άγιοι Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Ορά, Λάγεια, Βάβλα, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω Λεύκαρα, Κάτω Δρύς, Δελίκηπος, Κόρνος, Σκαρίνου, Χοιροκοιτία, Τόχνη, Καλαβασός, Μαρί Όσες κοινότητες της Επαρχίας Λάρνακας δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1
Λευκωσία Σιά, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Καταλιόντας, Αναλιόντας, Καμπιά, Πέρα, Πολιτικό, Καπέδες, Κλήρου, Καλό Χωριό, Άγιος Επιφάνειος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιάς, Φαρμακάς, Καμπί, Παλαιχώρι, Απλίκι, Ασκάς, Φτερικούδι, Άλωνα, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Λιβάδια, Αληθινού, Σαράντι, Λαγουδερά, Αγροκηπιά, Μιτσερό, Κάτω Μονή, Αγία Μαρίνα, Ξυλιάτος, Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Πάνω Κουτραφάς, Κάτω Κουτραφάς, Βυζακιά, Νικητάρι, Σκουριώτισσα, Κατύδατα, Λινού, Φλάσου, Άγιος Επιφάνειος Σολέας, Κοράκου, Ευρύχου, Άγιος Θεόδωρος, Καλλιάνα, Τεμβριά, Σινά Όρος, Γαλάτα, Κακοπετριά, Αγία Ειρήνη, Καννάβια, Σπήλια, Κούρδαλη, Οίκος, Καλοπαναγιώτης, Γερακιές, Πεδουλάς, Μουτουλλάς, Κάμπος, Τσακκίστρα, Μυλικούρι Όσες κοινότητες της Επαρχίας Λευκωσίας δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1
Λεμεσός Συκόπετρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Διερώνα, Αρακαπάς, Επταγώνεια, Κελλάκι, Πραστειό Κελλακίου, Κλωνάρι, Βίκλα, Ακαπνού, Σανίδα, Βάσα Κελλακίου, Ασγάτα, Πεντάκωμο, Μοναγρούλλι, Μονή, Πύργος, Παρεκκλησιά, Φοινικάρια, Αρμενοχώρι, Ακρούντα, Παλώδεια, Φασούλα, Μαθηκολώνη, Σπιτάλι, Παραμύθα, Αψιού, Γεράσα, Απεσιά, Κορφή, Άλασσα, Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγιος Μάμας, Ζωοπηγή, Κάτω Μύλος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Θεόδωρος, Αγρός, Αγρίδια, Χανδριά, Κυπερούντα, Δύμες, Ποταμίτισσα, Αμίαντος, Πελέντρι, λεμύθου, Πρόδρομος, Παλιόμυλος, Τρείς Ελιές, Καμινάρια, Άγιος Δημήτριος, Φοινί, Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες, Μανδριά, Μονιάτης, Πέρα Πεδί, Κουκά, Τριμίκλινη, Άρσος, Μαλιά, Γεροβάσα, Όμοδος, Ποταμιού, Κοιλάνι, Βάσα Κοιλανίου, Κισσούσα, Βουνί, Συλίκου, Λάνεια, Δωρός, Μονάγρι, Άγιος Γεώργιος, Λόφου, Άγιος Θεράπων, Δωρά, Πάχνα, Άγιος Αμβρόσιος, Κάτω Κυβίδες, Πάνω Κυβίδες, Σούνι-Ζανακιά, Πραστειό Αυδήμου, Ανώγυρα, Άγιος Θωμάς, Πλατανίσκεια Όσες κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1
Πάφος Άγιος Νικόλαος, Πραιτώρι, Κέδαρες, Κιδάσι, Πραστειό Κελοκ., Άγιος Γεώργιος Κελοκ., Μούσερε, Μάρωνας, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Φασούλα, Μαμώνια, Χολέτρια, Νατά, Σταυροκόνου, Κελοκέδαρα, Τραχυπέδουλα, Σαλαμιού, Μέσανα, Αρμίνου, Φιλούσα, Άγιος Ιωάννης, Βρέτσια, Κοιλίνεια, Γαλαταριά, Φάλεια, Στατός- Άγιος Φώτιος, Πενταλιά, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Αμαργέτη, Ελεδιώ, Αξύλου, Επισκοπή, Μαραθούντα, Άρμου, Κονιά, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τρεμιθούσα, Τσάδα, Καλλέπεια, Πιταρκού, Κούρδακα, Λεμόνα, Χούλου, Πάνω Παναγιά, Ασπρογιά, Μαμούνταλη, Κανναβιού, Μελαμιού, Λαπηθιού, Άγιος Δημητριανός, Ψάθι, Πολέμι, Στρουμπί, Λετύμπου, Κοίλη, Τάλα, Ακουρσός, Θελέτρα, Κάθηκας, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Μηλιού, Πάνω Ακουρδάλεια, Κάτω Ακουρδάλεια, Κρίτου Τέρα, Τέρα, Ίνεια, Δρούσεια, Φασλί, Ανδρολίκου, Γιόλου, Λουκρούνου, Χόλη, Σκούλλη, Γουδί, , Καραμουλλήδες, Χρυσοχού, Στενή, Άγιος Ισίδωρος, Πελαθούσα, Κινούσα, Περιστερώνα, Λυσός, Μελάνδρα, Μελάδεια, Τριμιθούσα Χρ., Φιλούσα Χρ, Ζαχαριά, Κίος, Ευρέτου, Σαραμά, Αναδιού, Σίμου, Δρύμου, Φύτη, Θρυνιά, Μηλιά, Λάσα, Κρίτου Μαρόττου Όσες κοινότητες της Επαρχίας Πάφου δεν αναφέρονται στον Κατάλογο 1

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ

Κατάλογος Κοινοτήτων 3 Κατάλογος Κοινοτήτων 4 Κατάλογος Κοινοτήτων 5
Αμμόχωστος Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Αμμοχώστου
Λάρνακα Οδού, Μελίνη,  Άγ. Βαβατσινιάς, Βαβατσινιά, Ορά Λάγεια, Βάβλα, Πάνω Λεύκαρα, Κάτω Λεύκαρα, Κάτω Δρύς, Δελίκηπος, Κόρνος, Σκαρίνου, Χοιροκοιτία, Τόχνη, Καλαβασός, Μαρί Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Λάρνακας που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4
Λευκωσία Σιά, Μαθιάτης, Λυθροδόντας, Καταλιόντας, Αναλιόντας, Καμπιά, Πέρα, Πολιτικό, Καπέδες, Κλήρου, Καλό Χωριό, Άγιος Επιφάνειος, Γούρρι, Φικάρδου, Λαζανιάς, Φαρμακάς, Καμπί, Παλαιχώρι, Απλίκι, Ασκάς, Φτερικούδι, Άλωνα, Πλατανιστάσα, Πολύστυπος, Λιβάδια, Αληθινού, Σαράντι, Λαγουδερά, Αγροκηπιά, Μιτσερό, Κάτω Μονή, Αγία Μαρίνα, Ξυλιάτος, Άγιος Γεώργιος Καυκάλλου, Πάνω Κουτραφάς, Κάτω Κουτραφάς, Βυζακιά, Νικητάρι, Σκουριώτισσα, Κατύδατα, Λινού, Φλάσου, Άγιος Επιφάνειος Σολέας, Κοράκου, Ευρύχου, Άγιος Θεόδωρος, Καλλιάνα, Τεμβριά, Σινά Όρος, Γαλάτα, Κακοπετριά, Αγία Ειρήνη, Καννάβια, Σπήλια, Κούρδαλη, Οίκος, Καλοπαναγιώτης, Γερακιές, Πεδουλάς, Μουτουλλάς, Κάμπος, Τσακκίστρα, Μυλικούρι Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Λευκωσίας που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4
Λεμεσός Συκόπετρα, Άγιος Κωνσταντίνος, Άγιος Παύλος, Καλό Χωριό, Λουβαράς, Διερώνα, Αρακαπάς, Επταγώνεια, Κελλάκι, Πραστειό Κελλακίου, Κλωνάρι, Βίκλα, Ακαπνού, Σανίδα, Βάσα Κελλακίου Ασγάτα, Πεντάκωμο, Μοναγρούλλι, Μονή, Πύργος, Παρεκκλησιά, Φοινικάρια, Αρμενοχώρι, Ακρούντα, Παλώδεια, Φασούλα, Μαθηκολώνη, Σπιτάλι, Παραμύθα, Αψιού, Γεράσα, Απεσιά, Κορφή, Άλασσα, Λιμνάτης, Καπηλειό, Άγιος Μάμας, Ζωοπηγή, Κάτω Μύλος, Άγιος Ιωάννης, Άγιος Θεόδωρος, Αγρός, Αγρίδια, Χανδριά, Κυπερούντα, Δύμες, Ποταμίτισσα, Αμίαντος, Πελέντρι, λεμύθου, Πρόδρομος, Παλιόμυλος, Τρείς Ελιές, Καμινάρια, Άγιος Δημήτριος, Φοινί, Κάτω Πλάτρες, Πάνω Πλάτρες, Μανδριά, Μονιάτης, Πέρα Πεδί, Κουκά, Τριμίκλινη, Άρσος, Μαλιά, Γεροβάσα, Όμοδος, Ποταμιού, Κοιλάνι, Βάσα Κοιλανίου, Κισσούσα, Βουνί, Συλίκου, Λάνεια, Δωρός, Μονάγρι, Άγιος Γεώργιος, Λόφου, Άγιος Θεράπων, Δωρά, Πάχνα, Άγιος Αμβρόσιος, Κάτω Κυβίδες, Πάνω Κυβίδες, Σούνι- Ζανακιά, Πραστειό Αυδήμου, Ανώγυρα, Άγιος Θωμάς, Πλατανίσκεια Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4
Πάφος Άγιος Νικόλαος, Πραιτώρι, Κέδαρες, Κιδάσι, Πραστειό Κελοκ., Άγιος Γεώργιος Κελοκ., Μούσερε, Μάρωνας, Πάνω Αρχιμανδρίτα, Φασούλα, Μαμώνια, Χολέτρια, Νατά, Σταυροκόνου, Κελοκέδαρα, Τραχυπέδουλα, Σαλαμιού, Μέσανα, Αρμίνου, Φιλούσα, Άγιος Ιωάννης, Βρέτσια, Κοιλίνεια, Γαλαταριά, Φάλεια, Στατός- Άγιος Φώτιος, Πενταλιά, Αγία Μαρίνα Κελοκεδάρων, Αμαργέτη, Ελεδιώ, Αξύλου, Επισκοπή, Μαραθούντα, Άρμου, Κονιά, Μέσα Χωριό, Μεσόγη, Τρεμιθούσα, Τσάδα, Καλλέπεια, Πιταρκού, Κούρδακα, Λεμόνα, Χούλου, Πάνω Παναγιά, Ασπρογιά, Μαμούνταλη, Κανναβιού, Μελαμιού, Λαπηθιού, Άγιος Δημητριανός, Ψάθι, Πολέμι, Στρουμπί, Λετύμπου, Κοίλη, Τάλα, Ακουρσός, Θελέτρα, Κάθηκας, Πάνω Αρόδες, Κάτω Αρόδες, Μηλιού, Πάνω Ακουρδάλεια, Κάτω Ακουρδάλεια, Κρίτου Τέρα, Τέρα, Ίνεια, Δρούσεια, Φασλί, Ανδρολίκου, Γιόλου, Λουκρούνου, Χόλη, Σκούλλη, Γουδί, , Καραμουλλήδες, Χρυσοχού, Στενή, Άγιος Ισίδωρος, Πελαθούσα, Κινούσα, Περιστερώνα, Λυσός, Μελάνδρα, Μελάδεια, Τριμιθούσα Χρ., Φιλούσα Χρ, Ζαχαριά, Κίος, Ευρέτου, Σαραμά, Αναδιού, Σίμου, Δρύμου, Φύτη, Θρυνιά, Μηλιά, Λάσα, Κρίτου Μαρόττου Όλες οι κοινότητες της επαρχίας Πάφου που δεν περιλαμβάνονται στους Καταλόγους 3 και 4