Προοίμιο

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί του Δικαιώματος Ορισμένων Υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμος του 2019.

ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών ή πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από αυτόν δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 19·

«διαβατήριο» σημαίνει ισχύον διαβατήριο και περιλαμβάνει κάθε έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο που αναγνωρίζεται ως τέτοιο από τη Δημοκρατία∙

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης του Υπουργείου Εσωτερικών∙

«δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» σημαίνει-

(α) τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση («ΣΕΕ»), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης («ΣΛΕΕ») και τη Συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας («Συνθήκη Ευρατόμ»), όπως έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί, καθώς και τις Συνθήκες Προσχώρησης και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφεξής για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου καλούμενα από κοινού «Συνθήκες»,

(β) τις γενικές αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(γ) τις πράξεις που εκδίδονται από τα θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(δ) τις διεθνείς συμφωνίες στις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι συμβαλλόμενο μέρος και τις διεθνείς συμφωνίες που έχουν συναφθεί από τα κράτη μέλη ενεργούντα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(ε) τις συμφωνίες μεταξύ κρατών μελών τις οποίες τα κράτη μέλη έχουν συνάψει υπό την ιδιότητά τους ως κρατών μελών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

(στ) τις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των διακυβερνητικών διασκέψεων οι οποίες υιοθέτησαν τις Συνθήκες∙

«έγγραφο διαμονής» σημαίνει έγγραφο το οποίο πιστοποιεί το δικαίωμα του κατόχου του να διαμένει στη Δημοκρατία και το οποίο εκδίδεται με χρήση του μορφότυπου που ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 και χορηγείται χρησιμοποιώντας τον τύπο που αποφασίζεται από την αρμόδια αρχή·

«εικονικός γάμος» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο και η ύπαρξη αυτού διαπιστώνεται βάσει των διαδικασιών που προβλέπονται στον εν λόγω Νόμο∙

«ημερομηνία αποχώρησης» σημαίνει την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας·

«θεώρηση» σημαίνει την εξουσιοδότηση που χορηγείται ή τη θετική απόφαση που λαμβάνεται από τις προξενικές αρχές της Δημοκρατίας ως προς την είσοδο υπηκόου τρίτης χώρας στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές·

«Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2001 περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή»∙

«Κανονισμός (ΕΚ) 1030/2002» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών»∙

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και κράτος συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο∙

«μέλη της οικογένειας» ή «μέλη οικογενείας» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τo Προσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης∙

«Προσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης» σημαίνει το προσχέδιο της Συμφωνίας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19 Φεβρουαρίου 2019, αλλά δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή∙

«ΣΛΕΕ» σημαίνει τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο» σημαίνει κράτος συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, η οποία υπογράφηκε στο Οπόρτο τη 2α Μαΐου 1992 και η οποία κυρώθηκε με τον περί της Συμφωνίας Συμμετοχής της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και της Τελικής Πράξης (Κυρωτικό) Νόμο του 2004∙

«τρίτη χώρα» σημαίνει χώρα άλλη από κράτος μέλος∙

«υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου» σημαίνει υπήκοο του Ηνωμένου Βασιλείου όπως ορίζεται στη Νέα δήλωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βορείου Ιρλανδίας, της 31ης Δεκεμβρίου 1982, σχετικά με την έννοια του όρου «υπήκοοι», σε συνδυασμό με τη δήλωση αριθ. 63 που προσαρτάται στην Τελική πράξη της διακυβερνητικής Διάσκεψης η οποία θέσπισε τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

(2) Οποιοιδήποτε άλλοι όροι περιλαμβάνονται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται σε αυτόν έχουν την έννοια που τους αποδίδει το Προσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης.

(3) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (1) και (2), εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι ή φράσεις που χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδει ο περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμος.

(4) Στον παρόντα Νόμο οποιαδήποτε αναφορά σε Οδηγία, Κανονισμό, Απόφαση ή άλλη νομοθετική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημαίνει την εν λόγω πράξη όπως εκάστοτε διορθώνεται, τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

(5) Στον παρόντα Νόμο οποιαδήποτε αναφορά σε νόμο σημαίνει τον εν λόγω νόμο όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, εκτός εάν προκύπτει διαφορετική έννοια από το κείμενο.

Σκοπός του παρόντος Νόμου

3. Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι ο καθορισμός-

(α) Tων όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στη Δημοκρατία από ορισμένους υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους,

(β) των όρων και διατυπώσεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής στη Δημοκρατία ορισμένων υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους, και

(γ) των περιορισμών που δύναται να επιβληθούν στα δικαιώματα που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β) του παρόντος άρθρου για λόγους δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας ή δημόσιας υγείας.

Πεδίο εφαρμογής

4.-(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε-

(α) Yπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου που πριν από την ημερομηνία αποχώρησης άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στη Δημοκρατία δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που συνεχίζουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μετά την ημερομηνία αποχώρησης∙

(β) μέλη οικογενείας, όταν πληρούν μία εκ των ακόλουθων προϋποθέσεων:

(i) Πριν από την ημερομηνία αποχώρησης άσκησαν το δικαίωμα διαμονής τους στη Δημοκρατία δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεχίζουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μετά την ημερομηνία αποχώρησης∙

(ii) διέμεναν εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και εμπίπτουν στην ερμηνεία του όρου «μέλη της οικογένειας ή μέλη οικογενείας» κατά τη στιγμή που αιτούνται διαμονή στη βάση των διατάξεων του Προσχεδίου της Συμφωνίας Αποχώρησης, για να συνδεθούν με το πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου·

(iii) γεννήθηκαν ή υιοθετήθηκαν νόμιμα από πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του παρόντος εδαφίου μετά την ημερομηνία αποχώρησης, είτε εντός είτε εκτός του εδάφους της Δημοκρατίας, υπό την προϋπόθεση ότι εμπίπτουν στην ερμηνεία της παραγράφου (β) του όρου «μέλος της οικογένειας» του κατ’ αναλογία εφαρμοστέου άρθρου 2 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου κατά τη στιγμή που αιτούνται διαμονή στη βάση των διατάξεων του Προσχεδίου της Συμφωνίας Αποχώρησης, για να συνδεθούν με τα εν λόγω πρόσωπα:

Νοείται ότι η παρούσα υποπαράγραφος εφαρμόζεται, όταν-

(αα) Kαι οι δύο γονείς είναι πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1),

(ββ) ο ένας γονέας είναι πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1), ή

(γγ) ο ένας γονέας είναι πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) και ασκεί αποκλειστικό ή από κοινού δικαίωμα επιμέλειας σύμφωνα με τους εφαρμοστέους κανόνες του κυπριακού οικογενειακού δικαίου, περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων επιμέλειας που αποκτήθηκαν στη βάση του δικαίου τρίτης χώρας και αναγνωρίζονται στη Δημοκρατία στη βάση εφαρμοστέων κανόνων διεθνούς ιδιωτικού δικαίου·

(γ) μέλη οικογενείας που πριν από την ημερομηνία αποχώρησης διέμεναν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων των άρθρων 25, 26, 14(2), 15 και 16 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου και συνεχίζουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

(2) Πρόσωπα των οποίων πριν από την ημερομηνία αποχώρησης η διαμονή τους στη Δημοκρατία διευκολύνθηκε σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 4 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου διατηρούν τα δικαιώματα διαμονής τους στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, νοουμένου ότι συνεχίζουν να διαμένουν στη Δημοκρατία μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) ισχύουν και για πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του εδαφίου (2) του άρθρου 4 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου τα οποία αιτήθηκαν όπως τύχουν διευκόλυνσης πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και των οποίων η διαμονή διευκολύνθηκε μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

(4) Χωρίς επηρεασμό τυχόν ιδίου δικαιώματος διαμονής των ενδιαφερομένων, διευκολύνεται η είσοδος και διαμονή στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, του συντρόφου με τον οποίο ο υπήκοος του Ηνωμένου Βασιλείου έχει διαρκή σχέση, δεόντως αποδεδειγμένη, και ο οποίος διέμενε εκτός της Δημοκρατίας πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι η σχέση ήταν διαρκής πριν από την ημερομηνία αποχώρησης και συνεχίζει να είναι διαρκής κατά την ημερομηνία αποχώρησης και ο σύντροφος αιτείται διαμονής στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(5) Για σκοπούς εφαρμογής των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), η αρμόδια αρχή διενεργεί εκτενή εξέταση της προσωπικής κατάστασης των ενδιαφερόμενων προσώπων και αιτιολογεί κάθε άρνηση εισόδου ή διαμονής των προσώπων αυτών στη Δημοκρατία.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΞΟΔΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Αδιάλειπτο της διαμονής

5.-(1) Για τους σκοπούς των διατάξεων του παρόντος Νόμου, το αδιάλειπτο της διαμονής δεν επηρεάζεται από απουσίες κατά τα προβλεπόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 9.

(2) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής που αποκτήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου πριν από την ημερομηνία αποχώρησης δεν θεωρείται απολεσθέν συνεπεία απουσίας από τη Δημοκρατία για την περίοδο που ορίζεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 9.

Απαγόρευση διακρίσεων λόγω ιθαγένειας

6. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικών διατάξεων του παρόντος Νόμου, διακρίσεις λόγω ιθαγένειας κατά την έννοια της πρώτης παραγράφου του άρθρου 18 της ΣΛΕΕ απαγορεύονται σε ό,τι αφορά τα πρόσωπα που ορίζονται στο άρθρο 4 .

Δικαίωμα εξόδου και εισόδου

7.-(1) Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου, τα μέλη των οικογενειών τους και άλλα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Νόμου που διαμένουν στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει των προϋποθέσεων που ορίζονται στον παρόντα Νόμο έχουν δικαίωμα εξόδου και εισόδου από και στη Δημοκρατία, αντίστοιχα, κατά τα προβλεπόμενα στα κατ’ αναλογία εφαρμοστέα άρθρα 5(1) και (2) και 6 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, με ισχύον διαβατήριο ή δελτίο ταυτότητας σε ό,τι αφορά υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου και με ισχύον διαβατήριο σε ό,τι αφορά στα μέλη των οικογενειών τους που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου:

Νοείται ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2021 η αρμόδια αρχή δύναται να αποφασίσει να μην αποδέχεται δελτία ταυτότητας για σκοπούς εξόδου και εισόδου από και στη Δημοκρατία, αντίστοιχα.

(2) Καμία θεώρηση εισόδου ή εξόδου ή άλλη ισοδύναμη διατύπωση δεν επιβάλλεται στους κατόχους εν ισχύι εγγράφου διαμονής που εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου.

(3) Σε μέλη της οικογένειας υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου που δεν είναι υπήκοοι κράτους μέλους και οι οποίοι μετά την ημερομηνία αποχώρησης συνοδεύουν ή αφικνούνται για να συναντήσουν πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, επιβάλλεται μόνο θεώρηση εισόδου σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 ή, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου αναφορικά με την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, ανάλογα με την περίπτωση:

Νοείται ότι στα αναφερόμενα στο παρόν εδάφιο πρόσωπα παρέχεται από τις αρμόδιες προξενικές αρχές της Δημοκρατίας κάθε διευκόλυνση, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαιτούμενες προξενικές θεωρήσεις, οι οποίες εκδίδονται ατελώς το συντομότερο δυνατόν και επί τη βάσει ταχείας διαδικασίας.

Δικαίωμα διαμονής

8.-(1) Οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 21, 45 και 40 της ΣΛΕΕ και κατά τα προβλεπόμενα στα κατ’ αναλογία εφαρμοστέα άρθρα 8(1), 9(1)(α), (β) ή (γ), 9(4), 14(1) ή 15(1), και 27 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

(2) Τα μέλη οικογενείας που είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 της ΣΛΕΕ και στα κατ’ αναλογία εφαρμοστέα άρθρα 8(1), 9(1)(δ), 14(1) ή 15(4), 25(1) ή (3), 25(4), 26(1) και 27 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

(3)(α) Τα μέλη οικογενείας που δεν είναι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν δικαίωμα διαμονής στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές δυνάμει του άρθρου 21 της ΣΛΕΕ και κατά τα προβλεπόμενα στα κατ’ αναλογία εφαρμοστέα άρθρα 8(2), 9(2), 14(2), 15(4) ή 16, 25(2) ή (3), 25(4), 26(2) και 27 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

(β) Με την επιφύλαξη των περιορισμών και των προϋποθέσεων που ορίζονται στον παρόντα Νόμο, κανένας άλλος περιορισμός ή προϋπόθεση για την απόκτηση, διατήρηση ή απώλεια δικαιώματος διαμονής δεν δύναται να επιβληθεί στα πρόσωπα που αναφέρονται στο εδάφιο (1).

Δικαίωμα μόνιμης διαμονής

9.-(1) Υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικογενειών τους που δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν διαμείνει νομίμως και για συνεχή περίοδο-

(α) Πέντε ετών στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, ή

(β) για περίοδο που προβλέπεται στο άρθρο 15 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου,

έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα κατ’ αναλογία εφαρμοστέα άρθρα 14, 15 και 16 του εν λόγω Νόμου:

Νοείται ότι στον υπολογισμό της περιόδου που απαιτείται για απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής προσμετρούνται οι περίοδοι νόμιμης διαμονής ή απασχόλησης δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

(2) Το αδιάλειπτο της διαμονής για σκοπούς απόκτησης δικαιώματος μόνιμης διαμονής καθορίζεται δυνάμει των κατ’ αναλογία εφαρμοστέων άρθρων 14(3) και 19 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

(3) Από τη στιγμή που αποκτάται δικαίωμα μόνιμης διαμονής, η απώλεια αυτού επέρχεται μόνο σε περίπτωση απουσίας από τις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε συνεχόμενα έτη.

Συσσώρευση περιόδων

10. Υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου και μέλη των οικογενειών τους που πριν από την ημερομηνία αποχώρησης διέμεναν νομίμως στις ελεγχόμενες από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 9 του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου για περίοδο λιγότερη των πέντε ετών έχουν δικαίωμα απόκτησης δικαιώματος μόνιμης διαμονής υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου, όταν συμπληρώσουν την απαιτούμενη περίοδο διαμονής:

Νοείται ότι στον υπολογισμό της περιόδου που απαιτείται για απόκτηση δικαιώματος μόνιμης διαμονής προσμετρούνται οι περίοδοι νόμιμης διαμονής ή απασχόλησης δυνάμει του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πριν από ή μετά την ημερομηνία αποχώρησης.

Καθεστώς διαμονής και αλλαγές

11.-(1) Τα δικαιώματα που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο δεν επηρεάζονται, όταν τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού αλλάζουν καθεστώς διαμονής, πρόσωπα δε τα οποία απολαύουν δικαιώματος διαμονής υπό την ιδιότητα μέλους οικογενείας υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου δεν μπορούν να καταστούν πρόσωπα που προβλέπονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου.

(2) Τα προβλεπόμενα στον παρόντα Νόμο δικαιώματα μελών οικογενείας που είναι εξαρτώμενα υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου πριν από την ημερομηνία αποχώρησης διατηρούνται ακόμη και μετά που αυτά θα παύσουν να είναι εξαρτώμενα υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
Έκδοση εγγράφων διαμονής

12.-(1) Οι δικαιούχοι διαμονής και μόνιμης διαμονής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου έχουν δικαίωμα να λάβουν κατά τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις των κατ’ αναλογία εφαρμοστέων διατάξεων του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου και με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου έγγραφο διαμονής.

(2) Για τη χορήγηση του εγγράφου που προβλέπεται στο εδάφιο (1) οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στον τύπο και με την καταβολή τέλους που καθορίζονται από την αρμόδια αρχή, με την αίτηση δε οι ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν τα προβλεπόμενα στις κατ’ αναλογία εφαρμοστέες διατάξεις του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου συνοδευτικά έγγραφα:

Νοείται ότι οι κάτοχοι εν ισχύι βεβαίωσης εγγραφής, δελτίου διαμονής, πιστοποιητικού μόνιμης διαμονής ή δελτίου μόνιμης διαμονής που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου, κατά την υποβολή της αίτησης, απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης οποιωνδήποτε συνοδευτικών εγγράφων πλην, όπου απαιτείται στον κατ’ αναλογία εφαρμοστέο περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμο, της προσκόμισης ισχύοντος διαβατηρίου:

Νοείται περαιτέρω ότι τα εν ισχύι δελτία διαμονής, οι βεβαιώσεις εγγραφής, τα πιστοποιητικά μόνιμης διαμονής ή τα δελτία μόνιμης διαμονής που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου σε δικαιούχους διαμονής και μόνιμης διαμονής, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, συνεχίζουν να ισχύουν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή μέχρι-

(α) Την ημερομηνία λήξης τους, όπου αυτό εφαρμόζεται, ή

(β) την αντικατάστασή τους με έγγραφο διαμονής, ή

(γ) την επιβολή περιορισμού δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους VII του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, ή

(δ) την επιβολή περιορισμού δικαιώματος διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του παρόντος Νόμου.

Αιτήσεις για έκδοση εγγράφων διαμονής

13.-(1) Oι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν αιτήσεις για απόκτηση του οριζόμενου στο εδάφιο (1) του άρθρου 12 εγγράφου διαμονής από την ημερομηνία που καθορίζεται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, η οποία δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας ή από την 1η Ιανουαρίου 2021.

(2) Η εξέταση των αιτήσεων που προβλέπονται στο εδάφιο (1) διενεργείται κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12.

ΜΕΡΟΣ ΙV ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
Περιορισμοί του δικαιώματος διαμονής

14.-(1) Η αρμόδια αρχή δύναται να επιβάλει περιορισμούς στην άσκηση των δικαιωμάτων που προβλέπονται από τον παρόντα Νόμο σε υπηκόους του Ηνωμένου Βασιλείου, στα μέλη των οικογενειών τους και σε άλλα πρόσωπα που ασκούν δικαιώματα δυνάμει του παρόντος Νόμου για διαγωγή που επέδειξαν πριν από και μετά την ημερομηνία αποχώρησης, κατά τα προβλεπόμενα στο κατ’ αναλογία εφαρμοστέο Μέρος VII του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

(2) Η αρμόδια αρχή δύναται να λάβει κατάλληλα μέτρα για άρνηση, τερματισμό ή ανάκληση οποιουδήποτε δικαιώματος αναγνωρίζεται από τον παρόντα Νόμο, σε περίπτωση κατάχρησης δικαιωμάτων ή απάτης, περιλαμβανομένου του εικονικού γάμου:

Νοείται ότι τα εν λόγω μέτρα τηρούν την αρχή της αναλογικότητας και υπόκεινται στις διαδικαστικές εγγυήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 15 του παρόντος Νόμου.

Διαδικαστικές εγγυήσεις και δικαίωμα προσφυγής

15. Κάθε απόφαση περιοριστική των δικαιωμάτων διαμονής των υπηκόων του Ηνωμένου Βασιλείου, των μελών των οικογενειών τους και άλλων προσώπων υπόκειται σε διαδικαστικές εγγυήσεις, κατά τα προβλεπόμενα στις κατ’ αναλογία εφαρμοστέες διατάξεις του άρθρου 28 και του Μέρους VII του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου.

ΜΕΡΟΣ V ΣΥΝΑΦΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΙΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ
Συναφή δικαιώματα

16. Τα μέλη οικογενείας υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου, ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα οποία έχουν δικαίωμα διαμονής ή δικαίωμα μόνιμης διαμονής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δικαιούνται να αναλαμβάνουν μισθωτή ή μη μισθωτή δραστηριότητα.

Ίση μεταχείριση

17.-(1) Όλοι οι υπήκοοι του Ηνωμένου Βασιλείου που διαμένουν στη Δημοκρατία δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης με τους πολίτες της Δημοκρατίας στους τομείς που καλύπτονται από το Προσχέδιο της Συμφωνίας Αποχώρησης, τα δε διαλαμβανόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν και για τα μέλη της οικογένειας υπηκόου του Ηνωμένου Βασιλείου που έχουν δικαίωμα διαμονής ή μόνιμης διαμονής δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του εδαφίου (1), δεν υφίσταται δικαίωμα σε κοινωνικές παροχές κατά τη διάρκεια της διαμονής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 ή 27(4)(β) του περί του Δικαιώματος των Πολιτών της Ένωσης και των Μελών των Οικογενειών τους να Κυκλοφορούν και να Διαμένουν Ελεύθερα στη Δημοκρατία Νόμου ούτε παρέχεται πριν από την απόκτηση του δικαιώματος μόνιμης διαμονής κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του παρόντος Νόμου επίδομα συντήρησης για σπουδές, περιλαμβανομένης της επαγγελματικής κατάρτισης, αποτελούμενης από υποτροφίες για σπουδές ή σπουδαστικά δάνεια, σε πρόσωπα άλλα από μισθωτούς εργαζομένους, μη μισθωτούς εργαζομένους, σε πρόσωπα που διατηρούν αυτή την ιδιότητα και στα μέλη των οικογενειών τους.

ΜΕΡΟΣ VI ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Εδαφική εφαρμογή

18. Ο παρών Νόμος δεν εφαρμόζεται στις περιοχές της Δημοκρατίας στις οποίες η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο και τα δικαιώματα που διασφαλίζονται με βάση τον παρόντα Νόμο δεν διασφαλίζονται αναφορικά με τα πρόσωπα που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές.

Εξουσιοδότηση

19.-(1) Ο Διευθυντής δύναται να μεταβιβάζει γραπτώς την άσκηση οποιασδήποτε εξουσίας, καθώς και την εκτέλεση οποιουδήποτε καθήκοντος που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου του χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε οποιοδήποτε πρόσωπο υπηρετεί στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, σε περίπτωση δε της μεταβίβασης αυτής, ο Διευθυντής διατηρεί την εξουσία να ασκεί την ούτως μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το ούτως μεταβιβαζόμενο καθήκον από και κατά τη διάρκεια της εν λόγω μεταβίβασης.

(2) Πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται η άσκηση εξουσίας ή η εκτέλεση καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) έχει υποχρέωση να ασκεί τη μεταβιβαζόμενη εξουσία και να εκτελεί το μεταβιβαζόμενο καθήκον σύμφωνα με οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από τον Διευθυντή.

(3) Ο Διευθυντής δύναται να τροποποιεί και να ανακαλεί μεταβίβαση άσκησης εξουσίας ή/και εκτέλεσης καθήκοντος δυνάμει του εδαφίου (1) με γραπτή ειδοποίηση προς το πρόσωπο στο οποίο η εξουσία έχει μεταβιβαστεί.

(4) Σε περίπτωση κατά την οποία δύο ή περισσότερα πρόσωπα ασκούν ταυτόχρονα, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, την ίδια εξουσία ή εκτελούν το ίδιο καθήκον, ο ιεραρχικά υφιστάμενος των εν λόγω προσώπων δεν ασκεί εξουσία ούτε εκτελεί καθήκον επί των ίδιων πραγματικών γεγονότων με τον ιεραρχικά ανώτερό του, εκτός εάν ο τελευταίος το επιτρέπει σύμφωνα με οδηγίες που ενδέχεται να δοθούν από αυτόν.

(5) Σε περίπτωση κατά την οποία, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόσωπο ασκεί εξουσία ή εκτελεί καθήκον που οι διατάξεις του παρόντος Νόμου χορηγούν ή αναθέτουν, αντίστοιχα, σε άλλο πρόσωπο, οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται ως εάν είχαν χορηγήσει ρητά την εν λόγω εξουσία στο πρόσωπο που την ασκεί ή είχαν αναθέσει ρητά το εν λόγω καθήκον στο πρόσωπο που το εκτελεί.

Έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόμου

20. Η ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, με Απόφασή του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.