Προοίμιο

Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-

«Κανονισμός (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση)», όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται,

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως o περί της Εμπορίας Ορισμένων Αντικειμένων (Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/125) Νόμος του 2020.

Ερμηνεία

2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

«αρμόδια αρχή» σημαίνει την αρμόδια αρχή της Δημοκρατίας, όπως αυτή καθορίζεται στο Παράρτημα Ι του Κανονισμού∙

«ελεγχόμενα είδη» σημαίνει τα αντικείμενα που στην πράξη χρησιμοποιούνται για την επιβολή της θανατικής ποινής ή για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα ΙΙ, ΙIΙ και IV του Κανονισμού·

«Κανονισμός» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/125 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2019 για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία (κωδικοποίηση), όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται·

«τελωνειακή νομοθεσία» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τις διατάξεις του άρθρου 2 του περί Τελωνειακού Κώδικα Νόμου·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ο οποίος προΐσταται της Αρμόδιας Αρχής.

(2) Οι όροι που χρησιμοποιούνται και δεν ορίζονται ειδικά στον παρόντα Νόμο έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Κανονισμό.

Όροι εμπορίας ελεγχόμενων ειδών

3.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 3 έως 9 του Κανονισμού, απαγορεύεται η εξαγωγή, η εισαγωγή ή η διαμετακόμιση αντικειμένων που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, καθώς και η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών, η εκπαίδευση, η συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις ή η διαφήμιση σε σχέση με αντικείμενα που απαριθμούνται στο προαναφερθέν Παράρτημα ΙΙ.

(2) Τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 11, 12, 15, 16, 17 και 19 του Κανονισμού, απαγορεύεται η εξαγωγή των ελεγχόμενων ειδών που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Κανονισμού ή η παροχή τεχνικής βοήθειας ή μεσιτικών υπηρεσιών σχετικά με τα είδη αυτά χωρίς άδεια που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού.

(3) Τηρουμένων των διατάξεων των Άρθρων 13 και 18 του Κανονισμού, απαγορεύεται η διαμετακόμιση των ελεγχόμενων ειδών που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Κανονισμού.

Αίτηση χορήγησης άδειας

4. Η αίτηση για την έκδοση άδειας εξαγωγής, εισαγωγής ή διαμετακόμισης ή παροχής τεχνικής βοήθειας ή μεσιτικών υπηρεσιών γίνεται από τον αιτητή, γραπτώς, με τη συμπλήρωση και υποβολή στην Αρμόδια Αρχή του εντύπου που καθορίζεται από την Αρμόδια Αρχή.

Συνδρομή κυβερνητικών τμημάτων και/ή εμπειρογνωμόνων

5. Η Αρμόδια Αρχή, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δύναται να καλεί εκπροσώπους των κυβερνητικών τμημάτων που δύνανται να συνεισφέρουν με εξειδικευμένη γνώση, τεχνογνωσία και εμπειρία σε σχέση με τα είδη προς εισαγωγή, εξαγωγή ή την παροχή τεχνικής βοήθειας, καθώς και εμπειρογνώμονες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει την ικανότητα να συνδράμει στο έργο της και/ή είναι ικανό να τη συμβουλεύσει.

Υπόνοιες και διαπίστωση παράβασης των όρων εισαγωγής ή εξαγωγής

6.-(1) Σε περίπτωση που υπάρχουν εύλογες υπόνοιες για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 3 έως 5, 11, 13, 16, και 18 του Κανονισμού, τα ελεγχόμενα είδη δεσμεύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, διατάσσεται από τον Υπουργό έρευνα για διαπίστωση της παράβασης ή/και διερεύνηση της δυνατότητας θεραπείας αυτής, η οποία διενεργείται από εντεταλμένους από τον Υπουργό λειτουργούς σε συνεργασία, όπου απαιτείται, με άλλες αρχές της Δημοκρατίας και η έρευνα καταλήγει σε πόρισμα εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.

(2) Εάν από το πόρισμα της έρευνας που αναφέρεται στο εδάφιο (1) διαπιστωθεί παράβαση των διατάξεων του άρθρου 3 του παρόντος Νόμου και/ή των Άρθρων 3 έως 5, 11, 13, 16, και 18 του Κανονισμού, τα ελεγχόμενα είδη κατάσχονται ως υποκείμενα σε δήμευση, σύμφωνα με τις διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας, ενώ σε αντίθετη περίπτωση αποδεσμεύονται:

Νοείται ότι, εάν το πόρισμα της έρευνας αναφέρεται σε δυνατότητα θεραπείας της παράβασης, παρέχεται στον ενδιαφερόμενο εύλογος χρόνος, ο οποίος δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, για θεραπεία της παράβασης.

Αδικήματα και ποινές

7. Οποιοσδήποτε:

(α) εισάγει, εξάγει, διαμετακομίζει αντικείμενα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού, παρέχει μεσιτικές υπηρεσίες ή εκπαίδευση, συμμετέχει σε εμπορικές εκθέσεις και/ή διαφημίζει οτιδήποτε σχετικό αναφορικά με τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος Κανονισμού, στη Δημοκρατία ή από τη Δημοκρατία, χωρίς άδεια, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου και/ή του Κανονισμού,

(β) εξάγει τα ελεγχόμενα είδη που απαριθμούνται στα Παραρτήματα ΙΙΙ και IV του Κανονισμού ή παρέχει τεχνική βοήθεια ή μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα είδη αυτά χωρίς άδεια που εκδίδεται από την Αρμόδια Αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και του Κανονισμού,

(γ) εκτελεί διαμετακόμιση των ελεγχόμενων ειδών που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού, ενώ γνωρίζει ότι οποιοδήποτε μέρος ενός φορτίου των εν λόγω αντικειμένων προορίζεται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε τρίτη χώρα,

(δ) εκτελεί διαμετακόμιση των ελεγχόμενων ειδών που απαριθμούνται στο Παράρτημα IV του Κανονισμού, ενώ γνωρίζει ότι οποιοδήποτε μέρος ενός φορτίου των εν λόγω αντικειμένων προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη θανατική ποινή σε τρίτη χώρα,

(ε) παρεμποδίζει ή παρακωλύει έρευνα που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του παρόντος Νόμου και/ή αρνείται να παρέχει πληροφορίες και/ή παρέχει εν γνώσει του ψευδείς πληροφορίες,

είναι ένοχος αδικήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες ευρώ (€20.000) ή και στις δύο αυτές ποινές και, σε περίπτωση δεύτερης ή μεταγενέστερης καταδίκης, υπόκειται σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει τα τέσσερα (4) χρόνια ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τριάντα χιλιάδες ευρώ (€30.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Διενέργεια ανακρίσεων

8. Οι διατάξεις της εκάστοτε σε ισχύ τελωνειακής νομοθεσίας που διέπουν τη διενέργεια ανακρίσεων εφαρμόζονται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 7 και αφορούν την εισαγωγή, την εξαγωγή και/ή διαμετακόμιση ελεγχόμενων ειδών, σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του ίδιου άρθρου και αφορούν την εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών, καθώς και σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων (γ) και (δ) του ίδιου άρθρου και αφορούν τη διαμετακόμιση ελεγχόμενων ειδών.

Συμβιβασμός αδικημάτων

9. Η εξουσία που παρέχεται στο Διευθυντή του Τμήματος Τελωνείων για συμβιβασμό αδικημάτων, δυνάμει της τελωνειακής νομοθεσίας, εφαρμόζεται, τηρουμένων των αναλογιών, σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (α) του άρθρου 7 και αφορούν την εισαγωγή και/ή την εξαγωγή και/ή τη διαμετακόμιση ελεγχόμενων ειδών, σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (β) του ίδιου άρθρου και αφορούν την εξαγωγή ελεγχόμενων ειδών, καθώς και σε σχέση με τα αδικήματα που προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου (γ) του ίδιου άρθρου και αφορούν τη διαμετακόμιση ελεγχόμενων ειδών.