Συνοπτικός τίτλος

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997.

Ερμηνεία

2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-

“αλλοδαπός” έχει την έννοια που προσδίδεται σ' αυτόν από τους περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμους του 1972 έως (Αρ. 2) του 2001, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή αντικαθίστανται·

“αρμόδιος λειτουργός” σημαίνει το λειτουργό που ορίζεται από τον Υπουργό·

“ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας” σημαίνει-

(α) οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως μεσάζων (είτε σε συνάρτηση με άλλες δραστηριότητες είτε όχι) για την εξασφάλιση απασχόλησης σε διαθέσιμα για εργασία πρόσωπα ή που προμηθεύει τέτοια πρόσωπα σε εγοδότες είτε με σκοπό την άμεση ή έμμεση αποκόμιση χρηματικού ή άλλου υλικού οφέλους είτε όχι ή εισπράττει για την υπηρεσία αυτή αμοιβή ή συνεισφορά ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια ή διαφορεική χρέωση·

(β) οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως μεσίτης ή προμηθευτής (είτε σε συνάρτηση με άλλες δραστηριότητες είτε όχι) εξασφαλίζοντας ή παραχωρώντας επ’ αμοιβή ή άλλως σε τρίτα πρόσωπα, νομικά ή φυσικά, τις υπηρεσίες οποιουδήποτε προσώπου:

Νοείται ότι, εφημερίδες ή οποιαδήποτε άλλα συναφή έντυπα δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες της παραγράφου (α) του ορισμού αυτού, εκτός εάν εκδίδονται εξ ολοκλήρου ή κατεξοχή για να επιτελέσουν ρόλο μεσάζοντα μεταξύ εργοδοτών και προσώπων που είναι διαθέσιμα για εργασία:

Νοείται περαιτέρω ότι δεν εμπίπτουν στις πρόνοιες του ορισμού αυτού υπηρεσίες που προσφέρουν στα μέλη τους οι οργανώσεις των εργοδοτών και εργαζομένων·

“κράτος μέλος” σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

“οργάνωση” περιλαμβάνει και σύνδεσμο οργανώσεων·

“οργάνωση εργοδοτών” σημαίνει οργάνωση που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από εργοδότες και που οι κύριοι σκοποί της περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων ή οργανώσεων εργαζομένων·

“οργάνωση εργαζομένων” σημαίνει οργάνωση που αποτελείται εξ ολοκλήρου ή κυρίως από εργαζομένους και που οι κύριοι σκοποί της περιλαμβάνουν τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών ή οργανώσεων εργοδοτών·

“Υπουργός” σημαίνει τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Υποχρέωση για εξασφάλιση άδειας λειτουργίας

3.-(1) Απαγορεύεται η λειτουργία ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας χωρίς προηγούμενη εξασφάλιση άδειας λειτουργίας που εκδίδεται από τον Υπουργό ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του.

(2) Παράβαση των προνοιών του εδαφίου (1) συνιστά ποινικό αδίκημα και ο παραβάτης ή, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ο κατά νόμο υπεύθυνος, υπόκειται επί τη καταδίκη του σε ποινή φυλάκισης ή χρηματική ποινή ή και στις δύο αυτές ποινές σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο λειτουργεί κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας δικαιούται να συνεχίσει τη λειτουργία του μέχρι να λάβει γραπτώς γνώση της απόφασης αναφορικά με αίτηση του για έκδοση άδειας δυνάμει του παρόντος Νόμου.

Αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας

4.-(1) Πριν από την έναρξη λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας υποβάλλεται αίτηση στον αρμόδιο λειτουργό για έκδοση άδειας λειτουργίας.

(2) Οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου λειτουργεί ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας δικαιούται μέσα σε τρεις μήνες από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου να υποβάλει αίτηση στον αρμόδιο λειτουργό για έκδοση άδειας λειτουργίας.

(3) Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας ο αιτητής δικαιούται μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα πληροφορηθεί γραπτώς την απόφαση για απόρριψη της αίτησης για έκδοση άδειας λειτουργίας, να προσφύγει γραπτώς στον Υπουργό αιτούμενος αναθεώρηση της απόφασης του αρμόδιου λειτουργού.

(4) Σε περίπτωση αίτησης δυνάμει του εδαφίου (2), αν η απόφαση του Υπουργού δυνάμει του εδαφίου (3) είναι αρνητική, παρέχεται προθεσμία τριών μηνών για τερματισμό της λειτουργίας του ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας.

(5) Κάθε αίτηση για έκδοση άδειας λειτουργίας θα υποβάλλεται στον καθορισμένο τύπο.

Προϋποθέσεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας

5. Καμιά άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας δεν παρέχεται εκτός αν-

(α) Στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από φυσικό πρόσωπο, το πρόσωπο αυτό είναι πολίτης της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(β) στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από συνεταιρισμό, η πλειοψηφία των συνεταίρων είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(γ) στην περίπτωση λειτουργίας τέτοιου γραφείου από εταιρεία, η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους·

(δ) το πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία ή τη διεύθυνση του Γραφείου δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που ενέχει ηθική αισχρότητα·

(ε) το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του γραφείου-

(i) έχει τουλάχιστον απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης ή άλλο ισοδύναμο προσόν και σχετική πείρα:

Νοείται ότι οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο δεν απαιτούνται από πρόσωπο το οποίο κατά την 14η Φεβρουαρίου 1997 ασκούσε το επάγγελμα του καλλιτεχνικού πράκτορα ύστερα από άδεια του Υπουργού Εσωτερικών, του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή του Λειτουργού Μετανάστευσης- ή

(ii) σε περίπτωση που το εν λόγω γραφείο παρέχει υπηρεσίες τοποθέτησης επιστημονικού και διευθυντικού προσωπικού, έχει-

(α) πανεπιστημιακό δίπλωμα ή άλλο ισοδύναμο προσόν και σχετική πείρα ή απασχολεί προσωπικό που έχει τα προσόντα αυτά· ή

(β) απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης και επταετή τουλάχιστο σχετική πείρα·

(στ) ικανοποιηθούν οποιοιδήποτε άλλοι όροι δυνατό να καθοριστούν για σκοπούς του παρόντος άρθρου.

Τέλη άδειας λειτουργίας

6. Άδεια δυνάμει του άρθρου 3 εκδίδεται από τον Υπουργό, αφού καταβληθεί το καθορισμένο τέλος.

Τύπος και διάρκεια άδειας λειτουργίας

7.-(1) Κάθε άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας-

(α) Εκδίδεται στον καθορισμένο τύπο·

(β) ισχύει για περίοδο δύο χρόνων από την ημερομηνία έκδοσης της και δυνατό να ανανεώνεται, εφόσον εξακολουθούν να ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος Νόμου, εκτός αν έχει ανακληθεί δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου·

(γ) δεν είναι μεταβιβάσιμη και σε περίπτωση θανάτου κατόχου της ή μετόχου σε τέτοιο γραφείο θα πρέπει να ενημερώνεται γραπτώς ο Υπουργός, ο οποίος και θα αποφασίζει με βάση τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου κατά πόσο η άδεια μπορεί να μεταβιβαστεί στους αντιπροσώπους του κατόχου της άδειας·

(δ) τηρουμένων των προνοιών του εδαφίου (1) του άρθρου 8, δυνατό να καθορίζει το είδος των υπηρεσιών που θα παρέχει το ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας.

(2) Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας οφείλει να ενημερώνει γραπτώς τον Υπουργό για οποιαδήποτε ουσιώδη αλλαγή στις πληροφορίες που έδωσε κατά την υποβολή της αίτησης του μέσα σε ένα μήνα από τη σχετική αλλαγή.

Απασχόληση πολίτη της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους στο εξωτερικό και αλλοδαπών στην Κύπρο

8.-(1) Κανένα ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας δε θα προσφέρεται για εξεύρεση εργασίας σε πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους στο εξωτερικό ή για εξεύρεση αλλοδαπών για απασχόληση στη Δημοκρατία, εκτός αν το είδος της υπηρεσίας αυτής αναφέρεται στην άδεια του δυνάμει της παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 7.

(2) Κάθε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας το οποίο δυνάμει του εδαφίου (1) προσφέρεται για εξεύρεση αλλοδαπών για απασχόληση στη Δημοκρατία και για εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό σε πολίτες της Δημοκρατίας ή κράτους μέλους οφείλει να συμμορφώνεται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές πράξεις, διατάγματα και οδηγίες που εκδίδονται δυνάμει αυτής σχετικά με τους αλλοδαπούς και τη μετανάστευση καθώς και την απασχόληση προσώπων που δεν είναι πολίτες της Δημοκρατίας.

Τήρηση αρχείου

9. Κάθε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας θα τηρεί τέτοιο αρχείο όπως θα καθοριστεί.

Έκθεση άδειας και πινακίδα

10. Επιβάλλεται όπως-

(α) Η άδεια λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας αναρτάται σε περίοπτη θέση μέσα στο γραφείο, ώστε να είναι ορατή στους πελάτες·

(β) αναρτάται πινακίδα σε περίοπτη θέση, έτσι που να είναι ορατή έξω από το κτίριο όπου στεγάζεται ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας, στην οποία θα αναφέρεται το ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας, καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας του.

Εκθέσεις στον Υπουργό

11.-(1) Ο Υπουργός δύναται, νοουμένου ότι υπάρχει εύλογη αιτία, με γραπτή οδηγία να καλέσει οποιοδήποτε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας να υποβάλει σ’ αυτόν μέσα σε καθορισμένο χρόνο-

(α) Έκθεση που να περιέχει τέτοια στοιχεία και πληροφορίες όπως θα ζητήσει σε σχέση με τη διεξαγόμενη από το γραφείο αυτό εργασία·

(β) τέτοιες άλλες γραπτές πληροφορίες ή γραπτές επεξηγήσεις όπως θα ζητήσει σε σχέση με οποιαδήποτε στοιχεία/πληροφορίες που αναφέρονται στην έκθεση.

(2) Ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας στο οποίο έχει δοθεί οδηγία με βάση το εδάφιο (1) θα ανταποκρίνεται στην οδηγία μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα το οποίο θα καθορίζεται στην οδηγία ανάλογα με την περίπτωση.

Ανάκληση άδειας λειτουργίας

12.-(1) Ο Υπουργός δύναται να ανακαλέσει οποιαδήποτε άδεια, αν ο κάτοχος της άδειας-

(α) Έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει του παρόντος Νόμου ή, στην περίπτωση γραφείου που προσφέρεται για εξεύρεση αλλοδαπών για απασχόληση στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 8, έχει καταδικαστεί για αδίκημα δυνάμει των προνοιών της νομοθεσίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου· ή

(β) έχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια του παρόντος Νόμου ή, στην περίπτωση γραφείου που προσφέρεται για εξεύρεση αλλοδαπών για απασχόληση στη Δημοκρατία σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (1) του άρθρου 8, έχει παραβεί οποιαδήποτε πρόνοια της νομοθεσίας που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του εν λόγω άρθρου· ή

(γ) έχει περιλάβει σε οποιαδήποτε έκθεση ή σε οποιαδήποτε γραπτή πληροφορία ή γραπτή επεξήγηση του δυνάμει των προνοιών του παρόντος Νόμου οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι οποίες εν γνώσει του είναι ψευδείς ή ανακριβείς· ή

(δ) δεν έχει συμμορφωθεί προς οποιαδήποτε γραπτή οδηγία του Υπουργού που δίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου.

(2) Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας, ο κάτοχος της δικαιούται, μέσα σε ένα μήνα από την ημέρα που θα πληροφορηθεί γραπτώς την απόφαση για ανάκληση της άδειας, να προσφύγει γραπτώς στον Υπουργό για αναθεώρηση της απόφασης.

(3) Η ανάκληση αρχίζει μετά τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (2) για προσφυγή στον Υπουργό και σε περίπτωση τέτοιας προσφυγής μέχρι τη λήψη της γραπτής απόφασης του Υπουργού γι’ αυτή.

Ανακοινώσεις στον τύπο

13. Ανακοίνωση που καταχωρείται από οποιοδήποτε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας σχετικά με τις δραστηριότητες του σε οποιαδήποτε εφημερίδα ή άλλο έντυπο θα αναφέρει το όνομα του γραφείου και τον αριθμό της άδειας λειτουργίας του.

Ειδικές απαγορευτικές διατάξεις

14. Δεν επιτρέπεται σε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

(α) Να προωθεί αιτητές για απασχόληση, χωρίς να έχει καλή τη πίστει εντολή από τον εργοδότη·

(β) να παραποιεί ή να δίνει εν γνώσει του λανθασμένες πληροφορίες σε σχέση με τους όρους και τις συνθήκες εργασίες και σε σχέση με τα προσόντα του αιτητή·

(γ) να προωθεί αιτητή για εκτέλεση εργασίας σε τόπο όπου, εν γνώσει του, υπάρχει σε εξέλιξη απεργία ή ανταπεργία, χωρίς να πληροφορεί τον αιτητή γι’ αυτή την κατάσταση·

(δ) να παρακινεί αιτητές που έχει τοποθετήσει σε εργασία να αποδεχθούν εργασία σε άλλον εργοδότη, εκτός και αν συμφωνεί ο υφιστάμενος εργοδότης·

(ε) να προωθεί σε εργασία παιδιά ή νεαρά άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Προστασία μισθών

15.-(1) Καμιά οικονομική επιβάρυνση δε θα υφίσταται ο εργοδοτούμενος από εργοδότη ή από οποιοδήποτε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας με μορφή άμεσης ή έμμεσης αμοιβής για σκοπούς αναζήτησης, εξασφάλισης ή διατήρησης απασχόλησης.

(2) Σε περίπτωση που ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας έχει γραπτή συγκατάθεση από εργαζόμενο πελάτη του να εισπράττει για λογαριασμό του από τον εργοδότη τις απολαβές του, οφείλει να τις καταβάλλει αμέσως σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του εργαζόμενου πελάτη.

Διορισμός Επιθεωρητών

16.-(1) Ο Υπουργός μπορεί να ορίζει Επιθεωρητές για την αποτελεσματική εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου, καθώς και Αρχιεπιθεωρητή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την ανάθεση υποθέσεων σε Επιθεωρητές, θα επιβλέπει τον τρόπο με τον οποίο οι Επιθεωρητές ασκούν τις εξουσίες τους για σκοπούς του παρόντος Νόμου και μπορεί να τερματίζει τέτοιους διορισμούς.

(2) Οι Επιθεωρητές οι οποίοι ορίζονται δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1) θα εφοδιάζονται με ειδικές ταυτότητες.

Εξουσίες Επιθεωρητών και Αστυνομικών

17.-(1) Κάθε Επιθεωρητής που ορίζεται δυνάμει των προνοιών του άρθρου 16 του παρόντος Νόμου ή αστυνομικός με βαθμό όχι κατώτερο του λοχία, μπορεί-

(α) Να εισέρχεται, να επιθεωρεί και να εξετάζει οποιοδήποτε ιδιωτικό γραφείο εξεύρεσης εργασίας, σε οποιοδήποτε εύλογο χρόνο, εάν έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος Νόμου:

Νοείται ότι κανένα πρόσωπο δεν έχει το δικαίωμα να εισέρχεται σε κατοικία χωρίς έγγραφη συγκατάθεση του προσώπου που κατοικεί σε αυτή, εκτός δυνάμει δικαστικού εντάλματος·

(β) να προβαίνει σε οποιαδήποτε εξέταση και να διεξάγει έρευνα που είναι αναγκαία για να διαπιστωθεί κατά πόσο τηρούνται οι πρόνοιες του παρόντος Νόμου.

(2) (α) Ο κάτοχος άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γραφείου εξεύρεσης εργασίας, καθώς και το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη λειτουργία του και κάθε εργοδοτούμενος σε αυτό υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν κάθε εύλογη διευκόλυνση σε οποιοδήποτε επιθεωρητή ή αστυνομικό ο οποίος ενεργεί δυνάμει του εδαφίου (1) η οποία είναι αναγκαία για τους σκοπούς της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους δυνάμει του παρόντος άρθρου.

(β) Πρόσωπο το οποίο εκούσια καθυστερεί ή παρεμποδίζει Επιθεωρητή ή αστυνομικό κατά την άσκηση των εξουσιών του δυνάμει του εδαφίου (1) διαπράττει αδίκημα και επί τη καταδίκη του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις εκατόν πενήντα λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Περιορισμός στην αποκάλυψη πληροφοριών

18. Πρόσωπο που έχει αποκτήσει οποιεσδήποτε απευθείας πληροφορίες κατά την άσκηση εξουσιών δυνάμει του παρόντος Νόμου είτε το ίδιο είτε από άλλο πρόσωπο, διαπράττει αδίκημα, αν αποκαλύπτει πληροφορίες που αφορούν εμπορικό μυστικό, εκτός αν η αποκάλυψη γίνεται-

(α) Με τη συγκατάθεση του προσώπου που έχει δικαίωμα να χρησιμοποιεί ή να τηρεί το εμπορικό μυστικό· ή

(β) για σκοπούς εφαρμογής οποιωνδήποτε προνοιών τις οποίες έχει υποχρέωση δυνάμει νόμου να εφαρμόζει· ή

(γ) για σκοπούς ποινικής διαδικασίας· ή

(δ) για σκοπούς οποιασδήποτε έρευνας που διεξάγεται από ή εκ μέρους του Υπουργικού Συμβουλίου ή του Υπουργού σε σχέση με την εφαρμογή οποιωνδήποτε νομοθετικών διατάξεων τις οποίες έχει υποχρέωση να εφαρμόζει.

Αδικήματα

19. Κάθε πρόσωπο το οποίο παραβαίνει ή παραλείπει να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού, είναι ένοχο ποινικού αδικήματος και, επί τη καταδίκη του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές, εκτός εάν γίνεται διαφορετική πρόνοια στον παρόντα Νόμο.

Κανονισμοί

20.-(1) Το Υπουργικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει κανονισμούς για την καλύτερη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

(2) Ειδικότερα και χωρίς επηρεασμό της γενικότητας του εδαφίου (1), οι Κανονισμοί αυτοί μπορούν να προβλέπουν για όλα ή μερικά από τα ακόλουθα θέματα:

(α) Για τον καθορισμό κάθε ζητήματος το οποίο δυνάμει του παρόντος Νόμου χρειάζεται ή επιδέχεται καθορισμό·

(β) για τον καθορισμό του τύπου των δυνάμει του παρόντος Νόμου προβλεπόμενων αιτήσεων, αδειών και άλλων εγγράφων και των πληρωτέων τελών αναφορικά με αυτά.

Σημείωση
5 του Ν.195(I)/2002Έναρξη της ισχύος του Ν. 195(Ι)/2002

Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 195(Ι)/2002] τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία προσχώρησης της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σημείωση
35 του Ν.126(Ι)/2012Έναρξη Ισχύος

34. Ο παρών Νόμος [Σ.Σ.: δηλαδή ο Ν. 126(Ι)/2012] τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Σημείωση
35 του Ν. 126(Ι)/2012Κατάργηση

35.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόμου [Σ.Σ.: δηλαδή του Ν. 126(Ι)/2012], οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2002 καταργούνται.

(2)  Οι περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 2) του 2002 συνεχίζουν να εφαρμόζονται για τα ιδιωτικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας που ενεργούν ως μεσίτες ή προμηθευτές, εξασφαλίζοντας ή παραχωρώντας επ’ αμοιβή ή άλλως πως σε τρίτα πρόσωπα νομικά ή φυσικά, τις υπηρεσίες οποιουδήποτε προσώπου.