Καθήκον τήρησης βιβλίων λογαριασμών

64.-(1)Κάθε συνεταιρισμός τηρεί βιβλία λογαριασμών∙ νοείται πάντοτε ότι για τους σκοπούς του άρθρου αυτού οι συνέταιροι, εκτός ετερόρρυθμου συνεταίρου διά μετοχών, δεν θεωρούνται ότι έχουν τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών αν δεν έχουν τηρήσει τα βιβλία αυτά ή λογαριασμούς κατά τον τρόπο που είναι αναγκαία για να παρουσιάσουν ή επεξηγήσουν τις συναλλαγές τους και την οικονομική κατάσταση στην εμπορία, εργασία ή επάγγελμα τους, περιλαμβανόμενου βιβλίου ή βιβλίων που περιέχουν καταχωρίσεις από ημέρα σε ημέρα με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των μετρητών που λαμβάνονται και των μετρητών που πληρώνονται και όταν η εμπορία ή εργασία αφορά συναλλαγές αγαθών, λογαριασμούς επίσης όλων των αγαθών που πωλήθηκαν περιλαμβανόμενης περιγραφής με επαρκείς λεπτομέρειες όλων των αγαθών που πωλήθηκαν και αγοράστηκαν είτε τοις μετρητοίς είτε με πίστωση, ώστε να καθίσταται δυνατή η διακρίβωση των αγαθών αυτών και επίσης λεπτομέρειες του ονόματος και της διεύθυνσης του προμηθευτή ή αγοραστή των αγαθών αυτών, και εκθέσεις ετήσιων απογραφών που να δείχνουν τη βάση επί της οποίας γίνονται οι απογραφές αυτές.

(2) Πρόσωπο το οποίο παραλείπει να τηρήσει κατάλληλα βιβλία λογαριασμών όπως προνοείται πιο πάνω υπόκειται κατόπι συνοπτικής καταδίκης σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες λίρες ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή και στις δύο αυτές ποινές.