Ποινή για την υποβολή ψευδούς δήλωσης

63. Πρόσωπο το οποίο συντάσσει, υπογράφει, αποστέλλει ή παραδίνει για σκοπούς εγγραφής βάσει του Νόμου αυτού οποιαδήποτε ψευδή δήλωση γνωρίζοντας ότι αυτή είναι ψευδής, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις χίλιες πεντακόσιες λίρες, ή σε φυλάκιση για περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, ή και στις δύο αυτές ποινές.