Δικαιώματα προσώπων που συναλλάσσονται με οίκο εναντίον προσώπων που εμφανίζονται ως μέλη του οίκου

38.-(1)Όταν πρόσωπο συναλλάσσεται με οίκο μετά την αλλαγή στη σύνθεση του, δικαιούται να θεωρεί όλα τα εμφανή μέλη του προηγούμενου οίκου ως μέλη του οίκου μέχρις ότου λάβει γνώση για την αλλαγή.

(2) Δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 αναφορικά με οίκο του οποίου ο κύριος τόπος εργασιών είναι στην Κύπρο αποτελεί ειδοποίηση προς τα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν συναλλαγές με τον οίκο πριν από την ημερομηνία της διάλυσης ή της αλλαγής που δημοσιεύεται κατά τον τρόπο αυτό.

(3) Η περιουσία συνεταίρου ο οποίος πεθαίνει, ή ο οποίος πτωχεύει, ή συνεταίρου ο οποίος, χωρίς να γίνει γνωστό στο πρόσωπο που συναλλάσσεται με τον οίκο ότι είναι συνέταιρος, αποχωρεί από τον οίκο, δεν υπόκειται σε χρέη του συνεταιρισμού που συνομολογήθηκαν μετά την ημερομηνία του θανάτου, πτώχευσης ή αποχώρησης αντίστοιχα.