Δικαίωμα συνεταίρου να γνωστοποιεί τη διάλυση

39. Με τη διάλυση συνεταιρισμού ή την αποχώρηση συνεταίρου, οποιοσδήποτε συνέταιρος δύναται να γνωστοποιήσει δημόσια αυτή, και δύναται να απαιτήσει από τον άλλο συνέταιρο ή συνέταιρους να συμπράξουν για το σκοπό αυτό με κάθε αναγκαία ή κατάλληλη ενέργεια, αν υπάρχει, στην οποία δεν μπορεί να προβεί χωρίς τη σύμπραξη αυτού ή αυτών.