Ο Έφορος καταχωρίζει δήλωση και εκδίδει πιστοποιητικό εγγραφής

56.-(1) Με τη λήψη οποιασδήποτε  δήλωσης που γίνεται σύμφωνα με το Νόμο αυτό ο Έφορος, αν ικανοποιηθεί ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του Νόμου αυτού, μεριμνά ώστε να καταχωρίζεται και εγγράφεται αυτή και αποστέλλει ταχυδρομικώς ή παραδίνει στον οίκο ή στο πρόσωπο από το οποίο έχει ληφθεί η δήλωση αυτή, πιστοποιητικό κατά τον καθορισμένο τύπο για την εγγραφή αυτής.

(2) Το πιστοποιητικό ή πιστό αντίγραφο της εν λόγω εγγραφής εκτίθεται σε περίοπτη θέση στον κύριο τόπο των εργασιών του οίκου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και αν δεν εκτίθεται με τον τρόπο αυτό, κάθε συνέταιρος στον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, ή οποιοσδήποτε αξιωματούχος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση, υπόκειται σε πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό λίρες.