Διαγραφή επωνυμιών από το μητρώο

57.-(1) Αν οποιοσδήποτε οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού παύσει να διεξάγει εργασίες, αποτελεί καθήκον των προσώπων τα οποία ήταν συνέταιροι στον οίκο κατά το χρόνο που έπαυσε να διεξάγει εργασίες, ή του φυσικού προσώπου ή αν αυτός είναι νεκρός του προσωπικού αντιπροσώπου του, ή του νομικού προσώπου ή οποιουδήποτε αξιωματούχου αυτού, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή να παραδώσουν στον Έφορο, εντός ενός μηνός μετά την παύση διεξαγωγής των εργασιών, δήλωση κατά τον καθορισμένο τύπο η οποία αναφέρει ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει παύσει να διεξάγει εργασία.

(2) Με τη λήψη της δήλωσης αυτής όπως προαναφέρθηκε ο Έφορος καταχωρίζει και εγγράφει αυτή και διαγράφει τον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(3) Όταν ο Έφορος έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι οποιοσδήποτε οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο που γράφτηκε βάσει του Νόμου αυτού δεν διεξάγει εργασίες, δύναται να στείλει στον οίκο ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο με συστημένη επιστολή ειδοποίηση ότι ο οίκος ή φυσικό ή νομικό πρόσωπο δυνατό να διαγραφεί από το μητρώο, εκτός αν ληφθεί απάντηση στην ειδοποίηση αυτή εντός ενός μηνός από την ημερομηνία της ειδοποίησης.

(4) Αν ο Έφορος λάβει απάντηση από τον οίκο ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το ότι ο οίκος ή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο δεν διεξάγει εργασία ή δεν λάβει απάντηση εντός ενός μηνός από την αποστολή της ειδοποίησης, δύναται να διαγράψει τον οίκο ή το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο από το μητρώο.

(5) Ο Έφορος δύναται να διαγράψει από το μητρώο οποιοσδήποτε οίκο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο παραλείπει να καταχωρήσει σε αυτόν οποιοδήποτε έγγραφο προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου να καταχωρηθεί σε αυτόν, και η διαγραφή αυτή γίνεται μετά την παρέλευση έξι (6) τουλάχιστο μηνών από την ημερομηνία της επιστολής του Εφόρου με την οποία ζητήθηκε το έγγραφο αυτό και δημοσιεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59.