Διάλυση λόγω του ότι ο συνεταιρισμός κατέστη παράνομος

36. Συνεταιρισμός διαλύεται όταν συμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο καθιστά παράνομη τη διεξαγωγή των εργασιών ή για τα μέλη του οίκου να διεξαγάγουν αυτές σε συνεταιρισμό.