Διάλυση λόγω πτώχευσης, θανάτου ή επιβάρυνσης

35.-(1) Τηρουμένης οποιασδήποτε συμφωνίας μεταξύ των συνεταίρων, κάθε συνεταιρισμός διαλύεται όσον αφορά όλους τους συνέταιρους με το θάνατο ή με την πτώχευση οποιουδήποτε συνεταίρου.

(2) Συνεταιρισμός δύναται να διαλυθεί, κατ’ εκλογή των άλλων συνεταίρων, αν οποιοσδήποτε συνέταιρος ανεχθεί την επιβάρυνση του μεριδίου του επί της περιουσίας του συνεταιρισμού βάσει του Νόμου αυτού, για ξεχωριστό χρέος του.