Κανόνες για τη διαπίστωση ύπαρξης συνεταιρισμού

6. Για να διαπιστωθεί κατά πόσο υφίσταται ή όχι συνεταιρισμός, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ακόλουθοι κανόνες-

(α) κοινή μίσθωση, μίσθωση από κοινού, κοινή ιδιοκτησία, ιδιοκτησία από κοινού, ή μερική ιδιοκτησία δεν δημιουργεί από μόνη της συνεταιρισμό όσον αφορά οτιδήποτε που κατέχεται ή ανήκει κατά τον τρόπο αυτό, ανεξάρτητα αν οι μισθωτές ή ιδιοκτήτες διαμοιράζονται ή όχι οποιαδήποτε κέρδη που προκύπτουν από τη χρήση αυτού

(β) η διανομή ακαθάριστων εισοδημάτων δεν δημουργεί από μόνη της συνεταιρισμό, ανεξάρτητα αν τα πρόσωπα στα οποία διανέμονται τα εισοδήματα αυτά έχουν ή όχι κοινό ή από κοινού δικαίωμα ή συμφέρον σε οποιαδήποτε ιδιοκτησία από την οποία ή από τη χρήση της οποίας προέρχονται τα εισοδήματα

(γ) η λήψη από πρόσωπο μεριδίου επί των κερδών εργασίας αποτελεί εκ πρώτης όψεως μαρτυρία ότι είναι μέτοχος στην εργασία, αλλά η λήψη του μεριδίου αυτού, ή πληρωμής που εξαρτάται ή μεταβάλλεται από τα κέρδη εργασίας δεν το καθιστά από μόνη της συνέταιρο στην εργασία και ειδικότερα-

(i) η λήψη από πρόσωπο χρέους ή άλλου καθαρού ποσού, με δόσεις ή με άλλο τρόπο, από τα κέρδη που προκύπτουν από εργασία δεν το καθιστά από μόνη της συνέταιρο στην εργασία ή υπεύθυνο ως τέτοιο

(ii) σύμβαση για την αμοιβή υπαλλήλου ή αντιπροσώπου προσώπου που απασχολείται σε εργασία με μερίδιο επί των κερδών της εργασίας δεν καθιστά από μόνη της τον υπάλληλο ή αντιπρόσωπο συνέταιρο στην εργασία ή υπεύθυνο ως τέτοιο

(iii) πρόσωπο που είναι η χήρα ή παιδί αποθανόντος συνεταίρου, που λαμβάνει υπό μορφή ετήσιας προσόδου μέρος των κερδών της εργασίας στην οποία το αποθανόν πρόσωπο ήταν συνέταιρος, δεν είναι, εξαιτίας μόνο της λήψης αυτής, συνέταιρος στην εργασία ή υπεύθυνος ως τέτοιος

(iv) η παροχή χρημάτων υπό μορφή δανείου σε πρόσωπο που απασχολείται ή πρόκειται να απασχοληθεί σε οποιαδήποτε εργασία με σύμβαση με το πρόσωπο αυτό ότι ο δανειστής θα λαμβάνει επιτόκιο που μεταβάλλεται ανάλογα με τα κέρδη, ή ότι θα λαμβάνει μερίδιο επί των κερδών που προκύπτουν από τη διεξαγωγή της εργασίας, δεν καθιστά από μόνη της το δανειστή συνέταιρο με το πρόσωπο ή πρόσωπα που διεξάγουν την εργασία ή υπεύθυνο ως τέτοιο:

Νοείται ότι η σύμβαση είναι γραπτή και υπογράφεται ενώπιον πιστοποιούντος υπαλλήλου από ή εκ μέρους όλων των συμβαλλόμενων μερών και

(v) πρόσωπο που λαμβάνει, υπό μορφή ετήσιας προσόδου ή άλλως πως, ποσοστό επί των κερδών εργασίας ως αντιπαροχή για την πώληση από αυτό της εμπορικής εύνοιας της εργασίας δεν είναι εξαιτίας μόνο της λήψης αυτής συνέταιρος στην εργασία ή υπεύθυνος ως τέτοιος.