Αναστολή δικαιώματος προσώπου που δανείζει, ή πωλεί με αντιπαροχή μερίδιο επί των κερδών σε περίπτωση αφερεγγυότητας

7. Στην περίπτωση κήρυξης σε πτώχευση οποιουδήποτε προσώπου στο οποίο έχουν χορηγηθεί χρήματα υπό μορφή δανείου δυνάμει τέτοιας σύμβασης όπως προνοείται στο προηγούμενο άρθρο, ή οποιουδήποτε αγοραστή εμπορικής εύνοιας με αντιπαροχή μερίδιο επί των κερδών, το οποίο προβαίνει σε συμβιβασμό να πληρώσει στους πιστωτές του λιγότερο από χίλια μιλς στη λίρα, ή πεθαίνει υπό περιστάσεις αφερεγγυότητας, ο δανειστής του δανείου δεν δικαιούται να ανακτήσει οτιδήποτε σε σχέση με το δάνειο του, και ο πωλητής της εμπορικής εύνοιας δεν δικαιούται να ανακτήσει οτιδήποτε σε σχέση με το μερίδιο των κερδών για το οποίο συμβλήθηκε, μέχρις ότου ικανοποιηθούν οι αξιώσεις των άλλων πιστωτών του οφειλέτη ή του αγοραστή για αντιπαροχή σε χρήμα ή σε χρηματική αξία.