Στοιχεία εγγραφής σε περίπτωση αντιπροσώπων που ενεργούν εκ μέρους άλλων ή επιτρόπων εμπιστευμάτων

53.-(1) Όταν οίκος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτείται να εγγραφεί δυνάμει της παραγράφου (δ) του άρθρου 50, η εγγραφή αυτή γίνεται με αποστολή ή παράδοση στον Έφορο γραπτής δήλωσης κατά τον καθορισμένο τύπο, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία έναρξης των εργασιών που ορίζεται σε αυτή, η οποία υπογράφεται από όλους τους συνέταιρους του οίκου ή του φυσικού ή νομικού προσώπου, ανάλογα με την περίπτωση, και η οποία περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία, δηλαδή, το παρόν Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμο, οποιοδήποτε προηγούμενο Χριστιανικό όνομα ή ονόματα και επώνυμο, εθνικότητα και συνήθη διαμονή ή, ανάλογα με την περίπτωση, την επωνυμία κάθε προσώπου ή νομικού προσώπου εκ μέρους του οποίου διεξάγεται η εργασία:

Νοείται ότι αν οι εργασίες διεξάγονται βάσει οποιουδήποτε εμπιστεύματος και οποιοιδήποτε από τους δικαιούχους είναι κατηγορία παιδιών ή άλλων προσώπων, περιγραφή της κατηγορίας είναι επαρκής.

(2) Τα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται και καταχωρίζονται βάσει του εδαφίου (1) είναι επιπρόσθετα με οποιαδήποτε άλλα στοιχεία που απαιτείται να παρέχονται και καταχωρούνται βάσει του Νόμου αυτού.